Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33946
Title: Удосконалення роботи логістичного центру при перевезенні габаритних вантажів
Other Titles: Improvement of logistic center work in case of in-gauge load transportation
Authors: Яськова, Тетяна Олександрівна
Yaskova, Tetiana Oleksandrivna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Яськова Т. О. Удосконалення роботи логістичного центру при перевезенні габаритних вантажів : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)“ / Т. О. Яськова. − Тернопіль : ТНТУ, 2020. - 60 с.
Bibliographic description (International): Yaskova T. Improvement of logistic center work in case of in-gauge load transportation : qualification work of the master on a specialty 275 − «Transport technologies (on motor transport)» / T. Yaskova. − Ternopil : TNTU, 2020. – 60 р.
Issue Date: 2020
Submitted date: 2020
Date of entry: 3-Jan-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Кучвара, Іван Миколайович
Committee members: Кобельник, Володимир Романович
UDC: 656.022
Keywords: 275
транспортні технології (на автомобільному транспорті)
логістика
вантажні перевезення
габаритні вантажів
logistics
freight transportation
oversized cargo
Number of pages: 60
Abstract: Метою виконання дипломного проекту є закріплення знань, отриманих при вивченні дисципліни, і придбання навичок вирішення завдань з вибору раціонального рухомого складу, маршрутизації вантажних перевезень і оцінки ефективності його використання на основі розрахунку і аналізу техніко-експлуатаційних показників, складання графіка роботи водіїв на лінії.
Description: Роботу виконано на кафедрі автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 23 грудня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 20 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, навчальний корпус № 9.
Content: Вступ...6 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ...8 1.1 Коротка характеристика досліджуваних вантажів...8 1.2 Організація роботи автотранспортних засобів на маршруті...9 1.3 Опис пунктів вантажовідправлення...11 2 АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ...13 2.1 Аналіз вантажопотоків...13 2.2 Побудова маршрутів перевезень вантажів...16 2.3 Визначення техніко-економічних показників транспортного процесу...19 3 ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ...28 3.1 Обгрунтування вибору рухомого складу...28 3.2 Короткий опис графіків руху на маршруті...31 3.3 Розрахонок матеріально-технічного забезпечення...32 3.4 Амортизаційні витрати на рухомий склад...33 3.5 Визначення необхідної кількості водіїв і розміру фонду заробітньої плати...34 3.6 Визначення загальних постійних витрат...37 3.7 Економічна рентабельність рішень...38 3.8 Визначаємо рівень продуктивності праці...39 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ...41 4.1 Безпека руху...41 4.2 Органи управління охороною праці, їх права і повноваження...48 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...55 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...56
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33946
Copyright owner: © Яськова Тетяна Олександрівна, 2020
References (Ukraine): 1. Пасажирські перевезення. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / І.О. Таран, В.В. Литвин, О.В. Новицький. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 30 с. 2. ROADSHINE RS615 (УНИВЕРСАЛЬНАЯ) 215/75 R17,5 127/124M 16PR [Електронний ресурс] // TIR-SHINA. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://tir-shina.com.ua/katalog/roadshine/r17-5-215-75-roadshine-rs615.html?gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbCkAlj1wC2OnhXsMRR83_J8G-gzsy52lEB2N7b4DNznJ2fm9otlFpcaAv8mEALw_wcB. 3. Удосконалення процесу перевезень пасажирів у міжміському сполученні [Електронний ресурс]. – 1511. – Режим доступу до ресурсу: https://knowledge.allbest.ru/transport/d-3c0a65635a3bd78b4d43a88521316c36.html. 4. Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html. 5. Ларин О. Н. Организация пассажирских перевозок / О. Н. Ларин. Чолябинск : ЮурГУ, 2005. – 104 с. 6. Городской пассажирский транспорт мегаполиса в систем международной транспортной инфраструктуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fa.ru/projects/mknrsa/skireports. 7. Гудков В. А. Пассажирские автомобильные перевозки / В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Вельможин. – Москва : Горячая линия– телеком, 2006. – 448 с. 8. Любимов И. И. Показатели спроса на услуги городского пассажирского транспорта / И.И. Любимов // Вестник ОГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vestnik.osu.ru/2009_9/25. pdf. 9. Енин Д. В. Модели и алгоритмы управления городскими пассажирскими перевозками (на примере г. Воронежа) : автореф. дисс. … канд. техн. наук : 05.13.10 / Д. В. Енин. – Воронеж : ВГЛТА, 2004. – 19 с. 10. Миронов А. Н. О создании системы изучения и спроса населения на услуги автомобильного транспорта / А. Н. Миронов, А. А. Михайлов // Совершенствование организации и управления перевозочным процессом на пассажирском автомобильном транспорте. – Москва : НИИАТ, 1988. С. 152–169. 11. Блатнов М. Д. Пассажирские автомобильные перевозки / М. Д. Блатнов. – Москва : Транспорт, 1981. – 222 с. 12. Коп’як Н. В. Основні напрямки розвитку приміських пасажирських перевезень [Електронний ресурс] / Н. В. Коп’як // Вісник НТУ. – 2009. 13. Характеристики автобуса A093G7 (газ) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://uabus.com.ua/products/gazbus/a093g7/. 14. Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат від 15.04.2016 - Офіц. вид. - К.: Офіційний вісник України — 2016 р., № 28, стор. 58, стаття 1104, код акта 81444/2016 - (Бібліотека офіційних видань). 15. Hnatov A. Energy saving technologies for urban bus transport / A. Hnatov, Shch. Arhun1, S. Ponikarovska // International Journal of Automotive and Mechanical Engineering. 2017. – №14(4). – С. 4649-4664. doi: https://doi.org/10.15282/ijame.14.4.2017.5.0366. 16. BYD Electric Car. 2016. Available online:http://evsroll.com/BYD_Electric_Car.html (accessed on 3 July 2016). 17. Пруненко Д. О. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління ланцюгом постачань» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура спеціальностей 8.07010101, 7.07010101 – Транспортні системи, 8.07010102, 7.07010102 – Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)) / Д. О. Пруненко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 140 с. 18. Witkowski J. Zarzqdzanie lanctichem dostaw: koncepcje, procedury, doswiadczenia. – Warszawa: PWE, 2003. 19. Gilmore, D. A Decade of Supply Chain Management / D. Gilmore // Supply Chain Digest. – 2010. – 15 jan. 20. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – Москва : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. 21. Методи прогнозування [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://stud.com.ua/40990/ekonomika/modeli_trendiv???history=0&pfid=1&sample=9&ref=0. 22. 23. Доля В. К. Пасажирські перевезення / В. К. Доля. – Харків : Форт, 2011. – 504 с. 24. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом / [В. Ф. Штанов, Г. А. Поберезкин, В. И. Ищенко, А. И. Чумаченко]. – Киев : Техника, 1988. – 94 с. 25. Александров Л. А. Организация управления на автомобильном транспорте / Л. А. Александров, Р. К. Козлов. – Москва : Транспорт, 1985. – 264 с. 26. Методологическая основа обследования пассажиропотоков городского пассажирского транспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jurnal.org/articles/2007/ekon61.html. 27. Ембулаев В. Н. Методы сбора и обработки информации о пассажиропотоках на городском пассажирском транспорте / В. Н. Ембулаев, А. П. Артынов, В. В. Скалетский. – Москва : Наука, 1981. – 385 с. 28. Визначення емпіричних закономірностей [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://stud.wiki/mathematics/3c0a65635a3ad78b5c53b88421316d27_0.html???history=0&pfid=1&sample=54&ref=0. 29. Чухрай Н. І. Оцінювання функціонування ланцюга поставок: сутність та концептуальні підходи. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2009. 30. Система лінійних рівнянь [Електронний ресурс] // http://ua.onlinemschool.com/math/assistance/equation/combined_equations/. 31. Pablo Garcia; Luis M. Fernandez; Carlos Andres Garcia; Francisco Jurado. Fuel cell-battery hybrid system for transport applications. 2009 International Conference on Electrical Machines and Systems. Pages: 1 - 5, DOI: 10.1109/ICEMS.2009.5382685, 2009. 32. C. Carnevali; R. Genova; P. Jenné; M. Mazzuchelli; M. Reijalt; G. Priano.Fuel cell electric buses and perspectives: High V.LO-city project authors. 2012 IEEEInternational Energy Conference and Exhibition (ENERGYCON). Pages: 1039 -1043, DOI: 10.1109/EnergyCon.2012.6347722, 2012. 33. Hybrid Fuel Cell Buses for Hamburger Hochbahn. 2011. Available online: http://www.showtimesdaily.com/fleetsfuels/2826 (accessed on 7 March 2017). 34. Гнатов А. В. Електробус на суперконденсаторах для міських перевезень / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О.В. Бикова, О.В. Підгора // Вісник ХНАДУ. – 2016. – № 72. – С. 29–34. 35. ABB launches fast charging robot for public buses. 2016. Available online:http://www.abb.com/cawp/seitp202/bc2c3a332d7a35c5c1257ee3002d9a19.aspx (accessed on 3 July 2016). 36. Сучасні технології на автобусному транспорті. Матеріали ІV-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [“Сучасні технології та перспективи розвиткуавтомобільного транспорту”] (14-15 квітня 2016 р., м. Вінниця) / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, О.В. Підгора. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 139 с. С. 93 – 97. 37. Галик Н.М. Удосконалення державного регулювання міського пасажирського транспорту / М.Н. Галик // Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 27-28 листопада 2019 року. – Т. : ТНТУ, 2019. – Том 1. – С. 164. – (Сучасні технології на транспорті). 38. Вартість дизельного палива на АЗС України [Електронний ресурс] // Miнфін. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/dt/. 39. Вартість автогазу на АЗС України [Електронний ресурс] // Мінфін. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/lpg/.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яськова ДП.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open
Avtorska_Yaskova.doc58 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools