Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32490

Title: Огляд підходів до поняття «компетенція» в освітньому процесі
Other Titles: The overview of approaches to «competence» notion in the educational process
Authors: Сновидович, Ірина
Snovydovych, Iryna
Affiliation: Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Сновидович І. Огляд підходів до поняття «компетенція» в освітньому процесі / Ірина Сновидович // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 185–191. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Snovydovych I. (2020) Ohliad pidkhodiv do poniattia "kompetentsiia" v osvitnomu protsesi [The overview of approaches to «competence» notion in the educational process]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 185-191 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 12-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.185
UDC: 378.001.9
Keywords: компетенції
навики
ключові компетенції
ключові ознаки
молодий фахівець
competences
skills
key competences
key characteristics
young specialist
Number of pages: 7
Page range: 185-191
Start page: 185
End page: 191
Abstract: Розглянуто й проаналізовано поняття «компетенція» на основі напрацювань українських та зарубіжних науковців. Обґрунтовано й описано визначення і встановлено основні ознаки та чинники, які об’єднують термін «компетенція», а також запропоновано власне визначення. Сформовано перелік ключових компетенцій для молодих фахівців відповідно до потреб і рекомендацій працедавців та вимог сучасного ринку праці. Також, вивчаючи та аналізуючи рекомендації Рамкової програми Європейського Союзу щодо оновлених ключових компетентностей, сформовано перелік важливих компетенцій, які необхідні молодим фахівцям для їх подальшої професійної реалізації. Адже входження України в Європейське освітнє середовище, інтеграція національної системи освіти у світову та орієнтація на європейські й світові стандарти зумовили впровадження до змісту сучасної освіти нових форм та видів навчання, які мають бути наповнені теоретичними та практичними засобами, суть яких розкривається через набуття студентами необхідних компетенцій. Сформовано перелік важливих компетенцій, необхідних молодим фахівцям для їх подальшої професійної реалізації. Крім цього, на основі вивчення вимог працедавців щодо майбутніх працівників наголошено, що дуже важливим для них є не так досвід роботи, як м’які навички або компетентності, так звані softskills, які допомагають успішно співпрацювати та комунікувати й досягати поставленої мети чи завдання. На основі рекомендацій Львівського обласного центру зайнятості сформовано перелік найнеобхідніших та затребуваних навичок, якими повинні володіти випускники закладів вищої освіти для того, щоб бути успішно працевлаштованим. Отже, реагуючи на потреби сучасного ринку праці, який нині активно змінюється, основними напрямками освіти стосовно компетентностей, що мають бути закладені у нові освітні програми, мають бути вміння пристосовуватися до швидких змін та викликів, уміння визначати цілі, управлінські компетенції, критично мислити й опрацьовувати інформацію, лідерство, ефективна комунікація, командна робота, спрямована на успішний результат
Analysis of «competence» notion is carried out in this paper taking into consideration the works of both Ukrainian and foreign scholars. The definition is substantiated, the main characteristics as well as the factors combining the term «competence» are determined and our own definition is proposed. The list of key competences for young specialists is developed according to the employers’ needs and recommendations and modern labor market requirements. Additionally, the list of important competences young specialists need for their further professional realization is made up by examining and analyzing the recommendations of the European Union Framework Program for updated key competences. Hence, Ukraine entry to the European educational environment, integration of the national education system into the world one and orientation to European and world standards resulted in the introduction the new forms and types of learning into the content of modern education. These forms should be supplied with theoretical and practical means, the essence of which is revealed by required students' competences acquisition. The list of important competences needed by young specialists for their further professional fulfilment is developed. Besides, on the basis of employers' requirements for future employees analysis it is emphasized that not only work experience but also soft skills or competencies promoting their successful collaboration and communication and achievement of their goals are very important. Based on the recommendations of Lviv Regional Employment Center, the list of the most important and required skills which graduates of higher education institutions should posses in order to be successfully employed is drawn up. Thus, responding to the needs of rapidly changing current labour market, the main areas of education in terms of competences included into new educational programs should be the ability to adapt to rapid changes and challenges, the ability to set goals, the ability to think critically and process information, management competencies, leadership, effective communication, teamwork aimed at successful results
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32490
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://sum.in.ua/p/4/250/2
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52560
http://www.rc.edu.ru/rc/bologna/
https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=6956&id_znaczenia=
http://www
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_4_15
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_3_19
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2010_15_37
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6871
https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=6956&id_znaczenia=4324342&l=13&ind=0
http://www.khutorskoy.ru/books/2008/A.V.Khutorskoy_L.N.Khutorskaya_Compet.pdf
References (Ukraine): 1. Словник української мови: в 11 томах. 1973. Т. 4. С. 250. URL: http://sum.in.ua/p/4/250/2 (дата звернення: 26.03.2020).
2. Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. 2008. № 3. С. 23–30. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52560.
3. Галямина И. Г. Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения с использованием компетентностного подхода. Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы: материалы к четвертому заседанию методологического семинара. Москва, 2004. С. 66. URL: http://www.rc.edu.ru/rc/bologna/ works.
4. Wielki słownik języka polskiego. URL: https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=6956&id_znaczenia= 4324342&l=13&ind=0 (дата звернення: 26.03.2020).
5. Кучай О. В. Компетенція і компетентність – відображення цілісності та інтеграційної суті результату освіти. Рідна школа. 2009. № 11. С. 44-48.
6. Хуторской А. В., Хуторская Л. Н. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования. Книги и статьи А. В. Хуторского. URL: http://www. khutorskoy.ru/books/2008/A.V.Khutorskoy_L.N.Khutorskaya_Compet.pdf.
7. Пoмeтун O. І. Диcкуciя укрaїнcьких пeдaгoгiв нaвкoлo питaнь зaпрoвaджeння кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду в укрaїнcькiй ocвiтi. Кoмпeтeнтнicний пiдхiд у cучacнiй ocвiтi: cвiтoвий дocвiд тa укрaїнcькi пeрcпeктиви. Київ, 2004. С. 112.
8. Фролов Ю. В., Махотин Д. А. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов. Высшее образование сегодня. 2004. № 8. С. 34–41.
9. Селевко Г. Компетентности и их классификация. Народное образование. 2004. № 4. С. 138–143.
10.Лейко С. В. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 4. С. 128–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_4_15.
11. Бібік Н. В. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ, 2004. С. 45–50.
12. Айзенбрат М. Сутність понять «компетентність» і «компетенція» в сучасній науковій парадигмі. Молодь і ринок. 2017. № 3. С. 88–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_3_19.
13. П’янковська І. В. «Компетенція» та «компетентність» як провідні поняття компетентісного підходу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія і педагогіка. 2010. Вип. 15. С. 202–211. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2010_15_37.
14.Юринець З. В. Самоменеджмент: підручник. Львів: СПОЛОМ, 2015. 360 с.
15.Кові Стівен Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей; пер. з англ. О. Любенко. 5-те вид. Харків: «КСД», 2019. 384 с.
16.Ягупов В. В., Свистун В. І. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. Наукові записки НаУКМА. Серія «Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота». Т. 71. 2007. С. 3–8. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6871.
References (International): 1. Slovnyk ukrajinsjkoji movy: v 11 tomakh. Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes. 1973. Vol. 4. 250 p. URL: http://sum.in.ua/p/4/250/2 (accessed: 26 March 2020).
2. Gholovanj M. S. Kompetencija i kompetentnistj: dosvid teoriji, teorija dosvidu. Competence and competence: experience of theory, experience theory. Higher education in Ukraine. 2008. No. 3. Р. 23–30. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52560 (accessed: 25 March 2020).
3. Galyamina I. G. Proektirovanie gosudarstvennyih obrazovatelnyih standartov v yisshego professionalnogo obrazovaniya novogo pokoleniya s ispolzovaniem kompetentnostnogo podhoda. Designing state educational standards for a new generation of higher education using a competency-based approach. Proceedings of the Russia in the Bologna process: problems, tasks, prospects. Moscow: Izdatelskiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004. 66 p.
4. Wielki slownik jezyka polskiego. Great dictionary of Polish. URL: https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=6956&id_znaczenia=4324342&l=13&ind=0 (accessed: 26 March 2020).
5. Kuchaj O. V. Kompetencija i kompetentnistj – vidobrazhennja cilisnosti ta integhracijnoji suti rezuljtatu osvity. Competence and competence – a reflection of the integrity and integration essence of the result of education. Ridna shkola. 2009. No. 11. Р. 44-48.
6. Hutorskoy A. V., Hutorskaya L. N. Kompetentnost kak didakticheskoe ponyatie: soderzhanie, struktura i modeli konstruirovaniya. Competence as a didactic concept: content, structure and design models. Books and articles A. V. Khutorsky (unpublished). URL: http://www.khutorskoy.ru/books/2008/A.V.Khutorskoy_L.N.Khutorskaya_Compet.pdf.
7. Pometun O. I. Dyckucija ukrajincjkykh pedaghoghiv navkolo pytanj zaprovadzhennja kompetentnicnogho pidkhodu v ukrajincjkij ocviti. Discussion of Ukrainian educators around the issues of managing a competent approach in the Ukrainian outlook. Kompetentnicnyj pidkhid u cuchacnij ocviti: cvitovyj docvid ta ukrajincjki percpektyvy. Kyiv, 2004. Р. 112.
8. Frolov Yu. V., Mahotin D. A. Kompetentnostnaya model kak osnova otsenki kachestva podgotovki spetsialistov. Competency model as a basis for assessing the quality of training. Vyisshee obrazovanie segodnya. 2004. No. 8. Р. 34–41.
9. Selevko G. Kompetentnosti i ih klassifikatsiya. Competencies and their classification. Narodnoe obrazovanie. 2004. No. 4. Р. 138–143.
10. Lejko S. V. Ponjattja “kompetencija” ta “kompetentnistj”: teoretychnyj analiz. The concept of “competence” and “competence”: a theoretical analysis. Pedaghoghichnyj proces: teorija i praktyka. 2013. Vol. 4. P. 128–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_4_15 (accessed: 27 March 2020).
11.Bibik N. V. Kompetentnisnyj pidkhid: refleksyvnyj analiz. Competency approach: reflexive analysis. Kompetentnisnyj pidkhid u suchasnij osviti: svitovyj dosvid ta ukrajinsjki perspektyvy. Kyiv, 2004. Р. 45–50.
12. Ajzenbrat M. Sutnistj ponjatj “kompetentnistj” i “kompetencija” v suchasnij naukovij paradyghmi. The essence of the concepts of “competence” and “competence” in the modern scientific paradigm. Molodj i rynok. 2017. No. 3. Р. 88–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_3_19 (accessed: 27 March 2020).
13. P'jankovsjka I. V. “Kompetencija” ta “kompetentnistj” jak providni ponjattja kompetentisnogho pidkhodu. “Competence” and “competence” as the leading concepts of a competence approach. Naukovi zapysky Nacionaljnogho universytetu “Ostrozjka akademija”. Serija: Psykhologhija i pedaghoghika. 2010. Vol. 15. P. 202–211. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2010_15_37 (accessed: 27 March 2020).
14.Jurynecj Z. V. Samomenedzhment: pidruchnyk. Self-management: a textbook. Lviv: SPOLOM, 2015. [In Ukrainian].
15. Stephen R. Covey. 7 zvychok nadzvychajno efektyvnykh ljudej. The 7 habits of highly effective people; transl. from english O. Ljubenko. Kharkiv: “KSD”, 2019. [In Ukrainian].
16.Jaghupov V. V., Svystun V. I. Kompetentnisnyj pidkhid do pidghotovky fakhivciv u systemi vyshhoji osvity. Competent Approach to Training in Higher Education. Naukovi zapysky NaUKMA. Serija “Pedaghoghichni, psykhologhichni nauky ta socialjna robota”. 2007. Vol. 71. P. 3–8. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6871 (accessed: 28 March 2020).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.