Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38269
Titel: Вдосконалення організації логістики збору врожаю, на прикладі ТОВ «Контінентал Фармерз Груп»
Övriga titlar: Harvesting logistics organizing improvement by using data of Continental Farmers Group LLC
Författare: Холодняк, Ігор Анатолійович
Kholodniak, Igor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Холодняк І. А. Вдосконалення організації логістики збору врожаю, на прикладі ТОВ «Контінентал Фармерз Груп»: кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 073 "Менеджмент"/ І. А. Холодняк. - Теронопіль: ТНТУ, 2022. - 55 с.
Bibliographic description (International): Kholodniak I. A. Harvesting logistics organizing improvement by using data of Continental Farmers Group LLC: bachelor degree thesis on speciality 073 "Management"/ I. A. Kholodniak. - ternopil: TNTU, 2022. - 55 p.
Utgivningsdatum: 27-jun-2022
Submitted date: 14-jun-2022
Date of entry: 27-jun-2022
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Шведа, Наталія Михайлівна
Committee members: Шерстюк, Роман Петрович
UDC: 661.65
Nyckelord: товариство
логістика
техніко-економічний показник
ефективність
збір врожаю
company
logistics
technical and economic indicator
efficiency
harvesting
Sammanfattning: Предмет дослідження – теоретико-практичні особливості організації логістики збору врожаю. Об’єкт дослідження – процес організації логістики збору врожаю в ТОВ «Контінентал Фармерз Груп». Мета дослідження – вивчити організацію логістики збору врожаю в ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» і надати рекомендації для покращення діяльності підприємства в даному напрямку її. Методи дослідження – методи аналізу і синтезу; теоретико-методичний метод; порівняння; фінансовий і економічний аналіз; узагальнення; статистичний метод. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності організації логістики збору врожаю ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» в сфері організації транспортування зібраного врожаю. Основні положення, які були одержані під час написання роботи, можна впровадити в діяльність досліджуваної компанії.
The subject of paper is the theoretical and practical features of harvesting logistics organizing. The object of paper is the process of harvesting logistics organizing in Continental Farmers Group LLC. The aim of paper is to investigate harvesting logistics organizing process in Continental Farmers Group LLC and to recommend it’s improvement. The results are obtained with the following research methods: analysis and synthesis methods; theoretical and methodological method; comparison; financial and economic analysis; generalization; statistical method. Recommendations for improvement harvesting transportation have been developed in order to grow harvesting logistics efficiency in Continental Farmers Group LLC. The main results obtained during the paper writing can be implemented in the activities of the researched company.
Beskrivning: Проведене дослідження дає можливість зробити висновки, що менеджмент організації логістики є доволі складною темою, в якій не вистачає точних даних для точного планування і організації цієї діяльності, а отже, часто зустрічаються помилки, які спричиняють великі додаткові витрати компанії. Дослідження теорії показало, що ефективна організація логістики збору врожаю направлена на те, щоб успішно зібрати весь вирощений врожай та доставити його до місця зберігання. Тому ефективне налагодження процесу логістики передбачає виконання двох важливих завдань: прогнозування характеристик логістичної системи і забезпечення функціонування транспортної системи.
Content: Вступ 5. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ ЗБОРУ ВРОЖАЮ 7. 1.1 Теоретичні засади процесу прогнозування логістики збору врожаю 7. 1.2 Теорія забезпечення функціонування транспортної системи при організації логістики збору врожаю 10. РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ ЗБОРУ ВРОЖАЮ ДЛЯ ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» 17. 2.1 Характеристика ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» 17. 2.2 Дослідження організації логістики збору врожаю на ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» 20. РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ ЗБОРУ ВРОЖАЮ В ТОВ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» 34. 3.1 Обґрунтування удосконалення розрахунку тарифу оплати перевезення врожаю з поля на елеватор для ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» 34. 3.2 Рекомендації щодо удосконалення формули визначення оптимальної кількості залучення вантажних автомобілів для ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» 39. РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 46. 4.1 Способи проведення штучного дихання та масажу серця 46. 4.2 Вимоги ергономіки до організації робочого місця оператора ПК, агрегату 49. Висновки 52. Бібліографія 54.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38269
Copyright owner: "© Холодняк Ігор Анатолійович, 2022"
References (Ukraine): 1. Осадчий О. С. Основи сільського господарства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр навчальної літератури. 2021. 294 c. 2. Збирання врожаю зернових: як мінімізувати втрати. URL: https://superagronom.com/articles/382-zbirannya-vrojayu-zernovih-yak-minimizuvati-vtrati 3. Посібник із силосування кукурудзи. URL: https://www.kws.com/ua/uk/agroservis/zbyrannya-urozhayu/sylosuvannya/posi bnyk-iz-sylosuvannya-kukurudzy/ 4. Формування врожаю та якості зерна пшениці озимої залежно від строків сівби, попередників та сорту в умовах лісостепу правобережного. URL: https://www.pdatu.edu.ua/images/naukova-miznarodna-diyalnist/svr/dus201606.pdf 5. Офіційний сайт ТОВ «Контінентал Фармерз Груп». URL: https://cfg.com.ua/ 6. ТОВ «Контінентал Фармерз Груп». URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7_%D0%93%D1%80%D 1%83%D0%BF 7. Характеристика компанії «Контінентал Фармерз Груп». URL: https://latifundist.com/kompanii/1263-cfgmriya 8. Пол Дж. Філдінг. Як керувати проектами. Харків: Фабула. 2020. 240с. 9. Кислий В., Біловодська О., Олефіренко О., Соляник О. Логістика. Теорія та практика. Київ: Центр навчальної літератури. 2019. 360 с. 10. Бедрій Я.І., Тарнавський Є.М., Тригуб С.М., Ходаковський В.Ф. Основи логістики. Херсон: Олді+. 2018. 260 с. 11. Петриченко В.Ф., Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур Львів: Українські технології. 2020. 806 с. 12. Домарацький Є. О. Агробіологічне обгрунтування вирощування зернових культур в зоні степу за умов кліматичних змін. Херсон: Видавництво «Олді+». 2018. 334 с. 13. Коваль Н., Подолянчук О. Книга Облік в фермерських господарствах. Київ: ТОВ «Видавництво "Центр навчальної літератури"». 2019. 374 с. 14. Осокіна Н. М., Мостов'як І. І., Герасимчук О. П. Якість та облік зерна за приймання, оброблення і зберігання. Київ: ТОВ "ТРОПЕА" 2021. 456 с. 15. Гречкосій В. Д., Дмитрищак М. Я., Шатров Р. В., Мокрієнко В. А., Юник А. В. Комплексна механізація виробництва зерна. Вінниця: Нілан. 2012. 288 с. 16. Механізація виробництва пшениці. URL: http://agro-business.com.ua/agro/mekhanizatsiia-apk/item/837-mekhanizatsiia-vyrobnytstva-pshenytsi.html 17. Лапін В. П. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник. Київ: Знання, 2007, 332 с. 18. Гандзюк М. П., Желебо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці. Київ: Каравелла. 2004. 408 с. 19. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. Львів: Афіша. 2005. 318 с. 20. Піскунова Л. Е., Прилипко В. А., Зубок Т. О. Безпека життєдіяльності. Київ: ВЦ "Академія". 2012. 224 с.
Content type: Bachelor Thesis
Samling:073 — Менеджмент (бакалаври)

Fulltext och övriga filer i denna post:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
Авторська довідка Холодняк І.pdf205,36 kBAdobe PDFVisa/Öppna
Холодняк І. А. робота.docx867,6 kBMicrosoft Word XMLVisa/Öppna


Materialet i DSpace är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!

Administrativa verktyg