Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38819

Title: Оцінювання національного інноваційного потенціалу України
Other Titles: Evaluation of the national innovative potential of Ukraine
Authors: Беззубко, Лариса Володимирівна
Точонов, Ігор Вікторович
Беззубко, Борис Ігорович
Bezzubko, Larysa
Tochonov, Igor
Bezzubko, Borys
Affiliation: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ,Україна
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Беззубко Л. В. Оцінювання національного інноваційного потенціалу України / Лариса Володимирівна Беззубко, Ігор Вікторович Точонов, Борис Ігорович Беззубко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2022. — Том 75. — № 2. — С. 64–71. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Bezzubko L., Tochonov I., Bezzubko B. (2022) Otsiniuvannia natsionalnoho innovatsiinoho potentsialu Ukrainy [Evaluation of the national innovative potential of Ukraine]. Galician economic journal (Tern.), vol. 75, no 2, pp. 64-71 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 2 (75), 2022
Galician economic journal, 2 (75), 2022
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 2
Volume: 75
Issue Date: 24-May-2022
Submitted date: 19-Mar-2022
Date of entry: 25-Sep-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.02.064
UDC: 330.341
Keywords: інноваційний потенціал
оцінка
індекси оцінювання
інтегральний індекс
innovation potential
evaluation
evaluation indices
integrated index
Number of pages: 8
Page range: 64-71
Start page: 64
End page: 71
Abstract: Досліджено сутність індексних методів оцінювання інноваційного національного потенціалу. Метою статті є характеристика індексних методів оцінювання національного інноваційного потенціалу. Вирішено наукові завдання: визначення основних методів оцінювання на основі використання міжнародних індексів оцінювання, характеристика місця України в світі за показником інноваційного потенціалу; розроблення напрямів використання отриманих оцінок інноваційного потенціалу для його подальшого вдосконалення. Основним методом дослідження є індексний. У результаті використання глобального інноваційного індексу визначено: за період 2014–2021 рр. в Україні відбулося поліпшення результатів інноваційної діяльності. Встановлено, що Україна має найкращі результати в галузі знань і технологій, а найгірші результати характеризуються за показниками розвитку інноваційної інфраструктури. Оцінювання інноваційного потенціалу України за індексом інновацій Bloomberg та Інноваційним індексом Європейського інноваційного табло свідчить про значне відставання її від європейських країн. Інноваційне табло ЄС відносить Україну до групи «Інноватор, що формується». До головних переваг України можна віднести наявність вигідного географічного положення, ємність ринку, поглиблену та всебічну зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, а також людський потенціал з відносно високим рівнем розвитку. Значення складових індексів повинно визначити конкретні пріоритети й завдання інноваційного розвитку України, вносити коригування до інноваційних стратегій і програм. Органи державного управління повинні здійснювати постійне оцінювання, контроль за складовими інноваційного розвитку, розроблення заходів фінансування й державної підтримки пріоритетних напрямів інноваційного розвитку з урахуванням міжнародних індексів. Державна інноваційна політика має враховувати міжнародні оцінки, динаміку зміни національних інноваційних складових, прогнози й тенденції у світовому інноваційному розвитку.
The essence of index methods of assessing the innovative national potential is investigated in this paper. The objective of the paper is to characterize the index methods of assessing the national innovation potential. The following scientific tasks are solved: determination of the main methods of assessment based on the use of international assessment indices, characteristics of the city of Ukraine in the world in terms of innovation potential; development of directions of use of the received estimations of innovative potential for its further improvement. The main research method is the index method. As a result of using the global innovation index, it is determined that during the period 2014–2021, Ukraine has improved its innovation performance. It is established that Ukraine has the best results in the field of knowledge and technology, and the worst results are characterized by indicators of innovation infrastructure development. Assessment of Ukraine's innovation potential according to the Bloomberg Innovation Index and the Innovation Union Scoreboard (IUS) shows that the country lags far behind European countries. The EU Innovation Scoreboard places Ukraine in the emerging Innovator group. Ukraine's main strengths include its advantageous geographical location, market capacity, deep and comprehensive free trade area between Ukraine and the European Union, and human potential with relatively high level of development. The value of the constituent indices should determine the specific priorities and objectives of Ukraine's innovation development, make adjustments to innovation strategies and programs. Public administration bodies should carry out constant assessment, control over the components of innovative development, development of financing measures and state support for priority areas of innovative development, taking into account international indices. The state innovation policy should take into account international assessments, the dynamics of changes in national innovation components, forecasts and trends in global innovation development.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38819
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://nrat.ukrintei.ua/globalnyj-innovaczijnyj-indeks-2021
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3760
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3048
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en
https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=69b9a9bf-5fbc-4035-8c0f-ac26b853c0eb
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
References (Ukraine): 1. Бельчик Т. А., Чуйкова Д. С. Оценка инновационного развития региона как инструмент совершенствования региональной инновационной системы (на примере Кемеровской области). Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інноваций. 2015. Том 23. Випуск 4. С. 19–27.
2. Беззубко Л. В., Захарова С. Е., Свєшнікової Н. М. Інноваційний потенціал. Донецьк: Норд прес, 2008. 201 с.
3. Писаренко Т. В., Куранда Т. К., Кваша Т. К.та ін. Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році: науково аналітична записка. Київ: УкрІНТЕІ, 2021. 39 с.
4. Князевич А. Глобальний інноваційний індекс – оцінка інноваційного потенціалу. Вісник ТНЕУ. 2013. № 2. С. 142–148.
5. Левківський О. Міжнародні індикатори оцінки інноваційного потенціалу України та його реалізації. Інтелект ХХІ. № 4. 2017. С. 78–82.
6. Лігоненко Л. Оцінка інноваційності економіки України в міждержавних рейтингах. Вісник ТНЕУ.2012. № 3. С. 5–22.
7. Глобальний інноваційний індекс 2021. URL: https://nrat.ukrintei.ua/globalnyj-innovaczijnyj-indeks-2021.
8. Global Innovation Index. 2021. Ukraine. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf.
9. WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf.
10. Козлова А. І. Індикатори інноваційного розвитку економіки і промислових підприємств. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3760.
11. European Innovation Scoreboard 2021. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3048.
12. Європейська табло інновацій. URL: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en.
13. Інформаційні матеріали щодо стану інноваційної діяльності. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=69b9a9bf-5fbc-4035-8c0f-ac26b853c0eb.
14. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.
References (International): 1. Belchyk T. A., Chuikova D. S. (2015). Otsenka ynnovatsyonnoho razvytyia rehyona kak ynstrument sovershenstvovanyia rehyonalnoi ynnovatsyonnoi systemы (na prymere Kemerovskoi oblasty). Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsyi. Tom 23. Vol. 4. P. 19–27.
2. Bezzubko L. V., Zakharov S. E., Svieshnikovа N. M. (2008). Innovatsiinyi potentsial. Donetsk: Nord pres, 20 p.
3. Pysarenko T. V., Kuranda T. K., Kvasha T. K. ta in. Stan naukovo-innovatsiinoi diialnosti v Ukraini u 2020 rotsi: naukovo analitychna zapyska. Kyiv: UkrINTEI, 2021. 39 p.
4. Kniazevych A. (2013). Hlobalnyi innovatsiinyi indeks – otsinka innovatsiinoho potentsialu. Visnyk TNEU. No. 2. P. 142–148.
5. Levkivskyi O. Mizhnarodni indykatory otsinky innovatsiinoho potentsialu Ukrainy ta yoho realizatsii. Intelekt. No. 4. 2017. P. 78–82.
6. Lihonenko L. (2012). Otsinka innovatsiinosti ekonomiky Ukrainy v mizhderzhavnykh reitynhakh. Visnyk TNEU. Nо. 3. P. 5–22.
7. Hlobalnyi innovatsiinyi indeks 2021. URL: https://nrat.ukrintei.ua/globalnyj-innovaczijnyj-indeks-2021.
8. Global Innovation Index. 2021. Ukraine. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf.
9. WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf.
10. Kozlova A. I. (2014). Indykatory innovatsiinoho rozvytku ekonomiky i promyslovykh pidpryiemstv. Efektyvna ekonomika. No. 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3760.
11. European Innovation Scoreboard 2021. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3048.
12. Yevropeiska tablo innovatsii. URL: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en.
13. Informatsiini materialy shchodo stanu innovatsiinoi diialnosti. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=69b9a9bf-5fbc-4035-8c0f-ac26b853c0eb.
14. Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku: skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 lypnia 2019 r. N 526-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2022, № 2 (75)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.