Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33423
Title: Обґрунтування інноваційної стратегії фермерського господарства» (на прикладі Фермерського господарства «СМП»)
Other Titles: Farm enterprise innovation strategy substantiation (Farm enterprise “SMP” as a case study)
Authors: Гула, Іван Андрійович
Hula, Ivan
Bibliographic description (Ukraine): Гула І. А. Обґрунтування інноваційної стратегії фермерського господарства» (на прикладі Фермерського господарства «СМП») : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „051 — економіка“ / І. А. Гула. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 71 с.
Issue Date: Dec-2020
Submitted date: Dec-2020
Date of entry: 24-Dec-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Берестецька, Олена Михайлівна
UDC: 338.43
Keywords: 051
економіка
Еко рослини
інноваційна стратегія
інновація
конкурентоспроможність підприємства
органічні культури
точне землеробство
фермерське господарство
цифровізація
ефективність органічного виробництва.
Eco plants
innovation strategy
innovation
organic cultures
competitiveness of the enterprise
precise farming
farming
digitalization
organic production
Number of pages: 71
Abstract: Дослідження на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2020. Кваліфікаційну роботу виконано на 78 аркушах, містить 13 рисунків, 15 таблиць, додатки розміщено на 18 сторінках. В роботі використано 30 літературних джерел, а саме: законодавчі акти, монографії, підручники,статті, інтернет-сайти. Об’єкт дослідження – Фермерське господарство «СМП». Предмет дослідження – система показників, які характеризують діяльність господарства. Методи дослідження – економічний аналіз, факторний аналіз - модель DuPont, метод порівняння, SWOT – аналіз. В першому розділі розкрито теоретичні аспекти формування та обґрунтування інноваційної стратегії фермерських господарств. В другому розділі проведено аналіз діяльності фермерського господарства «СМП». В третьому розділі обґрунтовано інноваційну стратегію фермерського господарства «СМП», наведено переваги впровадження органічного виробництва у сільськогосподарських підприємствах. В четвертому розділі висвітлені питання охорони праці та безпеці життєдіяльності на підприємстві
Research for obtaining a master's degree in specialty 051 "Economics". Ternopil Ivan Puluj National Technical University - Ternopil. 2020. Qualification work is performed on 76 sheets, contains 13 figures, 15 tables, appendices are placed on 18 pages. The work uses 30 literary sources, namely: legislation, monographs, textbooks, articles, websites. The object of research is the Farm enterprise “SMP”. The subject of research - a system of indicators that characterize the activities of the economy. Research methods - economic analysis, factor analysis - DuPont model, comparison method, SWOT - analysis. The first section reveals the theoretical aspects of the formation and justification of the innovation strategy of farms. The second section analyzes the activities of the farm enterprise “SMP”. The third section substantiates the innovative strategy of the farm enterprise “SMP”, advantages of implementing organic production in farms are followed.
Content: Вступ 6 1.Теоретико-методичний розділ 9 1.1. Сучасний стан та особливості виробництва продукції рослинництва в Україні 9 1.2. Поняття та особливості інноваційної стратегії підприємств 17 1.3. Механізм та етапи обґрунтування інноваційної стратегії підприємств 24 2. Аналітично-розрахунковий розділ 27 2.1. Аналіз середовища діяльності фермерського господарства «СМП» 27 2.2.Аналіз показників результативності діяльності фермерського господарства «СМП» 35 3. Проектно-рекомендаційний розділ 42 3.1. Цифрова трансформація фермерських господарств–стратегічний пріоритет розвитку сільського господарства 42 3.2. Розробка інноваційної стратегії фермерського господарства «СМП» 51 4. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 58 4.1. Визначення можливості роботи фермерського господарства в умовах радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) забруднення (зараження) 58 4.2. Охорона праці на ФГ «СМП». 62 Висновки 65 Список використаних джерел 68 Додатки 72
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33423
References (Ukraine): 1. Безус Р. М. Формування організаційно-економічних засад розвитку виробництва органічної продукції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Р. М. Безус. Житомир, 2015. 36 с. 2. Берестецька О.М. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств текстильної промисловості. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Науковий журнал. 2019. Випуск 1 (91). С.141-150. 3. Бузулукина Е.М., Шаповалов А.А. Выбор и обоснование инновационной стратеги / Е.М. Бузулукина, А.А. Шаповалов // Белгородский экономический вестник. 2011. ¬ №1. С. 30 – 36. 4. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент / В.О. Василенко, В.Г. Шматько; за ред. В.О. Василенка. К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. 440 с. 5. В Україні нараховується 47,2 тис.фермерських господарств. URL.: https://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-narahovuetsa-472-tis-fermerskih-gospodarstv 6. Гарбар В.В. Стратегічні напрями сталого розвитку фермерських господарств. Ефективна економіка. № 10, 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3421 7. Гнатишин Л.Б. Виробничий потенціал фермерських господарств: монографія. Львів: Сполом. 2018. С.272 - 273. 8. Грошев С. В. Управління smart-спеціалізацією фермерських господарств як стратегічній напрям підвищення ефективності використання земельних ресурсів [Текст] / Сергій Володимирович Грошев // Украї нськии журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 2. С. 217-225. 9. Гудзь Ю.Ф. Механізм державного регулювання розвитку економічного потенціалу переробних підприємств АПК // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 13(1). С. 79-86. 10. Державна служба статистики України. URL.: http://www.ukrstat.gov.ua 11. Євген Михайліченко: Точне та цифрове землеробство. URL: https://kurkul.com/video/videonovini/835-yevgen-mihaylichenko-tochne-ta-tsifrove-zemlerobstvo 12. "Європа 2020. Стратегія розумного, стійкого та інклюзивного росту" "Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth". URL.: https://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/ 13. Зибрева Е. М., Гарифуллин Р. Ф. Классификация стратегий инновационного развития промышленного предприятия / Е. М. Зибрева, Р. Ф. Гарифуллин // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2012. ¬ №1. С. 22 – 24. 14. Зянько В.В., Зянько В.В. Механізм формування інноваційної стратегії підприємства / В.В. Зянько, В.В. Зянько // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2010. Вип. 6. Т. 1. С. 24 – 30. 15. Інноваційний розвиток промисловості України / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Герчан та ін.; під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенко. К.: КНТ, 2006. 648 с. 16. Кошкалда І. , Гнатишин Л., Прокопишин О. Інноваційно- інвестиційний шлях відтворення виробничого потенціалу як фактор впливу на конкурентоспроможність фермерських господарств. Аграрна економіка. 2019. Т.12. № 1. С. 82 – 91. URL.: file:///C:/Users/Dell/Downloads/ae_2019_12_1-2_12%20(1).pdf 17. Краснокутська, Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник [Текст] / Н.В. Краснокутська. К.: КНЕУ, 2003. 504 с. 18. Молдаван, Л. В., Шубравська, О. В., 2015. Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку агропромислового виробництва України та механізми її реалізації. Економіка України, 4, с. 78– 87. 19. Органічне виробництва в Україні та закордоном. URL.: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/10676-orhanichne-vyrobnytstvo-v-ukraini-ta-zakordonom.html 20. Перевірка контрагентів – досьє на бізнес. Фермерські господарства. URL.: https://vkursi.pro/search?q=%D0%A4%D0%93 21. Про фермерське господарство - Законодавство України. Верховна Рада України; Закон від 19.06.2003 № 973-IV. Редакція станом на 15.08.2020. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text 22. Проривні інновації в харчовій промисловості майбутнього. URL: https://aggeek.net/ru-blog/prorivni-innovatsii-v-harchovij-promislovosti-majbutnogo 23. Саблук П.Т. Стратегічні напрямки аграрних реформ – перехід на інноваційну модель розвитку. Економіка АПК. 2002. №12. С.9. 24. Санто Б. Инновация как средство экономического развития [пер. с венг.] / Б. Санто. М.: Прогресс, 1991. 320 с. 25. Стадник В.В., Йохна М.А. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч. посібник / В.В.Стадник, М. А. Йохна. Хмельницький : ХНУ, 2011. 327 с. 26. Фермерам нарахували 71,6 млн грн державної фінансової підтримки. URL: https://landlord.ua/news/fermeram-narakhuvaly-71-6-mln-hrn-derzhavnoi-finansovoi-pidtrymky/ 27. Фермерство як порятунок села та землі. URL.: https://agropolit.com/blog/280-fermerstvo-yak-poryatunok-ukrayinskogo-sela-ta-zemli 28. Цифрова адженда України - 2020. («Цифровий порядок денний» - 2020). Концептуальні засади. Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року. 2016. С.90. https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf 29. Чубай В. М. Суть і види інноваційних стратегій машинобудівних підприємств / В. М. Чубай // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010.¬ № 1 (3). ¬ Т. 2. С. 347¬ 356. 30. Foray D. Smart Specialisation : the Concept. URL : http://opcompetitiveness.bg/images/ module6/files/26/99_Foray_Sofia.pdf 31. Freeman C. The Economics of industrial innovation / C. Freeman. The MIT Press, 1982.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:051 — економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гула_КМР.pdf2,17 MBAdobe PDFView/Open
Avtorska__Гула_.pdf244,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools