Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38435
Назва: Аналіз перевезення негабаритних вантажів автомобільним транспортом (на прикладі гвинта вітрової турбіни)
Інші назви: Analysis of oversized cargo transportation by road (on the example of a wind turbine propeller)
Автори: Михайлів, Давид Васильович
Mykhayliv, Davyd Vasylyovych
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Михайлів Д.В. Аналіз перевезення негабаритних вантажів автомобільним транспортом (на прикладі гвинта вітрової турбіни) : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Д.В. Михайлів − Тернопіль: ТНТУ, 2022. − 49 с.
Bibliographic description: Mykhayliv D.V. Analysis of oversized cargo transportation by road (on the example of a wind turbine propeller) : qualification work of the bachelor on a specialty 275.03 − "Transport technologies (on motor transport)" / D.V. Mykhayliv − Ternopil: TNTU, 2022. − 49 p.
Дата публікації: чер-2022
Дата подання: чер-2022
Дата внесення: 5-лип-2022
Видавництво: ТНТУ
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
Науковий керівник: Вовк, Юрій Ярославович
Vovk, Yuriy Yaroslavovych
Члени комітету: Олексюк, Василь Петрович
Oleksyuk, Vasyl Petrovych
УДК: 656
Теми: транспорт
логістика
негабаритні вантажі
маршрут
transport
logistics
oversized cargo
route
Кількість сторінок: 49
Короткий огляд (реферат): Основною метою кваліфікаційної роботи є викласти суть великогабаритного транспорту та обговорити основи організації його транспортування. Перший розділ має теоретично-аналітичний характер, в якому розглядаються визначення, пов'язані з негабаритним транспортом, і правила організації перевезень. Другий розділ носить практично-рекомендаційний характер. У ньому представлений проект транспортування лопаті вітрової турбіни. Третій розділ присвячений питанням охорони праці та безпеки життєдіяльності.
The main purpose of the qualification work is to explain the essence of large transport and discuss the basics of its transportation. The first section has a theoretical and analytical nature, which discusses the definitions associated with oversized transport and the rules of transportation. The second section is practical and advisory in nature. It presents a project to transport a wind turbine blade. The third section is devoted to occupational safety and health.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38435
Перелік літератури: Aulin, V., Lyashuk, O., Pavlenko, O., Velykodnyi, D., Hrynkiv, A., Lysenko, S., Vovk, Y., & Sokol, M. (2019). Realization of the Logistic Approach in the International Cargo Delivery System. Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 21(2), 3-12.
Karpenko, O., Horbenko, A., Vovk, Y., & Tson, O. (2017). Research of the structure and trends in the development of the logistics market in Ukraine. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2(2), 57-66.
Vovk, Y. (2016). Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 1(1), 6-10.
Багров В.П., Багрова І.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. -К.:- Центр навчальної літератури, 2006.- 160 с.
Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки М. Транспорт, 1981 г. 198 с
Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)».–К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. - 408с.
Ванчукевич В.Ф. и др. Автомобильные перевозки: Учеб. пособ - Мн,; Высш. Шк., 1989.
Вовк Ю. Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку [Електронний ресурс] / Юрій Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 5-15.
Вовк Ю.Я. Комплексний підхід до вирішення проблем ресурсозбереження виробничих підприємств, сфери послуг та транспорту / Ю.Я. Вовк, О.Л. Ляшук, І.П. Вовк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Транспорт: механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство (ТМІЕТ – 2017)", 21-22 вересня 2017 року, Херсон: ХДМА, 2017. - С. 15-16.
Вовк Ю.Я. Пути формирования ресурсоэффективной транспортной системы / Ю.Я. Вовк // Экономические Тенденции. – 2017, Вип.1, №1, 2017. – С. 1-7.
Вовк Ю.Я., Ляшук О.Л., Мосейко Ю.В., Хавтур П.В., Заривенний А.Р. Дорожній рух та його безпека: Програма «нульова смертність на дорогах» // Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 12 листопада 2019 року). Кривий Ріг, 2019. 346 с. – С. 71-74.
Вовк Ю.Я., Цьонь О.П., Вовк І.П., Бігун Р.А., Зима І.М. Безпека тра¬нспорту в контексті глобальних цілей сталого розвитку 2030: Україна // Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 12 листопада 2019 року). Кривий Ріг, 2019. 346 с. – С. 68-71.
Гудков В.А. и др. Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками М. Транспорт, 1997 г. 254 с.
Гудков В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А. Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для вузов. М. Горячая линия - Телеком 2006г. 448 с
Давидович Л.Н. Проектування підприємств автомобільного транспорту.– М.: Транспорт, 1975.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво.
Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник.– Вид. 5-те, доповнене.– Львів: Афіша, 2000. – 350с.
Закон України „Про автомобільний транспорт” [Електронний ресурс]: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 22, ст.105 №2344-ІІІ. Із змінами, внесеними згідно із Законами (останнє оновлення) N 901-VIII (901-19) від 23.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.44. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2344-14.– Назва з екрану.
Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1212-14
Коваленко В.М,, Щуріхін В.К., Машика Н.Б. Вантажні автомобільні перевезення: Підручник.- К.: Літера ЛТД, 2006.- 304 с.
Костів Б.І. Експлуатація автомобільного транспорту.– М: Транспорт, 2004.- 216с.
Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проекту для студентів спеціальності 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті". Укладач Зобнінська Ольга Ярославівна. - Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2015.– 30с.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів напрямку підготовки «Транспортні технології» (автомобільний транспорт) / Уклад.: Ю.Я Вовк, О.П. Цьонь, І.П.Вовк. – Тернопіль: Стерео-Арт, 2018. – 32 с.
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» дипломної роботи (для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології») / Укл.: Вовк Ю.Я., Цьонь О.П., Вовк І.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 28 с.
Цьонь, О. П., Ляшук, O. Л., & Вовк, Ю. Я. (2018). Особливості організації та технічного забезпечення перевезень окремих класів небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, (11), 76-80.
Цьонь, О. П., Ляшук, O. Л., & Вовк, Ю. Я. Особливості організації та технічного забезпечення перевезень окремих класів небезпечних вантажів автомобільним транспортом / Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – 2018, Вип. 11, С. 76-80.
Шматко Д.З., Прудиус І.С. Організація координованого руху міського пасажирського автотранспорту міських автобусних маршрутів. Тези доповідей. Міжнародна наукова конференція „Математичні проблеми технічної механіки” Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2010 – с.206 – 207.
Тип вмісту: Bachelor Thesis
Розташовується у зібраннях:275 — Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (бакалаври)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Авторська довідка.pdf655,67 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
MykhailivKRB.pdf1,6 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора