Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36280

Title: Глобальні пожежі, стихійні лиха: катастрофічні наслідки для людства – можливі!
Other Titles: Global fire, natural disasters: disaster consequences for humanity are possible
Authors: Андрушків, Богдан Миколайович
Кирич, Наталія Богданівна
Мельник, Лілія Миколаївна
Погайдак, Ольга Богданівна
Шерстюк, Роман Петрович
Andrushkiv, Bohdan
Kyrych, Nataliia
Melnyk, Liliya
Pohajdak, Olha
Sherstiuk, Roman
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Глобальні пожежі, стихійні лиха: катастрофічні наслідки для людства – можливі! / Богдан Андрушків, Наталія Кирич, Лілія Мельник, Ольга Погайдак, Роман Шерстюк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 71. — № 4. — С. 161–169. — (Оглядові статті).
Bibliographic description (International): Andrushkiv B., Kyrych N., Melnyk L., Pohajdak O., Sherstiuk R. (2021) Hlobalni pozhezhi, stykhiini lykha: katastrofichni naslidky dlia liudstva – mozhlyvi! [Global fire, natural disasters: disaster consequences for humanity are possible]. Galician economic journal (Tern.), vol. 71, no 4, pp. 161-169 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (71), 2021
Galician economic journal of the Ternopil National Technical University, 4 (71), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 71
Issue Date: 31-Aug-2021
Submitted date: 16-Aug-2021
Date of entry: 16-Dec-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.04.161
UDC: 502.5
Keywords: пожежа
кисень
стихійне лихо наука
агресія
повені
управління
інформація
безсистемність
безвідповідальність
зловживання
fire
oxygen
natural disaster science
aggression
floods
information management
inconsistency
irresponsibility
abuse
Number of pages: 9
Page range: 161-169
Start page: 161
End page: 169
Abstract: Узагальнено й розкрито результати засідання круглого столу громадського об’єднання «Академія соціального управління», на якому обговорювали проблематику виникнення пожеж у планетарному масштабі. Розглянуто засоби протистояння глобальним пожежам, здійснено прогнозування катастрофічних наслідків від можливого наслідкового розвитку кисневої проблематики. Виявлено причини виникнення цього явища, серед яких безвідповідальне відношення компетентних інституцій. Визначено у цих процесах місце і роль державних і міжнародних органів управл іння. Запропоновано організацію попереджуючих заходів у цій сфері на основі ефективного використання гуманітарного інструментарію. Названо недосконалості в діях державних контролюючих інстанцій. Висвітлено погляди на ці проблеми відомих науковців та людей, які неупереджено оцінюють ситуацію. Встановлено, що незалежно від джерела виникнення, стихійні лиха характеризуються значними масштабами й різною тривалістю. Окремі з них несуть загрозу людству у планетарному масштабі
The article summarizes and reveals the results of the round table meeting of the public association «Academy of Social Management», which discussed the problems of fires on a global scale. There are considered the means of counteraction to global fires, carried out the forecasting of catastrophic consequences from possible consequent development of oxygen problems. The causes of this phenomenon have been identified, including the irresponsible attitude of the competent institutions. The paper discl oses the place and role of state and international governing bodies in these processes. There is offered the organization of preventive measures in this area on the basis of effective use of humanitarian tools. There were revealed the imperfections in actions of the state controlling instances. Also are highlighted the views on these problems of well-known scientists and people who impartially assess the situation. It is established that regardless of the source, natural disasters are characterized by significant scale and duration. Some of them pose a threat to humanity on a planetary scale
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36280
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-%D0%BF
References (Ukraine): 1. Андрушків Б. М., Малюта Л. Я. та ін. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва (Антирейдерство). Тернопіль: Вид. Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, 2008.
2. Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетол. досл.). К.: МАУП, 2005. 492 с.
3. Кодекс Цивільного захисту України. Відомості Верховної Ради України, 2013, № 34–35. Ст. 458.
4. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14.01.1998 р. № 15/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 22. Ст. 115.
5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 27.
6. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 28. Ст. 250.
7. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 р. № 1908-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 42. Ст. 348.
8. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.
9. Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16 березня 2000 р. Офіційний вісник України. 2000. № 15. Ст. 588.
10. Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013–2017 роки: Закон України від 07.06.2012 р. № 4909-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 19–20. Ст. 173.
11. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.
12. Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 101.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-%D0%BF.
13. Собакарь А. О., Казначеєв Д. Г., Поливанюк В. Д., Бойко О. І. Цивільний захист у схемах: навчальний посібник. Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 148 с.
14. Грибан В. Г., Фоменко А. Є., Казначеєв Д. Г., Бойко О. І. Безпека працівників Національної поліції в умовах надзвичайних ситуацій: навчальний посібник / за заг. ред. Грибана В. Г. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 100 с.
15. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: навчальний посібник / за редакцієюС. П. Сонько, Львів: «Магнолія 2006», 2006. 232 с.
16. Козяр М. М., Бедрій Я. І., Станіславчук О. В. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення: навч. посіб. К.: Кондор, 2011. 458 с.
17. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях: метод. рек. до практ. заняття / уклад.О. О. Воробйов; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці: ЧНУ, 2009. 24 с.
References (International): 1. Andrushkiv B. M., Maljuta L. Ja. ta in. Ekonomichna ta majnova bezpeka pidpryjemstva i pidpryjemnyctva (Antyrejderstvo) [Economic and property security of enterprises and entrepreneurship (Anti-raiding)]. Ternopilj: Vyd. Ternopiljsjkogho derzhavnogho tekhnichnogho universytetu im. Ivana Puljuja, 2008.
2. Bilorus O. Gh., Macejko Ju. M. Ghlobaljna perspektyva i stalyj rozvytok: (Systemni marketol. dosl.) [Global perspective and sustainable development: (System marketing research)]. K.: MAUP. 2005. 492 p.
3. Kodeks Cyviljnogho zakhystu Ukrajiny [Code of Civil Protection of Ukraine]. Vidomosti VerkhovnojiRady Ukrajiny. 2013. Nо. 34–35. Р. 458.
4. Pro zakhyst ljudyny vid vplyvu ionizujuchykh vyprominjuvanj [About protection of the person against influence of ionizing radiations]: Zakon Ukrajiny vid 14.01.1998 r. Nо. 15/98 -VR. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 1998. Nо. 22. P. 115.
5. Pro zabezpechennja sanitarnogho ta epidemiologhichnogho blaghopoluchchja naselennja [On ensuring the sanitary and epidemiological well-being of the population]: Zakon Ukrajiny. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 1994. Nо. 27.
6. Pro pravovyj rezhym vojennogho stanu [On the legal regime of martial law]: Zakon Ukrajiny vid12 travnja 2015 r. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 2015. Nо. 28. P. 250.
7. Pro zonu nadzvychajnoji ekologhichnoji sytuaciji [About the zone of ecological emergency]: Zakon Ukrajiny vid 13.07.2000 r. Nо. 1908-III. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 2000. N 42. P. 348.
8. Pro Nacionaljnu Policiju [About the National Police]: Zakon Ukrajiny vid 02 lypnja 2015 r. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 2015. Nо. 40–41. P. 379.
9. Pro pravovyj rezhym nadzvychajnogho stanu [About the legal regime of the state of emergency]. Zakon Ukrajiny vid 16 bereznja 2000 r. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2000. Nо. 15. P. 588.
10. Pro Zaghaljnoderzhavnu ciljovu proghramu zakhystu naselennja i terytorij vid nadzvychajnykh sytuacij tekhnoghennogho ta pryrodnogho kharakteru na 2013–2017 roky [About the National target program of opulation protection and territories from emergencies of technogenic and natural character for 2013–2017]: Zakon Ukrajiny vid 07.06.2012 r. No. 4909-VI. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 2013. Nо. 19–20. P. 173.
11. Pro zatverdzhennja Polozhennja pro jedynu derzhavnu systemu cyviljnogho zakhystu [On approval of the Regulations on the unified state system of civil protection]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 09.01.2014 r. Nо. 11. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF.
12. Pro zatverdzhennja typovykh polozhenj pro funkcionaljnu i terytorialjnu pidsystemy jedynoji derzhavnoji systemy cyviljnogho zakhystu [About the statement of standard provisions about functional and territorial subsystem of uniform state system of civil protection]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid11 bereznja 2015 r. Nо. 101. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-%D0%BF.
13. Sobakarj A. O., Kaznachejev D. Gh., Polyvanjuk V. D., Bojko O. I. Cyviljnyj zakhyst u skhemakh [Civil protection in schemes]: Navchaljnyj posibnyk. D.: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2018. 148 p.
14. Ghryban V. Gh., Fomenko A. Je., Kaznachejev D. Gh., Bojko O. I. Bezpeka pracivnykiv Nacionaljnoji policiji v umovakh nadzvychajnykh sytuacij [Safety of National Police officers in emergency situations]: navchaljnyj posibnyk / za zagh. red. Ghrybana V. Gh. Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2018. 100 p.
15. Nadzvychajni sytuaciji ta cyviljnyj zakhyst naselennja [Emergencies and civil protection]: Navchaljnyj posibnyk / za redakcijeju S. P. Sonjko. Ljviv: “Maghnolija 2006”, 2006. 232 p.
16. Osnovy okhorony praci, bezpeky zhyttjedijaljnosti ta cyviljnogho zakhystu naselennja [Fundamentals of labor protection, life safety and civil protection]: navch. posib. / M. M. Kozjar, Ja. I. Bedrij,O. V. Stanislavchuk. K.: Kondor, 2011. 458 p.
17. Ocinka obstanovky u nadzvychajnykh sytuacijakh [Assessment of the situation in emergencies]: metod. rek. do prakt. zanjattja / uklad. O. O. Vorobjov; Chernivecjkyj nacionaljnyj un-t im. Jurija Fedjkovycha. Chernivci: ChNU, 2009. 24 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 4 (71)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.