Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38718
Title: “Формування стратегії сталого розвитку ресторанного господарства (на прикладі ресторану “Едем”)”
Other Titles: “Formation of a strategy for sustainable development of the restaurant industry (on the example of the restaurant “Edem”)”
Authors: Ліска, Тетяна Олегівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Ліска Т.О. “Формування стратегії сталого розвитку ресторанного господарства (на прикладі ресторану “Едем”)”: дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / Т.О. Ліска. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 88 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 12-Sep-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Андрушків, Богдан Миколайович
UDC: 642.5.024.3/.5
Keywords: ресторан
чинники
конкурентоспроможність
розвиток
стратегія
клієнт
restaurant
factors
competitiveness
development
strategy
client
Abstract: Ліска Т.О. “Формування стратегії сталого розвитку ресторанного господарства (на прикладі ресторану “Едем”)”. Кваліфікаційна робота бакалавра (88 с., 5 рис., 14 табл., 40 літ. джерел) за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа”. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет економіки та менеджменту. – Тернопіль, 2022. Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена вивченню особливостей формування стратегії сталого розвитку підприємств ресторанного господарства, з метою підвищення їх інноваційного потенціалу. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень і розроблення методичних і практичних рекомендацій, що забезпечують стабільність сфери послуг громадського харчування на основі використання моделі й організаційно-економічного механізму формування стратегії сталого розвитку підприємств сфери послуг громадського харчування. У роботі розглянуто концептуальні основи стратегії сталого розвитку підприємств сфери послуг громадського харчування та особливості їх функціонування та розвитку. У розрізі обраної теми було подано загальну характеристику ресторану ”Едем”, проаналізованого його стратегічні позиції та перспективи розвитку. Встановлено, що досліджуваному ресторану “Едем” необхідно розробити стратегію, яка відображатиvt інтереси й особливості споживачів послуг, за рахунок яких підприємство ресторанного бізнесу зможе досягти успіху. На основі проведених досліджень у роботі розроблено та запропоновано напрями покращення стратегії сталого розвитку ресторану “Едем” шляхом відкриття нових торгових точок, а також проєкт впровадження CRM- системи 1C:CRM ПРОФ у діяльність даного підприємства.
Liska T. O. “Formation of a strategy for sustainable development of the restaurant industry (on the example of the restaurant “Edem”)”. Qualification work of a bachelor (88 pp., 5 fig., 14 table, 40 literary sources) in the specialty 241 “Hotel and restaurant business”. – Ternopil Ivan Puluj’s National Technical University. Faculty of Economics and Management. – Ternopil, 2022. The qualifying work of the bachelor is devoted to the study of the peculiarities of the formation of the strategy of sustainable development of restaurant enterprises, in order to increase their innovative potential. The purpose of the study is to substantiate the theoretical provisions and develop methodological and practical recommendations that ensure the stability of catering services based on the use of model and organizational and economic mechanism for forming a strategy for sustainable development of catering enterprises. The paper considers the conceptual foundations of the strategy of sustainable development of catering enterprises and the peculiarities of their functioning and development. In the context of the selected topic, a general description of the restaurant “Edem” was presented, analyzed its strategic position and prospects for development. It is established that the researched restaurant “Edem” needs to develop a strategy that will reflect the interests and characteristics of consumers of services through which the restaurant business will be able to succeed. Based on the research, the work developed and proposed ways for improving the sustainable delopment strategy of the restaurant “Edem” by opening new outlets, as well as the project of implementing CRM-system 1C: CRM PROF in the activities of this enterprise.
Content: ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………………..5 1. Теоретичні аспекти визначення стратегії сталого розвитку…………………...….7 1.1. Концептуальні основи стратегії сталого розвитку підприємств сфери послуг громадського харчування………………………………………………………...…….7 1.2. Дослідження стабільності функціонування й розвитку підприємств ресторанного господарства…………………………………………………………...21 2. Аналіз стратегічних позицій ресторану “Едем”………………………………….33 2.1. Загальна характеристика управлінської діяльності ресторанного закладу..….33 2.2. Дослідження стратегії розвитку ресторану “Едем”………………………….…48 РОЗДІЛ 3. Можливості формування ефективної стратегії сталого розвитку ресторану “Едем”……………………………………………………………………...51 3.1. Забезпечення ефективної стратегії ресторану “Едем” шляхом відкриття нових торгових точок…………………………………………………………………………51 3.2. Застосування сучасних інформаційних систем, як важливий стратегічний напрямок розвитку ресторану “Едем”………………………………………………..57 4. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці………………………………….75 4.1 Причини виникнення пожежі на кухні підприємства ресторанного господарства та засоби їх запобігання…………………………………………….…75 4.2 Сучасні безпекові системи у ресторанних закладах…………………….………78 Висновки………………………………………………………………………...……..82 Бібліографія……………………………………………………………………...…….85
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38718
Copyright owner: © Ліска Т.О., 2022
References (Ukraine): 1. Бачевський Б. Є., Заблодська І. В., Решетняк О. О. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2009. 400 с. 2. Белопольська Т. В. Стратегічне управління розвитком підприємствами реального сектору економіки: механізми, методи, моделі: монограф. Т. В. Белопольська, В. М. Андрієнко, Я. В. Лендел, О. О. Плахотнік. Донецьк, 2012. 156 с. 3. Бойко М. М. Соціальний капітал як чинник конкурентоспроможності підприємств сфери послуг. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. Вип. 1. С. 486-495. 4. Василенко А. В. Менеджмент сталого розвитку підприємств: монограф. Київ: Центр уч. літ., 2015. 648 с. 5. Веллінгтон Дж. Конкурентоспроможність транснаціональних корпорацій: монограф. К.: Бліц– Інформ, 2009. 455 с. 6. Виноградова О. О. Управління конкурентними рекламними можливостями підприємства. Вісник ВПІ. 2010. №3. С.42-48. 7. Воронкова А. Є. Стратегічне керування конкурентоспроможним потенціалом підприємства: діагностика й організація: монограф. Луганськ: ЧІП, 2000. 315 с. 8. Габович Б. А., Данг А. З., Міщенко А. В. Стохастична модель прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику. Фінансовий менеджмент. 2013. № 4. С. 50- 64. 9. Герасимчук В. Г. У пошуках успішної моделі економічного розвитку. Стратегічне управління національним економічним розвитком: монограф.: в 2 т. За заг. ред. О. В. Кендюхова. Донецьк: ДВНЗ Доннту, 2013. Т. 1, С. 85-96.10. Городянська Л. В. Відтворювальні економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу: монограф. Київ: КНЕУ, 2013. 259 с. 11. Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 7 (172). C. 65–69. 12. Джонсон Р. А. Комплексне управління конкурентоспроможністю американських виробників: навч. посіб. К.: Бліц–Інформ, 2008. 347 с. 13. Довбуш Р. А., Зозуля А. Л. Управління конкурентоспроможністю підприємств: підруч. Х.: Основа, 2011. 234 с. 14. Дмитренко А. І. Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. 2013. № 4 (20). С. 49–53. 15. Дубовик О. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу. Регіональна економіка. 2014. №3. С. 204-212. 16. Зозульов О. Про посилення конкурентних переваг підприємства // Економіка України. 2003. №8. С.33-38. 17. Іванова В. В. Людський капітал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичного бізнесу // Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5 (155). С. 321-327. 18. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: навч. посіб., 2-ге вид. Львів: “Науковий світ – 2000”, 2006. 366 с. 19. Мазаракі А. А., Пересічний М. І., Шаповал С. Л. Проєктування закладів ресторанного господарства та ін: навч. посіб.: для вищ. навч. закл. За ред. А. А. Мазаракі. 2-ге вид., переробл. та допов. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 340 с. 20. Маргасова В. Г. Синергетичні детермінанти становлення та функціонування економічної системи в умовах нелінійності і глобального розвитку. Методологічне забезпечення транскордонної безпеки України в рамкахполітики Східного партнерства ЄС: монограф., наук. ред. О. І. Гонти. Чернігів, 2016. С. 41-53. 21. Мендела І.Я. Планування інноваційних стратегій підприємствами ресторанного бізнесу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 2013. Вип. 9 (1). С. 125-129. 22. Мікловда В. П., Брітченко І. Г., Кубіній Н. Ю., Дідович Ю. С. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2013. 218 с. 23. Нечаюк Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. URL: http://tourlib.net/books_ukr/nechauk22.htm. 24. Отченаш К. Г., Вольвач М. М. Особливості формування конкурентної стратегії. Проблеми системного підходу в економіці. 2010. №1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2010_1/Otchenash_110.htm. 25. Ощипок І. М. Розвиток закладів ресторанного господарства на концептуальних засадах інновацій. Підприємництво і торгівля, 2017. Вип. 21. С. 101-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2017_21_20 26. П’ятницька Г. Т. Тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні. Вісник КНТЕУ. 2010. № 8. С. 24-32. 27. Портер М. Стратегія конкуренції. Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільського. К.: Основи, 2007. 390 с. 28. Савчук В. І., Корж Д. А. Системи управління конкурентоспроможністю: підруч. Х.: Основа, 2013. 547 с. 29. Саух І. Оцінювання наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики. Соціально-економічні проблеми і держава, 2016. Вип. 1 (14). С. 145-151. 30. Свистович М. Б. Сутність та основні поняття стратегічного планування. Державне управління: теорія та практика. 2013. №2. С. 37-43. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_6 (дата звернення: 22.09.2020).31. Смагін В. Л., Яворська О. Г. Інноваційний потенціал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності // Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 31. С. 100-105. 32. Смагін В. Л., Яворська О. Г. Метасоціальна складова капіталів підприємств сфери туризму: людський, соціальний та клієнтський капітали // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2018. Вип. 2 (109). Ч. 1. С. 112-118. 33. Стадник В. В., Йохна М. А. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Хмельницький: ХНУ, 2010. 320 с. 34. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч. посіб. За заг. ред. О. М. Ястремської, Г. В. Верещагіної. X.: ВД “ІНЖЕК”, 2012. – 340 с. 35. Тарасюк Р. М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз. Житомир: ЖДТУ, 2006. 419 с. 36. Фролова В. Ю. Стратегічний підхід в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Вісник Донецького національного університету, 2012. №1. С. 177-182. 37. Тімонін О. М., Ларіна К. В. Обґрунтування механізму реалізації технічного переозброєння промислових підприємств // Научно-технический сборник “Коммунальное хозяйство городов”. Серия “Экономические науки”. К.: Техніка, 2011. № 71. С. 158-171. 38. Хомяков В. І. Управління потенціалом підприємства: навч. посіб. К.: Кондор, 2012. 400 с. 39. Чорна М. В., Глухова С. В. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств: монограф. Харків: ХДУХТ, 2012. 210 с. 40. Чухрай Н. І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012. 340 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Liska T_O_2022.pdf838,79 kBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка_ Ліска.docx19,63 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools