Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35281

Title: Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку транспортно-логістичного обслуговування вітчизняних промислових підприємств
Other Titles: Analysis of the current state and trends of the development of transport and logistical service of domestic industrial enterprises
Authors: Керничний, Богдан Ярославович
Радинський, Сергій Віталійович
Kernychnyi, Bohdan
Radynskyy, Serghiy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Керничний Б. Я. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку транспортно-логістичного обслуговування вітчизняних промислових підприємств / Богдан Керничний, Сергій Радинський // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 69. — № 2. — С. 83–94. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Bibliographic description (International): Kernychnyi B., Radynskyy S. (2021) Analiz suchasnoho stanu ta tendentsii rozvytku transportno-lohistychnoho obsluhovuvannia vitchyznianykh promyslovykh pidpryiemstv [Analysis of the current state and trends of the development of transport and logistical service of domestic industrial enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 69, no 2, pp. 83-94 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 2 (69), 2021
Galician economic bulletin, 2 (69), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 2
Volume: 69
Issue Date: 20-Apr-2021
Submitted date: 4-Mar-2021
Date of entry: 8-Jun-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.02.083
UDC: 656
Keywords: транспортно-логістичне обслуговування
транспорт
логістика
інформаційні технології
транспортна інфраструктура
transport and logistics service
transport
logistics
information technologies
transport infrastructure
Number of pages: 12
Page range: 83-94
Start page: 83
End page: 94
Abstract: Стаття присвячена аналізу стану та актуальним проблемам транспортно-логістичного обслуговування вітчизняних підприємств в сучасних умовах стратегічних пріоритетів і завдань, спрямованих на досягнення комплексного ефекту. Предметом статті є транспортно-логістична система як складний багатофункціональний комплекс, обслуговуючий потреби населення і галузевих суб’єктів бізнес-середовища. Метою дослідження є виявлення тенденцій розвитку регіональних транспортно-логістичних систем на основі аналізу статистичних і фінансово-економічних показників транспортних послуг та умов їх реалізації. Гіпотеза дослідження складається в припущенні про те, що на перший план виходить функціонально-цільовий підхід до формування транспортно-логістичних систем, який відповідає науковим уявленням про пріоритетну роль попиту і враховує закономірності розвитку потреб до якості ключових характеристик транспортних послуг: безпеки, швидкості, технології обслуговування й оплати, страхуванню. Результати роботи полягають в аналізі фінансово-економічних показників транспортної логістики. Автори провели порівняльний аналіз індексів транспортної галузі за основними видами діяльності за останні 10 років, дослідили обсяги вантажообігу підприємств транспортної логістики, визначили основні тенденції зміни обсягів перевезення вантажів. Зазначимо, важливим питанням на сьогодні залишається збереження стратегічного балансу між введенням необхідних обмежень, з одного боку, та одночасним підтриманням діяльності регіональних підприємств, – з іншого. Адже після закінчення пандемії потрібно буде відновлювати нормальний ритм життєдіяльності соціальної та економічної сфер, реанімувати процеси, які є надзвичайно важливими для забезпечення регіонального розвитку. Основні напрямки майбутніх досліджень пов’язані з розробленням методичного підходу щодо оцінювання внеску регіональних транспортно-логістичних систем в економіку країни. Тому у статті розроблено ряд рекомендацій для органів влади, які допоможуть подолати негативний вплив пандемії на соціально-економічний розвиток регіону.
The paper is devoted to the analysis of the state and current problems of transport and logistics services of domestic enterprises under current conditions of strategic priorities and tasks aimed at achieving the comprehensive effect. The subject of the paper is the transport-logistics system as a sophisticated multifunctional complex, serving the demands of the population and industry entities of the business environment. The objective of this investigation is to identify trends in the development of regional transport and logistics systems based on the analysis of statistical and financial and economic indicators of transport services and the conditions of their implementation. The research hypothesis is based on the assumption that the functional-targeted approach to the formation of transport and logistics systems dominates, corresponding to the scientific ideas about the priority role of demand and taking into account the patterns of requirements for quality characteristics of transport services: safety, speed, service technology and payment, insurance. The results of the work are the analysis of financial and economic indicators of transport logistics. The authors carried out the comparative analysis of indices of the transport industry according to the main activities over the past 10 years, investigated the volume of cargo turnover of transport logistics enterprises, identified the main trends in the volume of cargo transportation. It should be noted that the important issue today is to maintain the strategic balance between the introduction of necessary restrictions, on the one hand, and simultaneous support of regional enterprises, on the other. After the pandemic termination, it will be necessary to restore the normal rhythm of life in the social and economic spheres, to revive the processes that are extremely important for regional development. The main directions of further investigations are related to the development of the methodological approach for assessing the contribution of regional transport and logistics systems to the economy. Therefore, a number of recommendations for the authorities which help to overcome the negative pandemic impact on the socio-economic development of the region are developed in this paper.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35281
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-45
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_trans_19.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-21
http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Stattia_Radchenko-Klymovych.pdf
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-125-133
References (Ukraine): 1. Гірна О. Б., Кобилюх О. Я. Реалії та перспективи для транспортної логістики. Молодий вчений. 2020. № 7. С. 202–214. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-45
2. Гірна О. Б. Логістика і ланцюг поставок: виклики пандемії COVID-19. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 55–1. С. 87–93.
3. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 2.02.2021).
4. Залозна Ю., Трушкіна Н. В. Транспортно-логістична система України: проблеми та перспективи розвитку. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3 (53). С. 113–119.
5. Збірник Державної служби статистики України (Транспорт-2019). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_trans_19.pdf (дата звернення 9.02.2021).
6. Індекс глобальної конкурентоспроможності – 2019 (The Global Competitiveness Index 2019). URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення: 1.02.2021)
7. Кобилюх О. Я., Гірна О. Б., Гаєва Л. І. Ключові аспекти транспортної логістики в умовах пандемії COVID-19. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 4. С. 117–122. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-21
8. Радченко О. В., Клімович С. О. Оцінка стану розвитку транспорту та транспортної інфраструктури України упродовж останніх років. URL http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Stattia_Radchenko-Klymovych.pdf (дата звернення: 5.02.2021).
9. Тарашевський М. М. Стан управління ризиками на транспортних підприємствах України. БізнесІнформ. 2020. № 8. С. 125–133. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-125-133
References (International): 1. Girna O. B., Kobylyukh O. Y. (2020) Realii ta perspektyvy dlia transportnoi lohistyky, [Realities and prospects for transport logistics.] A young scientist. Nо. 7 (July). Р. 202–214. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-45
2. Girna O. B. (2020) Lohistyka i lantsiuh postavok: vyklyky pandemii COVID-19. [Logistics and supply chain: the challenges of the COVID-19 pandemic]. Black Sea Economic Studies. Issue 55–1. Р. 87–93.
3. Derzavna sluzba statustuku Ukrainu. [State Statistics Service of Ukraine]: website. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (access date: 2.02.2021).
4. Zalozna Y., Trushkina N. V. (2018). Transportno-lohistychna systema Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku [Transport and logistics system of Ukraine: problems and prospects of development]. Economic Bulletin of Donbass. Nо. 3 (53). Р. 113–119.
5. Zbirnyk Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy (Transport-2019) [Collection of the State Statistics Service of Ukraine (Transport 2019)]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_trans_19.pdf (access date 9.02.2021).
6. The Global Competitiveness Index – 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (access date: 1.02.2021).
7. Kobylyukh O. Y., Girna O. B., Gaeva L. I. (2020) Kliuchovi aspekty transportnoi lohistyky v umovakh pandemii COVID-19 [Key aspects of transport logistics in the context of the COVID-19 pandemic]. Scientific notes of TNU. VI Vernadsky. Series: Economics and Management. Volume 31 (70). Nо. 4. Р. 117–122. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-21
8. Radchenko O. V., Klimovich S. O. Otsinka stanu rozvytku transportu ta transportnoi infrastruktury Ukrainy uprodovzh ostannikh rokiv [Assessment of the state of development of transport and transport infrastructure of Ukraine during the last years]. URL: http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Stattia_Radchenko-Klymovych.pdf (access date: 5.02.2021).
9. Tarashevsky M. M. (2020) Stan upravlinnia ryzykamy na transportnykh pidpryiemstvakh Ukrainy [The state of risk management in transport enterprises of Ukraine]. Business Inform. Nо. 8. Р. 125–133. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-125-133
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 2 (69)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.