Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36270

Title: Підходи стратегічного управління у контексті забезпечення розвитку туристичної індустрії
Other Titles: Approaches to strategic management in the context of ensuring the tourism industry development
Authors: Кузь, Тетяна Іванівна
Малюта, Людмила Ярославівна
Островська, Галина
Нагорняк, Галина Степанівна
Kuz, Tetiana
Maliuta, Liudmyla
Ostrovska, Halyna
Nahorniak, Halyna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Підходи стратегічного управління у контексті забезпечення розвитку туристичної індустрії / Тетяна Кузь, Людмила Малюта, Галина Островська, Галина Нагорняк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 71. — № 4. — С. 85–91. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Kuz T., Maliuta L., Ostrovska H., Nahorniak H. (2021) Pidkhody stratehichnoho upravlinnia u konteksti zabezpechennia rozvytku turystychnoi industrii [Approaches to strategic management in the context of ensuring the tourism industry development]. Galician economic journal (Tern.), vol. 71, no 4, pp. 85-91 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (71), 2021
Galician economic journal of the Ternopil National Technical University, 4 (71), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 71
Issue Date: 31-Aug-2021
Submitted date: 17-Aug-2021
Date of entry: 16-Dec-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.04.085
UDC: 338.1
Keywords: стратегічне управління
туристична галузь
туристичний кластер
інновації
туристична діяльність
Strategic management
tourism industry
tourism cluster
innovations
tourism activity
Number of pages: 7
Page range: 85-91
Start page: 85
End page: 91
Abstract: Представлено аналіз існуючих наукових підходів до управління туристичними підприємствами, що розроблялися вітчизняними вченими протягом останніх років. Відзначено актуальні проблеми туризму України в умовах сьогодення. Авторами зазначено, що туризм в Україні варто розглядати як стратегічний напрям розвитку вітчизняної економіки. Визначено, що до актуальних проблем туризму України в теперішніх умовах можна віднести низький професійний рівень підготовки кадрів; непрофесійні методи управління та неякісне обслуговування; екологічні проблеми; недостатній розвиток системи зв’язку та комунікацій. Запропоновано розглядати туризм в Україні, в якості пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної економіки, у контексті ключових складових сталого розвитку суспільства, а саме: економічній, соціальній, екологічній. Визначено поняття стратегічного управління як систему підготовки, розроблення та організації комплексу стратегічних рішень, яка базується на взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти. Для проведення організації стратегічного управління в туристичній галузі запропоновано використовувати сучасні підходи, а саме: синергетичний, інноваційний та кластерний. Відзначено три основні напрями розвитку інноваційної діяльності в туризмі України, ґрунтуючись на положеннях Генеральної угоди про торгівлю послугами. Визначено необхідну наявність факторів для залучення нововведень у розвиток туристичної галузі. Вказано, які заходи на рівні держави необхідно вживати по залученню інноваційних принципів управління туристичною та суміжних галузей, які безпосередньо впливають на якість та ефективність надання туристичних послуг. Підкреслено, що основним завданням створення туристичного кластеру є підвищення привабливості території для потенційних туристів шляхом використання диференційованої економічної політики. Відзначено, що особливістю кластеру є створення в його рамках ряду позитивних ефектів, що забезпечують переваги даної форми організації підприємницьких взаємозв’язків, а саме: ефект масштабного виробництва, ефект синергії, мультиплікативний ефект, інноваційно-орієнтований ефект. Зазначено, що при дії цих факторів неприбуткові підприємства кластеру можуть подолати нижню межу рентабельності за допомогою спеціалізації, що забезпечує продуктивність праці та зниження собівартості створених благ.
Analysis of existing scientific approaches to the management of tourism enterprises, developed by domestic scientists in recent years is presented in this paper. The current problems of tourism in Ukraine under existing conditions are noted. The authors note that tourism in Ukraine should be considered as a strategic direction of the domestic economy development. It is determined that the current problems of tourism in Ukraine in the current conditions, include the low professional level of training; non-professional management methods and poor service; environmental issues; insufficient development of the communication system. It is proposed to consider tourism in Ukraine, as priority areas of the domestic economy development, in the context of key components of sustainable development of society, such as: economic, social, environmental. The concept of strategic management is defined as a system of preparation, development and o rganization of a set of strategic decisions, which is based on the interaction of state, business, science and education. In order to organize strategic management in tourism industry, it is proposed to use modern approaches, such as: synergetic, innovative and cluster. Three main directions of the development of innovative activity in tourism in Ukraine are noted. They are based on the provisions of the General Agreement on Trade in Services. The necessary presence of factors for attracting innovations in the development of tourism industry is determined. It is indicated which measures at the state level, should be taken to attract innovative principles of tourism management and related industries that directly affect the quality and efficiency of tourism services. It is emphasized that the main task of tourism cluster creation is to increase the attractiveness of the territory for potential tourists due to the use of differentiated economic policies. It is noted that the cluster feature is the creation of a number of positive effects that provide the benefits of this form of business relationships, namely: the effect of large-scale production, synergy effect, multiplier effect, innovation-oriented effect. It is noted that under the influence of these factors, non-profit enterprises of the cluster can overcome the lower limit of profitability through specialization, which ensures productivity and reduces the cost of goods created
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36270
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_017#
http://5balov.com.ua/pomoshch-v-uchebe/234-efekt-sinergiji-u-funktsionuvanni-idpriemstva
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.199
http://www.unwto.org
http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=104
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_017#Text
http://5balov.com.ua/pomoshch-v-uchebe/234-efekt-sinergiji-u-funktsionuvanniidpriemstva
http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?
References (Ukraine): 1. Бойко М. Ефект мультиплікації у туризмі: обмеження та можливості. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 4. С. 23–32.
2. Генеральна угода про торгівлю послугами. URl: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_017# Text. Режим доступу: 07.05.2021.
3. Ефект синергії у функціонуванні підприємства. URl: http://5balov.com.ua/pomoshch-v-uchebe/234-efekt-sinergiji-u-funktsionuvanni-idpriemstva. Режим доступу: 10.05.2021.
4. Кузь Т. І. Державне та приватне партнерство в умовах об’єднаних територіальних громад (організація розвитку інфраструктури та сервісного обслуговування). Галицький економічний вісник. 2020. Том 63. № 2. С. 199–207. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.199
5. Офіційний сайт The World Tourism Organization is a specialized agency of the United Nations. URl: http://www.unwto.org. Режим доступу: 10.05.2021.
6. Малюта Л. Я. Кластеризація як засіб підвищення ефективності інноваційного розвитку в галузевих та регіональних розрізах. Соціально-економічні проблеми і держава. 2009. Випуск 1 (2). С. 131–143.
7. Сорока Р. Ю. Промислова політика та кластеризація економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 2. URl: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=104. Режим доступу: 01.05.2021.
8. Стеченко Д. М. Передумови і напрямки формування туристичного ринку України. Туризм: теорія і практика. 2009. № 1. С. 5–11.
9. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 537 с.
10. Пробоїв А., Станіславська Г. Передумови та перспективи ефективного розвитку туристичної галузі України в контексті політики державного регулювання. Науковий вісник Ужгородського університету. 2011. C. 164–169
References (International): 1. Boiko M. Efekt multyplikatsii u turyzmi: obmezhennia ta mozhlyvosti. [The effect of animation in tourism: limitations and opportunities]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. 2016. No. 4. P. 23–32.
2. Heneralna uhoda pro torhivliu posluhamy. [General Agreement on Trade in Services]. UBR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_017#Text.
3. Efekt synerhii u funktsionuvanni pidpryiemstva. [The effect of synergies in the functioning ofthe enterprise.]. URl: http://5balov.com.ua/pomoshch-v-uchebe/234-efekt-sinergiji-u-funktsionuvanniidpriemstva.
4. Kuz T. Maliuta L., Ostrovska H. Derzhavne ta pryvatne partnerstvo v umovakh obiednanykh terytorialnykh hromad (orhanizatsiia rozvytku infrastruktury ta servisnoho obsluhovuvannia). [Public and private partnership in the conditions of united territorial communities (organization of infrastructuredevelopment and service)]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. T.: TNTU, 2020. Tom 63. No . 2. P. 199–207.DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.199
5. Ofitsiinyi sait The World Tourism Organization is a specialized agency of the United Nations. [Official site The World Tourism Organization is a specialized agency of the United Nations]. URl: www.unwto. org.
6. Maliuta L. Ya. Klasteryzatsiia yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti innovatsiinoho rozvytku v haluzevykh ta rehionalnykh rozrizakh [Clustering as a means of increasing the efficiency of innovative development in sectoral and regional sections]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava. 2009. Vol. 1 (2). P. 131–143.
7. Soroka R. Yu. Promyslova polityka ta klasteryzatsiia ekonomiky. [Industrial policy and clustering of the economy.]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2010. No. 2. URl: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php? operation=1&iid=104.
8. Stechenko D. M. Peredumovy i napriamky formuvannia turystychnoho rynku Ukrainy. [Prerequisites and directions of formation of the tourist market of Ukraine.]. Turyzm: teoriia i praktyka. 2009. No. 1. P. 5–11.
9. Tkachenko T. I. Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu. [Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities].: monohrafiia. K.: Kyiv. nats. torh. -ekon. un-t, 2006. 537 p.
10. Proboiv A., Stanislavska H. Peredumovy ta perspektyvy efektyvnoho rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy v konteksti polityky derzhavnoho rehuliuvannia. [Prerequisites and prospects for effective development of the tourism industry of Ukraine in the context of state regulation policy.]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. 2011. P. 164–169.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 4 (71)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.