Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34855

Title: Дослідження стану розвитку меблевої промисловості України в сучасних умовах господарювання
Other Titles: The investigation of the state of Ukraine furniture industry development under current economic conditions
Authors: Бондаренко, Наталія
Удалих, Дмитро
Bondarenko, Natalya
Udalykh, Dmytro
Affiliation: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Бондаренко Н. Дослідження стану розвитку меблевої промисловості України в сучасних умовах господарювання / Наталія Бондаренко, Дмитро Удалих // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 68. — № 1. — С. 174–184. — (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність).
Bibliographic description (International): Bondarenko N., Udalykh D. (2021) Doslidzhennia stanu rozvytku meblevoi promyslovosti Ukrainy v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [The investigation of the state of Ukraine furniture industry development under current economic conditions]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 68, no 1, pp. 174-184 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (68), 2021
Galician economic bulletin, 1 (68), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 68
Issue Date: 2021
Submitted date: 11-Jan-2021
Date of entry: 19-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.01.174
UDC: 658.51
[684
674] (477)
Keywords: меблеве виробництво
виробництво
реалізація
експорт
імпорт
прямі інвестиції
furniture production
production
sale
export
import
direct investment
Number of pages: 11
Page range: 174-184
Start page: 174
End page: 184
Abstract: Меблі здавна є невід’ємним компонентом діяльності, відпочинку та побуту людини. Їх дизайн, різноманіття й багатофункціональність у міру розвитку людської цивілізації все більше стає об’єктом подальшого вдосконалення. Меблеве виробництво в Україні сьогодні – це галузь, яка розвивається та поступово виходить на європейський ринок за рівнем якості й дизайну. Європейський меблевий ринок є надзвичайно привабливим для операторів і, відповідно, має динаміку до зростання кількості конкурентів. Одним із факторів підвищення привабливості галузі є підтримання у квітні 2015 року Верховною Радою України зміни до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», які запровадили тимчасову, поступову заборону на експорт необроблених лісоматеріалів (лісу-кругляку) терміном на 10 років. Відповідна часткова заборона почала діяти з 01.11.2015 року, а повна заборона (уже включно з деревиною сосни) – з 1 січня 2017 року. В роботі проаналізовано наслідки мораторію за час перших п’яти років його дії, що важливо в умовах заполітизованості цього питання. Досліджено динаміку та структуру кількості підприємств у галузі та кількості зайнятих працівників на них. Проаналізовано обсяги реалізованої продукції меблевої галузі в цілому та за напрямами реалізації (внутрішній або зовнішній ринки). Наступним кроком було проаналізовано динаміку співвідношення експорту та імпорту меблевої продукції в Україні й виявлено основних експортерів такої продукції. На завершальному етапі досліджено динаміку прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал підприємств галузі з метою виявлення її інвестиційної привабливості. Як результат виявлено, що запроваджений мораторій мав частковий позитивний вплив на розвиток меблевої галузі в Україні. На сьогодні галузь виробництва меблів є не досить привабливою для нових іноземних інвестицій. Це є наслідком значної кількості «тіньового» виробництва, що, в свою чергу, дестабілізує ситуацію на ринку меблів. Українські виробники зможуть зміцнити свої позиції на вітчизняному ринку й можливо навіть за кордоном, якщо вирішать основні проблеми у виробництві меблів і усунуть усі гальмуючі фактори.
Furniture for a long time has been an integral component of human activity, recreation and everyday life. Its design, diversity and versatility along with the development of human civilization is increasingly becoming the object of further improvement. At present furniture production in Ukraine is the developing industry, gradually entering the European market in terms of quality and design. European furniture market is extremely attractive to operators and, therefore, has dynamics towards the competitor number increase. One of the factors of increasing the industry attractiveness is the support of amendments to the Law of Ukraine «On peculiarities of state regulation of business entities related to the sale and export of timber» by the Verkhovna Rada of Ukraine in April 2015, which imposed temporary, gradual prohibition on the export of raw timber (forest logs) for 10 years. The corresponding partial prohibition entered into force on 11.01.2015, and complete prohibition (including pine wood) - from January 1, 2017. The consequences of this moratorium during the first five years of its operation, which is important in the context of politicization of this problem are analyzed in this paper. The dynamics and structure of the amount of enterprises in industry and the number of employees employed in them are investigated. The volume of furniture industry sales in general and the areas of their implementation (internal or external markets) are analyzed. The next stage is the analysis of the dynamics of the ratio of furniture products exports and imports in Ukraine and determination of the major exporters of such products. The final stage is the investigation of the dynamics of foreign direct investments in the enterprises capital share in this industry in order to identify its investment attractiveness. As a result, it is determined that the introduced moratorium has partial positive impact on the development of furniture industry in Ukraine. However, at present, the furniture industry is not attractive enough for new foreign investment. This is the consequence of significant amount of «shadow» production, which in its turn destabilizes the situation in the furniture market. Ukrainian manufacturers will be able to strengthen their position in domestic market and even abroad, if they solve the main problems in furniture production and eliminate all disincentives.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34855
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2860-15#Text
http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work?pid=5982
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2616
https://uafm.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/dorozhnya-karta-dlya-rozvytku-meblevogo-sektoru-ukrayiny.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/ksg_ek_2010_2019_ue.xlsx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/knp/knp_u/arch_knp_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/orpsg_ek_2010_2019_ue.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp/orp_u/orp0619_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1315_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/inv_zd/pi_ak_ks_ved/arh_pi_ak_ks_ved_u.html
References (Ukraine): 1. Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів. Закон України № 2860-IV від 08.09.2005 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2860-15#Text.
2. Ангел Є., Бутін А. Результати запровадженого в Україні тимчасового мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work?pid=5982.
3. Костюк Г. В. Розвиток підприємницької діяльності на ринку меблів України. Ефективна економіка. 2013. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2616.
4. Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку української меблевої промисловості. Європейський банк реконструкції та розвитку. Травень 2018. URL: https://uafm.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/dorozhnya-karta-dlya-rozvytku-meblevogo-sektoru-ukrayiny.pdf.
5. Дані Державної служби статистики в Україні про кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/ksg_ek_2010_2019_ue.xlsx.
6. Про державну статистику. Закон України № 2614-XII від 17.09.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12#Text.
7. Дані Державної служби статистики в Україні про кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/knp/knp_u/arch_knp_u.htm.
8. Дані Державної служби статистики в Україні про обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/orpsg_ek_2010_2019_ue.xlsx.
9. Дані Державної служби статистики в Україні про обсяг промислової продукції, реалізованої за межі країни, за видами діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp/orp_u/orp0619_u.htm.
10. Дані Державної служби статистики в Україні про товарну структуру зовнішньої торгівлі. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1315_u.htm.
11. Дані Державної служби статистики в Україні про прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної діяльності. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/inv_zd/pi_ak_ks_ved/arh_pi_ak_ks_ved_u.html.
References (International): 1. Pro osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia diialnosti subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti, poviazanoi z realizatsiieiu ta eksportom lisomaterialiv. Zakon Ukrainy № 2860-IV vid 08.09.2005 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2860-15#Text.
2. Е. Anhel, A. Butin. Rezultaty zaprovadzhenoho v Ukraini tymchasovoho moratoriiu na eksport lisomaterialiv u neobroblenomu vyhliadi. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work?pid=5982.
3. H. V. Kostiuk Rozvytok pidpryiemnytskoi diialnosti na rynku mebliv Ukrainy. Efektyvna ekonomika. No. 12. 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2616.
4. Dorozhnia karta konkurentospromozhnoho rozvytku ukrainskoi meblevoi promyslovosti. Yevropeiskyi bank rekonstruktsii ta rozvytku. Traven 2018. URL: https://uafm.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/dorozhnya-karta-dlya-rozvytku-meblevogo-sektoru-ukrayiny.pdf.
5. Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky v Ukraini pro kilkist subiektiv hospodariuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/ksg_ek_2010_2019_ue.xlsx.
6. Pro derzhavnu statystyku. Zakon Ukrainy № 2614-XII vid 17.09.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12#Text.
7. Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky v Ukraini pro kilkist naimanykh pratsivnykiv u subiektiv hospodariuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/knp/knp_u/arch_knp_u.htm.
8. Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky v Ukraini pro obsiah realizovanoi produktsii (tovariv, posluh) subiektiv hospodariuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/orpsg_ek_2010_2019_ue.xlsx.
9. Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky v Ukraini pro obsiah promyslovoi produktsii, realizovanoi za mezhi krainy, za vydamy diialnosti. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp/orp_u/orp0619_u.htm.
10. Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky v Ukraini pro tovarnu struktura zovnishnoi torhivli. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1315_u.htm.
11. Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky v Ukraini pro priami investytsii (aktsionernyi kapital) v ekonomitsi Ukrainy za vydamy ekonomichnoi diialnosti. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/inv_zd/pi_ak_ks_ved/arh_pi_ak_ks_ved_u.html.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 1 (68)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.