Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31610

Title: Проблеми виходу вітчизняних підприємств на європейські ринки
Other Titles: The problem of domestic enterprises entrance to the european markets
Authors: Бондаренко, Наталія
Гринько, Ірина
Bondarenko, Natalya
Hrynko, Iryna
Affiliation: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Бондаренко Н. Проблеми виходу вітчизняних підприємств на європейські ринки / Наталія Бондаренко, Ірина Гринько // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 56–62. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Bondarenko N., Hrynko I. (2019) Problemy vykhodu vitchyznianykh pidpryiemstv na yevropeiski rynky [The problem of domestic enterprises entrance to the european markets]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 56-62 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 4-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.056
UDC: 658
001.895
Keywords: зовнішні ринки
Європейський Союз
конкурентоспроможність
проблеми
продукція
інтеграція
international markets
European Union
competitiveness
problems
products
integration
Number of pages: 7
Page range: 56-62
Start page: 56
End page: 62
Abstract: Міжнародний ринок є надзвичайно містким, що створює значні перспективи для підприємств, але одночасно висуває й додаткові вимоги до керівництва. Експортно-імпортна політика підприємства потребує специфічного підходу до підтримання конкурентоспроможності продукції та фірми безпосередньо як з кількісних, так і якісних параметрів і стараннішого дотримання принципів і методів сучасного маркетингу. Вихід вітчизняних товаровиробників на європейський ринок – питання, яке в останні часи набуло особливої актуальності. Для ефективного включення у світовий економічний простір українським підприємствам необхідно виробляти таку продукцію, яка буде конкурентоспроможною на зовнішніх ринках. Це може бути досягнуто на підставі розроблення стратегії просування національного експорту на світовому ринку. Така стратегія повинна полягати не в простому нарощуванні обсягів експорту, а в сприянні створенню довготермінових конкурентних переваг і стабільному розширенні, якісному поліпшенні й на основі цих переваг, позицій країни на світовому ринку. Розглянуто перспективи, що відкриваються перед вітчизняними підприємствами, пов`язані з їх виходом на європейський ринок та існуючі проблеми зовнішнього і внутрішнього характеру, які потребують негайного подолання. Проаналізовано динаміку торгівлі товарами та послугами України з країнами ЄС. Досліджено основні стратегії виходу українських підприємств на зовнішні ринки. Також досліджено процес реалізації політичного курсу України як європейської держави, котра прагне рівноправного партнерства з країнами європейського простору. Окрім того, розроблено рекомендації щодо відповідності продукції українських підприємств вимогам європейських стандартів. Отже, участь України у міжнародних інтеграційних процесах є необхідною умовою формування економічної стабільності країни, затвердження її позицій у системі міжнародних відносин.
The international market is extremely vast creating significant prospects for enterprises, but at the same time put forward additional demands to management. The export-import policy of the enterprise requires the specific approach to maintaining the competitiveness of products and the firm directly, both in terms of quantity and quality parameters, and more careful adherence to the principles and methods of modern marketing. The entrance of domestic producers to the European market has been recently an important problem. For effectively integration into the world economic space, it is necessary for Ukrainian enterprises to produce products competitive in foreign markets. This can be achieved due to the strategy development for activities of national export promotion in the world market. Such strategy should not be to aimed only at the export volumes increase, but at the promotion of long-term competitive advantages and stable expansion, based on these advantages quality improvement of the country's position in the world market. The prospects for domestic enterprises concerning their entrance to the European market and the existing problems of external and internal nature, which require immediate solution are described in this paper. The dynamics of goods and services trade of Ukraine with EU countries is analyzed. The main strategies of Ukrainian enterprises entrance to foreign markets are investigated. The process of implementation of the political course of Ukraine as the European state, which tends to equal partnership with the countries of the European space is investigated in this paper. Moreover, recommendations concerning the Ukrainian enterprises products conformity with the requirements of European standards are developed. Therefore, Ukraine's participation in international integration processes is the necessary condition for the country economic stability formation, its position approval in the international relations system.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31610
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://tib.znaimo.com.ua/docs/25500/index-10148-1.html
http://www.niss.gov.ua/articles/1733/
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartersHomepage/29685/node/29685_uk
http://ebooktime.net/book_44_glava_42_4
http://www.stelmaschuk.info/archive-internet-conference/65-conferencia-17-10-2013/887-887.html
References (Ukraine): 1. Андрійчук В. Г. Детермінанти формування торгівельної політики України: регіональний аспект. К.: КНЕУ, 2011. 624 с.
2. Дем'яненко М. Я., Іванина Ф. В. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва. Економіка АПК. 2009. № 9. С. 43.
3. Мостенська Т. Л. Основи маркетингу: навчальний посібник. К.: Кондор, 2012. 240 с.
4. Мерза Н. З. Режим вільної торгівлі з Європейським союзом як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів. URL: http://tib.znaimo.com.ua/docs/25500/index-10148-1.html.
5. Шаров О. М. Щодо економічних ринків, пов’язаних з існуванням неторгових бар’єрів у відносинах між Україною та Європейським Союзом. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1733/.
6. Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade.
7. Відносини між ЄС та Україною: інформаційна довідка. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartersHomepage/29685/node/29685_uk.
8. Основні методи здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД. URL: http://ebooktime.net/book_44_glava_42_4.
9. Дрозд О. В. Проблеми та перспективи для економіки України після вступу в зону вільної торгівлі. URL: http://www.stelmaschuk.info/archive-internet-conference/65-conferencia-17-10-2013/887-887.html.
References (International): 1. Andriichuk V. H. Determinanty formuvannia torhivelnoi polityky Ukrainy: rehionalnyi aspekt. Kyiv, 2011. 624 p. [Іn Ukrainian].
2. Demianenko M. Ya., Ivanyna F. V. Derzhavna pidtrymka yak faktor zabezpechennia konkurentospromozhnoho ahrarnoho vyrobnytstva: Ekonomika APK. 2009. No. 9. Р. 43. [Іn Ukrainian].
3. Mostenska T. L. Osnovy marketynhu: navchalnyi posibnyk. Kyiv, 2012. 240 р. [Іn Ukrainian].
4. Merza N. Z. Rezhym vilnoi torhivli z Yevropeiskym soiuzom yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vitchyznianykh tovariv. URL: http://tib.znaimo.com.ua/docs/25500/index-10148-1.html.
5. Sharov O. M. Shchodo ekonomichnykh rynkiv, poviazanykh z isnuvanniam netorhovykh barieriv u vidnosynakh mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1733/.
6. Torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo Ukraina-YeS. URL: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade.
7. Vidnosyny mizh YeS ta Ukrainoiu: informatsiina dovidka. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartersHomepage/29685/node/29685_uk.
8. Osnovni metody zdiisnennia zovnishnoi torhivli subiektamy ZED. URL: http:// ebooktime.net/book_44_glava_42_4.
9. Drozd O. V. Problemy ta perspektyvy dlia ekonomiky Ukrainy pislia vstupu v zonu vilnoi torhivli. URL: http://www.stelmaschuk.info/archive-internet-conference/65-conferencia-17-10-2013/887-887.html.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.