Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39223

Title: Фінансова стратегія в системі обліково-аналітичного забезпечення управління
Other Titles: Financial strategy in the system of accounting and analytical support of management
Authors: Титенко, Лариса Василівна
Кизюн, Вікторія
Печніков, Сергій
Tytenko, L.
Kyziun, V.
Pechnikov, S.
Affiliation: Державний податковий університет, Ірпінь, Україна
State Tax University, Irpin, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Титенко Л. В. Фінансова стратегія в системі обліково-аналітичного забезпечення управління / Лариса Титенко, Вікторія Кизюн, Сергій Печніков // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2022. — Том 76. — № 3. — С. 58–66. — (Облік і оподаткування).
Bibliographic description (International): Tytenko L., Kyziun V., Pechnikov S. (2022) Finansova stratehiia v systemi oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia [Financial strategy in the system of accounting and analytical support of management]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 76, no 3, pp. 58-66 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (76), 2022
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (76), 2022
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 76
Issue Date: 21-Jun-2022
Submitted date: 10-Jun-2022
Date of entry: 13-Dec-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.03.058
UDC: 330.37
336
Keywords: стратегія
фінансова стратегія
обліково-аналітична система
податкова стратегія
інвестиційна стратегія
дивідендна стратегія
цінова та облікова стратегії
strategy
financial strategy
accounting and analytical system
tax strategy
investment strategy
dividend strategy
pricing and accounting strategies
Number of pages: 9
Page range: 58-66
Start page: 58
End page: 66
Abstract: Розглянуто теоретичне обґрунтування сутності фінансової стратегії підприємства в системі обліково-аналітичного забезпечення управління. Визначено підґрунтя, необхідність дослідження та наукову актуальність у всебічному вивченні категорії «фінансова стратегія підприємства» в системі обліково-аналітичного забезпечення. Систематизовано підходи сучасних науковців до трактування сутності поняття «фінансова стратегія підприємства». Визначено, що окремі науковці розглядають її у широкому розумінні, пов’язуючи з фінансовою політикою та плануванням; окремі окреслюють вузьке значення, розглядаючи її лише як механізм залучення й використання фінансових ресурсів. Частина науковців взагалі зараховують фінансову стратегію до плану управління діяльністю окремого підрозділу; інші трактують лише як засіб підвищення добробуту власників та максимізації вартості всього підприємства. Наведено власне визначення фінансової стратегії підприємства, під якою пропонується розуміти генеральну перспективну програму раціонального використання власних і залучених фінансових ресурсів, спрямовану на забезпечення фінансової стійкості підприємства, зростання портфеля замовлень, збереження ліквідності й прийнятного рівня ризику, збільшення вартості компанії. На основі представленого визначення ідентифіковано умови формування фінансової стратегії підприємства, серед яких: коректне оцінювання фінансово-економічного середовища та фінансового стану фірми на кожному етапі часу, оцінювання фінансових ресурсів, ідентифікація напрямів розвитку, ранжування та поетапна реалізація цілей, відповідність матеріальним можливостями, створення та облік стратегічних резервів, гнучкість фінансових рішень, оцінювання загроз з боку конкурентів, урахування фінансових можливостей конкурентів. Сформовано класифікацію фінансових стратегії підприємства. Зауважено, що з позицій дослідження складу і змісту обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовою стратегією організації особливо важливою є її функціональна структура, що визначає склад і зміст стратегічної програми управління фінансами. Декомпозовано функціональну структуру фінансової стратегії підприємства, на основі чого відзначено, що акцент на тих чи інших фінансових стратегіях робиться, на наш погляд, залежно від мети наукового дослідження або практики. У даній роботі виділено ті види й різновиди фінансових стратегій, які впливають на структуру і зміст обліково-аналітичного забезпечення вибору і моніторингу фінансової стратегії підприємства.
The article considers the theoretical justification of the essence of the financial strategy of the enterprise in the system of accounting and analytical management. The basis, necessity of research and scientific relevance in the comprehensive study of the category «financial strategy of the enterprise» in the system of accounting and analytical support are determined. The approaches of modern scientists to the interpretation of the essence of the concept of «financial strategy of the enterprise» are systematized. It is determined that some scholars consider it in a broad sense, linking it to financial policy and planning; some outline the narrow meaning, considering it only as a mechanism for attracting and using financial resources; some scholars generally include financial strategy in the management plan of a particular unit; others interpret it only as a means of improving the well-being of owners and maximizing the value of the entire enterprise. The companyʼs own financial strategy is defined, which means a general long-term program of rational use of own and borrowed financial resources, aimed at ensuring financial stability of the company, increasing the order portfolio, maintaining liquidity and acceptable risk, increasing company value. On the basis of the presented definition the conditions of formation of financial strategy of the enterprise are identified, among which: correct estimation of financial and economic environment and financial condition of firm at each stage of time, estimation of financial resources, identification of directions of development, ranking and stage realization of purposes. strategic reserves, flexibility of financial decisions, assessment of threats from competitors, taking into account the financial capabilities of compe titors. The classification of financial strategies of the enterprise is formed. It is noted that from the standpoint of research on the composition and content of accounting and analytical support of financial strategy management of the organization is particularly important its functional structure, which determines the composition and content of the strategic program of financial management. The functional structure of the financial strategy of the enterprise is decomposed, on the basis of which it is noted that the emphasis on certain financial strategies is, in our opinion, depending on the purpose of research or practice. This paper identifies the types and varieties of financial strategies that affect the structure and content of the selection and monitoring of financial strategy of the enterprise.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39223
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
References (Ukraine): 1. Бланк І. О. Фінансова стратегія підприємства: монографія; за заг. наук. ред. І. О. Бланк. К.: КНТЕУ, 2009. 147 с.
2. Гросул В. А. Формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі: монографія; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. Харків: ХДУХТ, 2015. 239 с
3. Давидова Л. В. Фінансова стратегія к фактор економічного зростання підприємства. Фінанси і кредит. 2004. № 30. С. 5–8.
4. Дикань Л. В. Стратегічне управління фінансовими ресурсами промислового підприємства. Фінанси України. 2008. № 3. С. 12–18.
5. Лукіна Ю. В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства. Фінанси України. 2008. № 3. С. 113–116.
6. Макаренко П. М. Формування фінансової стратегії та її значення у конкурентному ринковому середовищі. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 3. С. 1–8.
7. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент. К.: ТОВ «УВПК» «ЕксОБ», 2010. 560 с.
8. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: підручник. К.: КНЕУ, 2010. 384 с.
9. Хрущ Н. А. Механізм формування та реалізації фінансової стратегії в системі управління підприємством. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 5. С. 140–142.
10. Tytenko L. Expansion of functions of accounting and analytical support in management of the enterprise’s strategic development. Coastal Regions: Problems and Paradigms of Socio-Economic Development: Collective monograph. Riga, Latvia: Publishing House «Baltija Publishing», 2018. P. 488–509
References (International): 1. Blank I. O. (2009) Finansova stratehiia pidpryiemstva [Financial strategy of the enterprise]; za zah. nauk. red. I. O. Blank. K.: KNTEU. 147 p.
2. Hrosul V. A. (2015). Formuvannia finansovoi stratehii pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [Formation of financial strategy of retail trade enterprises]; Khark. derzh. un-t kharch. ta torhivli. Kharkiv: KhDUKhT. 239 p.
3. Davydova L. V. (2004). Finansova stratehiia k faktor ekonomichnoho zrostannia pidpryiemstva [Financial strategy is a factor of economic growth of the enterprise]. Finansy i kredyt. No. 30. P. 5–8.
4. Dykan L. V. (2008). Stratehichne upravlinnia finansovymy resursamy promyslovoho pidpryiemstva [Strategic management of financial resources of an industrial enterprise]. Finansy Ukrainy. No. 3.P. 12–18.
5. Lukina Yu. V. (2008). Formuvannia ta realizatsiia stratehii upravlinnia finansamy [Formation and implementation of enterprise financial management strategy]. Finansy Ukrainy. No. 3. P. 113–116.
6. Makarenko P. M. (2014). Formuvannia finansovoi stratehii ta yii znachennia u konkurentnomu rynkovomu seredovyshchi [Formation of financial strategy and its importance in a competitive market environment]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. No. 3. P. 1–8.
7. Niemtsov V. D. (2010). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. K.: TOV “UVPK” “EksOB”. 560 p.
8. Poddierohin A. M. (2010). Finansy pidpryiemstv [Enterprise finance]. K.: KNEU. 384 p.
9. Khrushch N. A. (2014). Mekhanizm formuvannia ta realizatsii finansovoi stratehii v systemi upravlinnia [The mechanism of formation and implementation of financial strategy in the enterprise management system]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. No. 5. P. 140–142.
10. Tytenko L. (2018). Expansion of functions of accounting and analytical support in management of the enterprises strategic development. Coastal Regions: Problems and Paradigms of Socio-Economic Development: Collective monograph. Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”. P. 488–509.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2022, № 3 (76)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.