Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38717
Title: “Дослідження становища та перспектив розвитку закладу ресторанного господарства, на прикладі кафе-бару “Озернянка”
Other Titles: “Research of the situation and prospects of development of the restaurant business, on the example of the cafe-bar “Ozernyanka”
Authors: Горбач, Адріана Олександрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Горбач А.О. “Дослідження становища та перспектив розвитку закладу ресторанного господарства, на прикладі кафе-бару “Озернянка”: дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / А.О. Горбач . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 76 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 12-Sep-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Паляниця, Віктор Анатолійович
UDC: 35.078.7
Keywords: просування
ресторанний бізнес
персонал
мотивація
стимулювання
promotion
restaurant business
staff
motivation
stimulation
Abstract: Горбач А. О. “Дослідження становища та перспектив розвитку закладу ресторанного господарства, на прикладі кафе-бару “Озернянка”. Кваліфікаційна робота бакалавра (76 с., 19 табл., 33 літ. джерел) за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа”. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет економіки та менеджменту. – Тернопіль, 2022. Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена обґрунтуванню теоретичних положень, розробці науково-методичних і практичних рекомендацій з дослідження становища та перспектив розвитку на підприємстві ресторанного господарства. У розрізі обраної теми було досліджено проблеми у галузі ресторанної сфери та сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні, подано організаційно-економічну характеристику та проаналізовано перспективи розвитку підприємств ресторанного господарства, обґрунтовано основні напрями удосконалення процесу формування .Практична значимість роботи. Результати проведеного дослідження створюють основу для подальших досліджень й практичного вирішення проблем покращення становища та перспектив розвитку закладу ресторанного господарства
Gorbach A. O. “Research of the situation and prospects for the development of the restaurant business, on the example of the cafe-bar “Ozernyanka”. Qualification work of a bachelor (76 pp., 19 tabl., 33 literary sources) in the specialty 241 “Hotel and restaurant business”. – Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy. Faculty of Economics and Management. – Ternopil, 2022. Qualification work of the bachelor is devoted to substantiation of theoretical positions, development of scientific-methodical and practical recommendations on research of a situation and prospects of development at the enterprise of restaurant economy. In the context of the selected topic, problems in the restaurant industry and current trends in the restaurant business in Ukraine were studied, organizational and economic characteristics are presented and prospects for the development of restaurant enterprises are analyzed, the main directions of improving the formation process are substantiated.Practical significance of the work. The results of the study provide a basis for further research and practical solutions to the problems of improving the situation and prospects for the development of the restaurant.
Content: ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..…5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВИЩА ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНАНИХ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА…………………………………………………………………7 1.1. Сучасні наукові підходи до визначення розвитку підприємств ресторанної сфери у контексті трансоформаційних перетворень в економіці України………7 1.2. Специфічні особливості функціонування ресторанної сфери в Україні..…17 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВИЩА ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КАФЕ-БАРУ “ОЗЕРНЯНКА”……………………………………………………..24 2.1. Аналіз основних тенденцій сучасного ринку ресторанного господарства в Україні………………………………………………………………………………24 2.2. Дослідження організації ведення ресторанного бізнесу кафе-баром “Озернянка” та перспектив його розвитку……………………………………..…33 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ПОКРАЩЕННЯ СТНОВИЩА ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КАФЕ-БАРУ “ОЗЕРНЯНКА”………………………………………40 3.1. Пропозиції впровадження оцінювання на основі збалансованої системи показників у діяльності ресторанного закладу……………………………..….…40 3.2. Пропозиції впровадження доготівельного цеху кафе-морозива у структурі кафе-бару “Озернянка”………………………………………………….…………47 РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ….64 4.1. Забезпечення ефективної роботи персоналу при розробленні і реалізації заходів з евакуації персоналу та клієнтів кафе-бару “Озернянка”…………...…64 4.2. Організація охорони праці у кафе-барі “Озернянка”…………………..……65 ВИСНОВКИ……………………………………………………………...…………71 БІБЛІОГРАФІЯ…………………………………………………………………..…73
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38717
Copyright owner: © Горбач А.О., 2022
References (Ukraine): 1. Городянська Л. В. Відтворювальні економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу: монографія. Київ: КНЕУ, 2013. 259 с. 2. Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 7 (172). C. 65–69. 3. Денисенко М. П. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу. Наукові записки. Економіка. 2013. Вип. 23. С. 15-19. 4. Єфремов М. Штучний інтелект, історія та перспективи розвитку. Вісник ЖДТУ. Серія “Технічні науки”. 2008. № 2 (45). С. 123-127. URL: http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/81625/79214 (дата звернення: 23.10.2019). 5. Іванова В. В. Людський капітал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичного бізнесу. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5 (155). С. 321-327. 6. Історія економічних вчень: навчальний посібник / за ред. В. В. Кириленка. Тернопіль: “Економічна думка”, 2007. 233 с. 7. Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія. Київ: КНЕУ, 2010. 251 с. 8. Колот А., Григорович С. Соціально-трудові аспекти забезпечення стійкого розвитку національної економіки. Україна: аспекти праці. 2006. № 4. С. 8–15. 9. Кочума І. Ю. Соціальний капітал як чинник підвищення ефективності використання економічного потенціалу. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 2014. Вип. 40. С. 146-254. 10. Марущак Т. Управління підприємствами ресторанного господарства різних форм господарювання К., 2002. 320с. 11. Мікловда В. П., Брітченко І. Г., Кубіній Н. Ю., Дідович Ю. С. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми таперспективи їх вирішення: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2013. 218 с. 12. Нечаюк Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. URL: http://tourlib.net/books_ukr/nechauk22.htm. 13. Нокдаун и локдаун. Как “переносит” карантин гостиничный рынок Украины. URL: https://commercialproperty. ua/analitics/nokdaun-i-lokdaun-kak-perenosit-karantin-gostinichnyy-rynok-ukrainy/ 14. Огляд українських готелів і ресторанів. URL: http://ukraine-forbusiness. com/ua/info-fortourists-in-ukraine/70-review-of-hotels-and-restaurants. 15. Оптнер С. Системный анализ для решения проблем бизнеса и промышленности (System Analysis for Business and Industrial Problem Solving System Analysis for Business and Industrial Problem Solving). Москва: Концепт, 2006. 206 с. 16. Ощипок І. М. Розвиток закладів ресторанного господарства на концептуальних засадах інновацій. Підприємництво і торгівля. 2017. Вип. 21. С. 101-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2017_21_20 17. Пэйн Э. Руководство по CRM: путь к совершенствованию менеджмента клиентов. Минск: Гревцов Паблишер, 2007. 384 с. 18. Попа А., Колишко Р., Попова Н., Панзіка Ф. Дослідження та аналіз вакансій і потреб у кваліфікованих кадрах у країнах ЄС, Республіці Молдова та в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Будапешт: ЄС-МОП, 2013. 137 с. 19. Поплавська А. В. Національно-культурні традиції харчування в сучасних ресторанах: URL https://journalknukim. com.ua/index.php/culturology/article/download/60/226 20. Романенко О. О., Яворська О. Г. Клієнтський капітал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності Одеської області. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28 (2). С. 10-15. 21. Романенко О. О., Яворська О. Г. Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинностіЕкономіка та держава. 2018. № 4. С. 26-31. 22. Рябінчук М. В. Соціальний капітал: структура та зміст. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. № 2. С. 59-64. 23. Савчук В. І., Корж Д. А. Системи управління конкурентоспроможністю: підруч. Х.: Основа, 2013. 547 с. 24. Саух І. Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 1 (14). С. 145-151. 25. Свистович М. Б. Сутність та основні поняття стратегічного планування. Державне управління: теорія та практика. 2013. №2. С. 37-43. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_6. 26. Смагін В. Л., Яворська О. Г. Інноваційний потенціал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 31. С. 100-105. 27. Смагін В. Л., Яворська О. Г. Метасоціальна складова капіталів підприємств сфери туризму: людський, соціальний та клієнтський капітали. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2018. Вип. 2 (109). Ч. 1. С. 112- 118. 28. Стадник В. В., Йохна М. А. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Хмельницький: ХНУ, 2010. 320 с. 29. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч. посіб. За заг. ред. О. М. Ястремської, Г. В. Верещагіної. X.: ВД “ІНЖЕК”, 2012. – 340 с. 30. Тарасюк Р. М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз. Житомир: ЖДТУ, 2006. 419 с. 31. Тімонін О. М., Ларіна К. В. Обґрунтування механізму реалізації технічного переозброєння промислових підприємств // Научно-технический сборник “Коммунальное хозяйство городов”. Серия “Экономические науки”. К.: Техніка, 2011. № 71. С. 158-171.32. Фролова В. Ю. Стратегічний підхід в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Вісник Донецького національного університету, 2012. №1. С. 177-182. 33. Хомяков В. І. Управління потенціалом підприємства: навч. посіб. К.: Кондор, 2012. 400 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Gorbach A_O_2022.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка_Горбач.docx18,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools