Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39880
Title: Вплив порушення дитячої прив’язаності на життєвий шлях особистості
Other Titles: Тhe impact of a violation of childhood attachment on the life path of an individual
Authors: Соколовська, Юлія Василівна
Sokolovska, Yuliia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет економіки та менеджменту, місто Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Соколовська Ю.В. Вплив порушення дитячої прив’язаності на життєвий шлях особистості : кваліфікаціцна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю „053 — психологія“ / Ю.В. Соколовська. — Тернопіль: ТНТУ , 2022. — 72 с.
Issue Date: Dec-2022
Submitted date: Dec-2022
Date of entry: 1-Jan-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Періг, Ірина Мирославівна
Keywords: 053
психологія
прив’язаність
діти
порушення
мама
значущий дорослий
психіка
особистість
attachment
children
disorders
mother
significant adult
psyche
personality
Number of pages: 72
Abstract: українською:Важливою умовою повноцінного розвитку дитини є надійна прив’язаність. Така прив’язаність формується у дитини за умов прийняття дитини матір’ю чи іншим значущим дорослим і передбачає з її боку любов, підтримку, турботу і ніжність. Якщо дитина може розраховувати на адекватне задоволення своїх потреб у прив’язаності, в основу її образу “Я” закладаються такі характеристики, що сприяють повноцінному розвитку її особистості. Якщо ж така поведінка матері чи іншого значущого дорослого відсутня, то у дитини виникає ненадійна, або порушена прив’язаність як форма захисту особистості, яка проявляється у вигляді її уникаючої та амбівалентної поведінки. В дипломній роботі доведено зв’язок між прив’язаністю дитини до матері чи іншого значущого дорослого та індивідуально-особистісними характеристиками матері чи іншого значущого дорослого. У дипломному дослідженні розкрито поняття прив’язаності, яке дає відповідь на багато питань щодо психології розвитку особистості і вплив порушення прив’язаності на її життєвий шлях. Під прив’язаністю ми розуміємо інтегративне утворення психіки дитини, формування тісних, безпечних та комфортних стосунків між батьками і дітьми, які сприяють гармонійному і повноцінному розвитку, здоровому дорослішанню дитини та становлення її як зрілої особистості. Така прив’язаність формується у дитини за умов прийняття дитини матір’ю чи іншим значущим дорослим і передбачає з її боку любов, підтримку, турботу і ніжність. Якщо дитина може розраховувати на адекватне задоволення своїх потреб у прив’язаності, в основу її образу “Я” закладаються такі характеристики, що сприяють повноцінному розвитку її особистості. Якщо ж така поведінка матері чи іншого значущого дорослого відсутня, то у дитини виникає ненадійна, або порушена прив’язаність як форма захисту особистості, яка проявляється у вигляді її уникаючої та амбівалентної поведінки. An important condition for the full development of a child is reliable attachment. Such an attachment is formed in a child under the conditions of acceptance of the child by the mother or another significant adult and involves love, support, care and tenderness on her part. If a child can count on adequate satisfaction of his attachment needs, the basis of his image of "I" is laid such characteristics that contribute to the full development of his personality. If this behavior of the mother or another significant adult is absent, then the child develops an unreliable or broken attachment as a form of personal protection, which manifests itself in the form of his avoidant and ambivalent behavior. The thesis proves the connection between the attachment of the child to the mother or another significant adult and the individual and personal characteristics of the mother or other significant adult. The diploma research revealed the concept of attachment, which provides an answer to many questions regarding the psychology of personality development and the impact of a violation of attachment on its life path. By attachment, we understand the integrative formation of the child's psyche, the formation of close, safe and comfortable relationships between parents and children, which contribute to harmonious and full-fledged development, healthy growing up of the child and its formation as a mature personality. Such an attachment is formed in a child under the conditions of acceptance of the child by the mother or another significant adult and involves love, support, care and tenderness on her part. If a child can count on adequate satisfaction of his attachment needs, the basis of his image of "I" is laid such characteristics that contribute to the full development of his personality. If this behavior of the mother or another significant adult is absent, then the child develops an unreliable or broken attachment as a form of personal protection, which manifests itself in the form of his avoidant and ambivalent behavior.
Description: В результаті аналізу наукових досліджень дитячо-батьківських стосунків, було встановлено що прив’язаність дитини до матері чи іншого значущого дорослого - це емоційний зв’язок, який виникає між дитиною і матір’ю чи іншим значущим дорослим у структурі їх гармонійних стосунків. Ставлення дитини до фігури прив’язаності визначається не тільки якісними і кількісними параметрами її відносин та ставлення до цієї фігури, тобто до матері чи іншого значущого дорослого. Важливою умовою повноцінного розвитку дитини є надійна прив’язаність. Така прив’язаність формується у дитини за умов прийняття дитини матір’ю чи іншим значущим дорослим і передбачає з її боку любов, підтримку, турботу і ніжність. Якщо дитина може розраховувати на адекватне задоволення своїх потреб у прив’язаності, в основу її образу “Я” закладаються такі характеристики, що сприяють повноцінному розвитку її особистості. Якщо ж така поведінка матері чи іншого значущого дорослого відсутня, то у дитини виникає ненадійна, або порушена прив’язаність як форма захисту особистості, яка проявляється у вигляді її уникаючої та амбівалентної поведінки. 2. В дипломній роботі доведено зв’язок між прив’язаністю дитини до матері чи іншого значущого дорослого та індивідуально-особистісними характеристиками матері чи іншого значущого дорослого. 3. Досліджено, що формування надійного типу прив’язаності дитини до матері чи іншого значущого дорослого обумовлено високим рівнем рефлексивності матері та її баченням на взаємодію з дитиною і низьким рівнем її інфантилізації, а також домінуванням такого механізму психологічного захисту матері як заперечення, завдяки чому вся психотравмуюча інформація стосовно дитини витісняється з її свідомості, що на свідомому рівні виявляється в батьківському ставленні матері за типом безумовного прийняття власної дитини. Згідно даних кореляційного аналізу, на становлення ненадійного типу прив’язаності дитини до матері чи іншого 57 значущого дорослого, значно впливають такі психологічні особливості матері чи іншого значущого дорослого, як низький рівень її рефлексії, високий ступень використання таких психологічних захистів як витіснення, компенсація, проекція, міжпоколінна трансляція матір‘ю патерну ненадійної прив’язаності, прагнення матері до надмірного контролю та інфантилізації власної дитини, її неприйняття. При цьому порушена, або ненадійна, дитяча прив’язаність має два варіанти проявів - у вигляді уникаючого та амбівалентного ставлення до матері чи іншого значущого дорослого. Ознаки уникаючої прив’язаності дитини проявлялись неприйняттям дитини матір’ю, а також підвищеними контролем і вимогливістю до дитини. 4. Програма корекції ненадійного типу прив’язаності дитини до матері чи іншого значущого дорослого, що розроблена та апробована в нашому дослідженні, побудована на основі полісуб‘єктної моделі психокорекції їх діадних відносин. Вона передбачає роботу з: групою дітей, мам та діад “мати-дитина”. Динаміка показників учасників експерименту за шкалою прийняття дитини, вказує на позитивне зростання їх ставлення до своїх дітей, що дуже добре поглиблює рівень прив’язаності таких дітей. Встановлено, що після проходження програми корекції у більшості таких дітей, негативне ставлення до матері чи іншого значущого дорослого, змінилося на нейтральне і позитивне, а у дітей-учасників програми, які спочатку демонстрували байдуже ставлення, кольорові асоціації виявили переважно позитивне ставлення до матері чи іншого значущого дорослого
Content: РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ 1.1. Явище прив’язаності в наукових працях психологів 1.2. Розвиток емоційної прив’язаності між дитиною і значущим дорослим 1.3. Прив’язаність як умова для розвитку дитини Висновок до розділу І РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДИТИНИ 2.1. Організація дослідження та методика проведення констатувального експерименту 2.2. Аналіз результатів дослідження впливу на поведінку дитини розриву емоційного зв’язку із значущим дорослим Висновок до розділу ІІ РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ РОЗЛАДАХ ДИТЯЧОЇ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ 3.1. Методичні засади психологічної корекції при розладах дитячої прив’язаності 3.2. Програма корекції порушень дитячої прив’язаності Висновок до розділу ІІІ РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1. Охорона праці в діяльності психолога 4.2. Правила безпеки в роботі психолога ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39880
Copyright owner: © Соколовська Юлія Василівна, 2022
References (Ukraine): . Адлер А. Виховання дітей. Взаємодія статі. Київ : Фенікс, 1998. 448 c. 2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х книгах. - Книга. 1: Особистісно-орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади. Київ : Либідь, 2003. 344 c. 3. Бех І.Д. Я як джерело духовного саморозвитку особистості. Педагогіка і психологія. 2011. № 3. 5-16 c. 4. Боулбі Дж. Створення і руйнування емоційних зв’язків. Київ : Сварог, 2006. 236 c. 5. Булах І.С. Конструктивна дилема психологічних механізмів захисту на адаптивні та неадаптивні. Психологія : Збірник наукових праць. Вип. ІІ. (НПУ імені М.П.Драгоманова). Київ, 1998. 38 - 43 c. 6. Вестбрук Д., Кеннерлі Г., Кірк Дж. Вступ у когнітивно-поведінкову терапію. Львів : Видавництво “Свічадо”, 2014. 420 c. 7. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія : Навчальний посібник. URL: http://libfree.com/107395432_psihologiyapsihologichna_harakteristika_dos hkilnogo_viku.html#244 (дата звернення 15.09.2022). 8. Віннікот Д.В. Дитина, сім’я і зовнішній світ. Центр учбової літератури. Київ, 2020. 226 с. 9. Віннікот Д. В. Розмова з батьками. Центр учбової літератури. Київ, 2019. 118 с. 10. Власова О.І. Педагогічна психологія : навч. посібник. Київ : Либідь, 2005. 400 с. 11. Власова О.І. Психологічні особливості матері як чинник формування якості прихильності дитини. Вісник Національного університету оборони України. Київ, 2015. Вип. 2 (45). 294 с. 12. Виготський Л. С. Дитяча психологія. Збірник праць : В 6-ти т.; Т.4. 1984. 434 с. 59 13. Виготський Л.С. Діагностика розвитку. Т. 5. 1983. 368 с. 14. Виготський Л.С. Проблема віку: В 6-ти т.; Т.4 : Педагогика, 1984. 244-268 с. 15. Деклейн М., Шпельтц М. Розлади поведінки дитячого і підліткового віку. Пер. з англ. За ред. В. Штенгелова. Київ : Сфера, 2005. 290- 313 с. 16. Інструкція з охорони праці для педагога-психолога школи https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-94#Textм (дата звернення 28.11.2022). 17. Католик Г.В. Дитяча та юнацька психотерапія: теорія та практика в сучасних наукових дослідженнях. Вид. 2-ге, доповнене. Львів : Видавництво Астролябія, 2012. 311 с. 18. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості. Київ : Радянська школа, 1989. 608 с. 19. Ладивір С.О. Пізнавальний розвиток старшого дошкільника. Дошкільна освіта. 2009. № 3(25). 13-22 с. 20. Максименко С.Д. Структура особистості. Практична психологія та соціальна робота. 2007. № 1. 1-13 с. 2006. № 2. 1-11с. 21. Максименко С.Д. Теоретичні проблеми самоздійснення особистості Педагогіка і психологія. 2008. № 1. 47-56 с. 22. Максименко С.Д. Психологія особистості: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ТОВ "КММ". 2007. 296 с. 23. Маноха І.П. Психологія потаємного “Я”. Київ : Поліграфкнига. 2001. 448 с. 24. Мачинський О. До проблеми ідентифікації особистості. Практична психологія та соціальна робота. 2000. № 7. 28-31 с. 25. Москаленко В.В. Соціалізація особистості: монографія. Київ : Видво Фенікс. 2013. 460 с. 60 26. Ньюфелд Гордон. Вся справа в стосунках. - URL: http://osvitanova.com.ua/posts/1541-hordon-niufeld-otnoshenyiaymeiutznachenye (дата звернення 25.10.2022). 27. Ньюфелд Гордон. Діти повинні бути емоційно-прив’язані до батьків. URL: http://www.psychologies.ru/people/razgovor-s-ekspertom/gordonnyufeld-deti-doljnyi-byit-emotsionalno-privyazanyi-k-roditelyam/(дата звернення 25.10.2022). 28. Петрановська Л. Таємна опора: емоційний зв’язок в житті дитини. Київ : Віват, 2021. 224 с. 29. Писарик О. Как создать надежную привязанность с малышом до года - Режим доступу: http://www.matrony.ru/kak-sozdat-nadezhnuyuprivyazannost-s-malyishom-do-goda/(дата звернення 25.10.2022). 30. Піроженко Т.О. Психічний розвиток дитини дошкільного віку: досвід роботи сучасного дошкільного навчального закладу. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2003. 168 с. 31. Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики. Суми: Університетська книга, 2009. 32. Порушення дитячої прив’язаності – нова реальність сьогодення? Соціальний педагог. 2012. № 1 (61). 4-9 с. 33. Фрейд А. Введення в дитячий психоаналіз. Видавництво Попурі, 1999. С. 384. 34. Фрейд З. Вступ до психоаналізу. Нові висновки. Навчальна книгаБогдан, 2021. 552 с. 35. Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості. Тернопіль: "Економічна думка", 2000. 197 с. 36. Фурман А.В. Психологія Я-концепції. Львів : Новий Світ, 2000, 2006. 360 с. 37. Abraham К. The influence of Oral Erotism on Character Formation. 1924. 61 38. Ainswarth M. Mary D. Salter Amsworth. Models of achievement leflections of eminent women in psychology. NY, 1983. 200-219 р. 39. Ainsworth V., Blehar M., Waters E., Walls S. Patters of attachment: a psychological study of the strange situation. NY, 1978. 40. Bion W. R. Language and the schizophrenic. In: Klein М., Heimann P., Money-Kyrle R. E. (eds.) New directions in psycho-analysis. Basic Books, NY. 41. Chandler M. Egocentrism and antisocial behavior: the assessment and training of social perspective taking skills. Developmental Psychology. 1973. Vol. 9. 326–332 p. 42. Doi, Takeo. Anatomy of Dependence. URL: https://www.japantimes.co.jp/culture/2016/07/02/books/bookreviews/anatomydependence-excavating-foundati (дата звернення 03.08.2022). 43. Erik Erikson "Childhood and Society", 2nd ed., 1963. URL: https://books.google.com/books?hl=uk&lr=&id=LUrEpS3UbEC&oi=fnd&pg=PP2 &dq=(Erik+Erikson+%22Childhood+and+Society%22,+2nd+ed.,+1963)&ots=H_ hfFXoaj5&sig=HuZdxnufPGwfhqFNDzm7iwSRFJE#v=onepage&q=(Erik%20Eri kson%20%22Childhood%20and%20Society%22%2C%202nd%20ed.%2C%2019 63)&f=false (дата звернення 05.08.2022). 44. Gerhardt, Sue. Why Love Matters: how affection shapes a baby's brain. URL: https://www.allianceforchildhood.eu/files/QOC10%20Gerhard%20.pdf (дата звернення 10.08.2022). 45. Kohut H. The analysis of the self. A systematic approach to the psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders. International University Press, N.Y., 1971. 46. Neufeld, Gordon. The Keys to Well-Being in Children and Youth. URL: file:///C:/Users/PC/Downloads/Neufeld_Brussels_address.pdfм (дата звернення 19.08.2022). 47. Plutchik R, Kellerman H. & Conte H.R. A structural theory of ego defenses and emotions. In C.E.Izard (Ed.), Emotions in personality and psychopathology. N.Y. Plenum, 1979. 229–257 р.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:053 — психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соколовська.pdf816,8 kBAdobe PDFView/Open
Avtorsyka_Соколовської.pdf393,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools