Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38236
Title: Rationale for investment attractiveness of the ALC Khmelnitskhzhelesobeton
Other Titles: Обґрунтування інвестиційної привабливості підприємства, на прикладі ТДВ «Хмельницькзалізобетон»
Authors: Абоулфадел, Мохамед
Aboulfadel, Mohamed
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Абоулфадел Мохамед. Обґрунтування інвестиційної привабливості підприємства, на прикладі ТДВ «Хмельницькзалізобетон» : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 073 "Менеджмент" / Мохамед Абоулфадел. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 68 с.
Bibliographic description (International): Aboulfadel Mohamed. Rationale for investment attractiveness of the ALC Khmelnitskhzhelesobeton : gualifying paper for the degree of master оn specialty 073 "Management" / Mohamed Aboulfadel. — Ternopil: TNTU, 2022. — 68 р.
Issue Date: 22-Jun-2022
Date of entry: 26-Jun-2022
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Юрик, Наталія Євгенівна
Yuryk, Nataliia Yevhenivna
Committee members: Федишин, Ірина Богданівна
Fedyshyn, Iryna Bohdanivna
UDC: 338
Keywords: інвестиційний клімат
інвестиційна привабливість
інвестиційні ресурси
фінансові ресурси
власні фінансові ресурси
залучені фінансові ресурси
фінансово-інвестиційний стан підприємства
investment climate
investment attractiveness
investment resources
financial resources
own financial resources
attracted financial resources
financial and investment condition of the enterprise
Abstract: Предмет дослідження – теоретично-практичні особливості щодо покращення інвестиційної привабливості ТДФ «Хмельницькзалізобетон». Об’єкт дослідження – загальний фінансово-інвестиційний стан ТДФ «Хмельницькзалізобетон». Мета дослідження – здійснення оцінки фінансово-інвестиційного стану та представлення основних шляхів покращення інвестиційної привабливості ТДФ «Хмельницькзалізобетон». Методи дослідження: дослідницько-теоретичний метод; фінансово-економічний аналіз; фінансово-інвестиційний аналіз; метод порівняння; аналітико-методичний метод; метод фінансово-економічного прогнозування; метод економічного моделювання тощо.
The subject of investigation is the theoretical and practical features to improve investment attractiveness of the ALC Khmelnitskhzhelesobeton. The aim of the work is to assess the financial and investment condition and present the main ways to improve the investment attractiveness of the ALC Khmelnitskhzhelesobeton. The results are obtained with the following research methods: research and theoretical method; financial and economic analysis; financial and investment analysis; comparison method; analytical and methodological method; method of financial and economic forecasting; method of economic modeling.
Description: Вдосконалено методику управління інноваційною привабливістю ТДФ «Хмельницькзалізобетон»; розроблено фінансово-економічну модель управління інвестиційною привабливістю ТДФ «Хмельницькзалізобетон»; запропоновано прогнозну концептуально-організаційну модель інвестиційної привабливості ТДФ «Хмельницькзалізобетон». Основні положення, отримані в ході проведеного дослідження, можуть бути впроваджені в організаційно-практичну діяльність підприємства.
The method of innovation attractiveness management of the ALC Khmelnitskhzhelesobeton has been improved. The financial and economic model of investment attractiveness management hsd been developed. The forecast conceptual and organizational model of investment attractiveness of the ALC Khmelnitskhzhelesobeton has been offered. The proposed improvements can be implemented at the ALC Khmelnitskhzhelesobeton.
Content: INTRODUCTION 5 CHAPTER 1 THEORETICAL FUNDAMENTALS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE 7 1.1 Features of the concept of investment attractiveness 7 1.2 Classification of subjects and objects of investment activity 14 1.3 Financial support of the investment process 18 CHAPTER 2 ASSESSMENT OF THE FINANCIAL AND INVESTMENT CONDITION OF THE ALC KHMELNITSKHZHELESOBETON 24 2.1 Introduction to the ALC Khmelnitskhzhelesobeton and its finansial and economic performance 24 2.2 Analysis of liquidity and solvency of the enterprise 29 2.3 Analysis of financial stability of the enterprise 33 CHAPTER 3 WAYS TO IMPROVE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ALC KHMELNITSKHZHELESOBETON 40 3.1 Improving the methodology of innovation management attractiveness of the researched enterprise 40 3.2 Financial and economic model of investment management attractiveness of the enterprise… 45 3.3 Forecast conceptual and organizational model of investment attractiveness of the enterprise… 51 CHAPTER 4 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN EMERGENCIES 57 4.1 Emergency classification at workplace 57 4.2 Occupational health at work: psychophysiological relief for employees 59 CONCLUSIONS 62 REFERENCES 64 APPENDICES 68
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38236
Copyright owner: "© Абоулфадел Мохамед, 2022"
"© Aboulfadel Mohamed, 2022"
References (Ukraine): 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність». URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1560-12&print=1. 2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 3. Офіційний сайт Міністерства фінансів. URL: https://minfin.com.ua/. 4. Бесараб С.О. Комплексна модель управління інвестиційною діяльністю підприємств. Стратегія економічного розвитку України. 2017. № 40. С. 86-92. 5. Бушовська Л.Б., Войнаренко М.П. Інвестиційна діяльність як об’єкт управління. Науковий журнал. 2015. № 5 (21). С. 40-44. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No5/40.pdf. 6. Вірянська О.В. Оцінка інвестиційної привабливості. URL: https://nau.edu.ua/ua/. 7. Давиденко Н.М. Аналіз інвестиційних проектів: навч. посіб.; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ: Компринт, 2015. 377 с. 8. Дзеніс В.О., Дзеніс О.О., Шестакова О.А. Міжнародна інвестиційна привабливість підприємства. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2017 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/5_2017_ukr/6.pdf. 9. Зелінська О.М., Галазюк Н.М. Теоретичні засади визначення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств в умовах сучасних євроінтеграційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. URL: http://globalnational.in.ua/archive/22-2018/12.pdf. 10. Карасьов В.П. Аналіз інвестиційного клімату України: політико- економічний контекст. Аналітичний центр «Політика». 2017. URL: https://gazeta.ua/articles/politics/_analiz-investicijnogo-klimatu-ukrayini-politikoeko nomichnij-kontekst-karasov/766826. 11. Коренюк П., Копил О. Концептуальні підходи та методи визначення інвестиційної привабливості національної економіки. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2018_2_10. 12. Крамаренко К.М. Інвестиційна привабливість підприємства та методичні підходи до її визначення. Причорноморські економічні студії. 2016. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_10_22. 13. Крейдич І.М., Наконечна О.С., Крейдич О.С., Швець К.М. Діагностика впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промисловості. Ефективна економіка. Київ: Національна академія наук України, 2014. С. 7-9. 14. Кривов’язюк І.В. Інвестиційна діяльність підприємства: сутність, методика аналізу та шляхи підвищення її ефективності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2018. Вип. 31. С. 83-90 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_31_19. 15. Кубарева І.В. Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: сутність, особливості формування та засади функціонування. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 82-88. 16. Макух Т.О. Інвестиційний потенціал як фактор підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка: зб. наук. пр. 2015. Вип. 1 (41). С. 175-186. 17. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, 2010. Державне агентство України з інвестицій та розвитку. URL: httр://іn.ukrрrоjесt.gоv.uа/іndеx.рhр?gеt=55&. 18. Мільярди в економіку: Топ-10 іноземних інвестицій в Україн. Biz.liga. 19.03.2019 . URL: https://biz.liga.net/all/all/opinion/milliardy-v-ekonomiku-top-10- inostrannyh-investits iy-v-ukrainu. 19. Пилипяк О.В. Теоретичні та методологічні аспекти оцінки економічної привабливості інвестиційних проектів. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3 (3). С. 131-136. 60. 20. Прямі іноземні інвестиції в Україні: війна і мир. Vox Ukraine. URL: https://voxukraine.org/uk/investments-in-ukraine-ua/. 21. Соболєва Г.Г. Сутність управління інвестиційною привабливістю підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/17_2018/62.pdf. 22. Солонина Є. Суворий інвестиційний клімат: чому Україна не сприяє приходу до неї іноземного капіталу? Радіо Свобода. 2018. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29496854.html. 23. Тохтамиш Н.І., Альхьярі Амер Махмуд Алі. Система показників оцінки інвестиційної привабливості проектів. Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 3 листопада 2020 р.) / За заг. ред. Т.В. Полозової. Харків. ХНУРЕ. 2020. С. 355-359. 24. Тохтамиш Н.І., Альхьярі Амер Махмуд Алі. Теоретико-методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості проектів. Економічні та безпекові виклики сучасного бізнес-середовища: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Т.В. Полозової. Харків: ФОП Андреєв К.В., 2020. С. 346-353. 25. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. пос. 2-ге вид., без змін. К.: КНЕУ, 2015. 316 с. 26. Юрик Н.Є., Галяберда А.М. Аналіз інвестиційного клімату в умовах кризи. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції: Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу. Том 1. Київ, 2017. С. 39-40. 27. Яковлєв А.І. Проектний аналіз: підруч. для вищ. закл. за напрямком «Економіка підприємства»; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. інт». Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 339 с. 28. BDO International Business Compass (IBC). European business association. 2019. URL: https://eba.com.ua. 29. Bureau of Economic and business affairs. Investment Climate Statements Report US Department of state. 15 June 2019. URL: http://www.fdiattractiveness.com/ranking- 2019. 30. Aslam М.А. Does the Percentage of Investment Grades Given by Rating Agencies Impact their Market Share? Financial Markets, Institutions and Risks. UK: Coventry University, 2020. p. 5-31. URL: http://doi.org/10.21272/fmir.4(1).5-31.2020. 31. Competition among China and ASEAN-5 in the US Market. A New Extension to Shift-Share Analysis . Shuquan He. China: Shanghai University, 2019. p. 129-137. URL: http://doi.org/10.21272/sec.3(4).129-137.2019. 32. Nguedie H.N. Corruption, Investment and Economic Growth in Developing Countries: A Panel Smooth Transition Regression Approach. SocioEconomic Challenges. Cameroon: Yaounde II-SOA University, 2018. p. 63-68. URL: https://armgpublishing.sumdu.edu.ua/ua/uajournals/uasec/volume-2-issue-1/article-6/. 33. Kaya Y.D. Government Support, Entrepreneurial Activity and Firm Growth. SocioEconomic Challenges. USA: Northeastern State University, 2019. p. 5-12. URL: http://doi.org/10.21272/sec.3(3).5-12.2019. 34. Index of economic freedom. 2020. URL: https://www.heritage.org/index/ranking. 35. Investment freedom index. 2020. URL: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/herit_investment_freedom/. 36. UkraineInvest. URL: https://ukraineinvest.com/. 37. Yuryk N., Aboulfadel M. Problems of investment activity in Ukraine. IІІ International Scientific and Practical Conference «Aviation, industry, society»: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». Харків: ХНУВС, 2022. 996 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:073 — менеджментItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools