Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39052
Title: Навчальна практика: методичний посібник для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія»
Authors: Хомик, Надія Ігорівна
Цьонь, Ганна Богданівна
Довбуш, Тарас Анатолійович
Bibliographic description (Ukraine): Навчальна практика: методичний посібник для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» / Н. І. Хомик, Г. Б. Цьонь, Т. А. Довбуш. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2022. 140 с. Розглянуто на засіданні кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, протокол № 1 від 26.08.2022 р. Схвалено й рекомендовано до друку та впровадження у навчальний процес на засіданні вченої ради ТНТУ імені Івана Пулюя, протокол № 9 від 04.10.2022 р.
Issue Date: Oct-2022
Date of entry: 27-Oct-2022
Publisher: ФОП Паляниця В.А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: ФОП Паляниця В.А.
UDC: 631.3
Keywords: навчальна практика
організація проходження навчальної практики
основні завдання навчальної практики
оформлення звіту по практиці
Number of pages: 140
Abstract: Практика студентів – це важлива складова освітніх програм підготовки здобувачів освітніх ступенів. Практика є обов’язковою у підготовці висококваліфікованих фахівців до майбутньої роботи, забезпечення конкурентоспроможності та можливості працевлаштування на вітчизняному та зарубіжному ринках праці. Практика студентів проводиться з відривом від теоретичного навчання у навчальних і науково-дослідних лабораторіях університету та на базах практики (підприємствах, організаціях, установах усіх форм власності), науково-технічне оснащення яких спроможне забезпечити сучасні вимоги до підготовки фахівців відповідного освітнього рівня, а також умови їх подальшого професійного росту та кар’єри. Тривалість всіх видів практики, терміни її проведення та обсяг визначаються навчальним планом для кожної спеціальності і графіком навчального процесу. В окремих випадках допускається проходження практики згідно індивідуального навчального плану студента. Практика передбачає безперервність та послідовність освітнього процесу, органічне поєднання теоретичних знань, отриманих під час лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять з набуттям студентами достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньої (освітньо-професійної) програми. Практика призначена для удосконалення професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти завдяки використанню можливостей матеріально-технічної бази працедавців. Практика студентів є початковою ланкою в системі їх практичної підготовки до майбутньої роботи. Мета і зміст практики визначені освітньою (освітньопрофесійною) програмою підготовки фахівців та робочими програмами дисциплін, орієнтованих на професійну (фахову) підготовку. За змістом і метою практика може мати такі види: ознайомча, навчальна, виробнича, професійно-орієнтована, конструкторсько-технологічна, стажування з фаху, переддипломна, науково-дослідна та ін. Перелік усіх видів практик визначає університет самостійно відповідно до освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) програми (надалі ОП) відповідного освітнього рівня (надалі ОР). Випускова кафедра вносить практики у навчальні плани для спеціальності із зазначенням їх форми, термінів проведення та форми підсумкового контролю. 6 Семестр і терміни проходження практик у навчальному році визначаються графіком навчального процесу університету і робочим навчальним планом. Програма практики повинна: - відповідати вимогам освітньої (освітньо-професійною) програми, передбачати здобуття студентом однієї або декількох компетенцій; - визначати послідовність набуття необхідних практичних знань й умінь; - мати опис процедури та конкретні критерії оцінювання рівня знань, умінь, навичок, які студенти досягли за результатами практики. Програми практики повинні містити такі основні розділи: - мета та завдання практики; - організація проведення практики; - зміст практики; - вимоги до звіту про практику; - підсумки практики. Як додаткові елементи можуть бути вміщені індивідуальні завдання, рекомендації до виконання завдань практики та перелік рекомендованих джерел. Окремо можуть бути роз’яснені форми і методи контролю та критерії оцінювання звіту з практики. Результати практики оцінюють за 100-бальною шкалою з обов’язковим переведенням балів оцінок у національну шкалу (з виставленням підсумкової семестрової оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно») та до шкали ЄКТС (A, B, C, D, E, FX, F). Студенти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» відповідно до навчальних планів підготовки та освітньо-професійної програми освітнього рівня «бакалавр» проходять ознайомчу (1 курс), навчальну (2 курс) та професійно-орієнтовану (3 курс) практики. Навчальну практику проходять студенти другого курсу, як правило, у літній період після завершення літньої екзаменаційної сесії. Тривалість навчальної практики – два тижні. Термін проходження практики встановлюється графіком навчального процесу. Практика є наступним після лабораторних і практичних занять етапом, що забезпечує перехід студентів від теоретичного навчання до майбутньої професійної діяльності. 7 Навчальна практика передбачає оволодіння студентами системою умінь і навичок з конкретної навчальної дисципліни або комплексу дисциплін. Навчальну практику студенти проходять на оснащених відповідним чином базах практики – агропромислових та аграрних підприємствах, організаціях і установах (надалі агропідприємствах). З такими агропідприємствами укладають відповідні договори (Додаток 1). Під час організації та проведення практики повинні бути створені умови, що забезпечують студентам закріплення теоретичних знань із вивчених протягом двох навчальних років дисциплін загальної та фахової підготовки і набуття ними практичних навиків за спеціальністю. Керівниками практики є викладачі кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин. Проходження навчальної практики – це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях баз практики, обладнаних відповідною технікою, виконання ними конкретних службових обов’язків. У даному навчальному посібнику розглянуто організацію проведення та підведення підсумків навчальної практики. Посібник укладено відповідно до Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом № 93 Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року, «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя» від 30.12.2020 р. та на основі програм дисциплін загальної та фахової підготовки для закріплення теоретичних знань і здобуття практичних навиків роботи за фахом і наскрізної програми практики підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія». Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої професії, формування професійних умінь і навичок із вивчених дисциплін загальної та фахової підготовки.
Content: ВСТУП...5 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. МЕТА Й ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ. БАЗИ ПРАКТИКИ...8 1.1. Загальні положення...8 1.2. Мета й завдання навчальної практики...9 1.3. Бази практики...14 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ І КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ПРАКТИКОЮ...17 2.1. Організація проходження навчальної практики...17 2.2 Обов’язки та вiдповiдальнiсть випускової кафедри за проведення навчальної практики ...20 2.3. Обов’язки керівників навчальної практики студентів від випускової кафедри...20 2.4. Основні обов’язки керiвникiв навчальної практики вiд підприємства...22 2.5. Основні обов’язки студентiв під час проходження практики...22 2.6. Особливості практичної підготовки здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян...24 3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ...25 3.1. Основні завдання навчальної практики...25 3.2. Основні види робіт під час навчальної практики...26 3.2.1. Ознайомлення з iсторiєю, структурою, організацією виробництва та основними технiко-економiчними показниками підприємства – бази практики ...27 3.2.2. Ознайомлення з основними підрозділами підприємства...293.2.3. Ознайомлення з основними і допоміжними службами агропідприємства……………………………. 29 3.3. Робота студентів на робочих мiсцях...31 3.4. Навчальні заняття, індивідуальні завдання...32 3.5. Охорона праці й навколишнього середовища...37 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ...40 5. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ...104 5.1. Форми і методи контролю проходження практики...104 5.2. Підведення підсумків практики...105 5.3. Критерії оцінювання навчальної практики...108 6. СТРУКТУРА ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ...109 7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ...113 Додаток 1. Взірець оформлення типового договору на проходження практики ...119 Додаток 2. Взірець оформлення щоденника практики...121 Додаток 3. Правила ведення й оформлення щоденника...128 Додаток 4. Основні положення практики...129 Додаток 5. Взірець оформлення титульної сторінки звіту...130 Додаток 6. Взірець оформлення завдання на навчальну практику...131 Додаток 7. Взірець направлення на практику...132 Додаток 8. Взірець повідомлення про прибуття до підприємства...133 ВИКОРИСТАНІ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ...134
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39052
Copyright owner: Н. І. Хомик, Г. Б. Цьонь, Т. А. Довбуш
References (Ukraine): ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2017 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2017 р. № 1648) «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти».
Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010. Київ: Вид-во «Соцінформ», 2010.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами).
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р. //Освіта України. Збірник нормативних актів. Харків: Світ-Пресс, 1999. С. 168-188
Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Агрономія / За ред. М.М. Городнього. К.: Вища школа, 1995. 525 с
Верещагин Л.Н. Атлас сорных, лекарственных и медоносных растений. К.: Юнивест Маркетинг, 2002. 384 с.
Верещагин Л.Н. Вредители и болезни зерновых колосовых культур. К.: Юнивест Маркетинг, 2001. 128 с
Верещагин Л.Н. Вредители и болезни плодовых и ягодных культур. К.: Юнивест Маркетинг, 2003. 272 с.
Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. К.: Урожай, 1994. 447 с.
Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці. Львів: Новий світ, 2000. 230с.
Гудзь В.П., Примак І.Д., Будьонний Ю.В. Землеробство. К.: Урожай, 1996. 384 с.
Довідник по удобренню сільськогосподарських культур / За ред. П.О. Дмитренка, Б.С. Носка. К.: Урожай, 1987. 208 с.
Довідник працівника агрохімслужби / За ред. Б.С. Носка. К.: Урожай, 1991. 280 с.
Желєзна А.М. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: навч. посібник / А.М. Желєзна, В.А Кирилович. – К.: Кондор, 2004. 796 с.
Зінченко О.І., Салатенко Н.Н., Білоножко М.А. Рослинництво. К.: Аграрна освіта, 2001. 519 с.
Інтегрована система захисту зернових культур від шкідників, хвороб та бурянів /А.К. Ольховська-Буркова, Ж.П. Шевченко, Е.М. Лук’янова та ін.; За ред. А.К. Ольховської-Буркової, Ж.П. Шевченко. К.: Урожай, 1990. 280 с.
Кравченко М.С., Злобін Ю.А., Царенко О.М. Землеробство. К.: Либідь, 2002. 494 с.
Крикунов В.Г., Полупан Н.И. Почвы УССР и их плодородие. К.: Высшая школа, 1987. 316 с.
Кушнарев А.С., Кочев В.И. Механико-технологические основы обработки почвы. К.: Урожай, 1989. 144 с.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини /В.М. Лапін. Львів: ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2000. 188с.
Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 808 с.
Основи агрономії: Навчальний посібник / О.В. Солошенко, Б.С. Носко, Н.Ю. Гаврилович, А.А. Богачов, В.І. Солошенко; за ред. О.В. Солошенко. Харків: Торнадо, 2003. 368 с.
Погорелый Л.В., Татьянко Н.В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз. К.: Феникс, 2004. 232 с.
Посібник. Машини для збирання зернових та технічних культур /За ред. В.І. Кравчука, Ю.Ф. Мельника. Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2009. 296 с.
Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.1. К.: Урожай, 1988. 292 с
Рослинництво з основами землеробства / М.А. Білоножко, І.С. Руденко, В.І. Мойсеєнко та ін.; За ред. М.А. Білоножка, І.С. Руденка. К.: Урожай, 1986. 224 с.
Руденко І.С., Веселовський І.В., Гудзь В.П., Каліберда В.М. Основи агрономії. К.: Вища школа, 1977. – 320 с.
Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 1: Машини для рільництва / П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. К.: Урожай, 2001. 384 с.
Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 2: Машини для рільництва / П.В. Сисолін, Т.І. Рибак, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. К.: Урожай, 2001. 382 с.
Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 3: Машини та обладнання для переробки зерна та насіння / П.В. Сисолін, М.М. Петренко, М.О. Свірень; За ред. М.І. Черновола. К.: Фенікс, 2007. 432 с.
Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. У 2-х. т. /За ред. М.В. Бакума. Харків: ХНТУСГ, 2008. Т. 1. 285 с.
Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. У 2-х. т. /За ред. М.В. Бакума. Харків: ХНТУСГ, 2008. Т. 2. 288 с.
Сільськогосподарські машини. Частина 3. Посівні машини. / За ред. М.В. Бакума. Харків: ПП «Черв’як», 2005. 332 с
Сільськогосподарські машини / Комаристов В.Ю., Дунай М.Ф. К.: Вища школа, 1987. 486 с.
Скалецька Л.Ф., Духовська Т.М., Сеньків А.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. К.: Вища шк., 1994.
Скалецька Л.Ф., Подпрятов Г.І. Зберігання та переробка продукції рослинництва: Навч. посіб. К.: Вища шк., 2001. 303 с.
Солошенко О.В., Гаврилович Н.Ю., Солошенко В.І., Осипова Л.С., Кочетова С.І. Технології вирощування сільськогосподарських культур: Навч. посіб. Харків: Торнадо, 2006. 348 с
Справочник по единой системе конструкторской документации /Под. ред. А.Ф. Раба. К.: Прапор, 1988. 255с.
Український орфографічний словник: близько 170000 слів /За ред. В.М. Русанівського; [уклали: В.В. Чумак, І.В. Шевченко, Л.Л. Шевченко, Г.М. Ярун]; НАН України; Укр. мовно-інформ. фонд; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. Вид. 6-те, переробл. і допов. К.: Довіра, 2006. 960 с. (Словники України). ISBN 966-507-206-4.
Хомик Н.І., Цьонь О.П. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник / Н.І. Хомик, О.П. Цьонь. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. 224 с.
Хомик Н.І. та ін. Вступ до фаху: навчальний посібник для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» / Н.І. Хомик, Г.Б. Цьонь, Т.А. Довбуш, І. Й. Блозва, А. Д. Довбуш. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2022. 348 с.
Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Олексюк В.П. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Частина перша. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2021. 240 с.
Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Олексюк В.П. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Частина друга. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2021. 246 с.
Хомик Н.І. Основи агрономії. Курс лекцій /Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш., В.П. Олексюк. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015.300 с.
Хомик Н.І. Основи агрономії: навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи /Н.І. Хомик , Г.Б. Цьонь, Т.А. Довбуш , Н.А. Антончак. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. 320 с.
Хомик Н.І., Цьонь Г.Б., Довбуш Т.А., Олексюк В.П. Основи агрономії: навчальний посібник (курс лекцій) Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. 232 с.
Хомик Н.І. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: курс лекцій / Н.І. Хомик, Н.Б. Гаврон, Н.А. Рубінець. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 248 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elarty_2022_MG_navchalna_prakt_metod.pdf4,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools