Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38836

Title: Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану кредитної спілки
Other Titles: Organizational and informational model of analysis of the financial condition of credit union
Authors: Гербич, Людмила Анатоліївна
Бузник, Марія Василівна
Gerbych, Ludmyla
Buznyk, Maria
Affiliation: Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна
State University of Trade and Economics, Kiev, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Гербич Л. А. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану кредитної спілки / Людмила Анатоліївна Гербич, Марія Василівна Бузник // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2022. — Том 75. — № 2. — С. 55–63. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Bibliographic description (International): Gerbych L., Buznyk M. (2022) Orhanizatsiino-informatsiina model analizu finansovoho stanu kredytnoi spilky [Organizational and informational model of analysis of the financial condition of credit union]. Galician economic journal (Tern.), vol. 75, no 2, pp. 55-63 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 2 (75), 2022
Galician economic journal, 2 (75), 2022
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 2
Volume: 75
Issue Date: 24-May-2022
Submitted date: 22-Mar-2022
Date of entry: 25-Sep-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.02.055
UDC: 336.732
Keywords: фінансовий стан
кредитна спілка
організаційно-інформаційна модель
показники аналізу
фінансове оздоровлення
financial condition
credit union
organizational and information model
analysis indicators
financial recovery
Number of pages: 9
Page range: 55-63
Start page: 55
End page: 63
Abstract: Обґрунтовано актуальність проведення регулярного аналізу фінансового стану кредитних спілок як необхідного елемента підтвердження їх забезпеченості фінансовими ресурсами для подальшого ефективного ведення господарської діяльності. Доведено необхідність побудови організаційно-інформаційної моделі такого аналізу, яка включає мету і завдання, суб’єкти та об’єкти, систему показників, інформаційну базу, методичне забезпечення аналізу та прийоми узагальнення й реалізації його результатів. Метою аналізу фінансового стану кредитної спілки визначено своєчасне виявлення чинників, що спричиняють його погіршення, та розроблення заходів щодо усунення або мінімізації їх негативного впливу. До завдань аналізу фінансового стану кредитної спілки включено аналіз активів, пасивів, ліквідності, платоспроможності, ефективності та прибутковості. Суб’єктів аналізу фінансового стану кредитної спілки розподілено на зовнішніх та внутрішніх. До зовнішніх суб’єктів включено регулятора в особі Національного банку України; клієнтів; партнерів; фіскальні, судові органи; до внутрішніх – керівні органи, колегіальні й територіальні органи управління, працівників виконавчих підрозділів з функціями фінансового менеджменту. Основні показники аналізу фінансового стану кредитної спілки поділено на такі групи, як достатність капіталу, якість активів, ліквідність, ефективність і прибутковість та запропоновано алгоритм їх розрахунку відповідно до вимог правил складання й подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, введених в дію з початку 2022 року. Окреслено інформаційну базу аналізу фінансового стану кредитних спілок як сукупності джерел внутрішньої та зовнішньої інформації, які включають фінансову та статистичну звітність, примітки до неї, а також оперативні дані фінансового обліку; показники діяльності кредитних спілок, що публікуються НБУ як в цілому по ринку, так і в розрізі установ на щоквартальній основі, а також інформацію про діяльність кредитних спілок, розміщену на сайтах саморегуючих організацій. Проведено огляд існуючих методик оцінювання фінансового стану кредитних спілок як його методичного забезпечення та визначено перспективним напрямком дослідження їх подальше удосконалення. Запропоновано заходи з підвищення фінансового стану кредитних спілок України.
The relevance of conducting regular analysis of the financial condition of credit unions as a necessary element of confirming their financial resources for further effective business activities is substantiated. The necessity of building an organizational and information model of such analysis, which includes the purpose and objectives, subjects and objects, system of indicators, information base, methodological support of the analysis and methods of generalization and implementation of its results is proved. The purpose of the analysis of the financial condition of credit union is to identify in a timely manner the factors that cause its deterioration and develop measures to eliminate or minimize their negative impact. The tasks of the credit unionʼs financial condition analysis include the analysis of assets, liabilities, liquidity, solvency, efficiency and profitability. The subjects of the analysis of the financial condition of credit union are divided into external and internal. External entities include the regulator represented by the National Bank of Ukraine; customers; partners; fiscal, judicial authorities; internal ones – governing bodies, collegial and territorial governing bodies, employees of executive units with the functions of financial management. The main indicators of the analysis of the financial condition of credit union are divided into such groups as capital adequacy, asset quality, liquidity, efficiency and profitability and proposed an algorithm for calculating them are proposed in accordance with the requirements of the rules for preparing and submitting reports by participants of the non-bank financial services market, introduced since the beginning of 2022.The information base of the analysis of the financial condition of credit unions as a set of sources of internal and external information, which include financial and statistical reporting, as well as operational data of financial accounting; indicators of credit unions published by the NBU both in the market as a whole and by institutions on a quarterly basis, as well as information on the activities of credit unions posted on the websites of self-regulatory organizations are noted. The review of existing methods for assessing the financial condition of credit unions as its methodological support is carried out and promising area of research for their further improvement is identified. Measures to increase the financial condition of credit unions of Ukraine are proposed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38836
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0123500-21#Text
http://www.unascu.org.ua/main/210603_rada_meeting.htm
https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1401/14goofzk.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12997
https://www.woccu.org/documents/pearls_monograph
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_KS_2020.pdf?v=4
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/a67e818a9b676987ade1172b2893f464.pdf
References (Ukraine): 1. Показники діяльності кредитних спілок. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6.
2. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 р. № 2908-III (в редакції від 01.07.2021 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text.
3. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI. (в редакції від 01.01.2022 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.
4. Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затв. Постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 р. № 123. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0123500-21#Text.
5. Офіційний сайт Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ). URL: http://www.unascu.org.ua/main/210603_rada_meeting.htm.
6. Чемчикаленко Р.А. Теоретичні основи управління фінансовим станом підприємства. Гроші, фінанси і кредит. 2019. С. 350–354.
7. Гончаренко О. О., Дземішкевич І.О. Фінансові звіти кредитних спілок та особливості їх аналізу. Фінансовий простір. 2014. URL: https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1401/14goofzk.pdf.
8. Дьячкова Ю. М. Активізація діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. 2011. № 1. С. 258–263.
9. Костюк В. А., Аврамчук Л. А., Козир Ю. С. Розвиток кредитних спілок на фінансовому ринку України: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2015. 152 c.
10. World Bank. 2010. Credit Unions in Poland : Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision. Washington, DC. World Bank. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12997 License: CC BY 3.0 IGO.
11. World Council Of Credit Unions. 2009. Toolkit Series. PEARLS Monitoring System. URL: https://www.woccu.org/documents/pearls_monograph.
12. Біла книга. Майбутнє регулювання кредитних спілок. Офіційний сайт НБУ. 2020. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_KS_2020.pdf?v=4.
13. Стан та перспективи розвитку кредитних спілок України. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/a67e818a9b676987ade1172b2893f464.pdf.
References (International): 1. Pokaznyky diialnosti kredytnykh spilok. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6.
2. Pro kredytni spilky: Zakon Ukrainy vid 20.12.2001 r. № 2908-III (v redaktsii vid 01.07.2021 r.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text.
3. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 2.12.2010 r. № 2755-VI. (v redaktsii vid 01.01.2022 r.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.
4. Pravyla skladannia ta podannia zvitnosti uchasnykamy rynku nebankivskykh finansovykh posluh do Natsionalnoho banku Ukrainy, zatv. Postanovoiu Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 25.11.2021 r. № 123. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0123500-21#Text.
5. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi asotsiatsii kredytnykh spilok Ukrainy (NAKSU). URL: http://www.unascu.org.ua/main/210603_rada_meeting.htm.
6. Chemchykalenko R. A. Teoretychni osnovy upravlinnia finansovym stanom pidpryiemstva. Hroshi, finansy i kredyt. 2019. P. 350–354.
7. Honcharenko O. O., Dzemishkevych I. O. Finansovi zvity kredytnykh spilok ta osoblyvosti yikh analizu. Finansovyi prostir. 2014. URL: https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1401/14goofzk.pdf.
8. Diachkova Yu. M. Aktyvizatsiia diialnosti kredytnykh spilok na rynku finansovykh posluh. Nauchnыi vestnyk Donbasskoi hosudarstvennoi mashynostroytelnoi akademyy. 2011. No. 1. P. 258–263.
9. Kostiuk V. A., Avramchuk L. A., Kozyr Yu. S. Rozvytok kredytnykh spilok na finansovomu rynku Ukrainy: monohrafiia. Kyiv: TsP “Komprynt”, 2015. 152 p.
10. World Bank. 2010. Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision. Washington, DC. World Bank. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12997 License: CC BY 3.0 IGO.
11. World Council Of Credit Unions. 2009. Toolkit Series. PEARLS Monitoring System. URL: https://www.woccu.org/documents/pearls_monograph.
12. Bila knyha. Maibutnie rehuliuvannia kredytnykh spilok. Ofitsiinyi sait NBU. 2020. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_KS_2020.pdf?v=4.
13. Stan ta perspektyvy rozvytku kredytnykh spilok Ukrainy. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/a67e818a9b676987ade1172b2893f464.pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2022, № 2 (75)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.