Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33307
Title: Організаційно-методичні аспекти обліку, аналізу та аудиту біологічних активів сільськогосподарських підприємств (на прикладі ТОВ «Захід-Агро МХТ»)
Other Titles: Some aspects of organization and methods of accounting, analysis and audit of agricultural companies biological assets (LLC “Zakhid-Agro MHT” as a case study)
Authors: Кушнір, Адріана Миколаївна
Kushnir, Adriana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кушнір А. М. Організаційно-методичні аспекти обліку, аналізу та аудиту біологічних активів сільськогосподарських підприємств (на прикладі ТОВ «Захід-Агро МХТ») : дипломна робота магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“ / А. М. Кушнір. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 74 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 22-Dec-2020
Supervisor: Співак, Сергій Михайлович
Committee members: Гарматій, Наталя Михайлівна
UDC: 657
Keywords: аналіз
облік і оподаткування
аудит
поточні біологічні активи
внутрішній контроль
оцінка
тваринництво
рослинництво
accounting
analysis
audit
evaluation
current biological assets
animal husbandry
crop production
internal control
Abstract: У роботі проведено дослідження економічної сутності поточних біологічних активів сільськогосподарського підприємства, розглянуто методичні аспекти їх визнання, класифікації і оцінки, відображення синтетичного та аналітичного обліку та методика проведення аналізу та контролю. Основною метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних аспектів і розробка практичних рекомендацій із удосконалення організації обліку, аналізу і контролю поточних біологічних активів у рослинництві на прикладі ТОВ «Захід-Агро МХТ».
The study of the economic essence of the current biological assets of the agricultural enterprise, the methodological aspects of their recognition, classification and evaluation, the reflection of synthetic and analytical accounting and methods of analysis and control. The main purpose of the qualification work is to study the theoretical aspects and develop practical recommendations for improving the organization of accounting, analysis and control of current biological assets in crop production on the example of LLC "West-Agro MHT".
Content: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 6 1.1 Економічна сутність та класифікація біологічних активів 6 1.2 Визнання та порядок оцінки поточних біологічних активів 11 1.3 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 16 Висновки до розділу 1 20 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТОВ «Захід-Агро МХТ» 21 2.1 Організаційно-методичні аспекти обліку біологічних активів 21 2.2 Організація первинного та аналітичного обліку поточних біологічних активів 27 2.3 Організація синтетичного обліку поточних біологічних активів 30 Висновки до розділу 2 37 РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ ТОВ «Захід-Агро МХТ» 38 3.1 Методика проведення внутрішнього аудиту поточних біологічних активів 38 3.2. Організація аналітичної роботи компанії та аналіз господарської діяльності 43 3.3.Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів підприємства 49 Висновки до розділу 3 55 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 56 4.1. Організація системи охорони праці на ТОВ «Захід-Агро МХТ» 56 4.2. Безпечне поводження із забороненими до використання, змішаними, неопізнаними пестицидами та агрохімікатами 60 Висновки до розділу 4 67 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70 ДОДАТКИ 74
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33307
References (Ukraine): 1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2009.-912 с. 2. Бойчак Т.М. Методика розрахунку та застосування відносних показників для оцінки фінансової стійкості підприємства: переваги та недоліки [Інститут менеджменту та економіки “Галицька академія”] / [Електронний ресурс] / Т. М. Бойчак. Режим доступу: http://www. rusnauka.com/ 19_N NM_2007/Economics/23323.doc.htm. 3. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика: монографія / Т.М.Сльозко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 304 с. 4. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / І.Б.Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є.Нагірська. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 688 с. 5. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Ткаченко Н. М. – 6-те вид., доп. і переробл. – К.: Алерта, 2013. – 982 с. 6. Вишневський М. Облік поточних біологічних активів / М. Вишневський // Податки та бухгалтерський облік. – 2008. – № 67(1147). – С. 15- 23. 7. Герцюк М.Н. Химико-аналитические аспекты идентификации запрещенных и непригодных пестицидов. / Герцюк М.Н. // Сотрудничество для решения проблемы отходов. – Х, 2004 –226 с. 8. Гончаренко Н.В. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями удосконалення / Н.В. Гончаренко // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наук. праць / За ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – 2011. – Вип. 26. – С. 202-207. 71 9. Гузар Б.С. Теоретичні і практичні проблеми оцінки біологічних активів за справедливою вартістю // Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. – 2009. – №5. – С. 99-101. 10. Гуменюк О.О. Взаємозв’язок між звітами в системі фінансової звітності / О.О. Гуменюк // «Інноваційна економіка». – 2012. - №5. – С. 116 – 119. 11. Жук В.М. Нові методологічні засади обліку сільськогосподарської діяльності та проблеми практичного застосування П(С)БО 30 «Біологічні активи» / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 12. – С. 115-117. 12. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: підручник / А.Г.Загородній, Г.О.Партин, Л.М.Пилипенко. – вид. 2-ге, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2009. – 422 с. 13. Закон України «Про пестициди і агрохімікати» №86/95 – ВР від 02.03.95 // Відомості Верховної Ради (ВВР), N 14, 1995–91 с. 14. Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (з врахуванням останніх змін, внесених Законом України № 663-VII від 24.10.2013 р.). 15. Замула І.В. Сутність і класифікація біологічних активів як об’єкта бухгалтерського обліку / І.В. Замула, Л.П. Черевко // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1 (59). – С. 74-76. 16. Звітність підприємств: Навчальний посібник / Г.М.Давидов, Н.С. Шалімова. – 2-ге видання. – К. : Знання, 2011. – 623 с. 17. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій // Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листо пада 1999 р. № 291 (з врахуванням змін і доповнень). 18. Катан Л.І. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Л.І. Катан, Л.І. Бровко, Н.П. Дуброва , Н.В. Бондарчук. – Суми: «Довкілля», 2009. – 184с. 72 19. Кащена Н.Б. Методика економічного аналізу: сутність та елементи [Електронний ресурс] / Н.Б. Кащена, О.В. Цуканова, Н.М. Гаркуша // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2014. – Вип. 1. – С. 40–51. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf/esprstp_2014_1_6.pdf. 20. Клименко О.П. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку поточних біологічних активів тваринництва // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №1. – С.94-97. Кондор, 2010. – 268 с. 21. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності : навчальний посібник / О. Кононенко, О. Маханько – Х. : Фактор, 2008. – 208 с. –34 с. 22. Кузьмович П.М. Поняття біологічних активів та їх класифікація // П.М. Кузьмович // Облік і фінанси АПК. – 2010. - № 4. – С. 32-37. 23. Лень В.С. Фінансовий облік: навчальний посібник / Лень В.С. – К.: Академія, 2011. – 608 с. 24. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку / Л.Г. Ловінська // Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с. 25. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 року № 1315 (з врахуванням змін і доповнень). 26. Методичні рекомендації з організації обліку біологічних активів і сіль ськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю / За ред. В.М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2008. № 1. – С. 5-22. 27. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах // Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 2 липня 2001 р. № 190 (з врахуванням змін і доповнень). 28. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку // Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356 (з врахуванням змін і доповнень). 73 29. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах // Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 73 (з врахуванням змін і доповнень). 30. Міжнародний стандарт фінансової звітності 41 «Сільське господарство» від 01.01.2012 року. 31. Моссаковський В. Облік біологічних активів / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 4. – С. 38-48. 32. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (з врахуванням змін і доповнень). 33. Організація обліку у підприємствах сільськогосподарської галузі / Шило В.П., Сопко В.В., Ільіна С.Б., Васьков В.Н.: Навчальний посібник. – К.: 34. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. Навчальний посібник / Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. – Тернопіль. – 2005. – 464 с. 35. Петрук В.Г., Яворська О.Г., Васильківський І. В., Гринюк І.І., Іщенко А.С., Євсєєва М.В., Звенигородський Е.Л., Петрук Г.Д., Гордієнко О.А., Звуздецька Н.С., Дензанов Г.О., Хімічева Г.І. Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів. // Під ред. Петрука В.Г. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2003. – 254 с. 36. Пиріжок С.Є. Поняття «біологічні активи»: порівняння П(С)БО 30 «Біологічні активи» і МСФЗ 41 «Сільське господарство» / Пиріжок С.Є. // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і ана лізу. Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 1 (13). – Житомир: 37. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій // Затверджено наказом 74 Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (з врахуванням змін і доповнень). 38. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. (з врахуванням змін і доповнень). 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (з врахуванням змін і доповнень). 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318 (з врахуванням змін і доповнень). 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 року № 790 (з врахуванням змін і доповнень). 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246 (з врахуванням змін і доповнень). 43. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05. 1995 року № 88 (з врахуванням змін і доповнень). 44. Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами: навч. посібник / За ред. проф. М.Ф.Огійчука. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 2013. – 608 с. 45. Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу: [навч. пос.] / І.Ф.Прокопенко, В.І. Ганін – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с. 46. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 с. 75 47. Сук Л.К. Фінансовий облік : [навч. посіб.] / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Знання, 2012. – 647 с. 48. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й.Атамас. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т. 1. – 358 с. 49. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник / За ред. проф. М.Ф.Огійчука. – 5-те видання, перероблене і доповнене. – К.: Алерта, 2009. – 1056 с. 50. Цал - Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: Підручник / Ю.С. Цал -Цалко, Ю.Ю. Мороз., Л.А. Суліменко – Вид. 5-є, доповнене. – Житомир: ЖОО ГО "Спілка економістів України”, 2012. – 609 с. 51. Циган Р.М. Удосконалення класифікації біологічних активів з метою підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи підприємства [Електронний ресурс] // Р.М. Циган, О.С. Костюк, Є.А. Тимченко // Ефективна економіка. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://economy.nayka.com.ua/ index.php?operation 52. Яненко О.В., Черево Л.П. Актуальність обліку біологічних
Spivak S., Spivak I., Krepych S., Fedorov O. Approach to Estimate the Level of Influence of Motivation on the Effectiveness of Employees Depending on Their Needs // 3th International Conference on Advanced Information and Communications Technologies, AICT 2019; Lviv; Ukraine; 2 July 2019 through 6 Juдy 2019 – Proceedings −July 2019, Article number 88478905, Pages 46-49.
Spivak, S., Spivak, I., Krepych, S., Faifura, V. Methods and tools of face recognition for the marketing decision making // IEEE International Scientific-Practical Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2019 – Proceedings ‒ October 2019, Article number 85083674664, Pages 212-216
1. Співак С. Удосконалення інноваційних важелів впливу на забезпечення ефективності діяльності виробничого підприємства (еколого-економічні аспекти) / Н. Кирич, Т. Лібусь, С. Співак. // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 1 (18). – С. 52-60.
1. Співак С.М. Соціально-економічні та інституційні засади і механізми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах адміністративно-територіальної реформи / С.М. Співак. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 404 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:071 — облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kushnir_mag.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка Кушнір.doc40 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools