Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32479

Title: Трансфертне ціноутворення як інструмент управлінського обліку
Other Titles: Transfer pricing as a management accounting tool
Authors: Титенко, Лариса Василівна
Богдан, Святослав
Tytenko, Larysa
Bohdan, Sviatoslav
Affiliation: Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, Україна
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Титенко Л. В. Трансфертне ціноутворення як інструмент управлінського обліку / Лариса Титенко, Святослав Богдан // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 87–95. — (Облік і оподаткування).
Bibliographic description (International): Tytenko L., Bohdan S. (2020) Transfertne tsinoutvorennia yak instrument upravlinskoho obliku [Transfer pricing as a management accounting tool]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 87-95 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 19-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.087
UDC: 657.6
658.149.3
338.5
Keywords: трансфертна ціна
трансфертне ціноутворення
управлінський облік операцій трансфертного ціноутворення
центри відповідальності
методи та моделі трансфертного ціноутворення
transfer price
transfer pricing
management accounting for transfer pricing operations
responsibility centers
transfer pricing methods and models
Number of pages: 9
Page range: 87-95
Start page: 87
End page: 95
Abstract: Досліджено теоретико-методичні аспекти трансфертного ціноутворення суб’єкта підприємницької діяльності для формування комплексної інформаційної системи управління підприємством із розгалуженою структурою. Виявлено передумови застосування операцій, пов’язаних із трансфертним ціноутворенням, у структурі управлінського обліку великих суб’єктів підприємницької діяльності. Систематизовано наукові підходи до трактування сутності трансфертного ціноутворення та трансфертних цін. Визначено критерії, що розкривають змістовну сутність трансфертного ціноутворення як інструменту управлінського обліку. Наведено власне визначення трансфертного ціноутворення як інтегруючого інструменту управлінського обліку. Побудовано концептуальну модель трансфертного ціноутворення, яка представляє інструментарій оцінювання якості управління дочірніх підприємств (підрозділів, філій, структурних одиниць) за рахунок задоволення критеріїв роботи для кожної структурної одиниці, що входять до складу підприємства. Розглянуто практику застосування методів трансфертного ціноутворення в управлінському обліку і, відповідно, застосування трьох видів трансфертних цін (на основі ринкових цін, на основі собівартості, на основі договірних цін), а також їх різних модифікацій, які підприємства можуть використовувати при передаванніі товарів, виконанні робіт й наданні послуг. Обґрунтовано, що характер моделей трансфертного ціноутворення є економікоматематичним, тобто застосування в управлінському обліку економіко-математичних моделей має на меті здійснення діагностики внутрішніх процесів за допомогою логічних схем і математичних методів, таких як лінійне програмування, розробити найвигіднішу для підприємства програму виробництва та схему руху фінансових потоків. Висунуто гіпотезу, що максимізація прибутку в моделях трансфертного ціноутворення не є пріоритетним завданням, а трансфертні ціни встановлюються в результаті довготривалих переговорів. Запропоновано застосування моделей трансфертного ціноутворення здійснювати в комплексі із системою ключових показників ефективності (KPI) та збалансованою системою показників (BCS).
The theoretical and methodological aspects of business entity transfer pricing for the formation of complex information management system for the enterprise with multidivisional structure are investigated in this paper. The assumptions of transfer pricing transactions use in the management accounting structure for large business entities are identified. Scientific approaches to the interpretation of transfer pricing essence and transfer prices are systematized. The criteria that reveal the content-related essence of transfer pricing as an integrating management accounting tool are identified. The own definition of transfer pricing as an integrating management accounting tool is given. The conceptual transfer pricing model which is a tool kit for assessing the quality of subsidiaries management (subdivisions, branches, structural units) due to the operation criteria meeting for each structural unit included in the enterprise structure is constructed. Practical aspects of transfer pricing methods application in management accounting and, relatively, application of three types of transfer prices (on the basis of market prices, on the basis of cost value, on the basis of contracted prices) as well as their various modifications that business structures use for goods transfer, work performance, and services supply are considered in this paper. It is substantiated that transfer pricing models character is economic and mathematical, that is, economic and mathematical models use in management accounting is aimed at internal processes diagnosis and development of the most favorable production program and financial flow chart by means of logical circuits and mathematical methods, such as linear programming. It is hypothesized that profit maximization in transfer pricing models is not a foreground job, and transfer prices are determined as a result of long-lasting negotiations. It is proposed to use transfer pricing models in combination with Key Performance Indicator (KPI) and Balanced Scorecard (BCS).
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32479
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.2308/jmar-51390
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-14750-5_1
https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2018-0083
References (Ukraine): 1. Шевчук К. В. Застосування трансфертного ціноутворення для оцінювання діяльності центрів відповідальності. Фінанси, облік і аудит. 2012. № 7. С. 65–73.
2. Кулинич М. Б. Трансфертне ціноутворення як методичний прийом управлінського обліку центрів відповідальності. Вісник ТНЕУ. 2016. С. 159–167.
3. Десятнюк О. М., Черевко О. В. Теоретико-методологічні засади формування трансфертного ціноутворення на мікрорівні в умовах вітчизняної економіки. Економiст. № 1. 2015. С. 45–48.
4. Словник-довідник фінансиста АПК / за ред. Саблука П. Т. К.: 1997. 234 с.
5. Радецька Л. П., Овод Л. В. Управлінський облік: навч. посіб. К.: ВЦ «Академія», 2007. 352 с.
6. Атамас П. Й. Управлінський облік: 2-ге вид.: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 440 с.
7. Рябов A. B., Мельник Д. Ю. Трансфертное ценообразование и контроль цен налоговыми органами. Консультант. 1999. № 23. С. 68–74.
8. Мюллер Г., Гернон Х., Милк Г. Учет: международная перспектива / пер. с англ. 2-е изд., стереотип. М.: Финансы и статистика, 1996. 652 с.
9. Bouwens J., Steens B. Full-Cost Transfer Pricing and Cost Management. Journal of Management Accounting Research: Fall 2016, Vol. 28, No. 3. Р. 63–81. https://doi.org/10.2308/jmar-51390
10. Schuster P. Cost and Management Accounting. In: Transfer Prices and Management Accounting. Springer Briefs in Accounting. Springer, Cham. 2015. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-14750-5_1.
11. Smolarski J. M., Wilner N. and Vega J. G. Dynamic transfer pricing under conditions of uncertainty – the use of real options. Journal of Accounting & Organizational Change. 2019. Р. 535–556. https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2018-0083
References (International): 1. Shevchuk K. V. Zastosuvannya transfertnogo cinoutvorennya dlya ocinyuvannya diyalnosti centriv vidpovidalnosti. Application of transfer pricing to evaluate the activity of the responsibility centers. Finansy, oblik i audyt. 2012. No. 7. P. 65–73.
2. Kulynych M. B. Transfertne cinoutvorennya yak metodychnyj pryjom upravlinskogo obliku centriv vidpovidalnosti. Transfer pricing as a methodical method of managing accounting centers of responsibility. Visnyk TNEU. 2016. P. 159–167.
3. Desyatnyuk O. M., Cherevko O. V. Teoretyko-metodologichni zasady formuvannya transfertnogo cinoutvorennya na mikrorivni v umovax vitchyznyanoyi ekonomiky. Theoretical and methodological principles of the formation of transfer pricing at the micro level in the conditions of the domestic economy. Ekonomist. 2015. No. 1. P. 45–48.
4. Sabluk P. T. Slovnyk-dovidnyk finansysta APK. Dictionary of the AIC financier. K.: 1997. 234 p.
5. Radeczka L. P., Ovod L. V. Upravlinskyj oblik. Management accounting. K.: VCz “Akademiya”, 2007. 352 p.
6. Atamas P. J. Upravlinskyj oblik. Management accounting. K.: Centr uchbovoyi literatury, 2009. 440 p.
7. Ryabov A. B., Melnyk D. Yu. Transfertnoe cenoobrazovanye y kontrol cen nalogovumy organamy, Transfer pricing and price control by tax authorities. Konsultant. 1999. No. 23. P. 68–74.
8. Myuller G., Gernon X., Mylk G. Uchet: mezhdunarodnaya perspektyva. Accounting: An International Perspective. M.: Fynansy i statystyka, 1996. 652 p.
9. Bouwens J., Steens B. Full-Cost Transfer Pricing and Cost Management. Journal of Management Accounting Research. 2016. Vol. 28. No. 3. Р. 63–81. https://doi.org/10.2308/jmar-51390
10. Schuster P. Cost and Management Accounting. In: Transfer Prices and Management Accounting. Springer Briefs in Accounting. Springer, Cham. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-14750-5_1.
11. Smolarski J. M., Wilner N. and Vega J. G. Dynamic transfer pricing under conditions of uncertainty – the use of real options. Journal of Accounting & Organizational Change. 2019. Р. 535–556. https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2018-0083
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.