Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38570
Title: Сертифікація як складова забезпечення ефективної діяльності органічних виробництв
Other Titles: Certification as a component of ensuring efficiency of organic productions activity
Authors: Антюшко, Дмитро
Antiushko, Dmytro
Affiliation: Державний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156
State University of Trade and Economics, Kyoto str., 19, Kyiv, Ukraine, 02156
Bibliographic description (Ukraine): Антюшко Д. Сертифікація як складова забезпечення ефективної діяльності органічних виробництв [Електронний ресурс] / Дмитро Антюшко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2022. — Вип. 1 (26). — С. 12-22. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22adpdov.pdf
Bibliographic description (International): Antiushko, D. (2022) Certification as a component of ensuring efficiency of organic productions activity. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 26, no. 1, pp. 12-22. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22adpdov.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(26)
Issue Date: Jun-2022
Submitted date: Apr-2022
Date of entry: 21-Jul-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-4135-6439
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2022.01.012
UDC: 006:338.439]:631147
JEL: L23
Q00
Q01
Q18
Q59
Keywords: сертифікація
органічна продукція
органічне виробництво
експортний потенціал
маркування
certification
organic products
organic production
export potential
marking
Number of pages: 11
Page range: 12-22
Start page: 12
End page: 22
Abstract: Значної популярності серед населення і на глобальному, і на вітчизняному рівні в наш час набуває тенденція на здорове харчування, однією з основних складових якого є споживання органічної продукції. Важливим способом підтвердження того, що певні товари є органічними, вважається сертифікація. Україна характеризується значним потенціалом виробництва органічних виробів, є одним із світових лідерів за обсягами їх експорту, забезпечуючи досить значні фінансові надходження та зайнятості працівників. У результаті воєнних дій росії діяльність українських організацій органічного сектору опинилася під загрозою. У статті проаналізовано та досліджено значення сертифікації для забезпечення ефективної діяльності операторів органічного ринку, законодавчо-нормативне забезпечення її проведення в Україні, основні галузі органічного виробництва, що їй підлягають, державного регулювання органів для проведення, поетапність та особливості даного процесу, його тривалість, офіційного оформлення результату. Визначено та охарактеризовано основні нормативні документи, на відповідність яким проводиться сертифікація органічних виробництв і продукції у міжнародній, закордонній і вітчизняній практиці. Встановлено перелік органів сертифікації органічних виробництв, визнаних Європейською Комісією для надання послуг контролю за органічним виробництвом та обігом органічної продукції в Україні, що мають право видавати сертифікати інспекції на експорт. Визначено, що серед них представлена вітчизняна організація ТОВ «Органік Стандарт», послуги якої характеризуються найвищою популярністю на українському рівні. На основі проаналізованого матеріалу досліджено, що сертифікація значно сприяє забезпеченню ефективної діяльності учасників органічного ринку, у першу чергу виробників, створюючи передумови для довіри споживачів, відкритті ринків збуту, співпраці, диверсифікації асортименту виробів, управління якістю продукції та ризиками, що виникають у роботі. Встановлено, що особливо актуального значення для відновлення економіки сертифікація набуває в умовах воєнного стану.
The trend towards healthy nutrition is gaining considerable popularity among the population both on global and domestic level. One of its main components is the consumption of organic products. Certification is considered an important way to confirm that certain products are organic. Ukraine is characterized by significant potential for the production of organic products, also our country is one of the world leaders in terms of their exports, providing significant financial income and population employment. As a result of Russia's military action, the activities of Ukrainian organic sector organizations have come under threat. The importance of certification for ensuring the effective activity of organic market operators, its legislative and regulatory base of its implementation in Ukraine, the main branches of organic production, state regulation of bodies for its implementation, stages and features of this process, its duration, official registration of its results were analyzed and researched in the article. The basic normative documents for conformity of which the certification of organic productions and products in the international, foreign and domestic practice is carried out were defined and characterized. A list of certification bodies for organic production recognized by the European Commission for the provision of control services for organic production and circulation of organic products in Ukraine, which have the right to issue certificates of inspection for export. It was determined that among them the domestic organization LLC "Organic Standard” is presented. Its services are characterized by the highest popularity at the Ukrainian level. Based on the analyzed material, it was investigated that certification significantly contributes to the effective operation of organic market participants, especially producers, creating conditions for consumer confidence, opening markets, cooperation, product diversification, product quality management and managing risks. Also it was established that certification is especially important for economic recovery in martial law.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38570
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22adpdov.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
https://latifundist.com/en/spetsproekt/596-6-faktov-ob-organicheskom-rynke-ukrainy
http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/
https://uaberries.com/en/news/ukraine-strengthens-its-position-in-the-international-organic-market
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6560441/
https://are-journal.com/are/article/view/241/202
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/23/2339637/28124/en/Global-Organic-Food-Market-Report-2021-to-2030-Featuring-General-Mills-Cargill-and-Danone-Among-Others.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1032-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0261-19#Text
https://organicstandard.ua/ua/services
https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/02/UAOrganic_fact_sheet_2020-UA-1.pdf
https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/01/Certification-bodies-Ukraine_EU-Regulation-1235_updated_2021.pdf
References (Ukraine): 1. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України № 2496-VIII в редакції від 05.08.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
2. 6 Facts About Ukraine's Organic Market. URL: https://latifundist.com/en/spetsproekt/596-6-faktov-ob-organicheskom-rynke-ukrainy
3. Органік в Україні. URL: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/
4. Ukraine strengthens its position in the international organic market. URL: https://uaberries.com/en/news/ukraine-strengthens-its-position-in-the-international-organic-market
5. Bostan I., Onofrei M., Gavriluţă A. F., Toderașcu C., Lazăr C. M. An Integrated Approach to Current Trends in Organic Food in the EU. Foods. №8. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6560441/
6. Nastase P. I., Toader M. Study regarding organic agriculture and certification of products. Scientific Papers - Series A, Agronomy. 2016. Vol. 59. Р. 344-349.
7. Ummyiah H. M., Jabeen N., Baseerat A., Faheema M., Shahnaz M., Ambreen N. Certification of Organic Products. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. №6 (11). 2017. Р. 2300-2308.
8. Basanta R. Opportunity and challenge of organic certification system. The Journal of Agriculture and Environment. V. 10. 2009. P. 124-128.
9. Кунділовська Т. А., Зелянська Н. М, Захарчук В. Г. Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Одеса. Астропринт, 2019. 128 с.
10. Ляліна Н., Матвієнко-Біляєва Г. Механізм забезпечення розвитку органічного аграрного виробництва в Україні. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. Vol. 5. №2. P. 121-140. URL: https://are-journal.com/are/article/view/241/202
11. Гуменюк Г. Вимоги міжнародних стандартів щодо сертифікації органічного виробництва та акредитації органів, які її здійснюють. Стандартизація, сертифікація, якість. №4 (77). 2012. С. 13-18.
12. Мінькова О. Г., Сакало В. М., Горб О. О. Маркування та сертифікація органічної продукції. Актуальні проблеми економіки. №2 (176). 2016. С. 126-135.
13. The Sustainable Development Agenda. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
14. The World Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2021. URL: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf
15. Global Organic Food Market Report (2021 to 2030) - Featuring General Mills, Cargill and Danone Among Others. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/23/2339637/28124/en/Global-Organic-Food-Market-Report-2021-to-2030-Featuring-General-Mills-Cargill-and-Danone-Among-Others.html
16. Притульська Н. В., Антюшко Д. П., Мотузка Ю. М. Органічні харчові продукти: реалії та перспективи виробництва і споживання. Товарознавчий вісник. 2022. №1 (15). С. 129-137.
17. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України № 877-V в редакції від 16.04.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
18. Про затвердження Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції: Постанова Кабінету Міністрів України № 1032 від 21.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1032-2020-%D0%BF#Text
19. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу: Постанова Кабінету Міністрів України №87 від 12.02.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2020-%D0%BF#Text
20. Про затвердження державного логотипа для органічної продукції: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 67 від 22.02.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0261-19#Text
21. Органік Стандарт. URL: https://organicstandard.ua/ua/services
22. Органічний ринок в Україні. URL: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/02/UAOrganic_fact_sheet_2020-UA-1.pdf
23. Список міжнародно акредитованих органів сертифікації (органічне виробництво та обіг органічної продукції), включених до офіційного Переліку затвердженого Комісією ЄC. URL: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/01/Certification-bodies-Ukraine_EU-Regulation-1235_updated_2021.pdf
References (International): 1. Pro osnovnі principi ta vimogi do organіchnogo virobnictva, obіgu ta markuvannja organіchnoї produkcії: Zakon Ukraїni № 2496-VIII v redakcії vіd 05.08.2021 [On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products: Law of Ukraine № 2496-VIII as amended on 05.08.2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
2. 6 Facts About Ukraine's Organic Market. Retrieved from: https://latifundist.com/en/spetsproekt/596-6-faktov-ob-organicheskom-rynke-ukrainy
3. Органік в Україні [Organic in Ukraine]. Retrieved from: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/
4. Ukraine strengthens its position in the international organic market. Retrieved from: https://uaberries.com/en/news/ukraine-strengthens-its-position-in-the-international-organic-market
5. Bostan, I., Onofrei, M., Gavriluţă, A. F., Toderașcu, C., Lazăr, C. M. (2019). An Integrated Approach to Current Trends in Organic Food in the EU. Foods. 8. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6560441/
6. Nastase P. I., Toader M. (2016). Study regarding organic agriculture and certification of products. Scientific Papers - Series A, Agronomy. 59, pp 344-349.
7. Ummyiah, H. M., Jabeen, N., Baseerat, A., Faheema, M., Shahnaz, M., Ambreen, N. (2017) Certification of Organic Products. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 6 (11), pp. 2300-2308.
8. Basanta, R. (2009). Opportunity and challenge of organic certification system. The Journal of Agriculture and Environment. 10, pp. 124-128.
9. Kundіlovs'ka, T. A., Zeljans'ka, N. M, Zaharchuk, V. G. (2019) Formuvannja rinku organіchnoї produkcії v Ukraїnі: teoretichnі ta praktichnі aspekti : monografіja [Formation of the market of organic products in Ukraine: theoretical and practical aspects: monograph]. Odessa: Astroprint [In Ukrainian]
10. Ljalіna, N., Matvієnko-Bіljaєva, G. (2019) Mehanіzm zabezpechennja rozvitku organіchnogo agrarnogo virobnictva v Ukraїnі [Mechanism for ensuring the development of organic agricultural production in Ukraine]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol. 5. 2, pp. 121-140. Retrieved from: https://are-journal.com/are/article/view/241/202 [In Ukrainian]
11. Gumenjuk, G. (2012) Vimogi mіzhnarodnih standartіv shhodo sertifіkacії organіchnogo virobnictva ta akreditacії organіv, jakі її zdіjsnjujut' [Requirements of international standards for certification of organic production and accreditation of bodies that carry it]. Standardization, certification, quality. 4 (77), pp. 13-18. [In Ukrainian]
12. Mіn'kova, O. G., Sakalo, V. M., Gorb, O. O. (2016) Markuvannja ta sertifіkacіja organіchnoї produkcії [Marking and certification of organic products.]. Actual problems of economy. 2 (176), pp. 126-135. [In Ukrainian]
13. The Sustainable Development Agenda. Retrieved from: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
14. The World Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2021. Retrieved from: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf
15. Global Organic Food Market Report (2021 to 2030) - Featuring General Mills, Cargill and Danone Among Others. Retrieved from: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/23/2339637/28124/en/Global-Organic-Food-Market-Report-2021-to-2030-Featuring-General-Mills-Cargill-and-Danone-Among-Others.html
16. Pritul's'ka, N. V., Antjushko, D. P., Motuzka, Ju. M. (2022) Organіchnі harchovі produkti: realії ta perspektivi virobnictva і spozhivannja [Organic food products: realities and prospects of production and consumption]. Commodity herald. 1 (15), pp. 129-137. [In Ukrainian]
17. Pro osnovnі zasadi derzhavnogo nagljadu (kontrolju) u sferі gospodars'koї dіjal'nostі: Zakon Ukraїni № 877-V v redakcії vіd 16.04.2022 [On the basic principles of state supervision (control) in the sphere of economic activity: Law of Ukraine № 877-V as amended on 16.04.2022]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
18. Pro zatverdzhennja Porjadku sertifіkacії organіchnogo virobnictva ta/abo obіgu organіchnoї produkcії: Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni № 1032 vіd 21.10.2020 [On approval of the Procedure for certification of organic production and / or circulation of organic products: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1032 from 21.10.2020]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1032-2020-%D0%BF#Text
19. Pro zatverdzhennja Porjadku vedennja Derzhavnogo reєstru operatorіv, shho zdіjsnjujut' virobnictvo produkcії vіdpovіdno do vimog zakonodavstva u sferі organіchnogo virobnictva, obіgu ta markuvannja organіchnoї produkcії, Derzhavnogo reєstru organіv sertifіkacії u sferі organіchnogo virobnictva ta obіgu organіchnoї produkcії, Derzhavnogo reєstru organіchnogo nasіnnja і sadivnogo materіalu: Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni № 87 vіd 12 ljutogo 2020 [On approval of the Procedure for maintaining the State Register of Operators Producing Products in accordance with the requirements of legislation in the field of organic production, circulation and labeling of organic products, the State Register of certification bodies in the field of organic production and circulation of organic products, the State Register of Organic Seeds and Planting Material: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 87 from 12.02.2020]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2020-%D0%BF#Text
20. Pro zatverdzhennja derzhavnogo logotipa dlja organіchnoї produkcії: Nakaz Mіnіsterstva agrarnoї polіtiki ta prodovol'stva Ukraїni № 67 vіd 22.02.2019 [On approval of the state logo for organic products: Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine № 67 from 22.02.2019]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0261-19#Text
21. Organіk Standart [Organic Standard]. Retrieved from: https://organicstandard.ua/ua/services
22. Organіchnij rinok v Ukraїnі. [Organic market in Ukraine]. Retrieved from: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/02/UAOrganic_fact_sheet_2020-UA-1.pdf
23. Spisok mіzhnarodno akreditovanih organіv sertifіkacії (organіchne virobnictvo ta obіg organіchnoї produkcії), vkljuchenih do ofіcіjnogo Perelіku zatverdzhenogo Komіsієju ЄC [List of internationally accredited certification bodies (organic production and circulation of organic products) included in the official List approved by the EU Commission]. Retrieved from: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/01/Certification-bodies-Ukraine_EU-Regulation-1235_updated_2021.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2022, Випуск 1(26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22adpdov.pdfСЕРТИФІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ980,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.