Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39555

Title: Mathematical model of functioning of the screw conveyor loading hopper
Other Titles: Математична модель процесу функціонування завантажувального бункера шнекового конвеєра
Authors: Барановський, Віктор Миколайович
Паньків, Віталій Романович
Комар, Роман Васильович
Береженко, Богдан Миколайович
Король, Олег Іванович
Baranovskyi, Viktor
Pankiv, Vitalii
Komar, Roman
Berezhenko, Bohdan
Korol, Oleg
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Mathematical model of functioning of the screw conveyor loading hopper / Viktor Baranovskyi, Vitalii Pankiv, Roman Komar, Bohdan Berezhenko, Oleg Korol // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 104. — No 4. — P. 109–122.
Bibliographic description (International): Baranovskyi V., Pankiv V., Komar R., Berezhenko B., Korol O. (2021) Mathematical model of functioning of the screw conveyor loading hopper. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 104, no 4, pp. 109-122.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (104), 2021
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (104), 2021
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 104
Issue Date: 25-Jan-2022
Submitted date: 20-Nov-2021
Date of entry: 25-Dec-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.109
UDC: 631.361.2
Keywords: коренеплоди
вихідна горловина
секундна подача
запас коренеплодів
витрата коренеплодів
швидкість витікання
прискорення витрат коренеплодів
root crops
discharge outlet
per second feeding
root crops stock
consumption of root crops
flow velocity
acceleration of consumption of roots crops
Number of pages: 14
Page range: 109-122
Start page: 109
End page: 122
Abstract: Підвищення продуктивності та зменшення енергетичних затрат процесу роботи шнекових пристроїв і технологічних ліній переробних комплексів, де вони встановлені в секторі аграрного виробництва загалом, на першому етапі в основному залежить від пропускної здатності завантажувальних бункерів. При цьому необхідність раціонального керування такими потоками, які мають доволі значні випадкові відхилення від середньої величини потоку коренеплодів, – досить актуальна задача. Тому метою дослідження є підвищення ефективності процесу роботи шнекових конвеєрів-подрібнювачів шляхом розроблення математичної моделі, яка функціонально описує технологічний процес переміщення матеріалу в завантажувальному бункері та узгоджує або забезпечує необхідну пропускну здатність коренеплодів і продуктивність шнека. Наведено теоретичний аналіз процесу переміщення коренеплодів у завантажувальному бункері шнекового конвеєра шляхом розроблення детермінованих математичних моделей, які описують та визначають кількісні показники секундної подачі коренеплодів до шнека залежно від завантаження бункера. Отримано математичну модель, яку записано в загальному інтегральному вигляді та яка характеризує процес функціонування бункера шнекового транспортера-подрібнювача коренеплодів або процес переміщення коренеплодів у відносному часі t , або характер зміни між поточним залишковим запасом коренеплодів і результуючою масовою витратою зміни запасу матеріалу в бункері залежно від масового розмірно-фракційного складу коренеплодів за умови їх нормального руху. Отримана модель може бути застосована для проведення теоретичного аналізу розрахункової продуктивності роботи шнекового транспортера-подрібнювача коренеплодів і обгрунтування конструктивно-кінематичних параметрів його робочих органів. Встановлено, що швидкість витікання коренеплодів, або швидкість споживання коренеплодів із запасу знаходиться у середніх межах від 2,0 до 3,0 шт. м/с, прискорення споживання коренеплодів із запасу – у середніх межах від 0,6 до 6,0 шт. м/с2. Значення максимального секундного надходження коренеплодів через вихідну горловину бункера до шнека, або максимальне споживання коренеплодів із запасу бункера знаходиться у діапазоні від 0,9 до 2,4 кг/с.
Increasing productivity and reducing energy costs of the process of operation of screw devices and technological lines of processing complexes, where they are installed in agricultural sector, in the first stage depends mainly on the throughput capacity of loading hoppers. At the same time, the need for rational management of the flows, that have quite significant random deviations from the measure of average of the root crops flow, is quite an urgent task. The objective of investigation is to increase the efficiency of screw conveyor-crushers by developing a mathematical model which functionally describes the technological process of movement of the material in the loading hopper. The article provides an analysis of the process root crops movement in the screw conveyor loading hopper through the development of deterministic mathematical models that describe and determine the quantitative indicators of per second feeding of root crops to the auger depending on the hopper loading.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39555
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.26886/2414-634X.2(21)2018.2
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
https://doi.org/10.3131/jvsj2.60.187
References (Ukraine): 1. Grytsay Yu. Analysis of technological processes and structural features of screw conveyors. Scientific journal innovative solutions in modern science. Dubai. 2018. No. 2 (21). P. 17–32. DOI https://doi.org/10.26886/2414-634X.2(21)2018.2
2. Гевко І. Б. Гвинтові транспортно-технологічні механізми: розрахунок і конструювання. Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. 307 с.
3. Рогатинський Р. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. 278 с.
4. Панькив В.Р. Комбинированный транспортер-измельчитель. Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии: матер. Междун. науч.-техн. конф. Минск, 19–21 окт. 2016 г. Минск: НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2016. Т. 1. С. 111–115.
5. Братішко В. В. Механіко-технологічні основи приготування повнораціонних комбікормів гвинтовими грануляторами: автореф. дис. … д-ра. технічних наук: 05.05.11 / Національний науковий цент «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Глеваха, 2017.
6. Hevko R. B., Klendiy O. M. The investigation of the process of a screw the conveyer safety device actuation. INMATEH–Agricultural Engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest, 2014. Vol. 42. No. 1. 2014. P. 55–60.
7. Hevko R. B., Klendiy M. B., Klendiy O. M. Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer. INMATEH–Agricultural Engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest, 2016. Vol. 48. No. 1. 2016. P. 29–34.
8. Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. INMATEH–Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest. 2015. Vol. 46. No. 2. 2015. P. 101–108.
9. Hevko R. B., Dzyura V. O., Romanovsky R. M. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation. INMATEH–Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest, 2014. Vol. 44. No. 3. 2014. P. 103–110.
10. Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. Investigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor. INMATEH–Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 59–68.
11. Pankiv V. Throughput capability of the combined screw chopper conveyor. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2017. No. 1 (85). С. 69–79.
12. Виговський А. Ю., Барановський В. М., Паньків В. Р., Грицай Ю. В. Обгрунтування параметрів шнекових транспортерів-подрібнювачів коренеплодів: монографія. К.: Аграр Медіа Груп, 2019. 300 с.
13. Грицай Ю. В. Математична модель функціонування бункера шнекового транспортера-подрібнювача. Наукові доповіді НУБіП України. Техніка і енергетика АПК: електрон. науковий фаховий журнал. 2018. № 2 (72).
14. Baranovsky V., Gritsay Yu., Marinenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2019. No. 2 (94). С. 80–89. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
15. Baranovsky V., Grytsay Yu., Berezhenko B. Experimental studies of the coefficient of crushing of root crops with a screw conveyor-crusher. Scientific journal. Inovative solutions in modern science. Dubai. No. 4 (31). 2019. P. 20–36.
16. Пилипець М. І., Паньків В. Р. Методологія проведення експериментальних досліджень комбінованого гвинтового транспортера. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». 2017. Вип. 60. С. 187–192. DOI: https://doi.org/10.3131/jvsj2.60.187
17. Паньків В. Р. Обгрунтування параметрів гвинтового конвеєра з комбінованим робочим органом : дис. канд. технічних наук: 05.05.05. Тернопіль, 2018. 232 с.
References (International): 1. Grytsay Yu. Analysis of technological processes and structural features of screw conveyors. Scientific journal innovative solutions in modern science. Dubai. 2018. No. 2 (21). P. 17–32. DOI https://doi.org/10.26886/2414-634X.2(21)2018.2
2. Hevko I. B. Hvyntovi transportno-tekhnolohichni mekhanizmy: rozrakhunok i konstruiuvannia. Ternopil: TDTU imeni Ivana Puliuia, 2008. 307 p. [In Ukrainian].
3. Rohatynskyi R. M., Hevko I. B., Diachun A. Ie. Naukovo-prykladni osnovy stvorennia hvyntovykh transportno-tekhnolohichnykh mekhanizmiv. Ternopil: TNTU im. I. Puliuia, 2014. 278 p. [in Ukrainian].
4. Pankyv V. R. Kombynyrovannыi transporter-yzmelchytel. Nauchno-tekhnycheskyi prohress v selskokhoziaistvennom proyzvodstve. Ahrarnaia nauka – selskokhoziaistvennomu proyzvodstvu Sybyry, Kazakhstana, Monholyy, Belarusy y Bolharyy: mater. Mezhdun. nauch.-tekhn. konf. Mynsk, 19–21 okt. 2016 h. Mynsk: NPTs NAN Belarusy po mekhanyzatsyy selskoho khoziaistva, 2016. T. 1. P. 111–115. [In Russian].
5. Bratishko V. V. Mekhaniko-tekhnolohichni osnovy pryhotuvannia povnoratsionnykh kombikormiv hvyntovymy hranuliatoramy: avtoref. dys. … d-ra. tekhnichnykh nauk: 05.05.11 / Bratishko Viacheslav Viacheslavovych; Natsionalnyi naukovyi tsent «Instytut mekhanizatsii ta elektryfikatsii silskoho hospodarstva». Hlevakha, 2017. 43 p. [In Ukrainian].
6. Hevko R. B., Klendiy O. M. The investigation of the process of a screw the conveyer safety device actuation. INMATEH–Agricultural Engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest, 2014. Vol. 42. No. 1. 2014. P. 55–60.
7. Hevko R. B., Klendiy M. B., Klendiy O. M. Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer. INMATEH–Agricultural Engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest, 2016. Vol. 48. No. 1. 2016. P. 29–34.
8. Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. INMATEH–Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest. 2015. Vol. 46. No. 2. 2015. P. 101–108.
9. Hevko R. B., Dzyura V.O., Romanovsky R.M. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation. INMATEH–Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest, 2014. Vol. 44. No. 3. 2014. P. 103–110.
10. Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. Іnvestigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor. INMATEH–Agricultural engineering. National Institute of research development for machines and installations designed to Agriculture and food industry. Inma Bucharest. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 59–68.
11. Pankiv V. Throughput capability of the combined screw chopper conveyor. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2017. No. 1 (85). P. 69–79.
12. Vyhovskyi A. Iu., Baranovskyi V. M., Pankiv V. R., Hrytsai Yu. V. Obhruntuvannia parametriv shnekovykh transporteriv-podribniuvachiv koreneplodiv: monohrafiia. K.: Ahrar Media Hrup, 2019. 300 p. [In Ukrainian].
13. Hrytsai Yu. V. Matematychna model funktsionuvannia bunkera shnekovoho transportera-podribniuvacha. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy. Tekhnika i enerhetyka APK: elektron. naukovyi fakhovyi zhurnal. 2018. No. 2 (72).
14. Baranovsky V., Gritsay Yu., Marinenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2019. No. 2 (94). P. 80–89. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
15. Baranovsky V., Grytsay Yu., Berezhenko B. Experimental studies of the coefficient of crushing of root crops with a screw conveyor-crusher. Scientific journal. Inovative solutions in modern science. Dubai. No. 4 (31). 2019. P. 20–36.
16. Pylypets M. I., Pankiv V. R. Metodolohiia provedennia eksperymentalnykh doslidzhen kombinovanoho hvyntovoho transportera. Mizhvuzivskyi zbirnyk “Naukovi notatky”. 2017. Vyp. 60. P. 187–192. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.3131/jvsj2.60.187
17. Pankiv V. R. Obhruntuvannia parametriv hvyntovoho konveiera z kombinovanym robochym orhanom : dys. kand. tekhnichnykh nauk: 05.05.05. Ternopil, 2018. 232 p. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2021, № 4 (104)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.