Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35296

Title: Вплив корупції на тіньовий ринок праці
Other Titles: The impact of corruption on the shadow labor market
Authors: Кіржецька, Марія Сергіївна
Кіржецький, Юрій Ігорович
Kirzhetska, Mariya
Kirzhetskyy, Yuriy
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Кіржецька М. С. Вплив корупції на тіньовий ринок праці / Марія Кіржецька, Юрій Кіржецький // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 69. — № 2. — С. 24–30. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Kirzhetska M., Kirzhetskyy Y. (2021) Vplyv koruptsii na tinovyi rynok pratsi [The impact of corruption on the shadow labor market]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 69, no 2, pp. 24-30 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 2 (69), 2021
Galician economic bulletin, 2 (69), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 2
Volume: 69
Issue Date: 20-Apr-2021
Submitted date: 2-Mar-2021
Date of entry: 8-Jun-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.02.024
UDC: 33.012.3
Keywords: корупція
тіньовий ринок праці
тіньова зайнятість
чинники що стимулюють тіньову зайнятість
corruption
shadow labor market
shadow employment
factors that incite shadow employment
Number of pages: 7
Page range: 24-30
Start page: 24
End page: 30
Abstract: Проаналізовано, як корупція впливає на тіньовий ринок праці, описано факти взаємозв’язку між корупцією та чинниками, що стимулюють тіньову зайнятість. Підтвердження сили взаємозв’язку між показниками поширення корупції та тіньовою зайнятістю в Україні стало метою дослідження, результати якого опубліковані у цій статті. Для досягнення поставленої мети автори поставили наукові завдання щодо визначення чинників, які стимулюють тіньову зайнятість та проведено кореляційно-регресійний аналіз залежності між показником Індексу сприйняття корупції в Україні та показниками, які стимулюють зростання тіньової зайнятості в Україні. Зважаючи на безумовний негативний ефект надмірного поширення як корупції, так і тіньового ринку праці для національних економік, автори сформували припущення про те, що корупція є поштовхом для нарощування тіньового ринку праці. Стаття базується на гіпотезі, що індивідуальною мотивацією для участі у незадекларованій трудовій діяльності є спільна зацікавленість у ній роботодавців і найманих працівників. Тому поширення тіньового ринку праці автори описали за допомогою показників, які стимулюють тіньову зайнятість з боку попиту та пропозиції на цьому ринку. Визначено, що до чинників, які стимулюють тіньовий ринок праці з боку пропозиції відносять: рівень безробіття; рівень міграції; рівень оплати праці та соціального забезпечення. До чинників, що стимулюють тіньову зайнятість із боку попиту: рівень податкового навантаження на заробітну плату; плинність кадрів та динаміка рівня чисельності населення. Проведений регресійний аналіз між показниками корупції та чинниками, які стимулюють тіньову зайнятість із боку попиту та пропозиції, показує, що корупція значно впливає на рівень безробіття в Україні, трудову зовнішню міграцію, рівень бідності серед працюючого населення, рівень соціального захисту та рівень податкового навантаження. Тому зменшення рівня корупції матиме істотний вплив на соціально-економічні показники, які стимулюють тіньову зайнятість як з боку попиту так і з боку пропозиції на незареєстровану працю. Наші висновки вказують на те, що для покращення соціальноекономічних показників розвитку економіки, які мають вплив на поширення тіньового рику праці, уряду варто, в першу чергу, знизити рівень корупції в економіці.
In this paper we analyze how corruption affects the shadow labor market and describe the facts of the relationship between corruption and the factors shaping shadow employment. Confirmation of relationship between the spread of corruption and shadow employment in Ukraine is the objective of this investigation, and its results are presented in this paper. In order to achieve the set goal, the authors developed scientific tasks to determine the factors stimulating shadow employment and to carry out correlation and regression analysis of the relationship between the Corruption Perception Index in Ukraine and the indicators stimulating the growth of shadow employment in Ukraine. Despite the absolute negative effect of the excessive spread of both corruption and shadow labor market on national economies, the authors suggest that corruption is an impulse for the growth of shadow labor market. The paper is based on the hypothesis that the individual motivation for participation in undeclared labor activities is of common interest for both employers and employees. Therefore, the authors describe the spread of the shadow labor market by means of indicators, which form shadow employment from the sidelines of supply and demand in this market. Thus, it is defined that the factors that form the shadow labor market from the supply sideline include: the level of unemployment; the level of migration; the level of wages and social security. The factors that form shadow employment from the demand sideline include: the level of tax burden on wages; staff turnover and the dynamics of the population level. The carried out regression analysis between the indicators of corruption and the factors that form shadow employment on the demand and supply sidelines shows that corruption has a significant impact on the level of unemployment in Ukraine, labor external migration, the level of poverty among the working population, the level of social protection and the level of tax burden. Therefore, the reduction in the corruption level will have a significant impact on the socio-economic indicators that incite shadow employment from both demand and supply sidelines on the unregistered labor. Our conclusions indicate that in order to improve the socio-economic indicators of economic development, which have an impact on the spread of the shadow labor market, the Government first of all should reduce the level of corruption in the economy
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35296
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://www.imf.org/external/pubs/ft/
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/04/04/Ukraine-Selected-Issues44799
https://doi.org/10.5089/9781475592498.002
https://iea.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/IEA%20Shadow%20Economy%20web%20rev%207.6.13.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues6/#:~:text=Effects%20of%20Corruption%20on%20Investment,and%20the%20less%20economic%20growth
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999318300051#!
https://doi.org/10.1086/262102
https://doi.org/10.1006/jcec.2000.1703
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/projectdocumentation/wcms_630069.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_pl/topics/eat/pdf/ey-report-2016-reducing-the-shadow-economy-through-electronicpayments.pdf
https://www.ukrstat.gov.ua
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf
https://iea.org.uk/wp-content/uploads/2016/07IEA%20Shadow%20Economy%20web%20rev%207.6.13.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--lab_admin/documents/projectdocumentation/wcms_630069.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/eysites/ey-com/en_pl/topics/eat/pdf/ey-report-2016-reducing-the-shadow-economy-through-electronicpayments.pdf
References (Ukraine): 1. Klitgaard R. International Cooperation Against Corruption. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/ fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf.
2. International Monetary Fund. European Dept. Ukraine: Selected Issues/Country Report No. 17/84. URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/04/04/Ukraine-Selected-Issues44799. DOI: https://doi.org/10.5089/9781475592498.002
3. Schneider F. Williams C. The Shadow Economy. URL: https://iea.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/IEA%20Shadow%20Economy%20web%20rev%207.6.13.pdf.
4. Mauro P. Why Worry About Corruption? URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues6/#:~:text=Effects%20of%20Corruption%20on%20Investment,and%20the%20less%20economic%20growth.
5. Cooray A. Dzhumashev R. The effect of corruption on labour market outcomes. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999318300051#!
6. Bardhan P. Corruption and Development: A review of issues. Journal of Economic Literature. 1997. Vol. 3. Р. 1320–1346.
7. Bliss C., Tella R. D. Does Competition Kill Corruption? Journal of Political Economy. 1997. Vol. 105. No. 5. Р. 1001–1023. DOI: https://doi.org/10.1086/262102
8. Mo H. Corruption and economic growth. Journal of Comparative Economics. 2001. Vol. 29. Р. 66–79. DOI: https://doi.org/10.1006/jcec.2000.1703
9. Кіржецький Ю. І. Тіньова економіка та напрями її подолання в Україні: монографія. Львів: ЛігаПрес, 2013. 170 с.
10. Незадекларована праця в Україні: характер, масштаби та шляхи її подолання. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/projectdocumentation/wcms_630069.pdf.
11. Reducing the Shadow Economy through Electronic Payments. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_pl/topics/eat/pdf/ey-report-2016-reducing-the-shadow-economy-through-electronicpayments.pdf.
12. Державна служба статистики. Офіційна сторінка. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.
References (International): 1. Klitgaard R. International Cooperation Against Corruption. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf.
2. International Monetary Fund. European Dept. Ukraine: Selected Issues/Country Report No. 17/84. URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/04/04/Ukraine-Selected-Issues44799. DOI: https://doi.org/10.5089/9781475592498.002
3. Schneider F. Williams C. The Shadow Economy. URL: https://iea.org.uk/wp-content/uploads/2016/07IEA%20Shadow%20Economy%20web%20rev%207.6.13.pdf.
4. Mauro P. Why Worry About Corruption? URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues6/#:~:text=Effects%20of%20Corruption%20on%20Investment,and%20the%20less%20economic%20growth.
5. Cooray A. Dzhumashev R. The effect of corruption on labour market outcomes. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999318300051#!
6. Bardhan P. 1997. Corruption and Development: A review of issues. Journal of Economic Literature. 1997. Vol. 3. Р. 1320–1346.
7. Bliss C., Tella R. D. Does Competition Kill Corruption? Journal of Political Economy. 1997. Vol. 105. No. 5. Р. 1001–1023. DOI: https://doi.org/10.1086/262102
8. Mo H. Corruption and economic growth. Journal of Comparative Economics. 2001. Vol. 29. Р. 66–79. DOI: https://doi.org/10.1006/jcec.2000.1703
9. Kirzhets'kyy Yu. I. Tin'ova ekonomika ta napryamy yiyi podolannya v Ukrayini: monohrafiya. L'viv: LihaPres, 2013. 170 р.
10. Nezadeklarovana pratsya v Ukrayini: kharakter, masshtaby ta shlyakhy yiyi podolannya. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--lab_admin/documents/projectdocumentation/wcms_630069.pdf.
11. Reducing the Shadow Economy through Electronic Payments. URL: https://assets.ey.com/content/dam/eysites/ey-com/en_pl/topics/eat/pdf/ey-report-2016-reducing-the-shadow-economy-through-electronicpayments.pdf.
12. Derzhavna sluzhba statystyky. Ofitsiyna storinka. URL: www.ukrstat.gov.ua.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 2 (69)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.