Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31600

Title: Електронний цифровий підпис: облік та оподаткування
Other Titles: Electronic digital signature: accounting and taxation
Authors: Галушка, Наталія Йосипівна
Стецюк, Надія Євгенівна
Halushka, Nataliia
Stetsiuk, Nadia
Affiliation: Товариство з обмеженою відповідальністю «Степ», Тернопіль, Україна
Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» Тернопільської обласної ради, Тернопіль, Україна
Limited Liability Company «Step», Ternopil, Ukraine
Municipal Non-Profit Enterprise «Ternopil Regional Clinical Dermatovenerologic Dispensary», Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Галушка Н. Й. Електронний цифровий підпис: облік та оподаткування / Наталія Галушка, Надія Євгенівна Стецюк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 172–178. — (Бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
Bibliographic description (International): Halushka N., Stetsiuk N. (2019) Elektronnyi tsyfrovyi pidpys: oblik ta opodatkuvannia [Electronic digital signature: accounting and taxation]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 172-178 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 15-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.172
UDC: 651.028(083.73)
681.3
002
Keywords: електронний цифровий підпис
сертифікат ключа
токен
посилений сертифікат ключа
електронна звітність
електронний документообіг
electronic digital signature
key certificate
token
enhanced key certificate
electronic reporting
electronic document flow
Number of pages: 7
Page range: 172-178
Start page: 172
End page: 178
Abstract: Проаналізовано економічну сутність та специфіку електронного цифрового підпису як елемента інформаційної безпеки підприємства, а також розглянуто його структуру. Обґрунтовано актуальність використання електронного цифрового підпису в умовах автоматизації управлінської діяльності на основі cyчасних інформаційних технологій i зacoбiв телекомунікацій. З’ясовано, що електронний цифровий підпис досить широко використовується в країнах з ринковою економікою. Від світових тенденцій у цьому напрямі намагається не відставати й Україна. Тому з розвитком і модернізацією технологій для зручності й швидкості проведення операцій в Україні розпочалося широке застосування електронних документів, обов’язковим інструментом яких є електронний цифровий підпис. Досліджено основні переваги та недоліки застосування електронного цифрового підпису на українських підприємствах. Розкрито процедури отримання електронного цифрового підпису фізичними та юридичними особами, зазначено їх особливості та відмінності. Обґрунтовано, що електронні цифрові ключі та електронні цифрові підписи можуть бути ідентифіковані, а їх використання – приносить економічні вигоди для суб’єкта господарювання, а значить, їх місце – в складі нематеріальних активів. Тому їх слід відображати на балансі підприємства за вартістю придбання і нараховувати амортизацію. Доведено, що використання електронного цифрового підпису в господарській діяльності забезпечує захищеність інформації, що передається від стороннього втручання чи викривлення та надає їй статусу юридичної. Висвітлено особливості відображення електронного цифрового підпису на рахунках бухгалтерському обліку, а також особливості його оподаткування відповідно до П(С)БО та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
The economic essence and specific character of electronic digital signature as the element of the enterprise information security are analyzed in the paper and its structure is considered. The relevance of the use of electronic digital signature under the conditions of management activities automation on the basis of modern information technologies and telecommunication facilities is substantiated. It is determined that electronic digital signature is widely used in the countries with market economy. Ukraine is also trying to keep up with world trends in this direction. Therefore, with the development and modernization of technologies for convenient and fast operations, the widespread use of electronic documents, for which electronic digital signature is an obligatory tool started in Ukraine. The main advantages and disadvantages of electronic digital signature use in Ukrainian enterprises are investigated by the authors. Procedures for obtaining electronic digital signature by individuals and legal entities are revealed, and their peculiarities and differences are indicated. It is substantiated that electronic digital keys and electronic digital signatures can be identified, and their use – brings economic benefits for the entity, and therefore their place – in the intangible assets, so they should be reflected on the enterprise's balance sheet at cost and depreciation . It is proved that the electronic digital signature use in business activities ensures the security of information transmitted from unauthorized interference or distortion and gives it legal status. The features of electronic digital signature display on the accounting accounts, as well as features of its taxation in accordance with P(C)BO and international accounting standards are highlighted.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31600
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23292/1/111-112.pdf
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view
http://zakon.rada.gov.ua
References (Ukraine): 1. Волинець В. І. Електронний цифровий підпис: сутність, принципи дії та порядок отримання. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23292/1/111-112.pdf.
2. Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс. URL:http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view.
3. Кукарін О. Б. Електронний документообіг та захист інформації: навч. посіб. / за заг. ред. Н. В. Грицяк. Київ: НАДУ, 2015. 84 с.
4. Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 7.02.2013 р. № 73 зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VІ. URL:http://zakon.rada.gov.ua.
6. Положення стандарт бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
7. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
8. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 07. 11.2018 р. №2155-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
References (International): 1. Volynets V. I. Elektronnyi tsyfrovyi pidpys: sutnist, pryntsypy dii ta poriadok otrymannia. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23292/1/111-112.pdf. [Іn Ukrainian].
2. Informatsiino-dovidkovyi departament Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. Zahalnodostupnyi informatsiino-dovidkovyi resurs. URL: http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view. [Іn Ukrainian].
3. Kukarin O. B. Elektronnyi dokumentoobih ta zakhyst informatsii: navch. posib. / za zah. red. N. V. Hrytsiak. Kyiv: NADU, 2015. 84 p. [Іn Ukrainian].
4. Natsionalne polozhennia standart bukhhalterskoho obliku 1 “Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti”: zatverdzheno Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 7.02.2013. 2015. No. 73 zi zminamy ta dopovnenniamy. URL: http://zakon.rada.gov.ua. [Іn Ukrainian].
5. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 2.12.2010. No. 2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua. [Іn Ukrainian].
6. Polozhennia standart bukhhalterskoho obliku 8 “Nematerialni aktyvy”: zatverdzheno Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.10.1999. No. 242 zi zminamy ta dopovnenniamy. URL: http://zakon.rada.gov.ua. [Іn Ukrainian].
7. Pro elektronni dokumenty ta elektronnyi dokumentoobih: Zakon Ukrainy vid 22.05.2003. No. 851-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua. [Іn Ukrainian].
8. Pro elektronni dovirchi posluhy: Zakon Ukrainy vid 07.11.2018. No. 2155-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.