Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38835

Title: Особливості обліку та оподаткування сфери торгівлі у Сполучених Штатах Америки
Other Titles: Features of trade accounting and taxation in the United States of America
Authors: Сарахман, Оксана Миколаївна
Шурпенкова, Руслана Казимирівна
Калайтан, Тетяна Вікторівна
Sarakhman, Oksana
Shurpenkova, Ruslana
Kalaitan, Tetiana
Affiliation: Університет банківської справи, Львів,Україна
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Львів, Україна
University of Banking, Lviv, Ukraine
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Сарахман О. М. Особливості обліку та оподаткування сфери торгівлі у Сполучених Штатах Америки / Оксана Миколаївна Сарахман, Руслана Казимирівна Шурпенкова, Тетяна Вікторівна Калайтан // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2022. — Том 75. — № 2. — С. 46–54. — (Облік і оподаткування).
Bibliographic description (International): Sarakhman O., Shurpenkova R., Kalaitan T. (2022) Osoblyvosti obliku ta opodatkuvannia sfery torhivli u Spoluchenykh Shtatakh Ameryky [Features of trade accounting and taxation in the United States of America]. Galician economic journal (Tern.), vol. 75, no 2, pp. 46-54 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 2 (75), 2022
Galician economic journal, 2 (75), 2022
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 2
Volume: 75
Issue Date: 24-May-2022
Submitted date: 21-Apr-2022
Date of entry: 25-Sep-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.02.046
UDC: 657
339
004
Keywords: міжнародна економіка
облік
оподаткування
торгівля
аналіз
регулювання
international economy
accounting
taxation
trade
analysis
regulation
Number of pages: 9
Page range: 46-54
Start page: 46
End page: 54
Abstract: Визначено позитивні й негативні фактори розвитку економічно-торгівельної діяльності США. Сполучені Штати Америки, як колосальний споживач і виробник товарів, є головним гравцем у торгівлі й стимулює економічне зростання, підтримує робочі місця, підвищує рівень життя та допомагає американцям забезпечувати свої сім’ї доступними товарами і послугами. Досліджено сферу торгівлі в США як внутрішньокраїнну, так і міжнародну, процес обліку та оподаткування, що пов’язаний з торгівлею, також на різних рівнях. При проведенні дослідження використовували загальнонаукові методи (формально-юридичний, статистичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, історичний та інші), а також конкретно-соціологічні (документальний, спостереження, вивчення документів), що забезпечили науковість, новизну та достовірність результатів дослідження. Бухгалтерський облік є однією з ключових функцій практично будь-якої країни та будь-якого бізнесу. Відмінність бухгалтерського обліку України та США незначна, так як наша країна використовує наближені до міжнародних стандартів правила. Оподаткування в США доволі складне. Сьогодні уряди штатів США застосовують різні види податків у різних пропорціях залежно від того, для чого потім використовуютьс я зібрані податкові надходження та того, як на податки реагує населення. Усі відомі податки можна умовно розділити на шість основних категорій: податки на прибуток, дохід та приріст капіталу; податки на заробітну плату та робочу силу; податки на власність; податки на товари та послуги; податки на міжнародну торгівлю та транзакції; інші податки. Галузеві особливості, що впливають на організацію й відображення цих операцій в обліку: товари – матеріальні цінності, що придбані (отримані) й утримуються підприємством з метою подальшого продажу; торговельна діяльність – самостійна діяльність юридичних і фізичних осіб зі здійснення операцій купівлі-продажу товарів споживчого призначення з метою отримання прибутку; гуртова торгівля – торговельна діяльність із придбання й реалізації товарів великими партіями підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності; роздрібна торгівля – торгівельна діяльність із продажу товарів поштучно та дрібним гуртом безпосередньо громадянам та іншим споживачам переважно із розрахунками готівкою. Без міжнародної торгівлі для будь-якої країни практично неможливо розвиватися фінансово, політично та економічно і в інтересах кожної нації – зробити міцною міжнародну торгівлю та відносини з лідерами світу, щоб дуже легко подолати всі труднощі.
The paper identifies the positive and negative factors in the development of US economic and trade activities. The United States, as a huge consumer and producer of goods, is a major player in trade and stimulates economic growth, supports jobs, improves living standards and helps Americans provide their families with affordable goods and services. The sphere of trade in the USA, both domestic and international, has been studied, as well as the process of accounting and taxation is related to trade at various levels. General scientific methods (formal-legal, statistical, comparative-legal, system-structural, historical and others), as well as specific sociological (documentary, observation, study of documents), which provided scientific, novelty and reliability of research results are used in this investigation. Accounting is one of the key functions of almost any country and any business. The difference between the accounting of Ukraine and the United States is insignificant, as our country uses rules close to international standards. Taxation in the United States is quite complicated. Today, US governments apply different types of taxes in different proportions, depending on which collected tax revenues are used for and how the population reacts to taxes. All known taxes can be divided into six main categories: taxes on income, income and capital gains; taxes on wages and labor; property taxes; taxes on goods and services; taxes on international trade and transactions; other taxes. Sectorial features that affect the organization and reflection of these operations in accounting: goods – tangible assets acquired (received) and held by the enterprise for resale; trade activity – independent activity of legal entities and individuals in the implementation of transactions of purchase and sale of consumer goods for profit; wholesale trade – trade activity on acquisition and realization of the goods in large parties to the enterprises of retail trade, other subjects of enterprise activity;retail trade – trade in the sale of goods individually and in bulk directly to citizens and other consumers, mainly with cash payments. Without international trade, it is almost impossible for any country to develop financially, politically and economically, and in the interests of every nation – to make strong international trade and relations with world leaders to overcome all difficulties very easily.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38835
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://www.bea.gov/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
https://www.statista.com/
http://www.taxadm.org/fta/rate/tax_stru.html
https://www.wallstreetmojo.com/discount-allowed-and-discount-received/
References (Ukraine): 1. Річард Геммонд. Мистецтво роздрібної торгівлі. Передові ідеї та стратегії від найуспішніших торгових компаній світу. Видавництво: КМ-БУКС, 2019. C. 305–317.
2. Шурпенкова Р. К., Демко І. І. Організація і методика економічного аналізу: навч. посібник. Київ: УБС НБУ, 2011. 287 с.
3. Сарахман О. М., Шурпенкова Р. К., Калайтан Т. В. Система оподаткування у Німеччині: адаптація досвіду в Україні. Економіка і організація управління. Журнал Донецького національно університету імені Василя Стуса. Випуск № 1 (41). 2021. C. 95–105.
4. An official website of the United States government. URL: https://www.bea.gov/.
5. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/.
6. Global No. 1 Business Data Platform. URL: https://www.statista.com/.
7. Magazine Taxadm. URL: http://www.taxadm.org/fta/rate/tax_stru.html.
8. Platform Wall Street Mojo. URL: https://www.wallstreetmojo.com/discount-allowed-and-discount-received/
References (International): 1. Richard Hemmond. (2019). Mystectvo rozdribnoji torghivli. Peredovi ideji ta strateghiji vid najʼuspishnishykh torghovykh kompanij svitu. [The art of retail. Advanced ideas and strategies from the worldʼs most successful trading companies ]. Ukrainian KM-BUKS. P. 305–317.
2. Shurpenkova R. K., Demko I. I. (2011). Orhanizatsiia i metodyka ekonomichnoho analizu. [Organization and methods of economic analysis]. Kyiv. UBS NBU. [In Ukrainian].
3. Sarakhman O. M., Shurpenkova R. K., Kalaitan T. V. (2021). Systema opodatkuvannia u Nimechchyni: adaptatsiia dosvidu v Ukraini. [The tax system in Germany: adaptation of the experience in Ukraine] Ukrainian Economics and organization of management. Vol. 1. No. 41. P. 95–105.
4. An official website of the United States government. URL: https://www.bea.gov/.
5. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/.
6. Global No. 1 Business Data Platform. URL: https://www.statista.com/.
7. Magazine Taxadm. URL: http://www.taxadm.org/fta/rate/tax_stru.html.
8. Platform Wall Street Mojo. URL: https://www.wallstreetmojo.com/discount-allowed-and-discount-received/.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2022, № 2 (75)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.