Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38662
Title: Дослідження стану та перспектив стійкого розвитку підприємства сфери ресторанної діяльності, на прикладі ресторану “Галич”
Other Titles: Research of the state and prospects of sustainable development of the enterprise in the field of restaurant activity, on the example of the restaurant “Halych”
Authors: Цепенюк, Микола Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Цепенюк М.І. Дослідження стану та перспектив стійкого розвитку підприємства сфери ресторанної діяльності, на прикладі ресторану “Галич”: дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / М.І. Цепенюк . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 74 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 23-Aug-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Нагорняк, Галина Степанівна
UDC: 35.078.7
Keywords: стійкий розвиток
підприємства ресторанного господарства
фактори впливу
оцінка стану підприємства
ресторанний бізнес
sustainable development
restaurant enterprises
factors of influence
assessment of the state of the enterprise
restaurant business
Abstract: Цепенюк М. І. “Дослідження стану та перспектив стійкого розвитку підприємства сфери ресторанної діяльності, на прикладі ресторану “Галич”. Кваліфікаційна робота бакалавра (74 с., 1 рис., 16 табл., 23 літ. джерел) за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа”. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет економіки та менеджменту. – Тернопіль, 2022. Кваліфікаційна робота Дана кваліфікаційна робота бакалавра присвячена обґрунтуванню методики визначення оцінки стану та перспектив стійкого розвитку підприємства сфери ресторанної діяльності та розробленню наукових та практичних рекомендацій щодо їх. У розрізі обраної теми було досліджено проблеми у галузі ресторанної сфери та сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні, подано організаційно-економічну характеристику та проаналізовано напрями дослідження стану та перспектив стійкого розвитку підприємств сфери ресторанної діяльності. Практична значимість роботи. Результати проведеного дослідження створюють основу для подальших досліджень й практичного вирішення проблем дослідження стану та перспектив стійкого розвитку підприємства сфери ресторанної діяльності
Tsepeniuk M. I. “Research of the state and prospects of sustainable development of the enterprise in the field of restaurant activity, on the example of the restaurant “Halych”. Qualification work of a bachelor (74 p., 1 fig., 16 tab., 23 lit. sources). – Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy. Faculty of Economics and Management. – Ternopil, 2022. Qualification work of the bachelor is devoted to the substantiation of the method of determining the assessment of the state and prospects of sustainable development of the enterprise in the field of restaurant activity and the development of scientific and practical recommendations for them. In the context of the selected topic, problems in the restaurant industry and current trends in the restaurant business in Ukraine were studied, organizational and economic characteristics were presented and areas of research on the state and prospects of sustainable development of restaurant enterprises were analyzed. The practical significance of the work. The results of the study create a basis for further research and practical solutions to the problems of the state and prospects of sustainable development of the enterprise in the field of restaurant business.
Content: ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………..…………5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РЕСТОРАННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………..…7 1.1. Сутність стійкого розвитку підприємств ресторанної сфери……………...…7 1.2. Якість обслуговування як вагомий чинник забезпечення стійкого розвитку підприємств ресторанного господарства…………………………………………17 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕСТОРАНУ ‘ГАЛИЧ”…………………………………………...…26 2.1. Загальна характеристика стану та перспектив стійкого розвитку ресторану “Галич”……………………………………………………….……………………..26 2.2. Аналізування управління фінансово-господарською діяльністю підприємства сфери послуг……………………………………………………..…32 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕСТОРАНУ “ГАЛИЧ”……………………………………………………………………………43 3.1. Пропозиції покращення кадрового забезпечення ресторану “Галич”……..43 3.2. Реалізація проєкту у сфері благоустрою підприємства ресторанного бізнесу………………………………………………………………………………51 РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ.…63 ВИСНОВКИ………………………………………………………………..……….68 БІБЛІОГРАФІЯ………………………………………………………………..……72
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38662
Copyright owner: © Цепенюк М.І., 2022
References (Ukraine): 1. Городянська Л. В. Відтворювальні економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу: монографія. Київ: КНЕУ, 2013. 259 с. 2. Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 7 (172). C. 65–69. 3. Денисенко М. П. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу. Наукові записки. Економіка. 2013. Вип. 23. С. 15-19. 4. Єфремов М. Штучний інтелект, історія та перспективи розвитку. Вісник ЖДТУ. Серія “Технічні науки”. 2008. № 2 (45). С. 123-127. URL: http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/81625/79214 (дата звернення: 23.10.2019). 5. Іванова В. В. Людський капітал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичного бізнесу. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 5 (155). С. 321-327. 6. Історія економічних вчень: навчальний посібник / за ред. В. В. Кириленка. Тернопіль: “Економічна думка”, 2007. 233 с. 7. Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія. Київ: КНЕУ, 2010. 251 с. 8. Колот А., Григорович С. Соціально-трудові аспекти забезпечення стійкого розвитку національної економіки. Україна: аспекти праці. 2006. № 4. С. 8–15. 9. Кочума І. Ю. Соціальний капітал як чинник підвищення ефективності використання економічного потенціалу. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 2014. Вип. 40. С. 146-254. 10. Марущак Т. Управління підприємствами ресторанного господарства різних форм господарювання К., 2002. 320с. 11. Мікловда В. П., Брітченко І. Г., Кубіній Н. Ю., Дідович Ю. С. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми таперспективи їх вирішення: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2013. 218 с. 12. Нечаюк Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. URL: http://tourlib.net/books_ukr/nechauk22.htm. 13. Нокдаун и локдаун. Как “переносит” карантин гостиничный рынок Украины. URL: https://commercialproperty. ua/analitics/nokdaun-i-lokdaun-kak-perenosit-karantin-gostinichnyy-rynok-ukrainy/ 14. Огляд українських готелів і ресторанів. URL: http://ukraine-forbusiness. com/ua/info-fortourists-in-ukraine/70-review-of-hotels-and-restaurants. 15. Ощипок І. М. Розвиток закладів ресторанного господарства на концептуальних засадах інновацій. Підприємництво і торгівля. 2017. Вип. 21. С. 101-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2017_21_20 16. Попа А., Колишко Р., Попова Н., Панзіка Ф. Дослідження та аналіз вакансій і потреб у кваліфікованих кадрах у країнах ЄС, Республіці Молдова та в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Будапешт: ЄС-МОП, 2013. 137 с. 17. Поплавська А. В. Національно-культурні традиції харчування в сучасних ресторанах: URL https://journalknukim. com.ua/index.php/culturology/article/download/60/226 18. Романенко О. О., Яворська О. Г. Клієнтський капітал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності Одеської області. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28 (2). С. 10-15. 19. Романенко О. О., Яворська О. Г. Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 26-31. 20. Саух І. Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 1 (14). С. 145-151. 21. Смагін В. Л., Яворська О. Г. Інноваційний потенціал підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Причорноморські економічні студії.2018. Вип. 31. С. 100-105. 22. Смагін В. Л., Яворська О. Г. Метасоціальна складова капіталів підприємств сфери туризму: людський, соціальний та клієнтський капітали. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2018. Вип. 2 (109). Ч. 1. С. 112- 118. 23. Рябінчук М. В. Соціальний капітал: структура та зміст. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. № 2. С. 59-64.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Tsepeniuk M_I_2022.pdf454,67 kBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка_Цепенюк.doc41 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools