Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38822

Title: Вплив провідних азіатських транснаціональних корпорацій на економіки країн світу
Other Titles: The influence of leading Asian transnational corporations on the economies of countries in the world
Authors: Варламова, Марія Леонідівна
Завидовська, Аліна Олегівна
Varlamova, Mariia
Zavydovska, Alina
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Варламова М. Л. Вплив провідних азіатських транснаціональних корпорацій на економіки країн світу / Марія Леонідівна Варламова, Аліна Олегівна Завидовська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2022. — Том 75. — № 2. — С. 92–104. — (Міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Varlamova M., Zavydovska A. (2022) Vplyv providnykh aziatskykh transnatsionalnykh korporatsii na ekonomiky krain svitu [The influence of leading Asian transnational corporations on the economies of countries in the world]. Galician economic journal (Tern.), vol. 75, no 2, pp. 92-104 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 2 (75), 2022
Galician economic journal, 2 (75), 2022
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 2
Volume: 75
Issue Date: 24-May-2022
Submitted date: 9-Mar-2022
Date of entry: 25-Sep-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.02.092
UDC: 339.92
Keywords: транснаціональні компанії
Азія
прямі іноземні інвестиції
позитивний і негативний вплив
TNCs
Asia
foreign direct investment
positive and negative impact
Number of pages: 13
Page range: 92-104
Start page: 92
End page: 104
Abstract: Транснаціональні корпорації (ТНК) нині є провідними суб’єктами міжнародної господарської діяльності. Вони сприяли трансформації світової економіки в інтернаціональне виробництво, забезпечили розвиток науково-технічного прогресу в усіх його напрямах: технічного рівня і якості продукції; ефективності виробництва; вдосконалення форм менеджменту; керування підприємствами. Вони діють через свої дочірні підприємства і філії в багатьох країнах світу за єдиною науково-виробничою та фінансовою стратегією. Розглянуто питання, пов’язані з дослідженням діяльності транснаціональних корпорацій у світі. Висвітлено сутність ТНК як прояву та рушійної сили транснаціоналізації світової економіки. Зазначено вплив пандемії covid-2019 на провідні ТНК світу. На основі рейтингу Fortune Global 500 та даних ЮНКТАД, проаналізовано діяльність провідних транснаціональних компаній Азії (Китай, Японія, Південна Корея). Визначено фактори, що сприяли появі та зростанню китайських компаній на світовій арені. Досліджено сектори, в яких зосереджені провідні компанії Китаю та їх вплив. Розглянуто діяльність найбільших ТНК Китаю: State Grid Corporation of China, Three Gorges, China National Petroleum Corporation, Ping An, Industrial and Commercial Bank of China, ICBC та інші. Проаналізовано сумарну вартість операцій ПІІ Китаю в ЄС. Зясовано, що ПІІ КНР в Україну є відносно невеликими, проте виявлено, що китайські підрядники активно займаються технічною модернізацією українського металургійного сектора. Досліджено внесок Японії в глобальну економіку та визначено провідних японських виробників автомобілів у світі за ринковою капіталізацією у 2021 році. Розглянуто діяльність однієї з найбільших ТНК Японії – Toyota. Проаналізовано «корейський» тип транснаціональних корпорацій (чеболі) та наймасштабніші південнокорейські корпорації в 2021 році за основними фінансовими показниками. Дослідивши діяльність провідних ТНК Азії, можна стверджувати, що на сьогодні вони стали невід’ємними суб’єктами міжнародних економічних відносин, проте існує й інша сторона їхньої діяльності. Саме тому був проведений аналіз негативного та позитивного впливу провідних ТНК Азії на країни світу.
Transnational corporations (TNCs) are now the leading players in international business. They contributed to the world economy transformation into international production, ensured the development of scientific and technological progress in all its areas: technical level and product quality; production efficiency; improving forms of management, enterprise management. They operate through their subsidiaries and branches in many countries around the world according to a single research and production and financial strategy. Issues related to the investigation of multinational corporations in the world are discussed in this paper. The essence of TNCs as a manifestation and driving force of transnationalization of the world economy is highlighted. The paper notes the impact of the covid-2019 pandemic on the worldʼs leading TNCs. Based on the Fortune Global 500 rating and UNCTAD data, the activities of leading Asian multinationals (China, Japan, South Korea) are analyzed. The factors that contributed to the emergence and growth of Chinese companies on the world stage are identified. The sectors in which Chinaʼs leading companies are concentrated and their influence is studied. The activities of the largest TNCs in China are considered: State Grid Corporation of China, Three Gorges, China National Petroleum Corporation, Ping An, Industrial and Commercial Bank of China, ICBC and others. The total cost of Chinese FDI operations in the EU is analyzed. It is found that FDI in Ukraine is relatively small, but Chinese contractors are actively involved in the technical modernization of the Ukrainian metallurgical sector. The contribution of Japan to the global economy is investigated and the leading Japanese car manufacturers in the world by market capitalization in 2021 is identified. The activity of one of the largest TNCs in Japan – Toyota is considered. The «Korean» type of multinational corporations (cheboli) and the largest South Korean corporations in 2021 are analyzed according to the main financial indicators. While examining the activities of Asiaʼs leading TNCs, it can be argued that today they have become an integral parts of international economic relations, but there is another side to their activities. That is why the analysis of negative and positive impact of leading Asian TNCs on the world is conducted.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38822
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: http://www.ukrstat.gov.ua
https://www.un.org/ru/
https://unctad.org/statistics
https://chinapower.csis.org/chinese-companies-global-500/
http://www.cnpc.com.cn/ru/
https://fortune.com/2021/06/29/icbc-worlds-largest-bank-green-finance-clim-ate-action-china/amp/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Industrial-_and_Com-mercial_Bank_of_China
https://merics.org/en/rep-ort/chinese-fdi-europe-2019-update
https://group.pingan.com
https://pressroom.toyota.com/toyota-in-us/
https://globalelectricity-.org/members/state-grid-corporation-of-china/
https://www.tni.org/en/article/the-rise-of-chinese-tncs-brics-and-current-global-challenges
https://www.visualcapitalist.com/worlds-top-car-manufacturer-by-market-cap/
References (Ukraine): 1. Заінчковська М. М., Корогодова О. О. Вплив транснаціональних компаній на розвиток емерджентних економік (на прикладі Республіки Корея). Підприємництво та інновації. 2019. № 9. С. 34–39.
2. Кaрпенкo В. Г. Фiнaнсoвi мехaнiзми трaнснaцioнaльних кoрпoрaцiй у системi сучaснoї свiтoвoї екoнoмiки. Нaукoвi прaцi НДФI. 2009. № 1. С. 42.
3. Лібман А. В. Конкуренція юрисдикцій і подолання неефективної рівноваги в умовах глобалізації. Суспільство і економіка. 2004. № 5–6. С. 265.
4. Лучко М. Китайські ТНК на світовому інвестиційному полі. Світова економіка і міжнародні відносини. 2017. № 9. С. 45–53.
5. Мізюк С. Г., Білик А. В. Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. № 29. С. 98.
6. Основні інвестори в Україну. Звіт про прямі іноземні інвестиції в Україну в 2019 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 04.12.2021).
7. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй. URL: https://www.un.org/ru/ (дата звернення: 28.11.2021).
8. Офіційний сайт ЮНКТАД. URL: https://unctad.org/statistics (дата звернення: 04.12.2021).
9. Офіційний сайт ChinaPower. URL: https://chinapower.csis.org/chinese-companies-global-500/ (дата звернення: 04.12.2021).
10. Офіційний сайт CNPC. URL: http://www.cnpc.com.cn/ru/ (дата звернення: 01.12.2021).
11. Офіційний сайт Fortune. URL: https://fortune.com/2021/06/29/icbc-worlds-largest-bank-green-finance-clim-ate-action-china/amp/ (дата звернення: 01.12.2021).
12. Офіційний сайт ICBC. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Industrial-_and_Com-mercial_Bank_of_China (дата звернення: 01.12.2021).
13. Офіційний сайт Merics, Mercator Institute for China Studies gGmbH. URL: https://merics.org/en/rep-ort/chinese-fdi-europe-2019-update (дата звернення: 01.12.2021).
14. Офіційний сайт PingAn. URL: https://group.pingan.com (дата звернення: 01.12.2021).
15. Офіційний сайт Toyota. URL: https://pressroom.toyota.com/toyota-in-us/ (дата звернення: 05.12.2021).
16. Офіційнийсайт State Grid Corporation of China URL: https://globalelectricity-.org/members/state-grid-corporation-of-china/.
17. The rise of Chinese TNCs, BRICS, and current global challenges. URL: https://www.tni.org/en/article/the-rise-of-chinese-tncs-brics-and-current-global-challenges (дата звернення: 04.12.2021).
18. The World’s Top Car Manufacturers by Market Capitalization by Iman Ghosh. URL: https://www.visualcapitalist.com/worlds-top-car-manufacturer-by-market-cap/ (дата звернення: 03.12.2021).
References (International): 1. Zainchkovska M. M., Korohodova O. O. Vplyv transnatsionalnykh kompanii na rozvytok emerdzhentnykh ekonomik (na prykladi Respubliky Korei). Pidpryiemnytstvo ta innovatsii. 2019. No. 9. P. 34–39.
2. Karpenko V. H. Finansovi mekhanizmy transnatsionalnykh korporatsii u systemi suchasnoi svitovoi ekonomiky. Naukovi pratsi NDFI. 2009. No. 1. P. 42.
3. Libman A. V. Konkurentsiia yurysdyktsii i podolannia neefektyvnoi rivnovahy v umovakh hlobalizatsii. Suspilstvo i ekonomika. 2004. No. 5–6. P. 265.
4. Luchko M. Kytaiski TNK na svitovomu investytsiinomu poli. Svitova ekonomika i mizhnarodni vidnosyny. 2017. No. 9. P. 45–53
5. Miziuk S. H., Bilyk A. V. Vplyv dalnosti transnatsionalnykh korporatsii na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2020. No. 29. P. 98.
6. Osnovni investory v Ukrainu. Zvit pro priami inozemni investytsii v Ukrainu v 2019 rotsi. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (data zvernennia: 04.12.2021).
7. Ofitsiinyi sait Orhanizatsii Obiednanykh Natsii. URL: https://www.un.org/ru/ (data zvernennia: 28.11.2021).
8. Ofitsiinyi sait UNKTAD. URL: https://unctad.org/statistics (data zvernennia: 04.12.2021).
9. Ofitsiinyi sait China Power. URL: https://chinapower.csis.org/chinese-companies-global-500/ (data zvernennia: 04.12.2021).
10. Ofitsiinyi sait CNPC. URL: http://www.cnpc.com.cn/ru/ (data zvernennia: 01.12.2021).
11. Ofitsiinyi sait Fortune. URL: https://fortune.com/2021/06/29/icbc-worlds-largest-bank-green-finance-clim-ate-action-china/amp/ (data zvernennia: 01.12.2021).
12. Ofitsiinyi sait ICBC. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Industrial-_and_Com-mercial_Bank_of_China (data zvernennia: 01.12.2021).
13. Ofitsiinyi sait Merics, Mercator Institute for China Studies gGmbH. URL: https://merics.org/en/rep-ort/chinese-fdi-europe-2019-update (data zvernennia: 01.12.2021).
14. Ofitsiinyi sait Ping An. URL: https://group.pingan.com (data zvernennia: 01.12.2021).
15. Ofitsiinyi sait Toyota. URL: https://pressroom.toyota.com/toyota-in-us/ (data zvernennia: 05.12.2021).
16. Ofitsiinyi sait State Grid Corporation of China. URL: https://globalelectricity-.org/members/state-grid-corporation-of-china/.
17. The rise of Chinese TNCs, BRICS, and current global challenges. URL: https://www.tni.org/en/article/the-rise-of-chinese-tncs-brics-and-current-global-challenges (data zvernennia: 04.12.2021).
18. The Worlds Top Car Manufacturers by Market Capitalization by Iman Ghosh. URL: https://www.visualcapitalist.com/worlds-top-car-manufacturer-by-market-cap/ (data zverne-nnia: 03.12.2021).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2022, № 2 (75)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.