Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38728
Title: “Формування та застосування системи управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства, на прикладі ТОВ Готельний комплекс “Глобус”
Other Titles: “Formation and application of the management system of labor resources of the hotel industry, on the example of LLC Hotel complex “Globus”
Authors: Гошко, Арсен Юрійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Гошко А.Ю. “Формування та застосування системи управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства, на прикладі ТОВ Готельний комплекс “Глобус”: дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / А.Ю. Гошко . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 78 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 16-Sep-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Нагорняк, Галина Степанівна
UDC: 35.078.7
Keywords: інновація
підприємства ресторанного господарства
механізм управління
персонал
бізнес
innovation
restaurant enterprises
management mechanism, personnel
business
Abstract: Гошко А. Ю. “Формування та застосування системи управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства, на прикладі ТОВ Готельний комплекс “Глобус”. Кваліфікаційна робота бакалавра (78 с., 7 рис., 20 табл., 41 літ. джерел) за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа”. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет економіки та менеджменту. – Тернопіль, 2022. Дана кваліфікаційна робота бакалавра присвячена обґрунтуванню методики визначення оцінки результативності управлінської діяльності та заходи щодо підвищення ефективності управління трудовими ресурсами та розробленню наукових та практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління кадровим потенціалом готелю. У розрізі обраної теми було досліджено проблеми в галузі ресторанної сфери та сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні, подано організаційно-економічну характеристику та проаналізовано напрями забезпечення інноваційного механізму управління підприємством ресторанного бізнесу.Практична значимість роботи. Результати проведеного дослідження створюють основу для подальших досліджень й практичного вирішення проблем формування та застосування системи управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства
Goshko A. Yu. “Formation and application of the management system of labor resources of the hotel industry, on the example of LLC Hotel complex “Globus”. Qualification work of the bachelor (78 p., 7 fig., 20 tabl., 41 lit. sourse). – Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj. Faculty of Economics and Management. – Ternopil, 2022. This qualification work of the bachelor is devoted to substantiation of a technique of definition of an estimation of efficiency of administrative activity and actions for increase of efficiency of management of labor resources and development of scientific and practical recommendations on improvement of management of personnel potential of hotel. In the context of the selected topic, the problems in the restaurant industry and current trends in the restaurant business in Ukraine were studied, organizational and economic characteristics were presented and the directions of providing an innovative mechanism for managing the restaurant business were analyzed.Practical significance of the work. The results of the study provide a basis for further research and practical solutions to the problems of formation and application of the management system of labor resources of the hotel industry.
Content: ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..……5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА…………………………………………………7 1.1. Визначення ролі сфери гостинності у загальній стратегії сталого розвитку України……………………………………………………………...………………..7 1.2. Особливості механізму управління трудовими ресурсами на підприємствах сфери гостинності………………………………………………………………..…14 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ТОВ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС “ГЛОБУС”………………………………………………………..…25 2.1. Загальна характеристика системи управління готельним господарством…25 2.2. Дослідження системи управління трудовиими ресурсами ТОВ Готельний комплекс “Глобус”…………………………………………………………………38 РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ТОВ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС “ГЛОБУС”…………………………………………………………..46 3.1. Закордонний досвід ефективного управління в індустрії гостинності та туризму……………………………………………………………………...………46 3.2. Застосування сучасних напрямів стимулювання праці персоналу у діяльності ТОВ Готельний комплекс “Глобус” як складових системи управління трудовими ресурсами………………………………………………………...…….58 РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ…… 4.1 Безпека життєдіяльності……………………………………………………….65 4.2. Основи охорона праці…………………………………………………………69 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….…..72 БІБЛІОГРАФІЯ………………………………………………………………..……75
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38728
Copyright owner: © Гошко А.Ю., 2022
References (Ukraine): 1. ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення”. URL: http:// www.rada.gov.ua. (дата звернення: 20.03.2022). 2. Закон України “Про туризм” від 05.09.95 р. Відомості Верховної Ради. 1995. №31. С. 241-254. 3. Національний стандарт України: послуги туристичні. Класифікація готелів. Гостиничный и ресторанный бизнес. 2003. № 4. С. 84-98. 4. Баранцева С. Стратегічне управління прибуткoм як регулятoр діяльнoсті підприємств. Тoргівля і ринoк України. 2012, вип. 14, т. 2. С. 81-86. 5. Бичікoва Л. А. Прoблемні питання фoрмування асoртиментнoї пoлітики тoргoвельних підприємств. Вісник Хмельницькoгo націoнальнoгo університету, 2012. №5 Т. 4. С. 70-72. 6. Білан М. О. Готельні ланцюги: стан і перспективи розвитку. Всё о туризме. Туристическая библиотека. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/bilan.htm. (дата звернення: 20.03.2022). 7. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: прoблеми станoвлення та рoзвитку: мoнoграф. К.: КПІ, 2010. 384 с. 8. Бойко М.Г., Гопкало Л.M. Організація готельного господарства: підруч. К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 448 с. 9. Василенко В. А., Шостка В. І. Ситуаційний менеджмент: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003. 285с. 10. Винoградoва O. O., Марченкo O. І. Управління кoнкурентними рекламними мoжливoстями підприємства. Вісник ВПІ. 2012. №3. С.42-48. 11. Вoйчак А. В., Федoрченкo А. В. Маркетингoві дoслідження: підруч.; ред. А. В. Вoйчак; Державний вищий навчальний заклад “Київ. нац. екoн. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. К.: КНЕУ, 2012. 408 c.12. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. Київський національний економічний ун-т. К.: КНЕУ, 2000. 237 с. 13. Галасюк К.А. Готельні ланцюги в сучасній індустрії гостинності. Науковий вісник ОНЕУ. 2012. №21(173). С.127-135. 14. Гармідер Л. Д., Самай І. O. Дoслідження фoрмування тoварнoгo асoртименту підприємства. Академічний oгляд. 2016. № 1. С. 111-118. 15. Гармідер Л. Д., Філатoва С.O. Екoнoміка праці і сoціальнo-трудoві віднoсини: навч. пoсіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за oсвіт.-прoф. прoгр. бакалавра з напряму підгoтoв. “Управління персoналoм і екoнoміка праці”. Дніпрoпетр. ун-т ім. Альфреда Нoбеля. Д.: Дніпрoпетр. ун-т ім. А. Нoбеля, 2015. 638 с. 16. Давидова О. Ю., Писаревський І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні. Збірник наукових праць ХДУХТ “Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг”. 2008. Випуск 2(8), частина 2. С. 215-219. 17. Давидюк Т.В. Трудовi ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капiтал: взаємозв’язок категорiй // Вiсник Житомирського державного технологiчного унiверситету. 2013. № 1(47). С. 30–35. 18. Дріневський, Н.П. До концепції розвитку санаторно-курортної справи в Україні [Текст] / Н.П. Дріневський. Медична реабілітація, курортологія і фізіотерапія. 2002. №3(31). С.39-42. 19. Єлець О. П. Трудові ресурси підприємства та підходи до їх оцінки / О. П. Єлець, І. О. Гармаш // Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 418-422. 20. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: [навч. посіб.] / Н.І. Єсінова. К.: Кондор, 2004. 432 с. 21. Зубков А.А., Чібісов СІ. Довідник працівника готельного господарства. К.: Вища школа, 1985. 272 с. 22. Іванoва I. В. Менеджмент підприємства: практикум: навч. пoсіб. К.: Київ, нац. тoрг. – екoн. ун-т, 2008. 247 с.23. Іванова Л.О. Оцінка маркетингових можливостей підприємств готельного господарства в окремих регіонах України. Щорічн. наук. праць, вип. ХІV. Львів: НАН України ІРД, 2003. С. 230 – 242. 24. Косій Т. М. Сучасний стан розвитку готельного господарства України // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Індустрія гостинності в країнах Європи”. 4-6 грудня 2018 р. Сімферополь: ВіТроПринт, 2018. С.152-154. 25. Круль Г. Я. Основи готельної справи: навчальний посібник / Галина Круль. М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. К.: Центр учбової літератури, 2011. 367 с. 26. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. К.: Інститут туризму, 1997. 176 с. 27. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. Львів: Новий світ-2000, 2008. 248 с. 28. Мальська М. П., Пандяк М. Я. Готельний бізнес: теорія та практика: підруч.; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. К.: Центр учбової літератури, 2012. 470 с. 29. Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2004. 272 с. 30. Мендела І.Я. Планування інноваційних стратегій підприємствами готельного бізнесу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2013. Вип. 9(1). 125 129 с 31. Мунін Г. Б., Роглєв Х. Й. Управління сучасним готельним комплексом: навч. посіб. К.: Ліра. К, 2005. 520 с. 32. Нечаюк Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент: навч. посіб. К.: Центр навч. л-ри, 2003. 348 с. 33. Ощипок І. М. Розвиток закладів ресторанного господарства на концептуальних засадах інновацій/ Підприємництво і торгівля. 2017. Вип. 21. С. 101-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2017_21_234. Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч.-метод. посіб. К.: КНЕУ, 2009. 150 с. 35. Поплавська А.В. Національно-культурні традиції харчування в сучасних ресторанах. URL: https://journalknukim. com.ua/index.php/culturology/article/download/60/226 37. Пуцентайло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. К.: Центр навч л-ри, 2007. 344 с. 38. Романенко О. О., Яворська О. Г. Клієнтський капітал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності Одеської області. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28 (2). С. 10-15. 39. Романенко О. О., Яворська О. Г. Особливості інновацій в туризмі та індустрії гостинності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 5-9. 40. Роглєв Х. Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти: навчальний посібник / під ред. Георгій Мунін; Мукачівський державний університет. К.: Кондор, 2011. 442 с. 41. Семенов В. Ф., Бортник Л. В. Франчайзинг як метод організації і розвитку готельного бізнесу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. Вип. 2 (1). С. 68-75.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Goshko A_YU_2022.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка_Гошко.docx19,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools