Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34854

Title: Дослідження та формування механізму продажу
Other Titles: Investigation and formation of the sales mechanism
Authors: Голда, Надія Михайлівна
Бурліцька, Оксана Петрівна
Краузе, Ольга Ігорівна
Golda, Nadiya
Burlitska, Oksana
Krause, Olga
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Голда Н. М. Дослідження та формування механізму продажу / Надія Голда, Оксана Бурліцька, Ольга Краузе // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 68. — № 1. — С. 166–173. — (Маркетинг).
Bibliographic description (International): Golda N., Burlitska O., Krause O. (2021) Doslidzhennia ta formuvannia mekhanizmu prodazhu [Investigation and formation of the sales mechanism]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 68, no 1, pp. 166-173 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (68), 2021
Galician economic bulletin, 1 (68), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 68
Issue Date: 2021
Submitted date: 3-Mar-2021
Date of entry: 19-Apr-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.01.166
UDC: 339.13
Keywords: маркетинг
маркетинг продажу
«4Р» маркетингу
споживач
виробник
збут
розподіл
товар
послуга
ринок
конкуренція.маркетинг
маркетинг продажу
«4Р» маркетингу
споживач
виробник
збут
розподіл
товар
послуга
ринок
конкуренція
marketing
sales marketing
«4P» marketing
consumer
manufacturer
sales
distribution
product
service
market
competition
Number of pages: 8
Page range: 166-173
Start page: 166
End page: 173
Abstract: Досліджено особливості механізму використання інструментів комплексу маркетингу в процесі продажу. Доведено, що в умовах ринкової економіки приведена концепція «4Р» не повною мірою розкриває сутність маркетингової діяльності й повинна бути доповнена ще кількома складовими. Даний підхід сприяє використанню ще трьох складових, які формують відповідні стандарти для підприємств сфери послуг. Розглянуто й доповнено поняття «продаж», який розглядається як усний обмін між покупцем і продавцем, у ході якого продавець представляє товар з метою укладання угоди. Проаналізовано, що трактування процесу продажів тільки як сфери особистого спілкування продавця і покупця не враховує питання підготовки й організації продажів, фізичного переміщення товарів до місця реалізації, а передбачає лише налагодження й підтримку контактів зі споживачами продукції. У цьому випадку продажі виступають як один з інструментів комунікації зі споживачем і мають на меті знайти покупця, переконати його купити товар і забезпечити необхідний обсяг реалізації. Доведено, що саме комунікаційна складова процесу продажів виділяє його серед інших понять – збуту й розподілу та розширює сферу застосування, орієнтуючись на кінцевий результат і піклуючись про задоволення потреб споживачів. Комунікація в даному випадку відіграє роль одного з інструментів, за допомогою якого здійснюється процес продажів. Крім того, це ще й одне з джерел збору інформації про цільового споживача і формування іміджу підприємства, метою якого є збільшення кількості лояльних до нього покупців. Доведено, що метою формування комплексу продажів на підприємстві є доведення готової продукції до споживача та її ефективна реалізація для встановлення рівноваги між ринковим попитом та пропозицією товарів. Ефективність продажів у даному випадку полягає в тому, що витрати на відповідні маркетингові дії підприємства повинні окуповуватися й давати прямий та непрямий ефект, які подаються у формі задоволення потреб споживачів і підвищення ступеня їхньої лояльності до підприємства та його товарів, або у вигляді зростання прибутку на одну гривню бюджету продажів.
The features of the mechanism of using the tools of the marketing complex in the sales process are investigated in this paper. It is proved that in market economy, the given concept of «4P» does not completely reveal the essence of marketing activities and should be supplemented by several components. This approach promotes the use of three more components that form appropriate standards for service enterprises. The concept of «sale», which is considered as oral exchange between the buyer and the seller, during which the seller makes the presentation of the goods for the purpose of concluding transaction is considered and supplemented. It is analyzed that the interpretation of the sales process only as a sphere of personal communication between seller and buyer does not take into account the preparation and organization of sales, physical movement of goods to the point of sale, but only establishes and maintains contacts with consumers. In this case, sales act as one of the tools of communication with the consumer and is aimed to find a buyer, convince him to buy the product and provide necessary sales. It is proved that it is the communication component of the sales process that distinguishes it from other concepts – sales and distribution and expands the scope, focusing on the end result and taking care of meeting the needs of consumers. Communication in this case plays the role of the tool by which the sales process is performed. In addition, it is also one of the sources for collecting information about the target consumer and formation of the company’s image, which aims to increase the number of loyal customers. It is proved that the purpose of formation of sales complex at the enterprise is the delivery of finished goods to the consumer and its effective realization for balance establishment between market demand and goods offer. The effectiveness of sales in this case is that the cost of relevant marketing activities of the enterprise must be recouped and give a direct and indirect effects, presented in the form of meeting consumer needs and increasing their loyalty to the company and its products, or in the form of profit growth per hryvnia of sales budget.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34854
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
References (Ukraine): 1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник. М.: ИНФРА-М, 1999. 804 с.
2. Бедулин Ю. Н. Технологии эффективных продаж рекламы в газеты. СПб.: Питер, 2001. 400 с.
3. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник. К.: КНЕУ, 1998 268 с.
4. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов, сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). 2-е изд. М.: Международные отношения, 1991. 416 с.
5. Котлер Ф. Маркетинг менеджемент. Экспресс-курс / пер. с англ. СПб.: Питер, 2003. 496 с.
6. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / пер. с франц. СПб.: Наука, 1996. 589 с
7. Шандезон Ж., Лансестр А. Методы продажи / пер. с фр. М.: АО Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. 160 с.
8. Armand Dayan, Jerome Bon, Alain Cadix, Renaud de Maricourt, Cristian Michon, Alain Olivier Marketing. Paris: Press Universitaires de France, 1985. 456 p.
References (International): 1. Assel H. Marketynh: pryntsypy y stratehyia: uchebnyk. M.: YNFRA-M, 1999. 804 р.
2. Bedulyn Yu. N. Tekhnolohyy effektyvnykh prodazh reklamy v hazety. SPb.: Pyter, 2001. 400 р.
3. Voichak A. V. Marketynhovyi menedzhment: pidruchnyk. K.: KNEU, 1998. 268 р.
4. Zavialov P. S., Demydov V. E. Formula uspekha: marketynh (sto voprosov, sto otvetov o tom, kak effektyvno deistvovat na vneshnem rynke). 2-e yzd. M.: Mezhdunarodnye otnoshenyia, 1991. 416 р.
5. Kotler F. Marketynh menedzhement. Ekspress-kurs / per. s anhl. SPb.: Pyter, 2003. 496 р.
6. Lamben Zh.-Zh. Stratehycheskyi marketynh. Evropeiskaia perspektyva / per. s frants. SPb.: Nauka, 1996. 589 р.
7. Shandezon Zh., Lansestr A. Metody prodazhy / per. s fr. M.: AO Yzdatelskaia hruppa “Prohress”, “Unyvers”, 1993. 160 p.
8. Armand Dayan, Jerome Bon, Alain Cadix, Renaud de Maricourt, Cristian Michon, Alain Olivier Marketing. Paris: Press Universitaires de France, 1985. 456 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 1 (68)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.