Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38629
Title: Заохочення наукових розробок основоположних засад побудови новітніх, економних оборонних протиракетних систем в противагу витратним вогнепальним – артилерійським та іншим засобам, як напрям в сучасних воєнних умовах України (інформаційно-пізнавальні та науково- заохочувальні аспекти удосконалення оборонної доктрини України в умовах російської агресії)
Other Titles: Encouragement of scientific development of modern, economical anti-missile defense systems principles against expensive ignition-artillery and other means as a direction in the modern military conditions of Ukraine (information-cognitive and scientific-encouraging aspects of improving the defense doctrine of Ukraine in the conditions of russian aggression)
Authors: Андрушків, Богдан
Мельник, Лілія
Ратинський, Вадим
Висоцький, Віталій
Andrushkiv, Bohdan
Melnyk, Liliya
Ratynskyi, Vadym
Vysotskyi, Vitalii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Тернопільський районний нотаріальний округ, приватний нотаріус Салій Олесь Васильович, вул. Петлюри, 2, м. Тернопіль, 46023, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine
Saliy Oles Vasyliovych, private notary of the Ternopil notary district, 2 Petliury str., 46023, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Андрушків Б. Заохочення наукових розробок основоположних засад побудови новітніх, економних оборонних протиракетних систем в противагу витратним вогнепальним – артилерійським та іншим засобам, як напрям в сучасних воєнних умовах України (інформаційно-пізнавальні та науково- заохочувальні аспекти удосконалення оборонної доктрини України в умовах російської агресії) [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Лілія Мельник, Вадим Ратинський, Віталій Висоцький // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2022. — Вип. 1 (26). — С. 77-97. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22abmura.pdf
Bibliographic description (International): Andrushkiv, B., Melnyk, L., Ratynskyi, V. & Vysotskyi, V. (2022) Encouragement of scientific development of modern, economical anti-missile defense systems principles against expensive ignition-artillery and other means as a direction in the modern military conditions of Ukraine (information-cognitive and scientific-encouraging aspects of improving the defense doctrine of Ukraine in the conditions of russian aggression). Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 26, no. 1, pp. 77-97. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22abmura.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(26)
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: May-2022
Date of entry: 15-Aug-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003- 4897-5539
https://orcid.org/0000- 0001-8844-5490
https://orcid.org/0000- 0001-9283-6371
https://orcid.org/0000- 0001-5626-7802
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2022.01.077
UDC: 355/359:339.98
JEL: F52
Keywords: війна
ППО
ракети
ЦО
залізний купол
сталий (гермінативний) розвиток
об’єднання територіальних громад
територіальна оборона
наука
Європейські стандарти
держава
war
anti-aircraft defense
missiles
TSO
iron dome
social (germinative) development
unification of territorial communities
territorial defense
science
European standards
state
Number of pages: 21
Page range: 77-97
Start page: 77
End page: 97
Abstract: У статті, на основі первинного аналізу, виявлено високу витратність та низьку ефективність і протиріччя у функціонуванні протиповітряної, особливо протиракетної оборони України, в час бойових дій. Запропоновано уточнити термінологічний апарат у цій специфічній сфері оборонної діяльності суспільства. Проблема розглядається як в глобально-міжнародних, так і регіональних, галузевих військових умовах функціонування добровільного об’єднання територіальних громад України, територіальної оборони, ін. Відзначено, що ППО здійснюється військами протиповітряної оборони сухопутних частин та винищувальною авіацією у взаємодії з військами ППО країни, а у разі бойових дій у районі морського узбережжя – з частинами ППО військово-морського флоту. Встановлено, що більшість збройних сил Заходу та Європейської Співдружності об’єднують протиповітряну оборону винятково з традиційними військами (тобто армією, флотом і військово-повітряними силами), як окреме крило, або як частину артилерії. Припущено, що з практичної точки зору Україні, можливо, найбільше потрібна наземна протиповітряна оборона, а не авіація. Виявлено взаємозв’язки й взаємовідносини розвитку системи протиповітряної оборони в рамках розвитку Європейської співдружності у міждержавному контексті. На цьому ґрунті встановлено тенденції цього процесу, запропоновано використання сучасних економічних Європейських підходів до організації протиракетної оборони на новітніх економічних і природоохоронних засадах та впровадження реформи в Україні відповідно до сучасних вимог Європейських стандартів. Описано прогресивний досвід протиповітряного захисту населення, розкрито особливості функціонування «Залізного куполу» та питань оборони морської зони держави, для якої використовується «М-купол». Надано економічну характеристику ППО з використанням протиракетних установок. Наголошено, що як і будь-яку іншу зброю, «Залізний купол» не слід розглядати як окрему одиницю, тому що вся військова техніка та озброєння працює у єдиній системі.
The article, based on the primary analysis, revealed high cost and low efficiency and contradictions in the functioning of the anti-aircraft, especially anti-missile defence of Ukraine during hostilities. It is suggested to clarify the terminological apparatus in this specific sphere of defence activity of society. The problem is considered both in the global and international, as well as regional, branch military conditions of the functioning of the voluntary association of territorial communities of Ukraine, territorial defence, etc. It is noted that air defence is carried out by air defence troops of land units and fighter aircraft in cooperation with air defence troops of the country, and in the case of hostilities in the area of the sea coast – with air defence units of the navy. It is established that most Western and European Commonwealth armed combine air defence exclusively with conventional forces (i.e., army, navy and air force), as a separate wing, or as part of the artillery. It is assumed that from a practical point of view, Ukraine may need ground air defence more than aviation. In the paper the interrelationships of the development of the air defence system within the framework of the development of the European Commonwealth in the interstate context are revealed. On this basis, the trends of this process are established and offered to use of modern economic European approaches to the organization of antimissile defence on the latest economic and environmental principles and the implementation of reforms in Ukraine in accordance with the modern requirements of European standards. The progressive experience of anti-aircraft protection of the population, the peculiarities of the operation of the “Iron Dome” and the issues of defence of the state maritime zone, for which the "M-dome" is used, are described. The economic characteristics of air defence with the use of anti-missile installations are given. It was emphasized that, like any other weapon, “Iron Dome” should not be considered as a separate unit, because all military equipment and weapons work in a single system.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38629
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22abmura.pdf
https://web.archive.org/web/20211209150009/https:/uos.ua/produktsiya/tehnikapvo/ 76-zenitniy-raketniy-kompleks-s-200
https://web.archive.org/web/20210511200338/https:/uos.ua/produktsiya/tehnikapvo/ 68-zenitniy-pushechno-raketniy-kompleks-tunguska-sa-19-grison.
https://web.archive.org/web/20211213191009/https:/defenceua. com/news/zsu_proveli_pershi_v_tsomu_rotsi_bojovi_strilbi_zrk_s_125_ta_osa_akm- 4852.html
https://web.archive.org/web/20211212083919/https:/tyzhden.ua/Society/252408.
https://web.archive.org/web/20211209144447/https:/armyinform.com.ua/2020/05/1 5/na-donechchyni-artylerysty-oos-znyshhuvaly-czili-za-dopomogoyu-aerorozvidky/.
https://web.archive.org/web/20211207121336/https:/defenceua. com/news/povitrjani_sili_ukrajini_navchili_zrk_buk_jak_zbivati_iskanderi_ta_kalibri- 4876.html.
https://web.archive.org/web/20220222122029/http:/www.algemeiner.com/2014/12/ 14/boeing-israel-chief-touts-laser-as-alternative-to-iron-dome-anti-missile-defensesystem- video/
http://mostlymissiledefense.com/2012/07/19/ballistic-missile-defense-effectiveness-ofisraels- iron-dome-system-july-19-2012/
https://www.timesofisrael.com/laser-based-defensesystem- to-be-deployed-within-year-bennett-says-speeding-rollout/
https://web.archive.org/web/20210127070418/https:/www.military.com/dailynews/ 2020/11/13/army-activates-two-israeli-iron-dome-missile-defense-batteries-fortbliss. html.
https://aviationweek.com/defense-space/iron-dome-blunts-90-enemy-rockets
https://www.airuniversity.af.edu/.
web.archive.org.
https://www.dw.com/uk/chy-mozhe-ideia-dvokhderzhav- staty-vyrishenniam-blyzkoskhidnoho-konfliktu/a-57585218.
References (Ukraine): 1. Зенітний ракетний комплекс С-200В «Вега» URL: https://web.archive.org/web/20211209150009/https:/uos.ua/produktsiya/tehnikapvo/ 76-zenitniy-raketniy-kompleks-s-200
2. Зенітний гарматно-ракетний комплекс «Тунгуска» (SA-19 Grison) URL: https://web.archive.org/web/20210511200338/https:/uos.ua/produktsiya/tehnikapvo/ 68-zenitniy-pushechno-raketniy-kompleks-tunguska-sa-19-grison.
3. ЗСУ провели перші в цьому році бойові стрільби ЗРК С-125 та «Оса-АКМ». Defence Express: веб-сайт. URL: https://web.archive.org/web/20211213191009/https:/defenceua. com/news/zsu_proveli_pershi_v_tsomu_rotsi_bojovi_strilbi_zrk_s_125_ta_osa_akm- 4852.html
4. Ключі від українського неба URL: https://web.archive.org/web/20211212083919/https:/tyzhden.ua/Society/252408.
5. Козацький Саня. США розгортають «Залізний купол» на Гуамі. Український мілітарний портал. 10 жовтня 2021 р.
6. На Донеччині артилеристи ООС знищували цілі за допомогою аеророзвідки URL: https://web.archive.org/web/20211209144447/https:/armyinform.com.ua/2020/05/1 5/na-donechchyni-artylerysty-oos-znyshhuvaly-czili-za-dopomogoyu-aerorozvidky/.
7. Повітряні Сили України «навчили» ЗРК «Бук» як збивати «Іскандери» та «Калібри» Defence Express : веб-сайт. URL: https://web.archive.org/web/20211207121336/https:/defenceua. com/news/povitrjani_sili_ukrajini_navchili_zrk_buk_jak_zbivati_iskanderi_ta_kalibri- 4876.html.
8. Слюсар В. І. Нове завдання ППО сухопутних військ. Камуфляж. 2009. №4. С. 12-13.
9. Слюсар В. І. Комбінована протиповітряна оборона із залученням засобів виявлення та ураження усіх видів і родів військ. Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки : Міжнародна наукова конференція, 11-12 жовтня 2016 р. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗСУ. С. 255-257.
10. Слюсар В. И. Концептуальные аспекты системы ПВО 21-го века. Новітні технології – для захисту повітряного простору : Тези доповідей 14-ї наукової конференції, 11- 12 квітня 2018 р. Харків: ХНУПС. С. 55.
11. Algemeiner The. Boeing Israel Chief Touts Laser Weapon as Alternative to Iron Dome Anti-missile Defense System (VIDEO) URL: https://web.archive.org/web/20220222122029/http:/www.algemeiner.com/2014/12/ 14/boeing-israel-chief-touts-laser-as-alternative-to-iron-dome-anti-missile-defensesystem- video/ (дата звернення: 22.02.2022).
12. Avnish Patel. Beyond the Iron Dome: Placing Missile Defense in its Regional Context. RUSI Analysis. November, 23, 2012.
13. Ballistic Missile Defense: Effectiveness of Israel’s Iron Dome System (19.07.2012). URL: http://mostlymissiledefense.com/2012/07/19/ballistic-missile-defense-effectiveness-ofisraels- iron-dome-system-july-19-2012/
14. Berman Lazar; Gross Judah Ari. Laser-based defense array to be deployed within year, Bennett says, speeding rollout URL: https://www.timesofisrael.com/laser-based-defensesystem- to-be-deployed-within-year-bennett-says-speeding-rollout/ (дата звернення: 12.05.2022)
15. Cox Matthew. Army Activates Two Israeli Iron Dome Missile Defense Batteries at Fort Bliss. URL: https://web.archive.org/web/20210127070418/https:/www.military.com/dailynews/ 2020/11/13/army-activates-two-israeli-iron-dome-missile-defense-batteries-fortbliss. html.
16. Cureton, Paul. Drone mapping and AI. Drone Futures. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020. P. 71-107.
17. El-Naggar, Mona Gaza’s Rockets: A Replenished Arsenal That Vexes Israel. The New York Times. June, 13, 2021.
18. Israel’s missile defences blunt Palestinian attacks from Gaza. The Economist. June, 13, 2022. URL: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/05/12/israelsmissile- defences-blunt-palestinian-attacks-from-gaza
19. How Israel’s «Iron Dome» works. The Economist. June, 13, 2022.
20. Iron Dome Blunts 90% of Enemy Rockets. Aviation Week Network. URL: https://aviationweek.com/defense-space/iron-dome-blunts-90-enemy-rockets (дата звернення: 21.04.2022)
21. Judah Ari Gross. Navy says ship-based Iron Dome ready to knock down missiles on high seas. The Times of Israel. November, 27, 2017.
22. Katz Yaakov. Iron Dome ups its interception rate to over 90%. The Jerusalem Post, March 23, 2012.
23. Leob J. News Briefing: Exclusive – Anti-drone technology to be tested in UK amid terror fears. Engineering & Technology, 2017. N12 (3). P. 9.
24. Layton Peter. AI-Enabled War-in-the-Air. URL: https://www.airuniversity.af.edu/.
25. Mohammed Najib. Iron Dome raises game for 'Pillar of Defence'. Jane's Defense Weekly. November, 28, 2012. P. 4.
26. Navy Matters (2014). Type 45 Section. URL: web.archive.org.
27. Thompson Mark. Iron Dome: A Missile Shield That Works. Time. November, 19, 2012.
28. Welle Deutsche. Чи може ідея «двох держав» стати вирішенням ізраїльсько- палестинського конфлікту? URL: https://www.dw.com/uk/chy-mozhe-ideia-dvokhderzhav- staty-vyrishenniam-blyzkoskhidnoho-konfliktu/a-57585218.
References (International): 1. Zenitnyi raketnyi kompleks S-200V «Veha» [S-200V "Vega" anti-aircraft missile complex]. URL: https://web.archive.org/web/20211209150009/https:/uos.ua/produktsiya/tehnikapvo/ 76-zenitniy-raketniy-kompleks-s-200.
2. Zenitnyi harmatno-raketnyi kompleks «Tunhuska» (SA-19 Grison) [Anti-aircraft gun and missile complex "Tunguska" (SA-19 Grison)]. URL: https://web.archive.org/web/20210511200338/https:/uos.ua/produktsiya/tehnikapvo/ 68-zenitniy-pushechno-raketniy-kompleks-tunguska-sa-19-grison.
3. ZSU provely pershi v tsomu rotsi boiovi strilby ZRK S-125 ta «Osa-AKM» [The Armed Forces of Ukraine conducted the first combat firings of the S-125 and Osa-AKM air defense systems this year]. URL: https://web.archive.org/web/20211213191009/https:/defenceua. com/news/zsu_proveli_pershi_v_tsomu_rotsi_bojovi_strilbi_zrk_s_125_ta_osa_akm- 4852.html.
4. Kliuchi vid ukrainskoho neba [Keys to the Ukrainian sky]. URL: https://web.archive.org/web/20211212083919/https:/tyzhden.ua/Society/252408.
5. Kozatskyi, S. (2021) USA rozghortaiut «Zaliznyi kupol» na Huami [The US deploys "Iron Dome" on Guam]. Ukrainskyi militarnyi portal.
6. Na Donechchyni artylerysty OOS znyshchuvaly tsili za dopomohoiu aerorozvidky [In Donetsk, artillerymen of the Ukrainian Armed Forces destroyed targets with the help of aerial reconnaissance]. URL: https://web.archive.org/web/20211209144447/https:/armyinform.com.ua/2020/05/1 5/na-donechchyni-artylerysty-oos-znyshhuvaly-czili-za-dopomogoyu-aerorozvidky/.
7. Povitriani Syly Ukrainy «navchyly» ZRK «Buk» yak zbyvaty «Iskandery» ta «Kalibry» [The Air Force of Ukraine "taught" the Buk air defense system how to shoot down "Iskanders" and "Calibers"]. Defence Express URL: https://web.archive.org/web/20211207121336/https:/defenceua. com/news/povitrjani_sili_ukrajini_navchili_zrk_buk_jak_zbivati_iskanderi_ta_kalibri- 4876.html.
8. Sliusar V. I. (2009) Nove zavdannia PPO sukhoputnykh viisk. [A new task of air defense of the ground forces]. Kamufliazh. vol. 4. pp. 12-13.
9. Sliusar V. I. (2016) Kombinovana protypovitriana oborona iz zaluchenniam zasobiv vyiavlennia ta urazhennia usikh vydiv i rodiv viisk. [Combined air defense with the involvement of means of detection and destruction of all types and types of troops]. Proceedings of the Problemy koordynatsii voienno-tekhnichnoi ta oboronno-promyslovoi polityky v Ukraini. Perspektyvy rozvytku ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky: Mizhnarodna naukova konferentsiia (Ukraine, Kyiv, October 11-12, 2016), Kyiv: TsNDI OVT ZSU. pp. 255-257.
10. Sliusar V. I. (2018) Kontseptualnyie aspektyi sistemyi PVO 21-go veka [Conceptual aspects of the air defense system of the 21st century]. Proceedings of the Novitni tekhnolohii – dlia zakhystu povitrianoho prostoru : Tezy dopovidei 14-yi naukovoi konferentsii (Ukraine, Kharkiv, April 11-12, 2018), Kharkiv: KhNUPS. p. 55.
11. Algemeiner The (2014) Boeing Israel Chief Touts Laser Weapon as Alternative to Iron Dome Anti-missile Defense System (VIDEO). URL: https://web.archive.org/web/20220222122029/http:/www.algemeiner.com/2014/12/ 14/boeing-israel-chief-touts-laser-as-alternative-to-iron-dome-anti-missile-defensesystem- video/.
12. Avnish, Patel (2012) Beyond the Iron Dome: Placing Missile Defense in its Regional Context. RUSI Analysis.
13. Ballistic Missile Defense: Effectiveness of Israel’s Iron Dome System. URL: http://mostlymissiledefense.com/2012/07/19/ballistic-missile-defense-effectiveness-ofisraels- iron-dome-system-july-19-2012/.
14. Berman Lazar; Gross Judah Ari (2022) Laser-based defense array to be deployed within year, Bennett says, speeding rollout. URL: https://www.timesofisrael.com/laser-baseddefense- system-to-be-deployed-within-year-bennett-says-speeding-rollout/
15. Cox Matthew (2021) Army Activates Two Israeli Iron Dome Missile Defense Batteries at Fort Bliss. URL: https://web.archive.org/web/20210127070418/https:/www.military.com/dailynews/ 2020/11/13/army-activates-two-israeli-iron-dome-missile-defense-batteries-fortbliss. html.
16. Cureton, Paul (2020) Drone mapping and AI. Drone Futures. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, pp. 71-107.
17. El-Naggar, Mona (2021) Gaza’s Rockets: A Replenished Arsenal That Vexes Israel. The New York Times.
18. Israel’s missile defences blunt Palestinian attacks from Gaza. The Economist. URL: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/05/12/israels-missiledefences- blunt-palestinian-attacks-from-gaza.
19. How Israel’s «Iron Dome» works. The Economist.
20. Iron Dome Blunts 90% of Enemy Rockets. Aviation Week Network. URL: https://aviationweek.com/defense-space/iron-dome-blunts-90-enemy-rockets
21. Judah Ari Gross (2017) Navy says ship-based Iron Dome ready to knock down missiles on high seas. The Times of Israel.
22. Katz, Yaakov (2012) Iron Dome ups its interception rate to over 90%. The Jerusalem Post.
23. Leob, J. (2017) News Briefing: Exclusive – Anti-drone technology to be tested in UK amid terror fears. Engineering & Technology, vol. 12 (3), P. 9.
24. Layton, Peter (2021). AI-Enabled War-in-the-Air. URL: https://www.airuniversity.af.edu/.
25. Mohammed, Najib (2012) Iron Dome raises game for 'Pillar of Defence'. Jane's Defense Weekly. P. 4.
26. Navy, Matters (2014) Type 45 Section. URL: web.archive.org.
27. Thompson, Mark (2012) Iron Dome: A Missile Shield That Works. Time.
28. Welle Deutsche. Chy mozhe ideia «dvokh derzhav» staty vyrishenniam izrailskopalestynskoho konfliktu? [Can the idea of "two states" become a solution to the Israeli- Palestinian conflict?]. URL: https://www.dw.com/uk/chy-mozhe-ideia-dvokh-derzhavstaty- vyrishenniam-blyzkoskhidnoho-konfliktu/a-57585218
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2022, Випуск 1(26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22abmura.pdfЗАОХОЧЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ОСНОВОПОЛОЖНИХ ЗАСАД ПОБУДОВИ НОВІТНІХ, ЕКОНОМНИХ ОБОРОННИХ ПРОТИРАКЕТНИХ СИСТЕМ В ПРОТИВАГУ ВИТРАТНИМ ВОГНЕПАЛЬНИМ – АРТИЛЕРІЙСЬКИМ ТА ІНШИМ ЗАСОБАМ, ЯК НАПРЯМ В СУЧАСНИХ ВОЄННИХ УМОВАХ УКРАЇНИ (ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТА НАУКОВО-ЗАОХОЧУВАЛЬНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБОРОННОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ)1,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.