Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33415
Title: Об’єктивна необхідність забезпечення політики сталого розвитку економіки країни
Authors: Владимир, Ольга Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Владимир O. Об’єктивна необхідність забезпечення політики сталого розвитку економіки країни [Електронний ресурс] / Ольга Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 13-29. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomrek.pdf.
Conference/Event: Соціально-економічні проблеми і держава: електрон. версія журн. 2017. Вип. 2 (17).
Issue Date: 2017
Date of entry: 23-Dec-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 32 338.2
JEL: A14 F06 O1
Keywords: сталий розвиток
глобалізація
політика сталого розвитку економіки країни
економічні умови
політичні умови
правові умови
соціогуманітарні умови
корупція
національні інтереси
Page range: 13-29
Abstract: У статті розглянуто сучасні тенденції глобалізації, розкрито її позитивні прояви та загрози щодо розвитку національних економік та збереження національної незалежності. Розглянуто елементи економічної безпеки країни, які покликані забезпечити економічну стійкість та розвиток країни. Охарактеризовано основні умови, необхідні для створення сприятливого бізнес-середовища та успішного ведення підприємницької діяльності. Обґрунтовано необхідність реалізації політики сталого розвитку економіки країни. Запропоновано власний підхід до трактування суті понять сталий розвиток та політика сталого розвитку економіки країни. Проаналізовано основні причини, які негативно впливають на формування успішної управлінської поведінки керівників як на рівні держави, так і на рівні підприємств та організацій. Доведено, що відсутність векторів трансформації українського суспільства та стратегічного бачення напрямів розвитку країни, а також корумпованість суспільства та наявність проблем соціогуманітарного характеру – це основні причини неефективного управління усіх рівнів. Обґрунтовано необхідність розробки програми довгострокового розвитку економіки України на засадах взаємоузгодженості рішень та координації дій та збереження національних інтересів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33415
URL for reference material: https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/archive/20/534-2017-12-24-10-20-36
References (Ukraine): Цілі сталого розвитку 2016-2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku. Товарна структура зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1216_u.htm. Зовнішня торгівля України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зовнішня_торгівля_України. Позитивні та негативні наслідки сучасної глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://um.co.ua/10/10-10/10-106298.html. Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини. Наслідки глобалізації та антиглобалізм [текст]: навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К.: «Центр учбової літератури», 2013 – 256 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1486011053396/ekonomika/naslidki_globalizatsiyi_antiglobalizm Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964- IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15. Мандзіновська Х. О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення / Х. О. Мандзіновська // Наукові записки. – 2016. – 2 (53) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2- 53/19.pdf. Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. Д. Гелей, М. І. Крупка, М. Д. Лесечко та ін.; ред.: Я. Й. Малик; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 255 c. Скорук О. В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10961/1/%D0%95%D0%9A%D0%9 E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D 0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%A0 %D0%96%D0%90%D0%92%D0%98.pdf. Головаха Є. Українське суспільство: вектори трансформації / Є. Головаха [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/59471. Середньомісячна зарплата по регіонах України в 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/. Таблиця посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери на 2018 – 2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zarplata.co.ua/?p=6920. НБУ в 1,5 разу підвищив зарплату всім членам правління, крім Гонтаревої // Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2017/10/18/630201/. Парламент ухвалив судову реформу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tsn.ua/politika/zarplati-suddiv-startuvatimut-45-tisyach-griven-a-za-vidvidsuddi- shaleni-shtrafi-1003990.html. Валлє В. Корупція: роздуми після Майдану / В. Валлє. – К.: «Дух і літера», 2016. – 280 с. Дегтярьова І. Б. Економічні та фінансові інструменти забезпечення сталого регіонального розвитку: досвід ЄС / І. Б. Дегтярьова, О. І. Мельник, Я. В. Романченко // Механізм регулювання економіки, 2014, 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Temp/Mre_2014_3_4.pdf. Біляцький С. Д. Сталий розвиток економіки у процесах соціальних гарантій: міжнародний досвід та українська перспектива / С. Д. Біляцький // Економічний часопис. – 11-12(1)’2012. – С. 6-8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2013/11-12%202013%20EX/Belyatsky.pdf. Європейський досвід використання економіко-правових інструментів забезпечення сталого розвитку Л. Г. Мельник, І. Б. Дегтярьова. Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 1. – С. 13-24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_11/L_G_Melnyk_I_B_DehtyarovaT he_European_experience_of_economic_and_legal_instruments_implementation_for_insur ing_sustainabl.pdf. Кирич Н. Б. Поняття і необхідність сталого розвитку / Т. І. Лібусь, Н. Б. Кирич // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року. – Т. : ТНТУ, 2016. – Том Ⅱ. – С. 342. Державна політика сталого розвитку на засадах "зеленої" економіки . Аналітична записка / В. Г. Потапенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1237/. Малюта Л. Я. Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства / Л. Я. Малюта, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак // Галицький економічний вісник — Тернопіль: ТНТУ, 2014. — Том 44. — № 1. — С. 21-29. Владимир О. М. Сталий розвиток економіки країни – запорука успішного ведення підприємництва в умовах інтеграційних перетворень / О. М. Владимир, В. А. Паляниця // Особливості розвитку соціального бізнесу в умовах інтеграційних перетворень: матеріали науково-практичного семінару, (Тернопіль, 17 жовтня 2017 року) / МОН України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: 2017. – 49 с.
References (International): Sustainable Development Goals 2016-2030 [Tsili staloho rozvytku 2016-2030], available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-stalohorozvytku. Commodity structure of foreign trade [Tovarna struktura zovnishn'oyi torhivli], available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1216_u.htm. Foreign Trade of Ukraine [Zovnishnya torhivlya Ukrayiny], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зовнішня_торгівля_України. Positive and negative consequences of modern globalization [Pozytyvni ta nehatyvni naslidky suchasnoyi hlobalizatsiyi], available at: http://um.co.ua/10/10-10/10- 106298.html. Amelina, I. V., Popova, T. L. & Vladymyrov, S. V. International Economic Relations. Consequences of globalization and anti-globalization [Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. Naslidky hlobalizatsiyi ta antyhlobalizm], Kyiv, Center for Educational Literature, 2013, 256 pp., available at: http://pidruchniki.com/1486011053396/ekonomika/naslidki_globalizatsiyi_antiglobali zm. The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" dated 19.06.2003 № 964-IV [Zakon Ukrayiny «Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny» vid 19.06.2003 # 964- IV], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15. Mandzinovska, Kh. O. Economic security of the state: the essence, constituent elements and problems of provision [Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist', skladovi elementy ta problemy zabezpechennya]. Naukovi zapysky – Scientific notes. 2016, 2 (53), available at: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-53/19.pdf. Heley, S. D., Krupka, M. I. & Lesechko, M. D. Ukraine's economic security: internal and external factors [Ekonomichna bezpeka Ukrayiny: vnutrishni ta zovnishni chynnyky], Lviv, Publishing Center of LNU them. I.Franko, 2002, 255 pp. Skoruk, O. V. Economic security of the state: the essence, constituent elements and problems of provision [Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist', skladovi elementy ta problemy zabezpechennya]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu – Scientific herald of Uzhgorod National University, available at: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10961/1/%D0%95%D0%9A%D0%9 E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D 0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%A0 %D0%96%D0%90%D0%92%D0%98.pdf. Holovakha, Ye. Ukrainian society: vectors of transformation [Ukrayins'ke suspil'stvo: vektory transformatsiyi], available at: https://zbruc.eu/node/59471. Average monthly salary by Ukrainian’s regions in 2017 [Seredn'omisyachna zarplata po rehionakh Ukrayiny v 2017 r.], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/. The table of salaries (tariff rates) of budget employees for 2018-2020 years [Tablytsya posadovykh okladiv (taryfnykh stavok) pratsivnykiv byudzhetnoyi sfery na 2018 – 2020 roky], available at: http://www.zarplata.co.ua/?p=6920. The NBU increased the salary to all members of the board by 1.5 times, except Gontareva [NBU v 1,5 razu pidvyshchyv zarplatu vsim chlenam pravlinnya, krim Hontarevoyi]. Ekonomichna pravda – The economic truth, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2017/10/18/630201/. Parliament passed judicial reform [Parlament ukhvalyv sudovu reformu], available at: https://tsn.ua/politika/zarplati-suddiv-startuvatimut-45-tisyach-griven-a-za-vidvidsuddi- shaleni-shtrafi-1003990.html. Wallie, V. Corruption: Thoughts after the Maidan [Koruptsiya: rozdumy pislya Maydanu], Kyiv, Spirit and letter, 2016, 280 pp. Dehtyarova, I. B., Melnyk, O. I. & Romanchenko, Ya. V. Economic and Financial Instruments for Sustainable Regional Development: EU Experience [Ekonomichni ta finansovi instrumenty zabezpechennya staloho rehional'noho rozvytku: dosvid YeS]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 2014, No 3, available at: file:///C:/Temp/Mre_2014_3_4.pdf. Bilyatsky, S. D. Sustainable development of the economy in the processes of social guarantees: international experience and Ukrainian perspective [Stalyy rozvytok ekonomiky u protsesakh sotsial'nykh harantiy: mizhnarodnyy dosvid ta ukrayins'ka perspektyva]. Ekonomichnyy chasopys – Economic magazine, 11-12(1)’2012, 6-8pp., available at: http://soskin.info/userfiles/file/2013/11-12%202013%20EX/Belyatsky.pdf. Dehtyarova, I. B. & Melnyk, L. H. European experience of using economic and legal instruments for sustainable development [Yevropeys'kyy dosvid vykorystannya ekonomiko-pravovykh instrumentiv zabezpechennya staloho rozvytku]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 2012, № 1, 13-24 pp., available at: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_11/L_G_Melnyk_I_B_DehtyarovaT he_European_experience_of_economic_and_legal_instruments_implementation_for_insur ing_sustainabl.pdf. Kyrych, N. B. & Libus, T. I. The concept and the need for sustainable development [Ponyattya i neobkhidnist' staloho rozvytku]. Zbirnyk tez dopovidey Ⅴ Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh ta studentiv „Aktual'ni zadachi suchasnykh tekhnolohiy” – Collection of Abstracts Ⅴ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students "Current Problems of Modern Technologies", Ternopil, TNTU, November 17-18, 2016, P. 342. Potapenko, V. H. State policy of sustainable development on the principles of the "green" economy. Analytical note [Derzhavna polityka staloho rozvytku na zasadakh "zelenoyi" ekonomiky . Analitychna zapyska], available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1237/ Malyuta, L. Ya., Melnyk, L. M. & Pohaydak, O. B. Environmental imperative to ensure economic security in the context of sustainable development of society [Ekolohichnyy imperatyv zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky v konteksti staloho rozvytku suspil'stva]. Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk – Galician Economic Herald, Ternopil, TNTU, 2014, No 44(1), P. 21-29. Vladymyr, O. M. & Palyanytsya, V. A. Sustainable development of the country's economy - basis of successful entrepreneurship in integrated transformations conditions [Stalyy rozvytok ekonomiky krayiny – zaporuka uspishnoho vedennya pidpryyemnytstva v umovakh intehratsiynykh peretvoren']. Osoblyvosti rozvytku sotsial'noho biznesu v umovakh intehratsiynykh peretvoren': materialy naukovo-praktychnoho seminaru – Features of the development of social business in the context of integration transformations: materials of the scientific and practical seminar, Ternopil: TNTU, 2017 – P. 17.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17vomrek.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools