Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38654
Title: Підвищення інвестиційної привабливості підприємства сфери обслуговування (на прикладі ПрАТ «Тернопіль-готель»)
Other Titles: Increase of investment attractiveness of a service industry enterprise (PJSC “Ternopil-hotel” as a case study)
Authors: Демко, Надія Володимирівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Демко Н.В. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства сфери обслуговування (на прикладі ПрАТ «Тернопіль-готель»): дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / Н.В. Демко . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 68 с.
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 23-Aug-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Андрушків, Богдан Миколайович
Keywords: інвестиції
інновації
інвестування
інвестиційна привабливість
капітал
investments
innovations
investing
investment attractiveness
capital
Abstract: Демко Н.В. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства сфери обслуговування (на прикладі ПрАТ «Тернопіль-готель»). Кваліфікаційна робота бакалавра: 69 сторінок, 6 рисунків, 13 таблиць, 8 додатків, 57 літературних джерел. Предмет дослідження − процеси здійснення аналізу та дослідження інвестиційної привабливості ПрАТ «Тернопіль-готель» на основі основних результатів його діяльності. Об'єкт дослідження − підприємство у сфері готельно-ресторанного бізнесу ПрАТ «Тернопіль-готель». Метою роботи є оцінювання та підвищення інвестиційної привабливості досліджуваного підприємства ПрАТ «Тернопіль-готель» на основі його фінансових резервів. Методи дослідження − спостереження, порівняння, групування, аналіз і синтез, табличний. У роботі досліджено теоретико-методичні засади інвестиційної привабливості підприємств та умов її забезпечення у сучасних ринкових умовах; оцінено фінансово-економічний та майновий стан ПрАТ «Тернопіль-готель», проведено аналіз та визначено тенденції зміни показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; досліджено прибутковість капіталу та фінансових результатів закладу; запропоновано шляхи покращення інвестиційної привабливості ПрАТ «Тернопіль-готель» шляхом реалізації окремих інноваційно-інвестиційних проектів. Результати дослідження рекомендовано до впровадження в діяльність підприємства– ПрАТ «Тернопіль-готель».
Demko N.V. Increase of investment attractiveness of a service industry enterprise (PJSC “Ternopil-hotel” as a case study). Bachelor's thesis: 69 pages, 6 figures, 13 tables, 8 appendices, 57 references. Subject of research − processes of analysis and research of investment attractiveness of PJSC "Ternopil-Hotel" based on the main results of its activities. Object of research − enterprise in the field of hotel and restaurant business PJSC "Ternopil Hotel". The aim of the work is to assess and increase the investment attractiveness of the researched enterprise PJSC "Ternopil Hotel" on the basis of its financial reserves. Research methods − observation, comparison, grouping, analysis and synthesis, tabular. The theoretical and methodical bases of investment attractiveness of enterprises and conditions of its maintenance in modern market conditions are investigated in the work; the financial, economic and property condition of PJSC "Ternopil Hotel" was assessed, the analysis was carried out and the tendencies of change of indicators of liquidity, solvency and financial stability of the enterprise were determined; the return on capital and financial results of the institution was studied; proposed ways to improve the investment attractiveness of PJSC "Ternopil Hotel" through the implementation of certain innovation and investment projects. The results of the study are recommended for implementation in the activities of the company - PJSC "Ternopil Hotel".
Content: ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….. РОЗДІЛ 1 ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Економічна сутність інвестицій та процесів інвестування для забезпечення розвитку підприємств………………………………………………… 1.2. Інвестиційна привабливість основних об’єктів інвестування……………….. 1.3. Визначення умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств готельно- ресторанного бізнесу та обґрунтування методики для її оцінювання… РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…….. 2.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності об’єкта дослідження – ПрАТ «Тернопіль-готель»…………………………………………. 2.2. Аналізування фінансово-економічних показників діяльності ПрАТ «Тернопіль-готель» у контексті його інвестиційної привабливості…………………. 2.3. Аналізування показників фінансового стану ПрАТ «Тернопіль-готель», що характеризують його інвестиційну привабливість……………………………….. РОЗДІЛ 3 ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ………………………….. 3.1. Обґрунтування інноваційного проєкту розвитку підприємства ПрАТ «Тернопіль-готель», впровадження основних заходів та визначення бюджету… 3.2. Оцінка економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційного розвитку……………………………………………………………………………… 3.3. Підвищення інвестиційної привабливості ПрАТ «Тернопіль-готель» за рахунок активізації рекламної діяльності………………………………………….РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ…… 4.1. Поняття безпеки та небезпеки в діяльності ПрАТ «Тернопіль-готель» …… 4.2. Організація охорони праці на підприємстві ………………………………….. ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………. БІБЛІОГРАФІЯ……………………………………………………………………… ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38654
Copyright owner: © Демко Н.В., 2022
References (Ukraine): 1. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1998. № 19. Ст. 98. 2. Закон України “Про власність” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. № 20. Ст. 249. 3. Закон України “Про конкуренцію” // Відомості Верховної Ради України, 1997. № 36. Ст. 167. 4. Закон України «Про інвестиційну діяльність в Україні» // Відомості Верховної Ради. 1991. № 47. 5. Закон України “Про інноваційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 2002. № 36. Ст. 266 (поточна редакція від 05.12.2012). 6. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” // Відомості Верховної Ради України, 1991. № 41. Ст. 546. 7. Закон України “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 14. Ст. 168 (втратив чинність, окрім ст. 4). 8. Закон України “Про підприємства” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 24. Ст. 272. 9. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004. № 9. Ст. 79. 10. Андрушків Б. М. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методичні положення та приклади, механізми: друге вид., перероб. і доп. Тернопіль: Лілея, 1997. 292 с. 11. Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Економіка України. 2007. № 1. С. 42–49. 12. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури; Фірма “Інкос”, 2007. 280 с.13. Байлик С.І. Готельне господарство. Обладнання. Євроремонт. Експлуатація. К.: Дакор; Вира-Р, 2003. 334 с. 14. Базілінська О. Я., Мініна О. В. Мікроекономіка : навч. посібник. К. : ЦУЛ, 2015. 352 с. 15. Банько В. Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: навч. посібн. К.: Дакор, 2008. – 328 с. 16. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. К.: Ника-Центр, 2003. 408 с. 17. Бень Т. Методи визначення економічної ефективності інвестицій: порівняльний аналіз // Економіка України. № 6. 2006. С. 41–46. 18. Бліщук К. Вплив інвестиційно-інноваційного чинника на вирівнювання розвитку регіонів // Ефективність державного управління. 2017. Вип. 29. С. 357–364. 19. Боди З., А. Кейн, А. Дж. Маркус Принципы инвестиций 4-е изд. Вильямс, 2012. 982 с. 20. Борисова О.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(2). С. 331–338. 21. Бутко М. П. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону та окремих галузей економіки // Економіка України. 2005. № 11. С. 30–37. 22. Ванієва А. Р. Методичні засади економічної оцінки виробничо- ресурсного потенціалу господарської діяльності // Агросвіт. 2013. № 9. С. 50-53. 23. Гальчинський А.С. Основи економічних знань: навч, посіб. К.: Вища школа, 2009. 225 с. 24. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. К.: Вища школа, 2012. 205 с. 25. Горник В. Г. Дацій Н. В. Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості. К. : Вид- НАДУ, 2005. 198 с.26. Гринчуцький В. І. Регіональні аспекти інвестиційної політики // Збірник наукових праць Буковинського університету. 2007. Вип. 13. № 2. С. 54–66. 27. Довбенко В.І., Мельник В.М. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник . 2-е вид., випр. і доп. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 232 с. 28. Дейниченко Г. В., Ефимова В. А., Оборудование предриятий питання: справочник. Ч. 3. – Х.: ДП ред. “Мир техники и технологи”, 2005. 456с. 29. Дем’яненко І. В. Інвестиційно-інноваційний чинник економічного зростання // Актуальні проблеми економіки. 2007. № 11. С. 3–11. 30. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Макроэкономика; пер. с англ. В. В. Лукашевич и др. К., 2004. 402 с. 31. Должанський І. З. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник. К.: Ценр навчальної літератури, 2011. 362 с. 32. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Буксембер Интернешенл, 1992. 458 с. 33. Зернюк О. В., Заїка О. С. Оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості // Экономика и управление. 2012. № 3. С. 101–107. 34. Іляш О. І., Клепцова Ю. Б, Чергава К. Ю. Інвестиційно-інноваційна активність малих підприємств // Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип.29.3. С. 139–142. 35. Інвестиційно-інноваційний термінологічний словник за ред. Н. І. Редінa. Дніпропетровськ: ДДФА. 2004. 124с. 36. Кириченко О. А., М. П. Денисенко, А. П. Гречан. Реструктуризація промисловості в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки : монографія. К. : ТОВ «Дорадо-друк», 2009. 719 с. 37. Котлер Ф., Боузн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг : учебник для вузов, перевод с англ. под ред. Р.Б. Ноздревой. ЮНИТИ, 1998. 648с.38. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і політика:доповнене14-е видання. ІНФРА-М, 2013. 972 с. 39. Михайловська О.В. Сучасний стан інвестиційної привабливості України : Електронний ресурс // Збірник наукових праць Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2010. С. 10. URL: http://www.rusnauka.com/14_nprt_2010/economics/66417.doc. 40. Маказан Є. В. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». К. : НУХТ, 2008 22 с. 41. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: монографія за заг. ред. С. М. Ілляшенка. Суми: Унів. кн., 2006. 728 с. 42. Мартиненко В. П. Інвестиційно-інноваційна політика України – стратегія розвитку «на випередження» // Публічне управління: теорія та практика. 2018. № 2. С. 17–21. 43. Мархайчук М. М. Аналіз методик оцінювання інвестиційної привабливості в контексті інноваційного розвитку підприємств // Маркетинг і менеджмент. 2012. № 4. С. 330–336. 44. Марцин В. С. Організація та проведення оцінки інвестиційного середовища // Економіка, фінанси, право. 2012. № 2. С. 6–12. 45. Оксфордський тлумачний словник : 4-ге вид., переробл. та допов. К., 2008. 656с. 46. Покропивний С.Ф., Новак А. П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. К.: КНЕУ,1997. 184с. 47. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2019. 344 с. 48. Офіційний сайт підприємства ПрАТ «Тернопіль-готель». URL: http://ternopilhotel.pat.ua/ 49. Словник сучасної економіки Макміллана» за ред. Девіда В.Пірса: вид. доп.4-те. К:«АртЕк». 2000. 640 с.50. Смоляр Л.Г. Дослідження тенденції розвитку кадрового потенціалу на промислових підприємствах України // Економіка та держава. 2008. №5. С. 96 – 99. 51. Толковый словарь «Бізнес та менеджмент» под ред. Д. М. Розенберга. Международные отношения, 2002. 658 с. 52. Толковый экономический и финансовый словарь: в 2-х томах. Т.1: Пер. с фр. И. Бернар, Ж.- К. Колли. Международные отношения, 1997. 784с. 53. Устаткування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., які навчаються за спеціальністю “Технологія харчування”. К.: КНТЕУ, 2005. 256 с. 54. Фатхутдінов Р. А Управлінські рішення : підручник. К., 2001. 55. Федулова Л.І. Методологічні підходи до оцінки технологічного рівня промислового виробництва // Наука та інновації. 2008. Т 4. № 4. С.65-84. 56. Фінанси та фінансовий аналіз: навч. посібник за заг. ред В. М.Опаріна. 2-ге вид., доп. і перероб. К.: КНЕУ, 2008. 240 с. 57. Черевко О.І., Малюк Л.П., Дейниченко Г.В. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу. Харків: ПКФ “Фавор ЛТД”, 2013. 402 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Demko N_V_2022.pdf3,45 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка_Демко.docx21,1 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools