Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31588

Title: Контекстна реклама: метрики і КРІ
Other Titles: Contextually targeted advertising: metrics and KPI
Authors: Іванечко, Неля Ростиславівна
Хрупович, Світлана Євгенівна
Ivanechko, Nelia
Khrupovych, Svitlana
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна
Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Іванечко Н. Р. Контекстна реклама: метрики і КРІ / Неля Ростиславівна Іванечко, Світлана Євгенівна Хрупович // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 61. — № 6. — С. 79–84. — (Економіка та управління підприємством).
Bibliographic description (International): Ivanechko N., Khrupovych S. (2019) Kontekstna reklama: metryky i KRI [Contextually targeted advertising: metrics and KPI]. Galician economic journal (Tern.), vol. 61, no 6, pp. 79-84 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (61), 2019
Galician economic journal, 6 (61), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 61
Issue Date: 19-Dec-2019
Submitted date: 11-Dec-2019
Date of entry: 15-May-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06.079
UDC: 339.138
Keywords: реклама
контекстна реклама
визначення ефективності
метрики
КРІ
advertising
contextually targeted advertising
performance measurement
metrics
KPI
Number of pages: 6
Page range: 79-84
Start page: 79
End page: 84
Abstract: Розглянуто питання визначення ефективності контекстної реклами. Обґрунтовано актуальність дослідження та необхідність систематизувати усі показники веб-аналітики. Здійснено аналіз кожного показника й конкретизовано значення. Встановлено, що коефіцієнт конверсії допомагає визначити відсоток користувачів, які виконали певну дію; показник клікабельності показує співвідношення користувачів, які натиснули за посиланням на сайт до тих, які його побачили; показник ціна за клік відображає суму, яка оплачується рекламній площадці за кожен клік згідно з оголошення; ціна за дію є сумою, яка оплачується рекламній площадці, коли користувач робить цільову дію; вартість ліда оцінює не лише здійснену дію користувачем сайту, а й отриману контактну інформацію людини, потенційно зацікавленої у пропонованому товарі або послузі; вартість залучення клієнта є сумою, яка в середньому витрачається на залучення кожного нового клієнта та включає в себе витрати на рекламу, зарплату маркетингового відділу, витрати на програмне забезпечення, дизайнерів; коефіцієнт залишених кошиків показує відсоток користувачів, які додали товар у корзину й залишили її, не оформивши замовлення з різних причин; окупність витрат на рекламу відображає прибуток, який компанія отримує за кожен долар, витрачений на рекламу; середній дохід з користувача вказує, скільки грошей приносить кожен користувач за певний період часу; термін окупності показує, скільки потрібно часу, щоб повернути гроші, витрачені на одного клієнта; показник відтоку клієнтів відображає відсоток клієнтів, які припиняють бути клієнтами протягом певного періоду; показник відтоку доходу показує, скільки грошей втрачає компанія через відтік клієнтів; окупність витрат на рекламу відображає прибуток, який компанія отримує за кожен долар, витрачений на рекламу; частка гаманця є відсотком коштів, витрачених на компанію від загальної суми, яку клієнт витрачає на товари та послуги тієї ж категорії. Запропоновано для визначення ефективності контекстної реклами використовувати показник ціна за дію (CPA) і показник затрат на 1000 (СРМ).
The article deals with the problem of determining the effectiveness of contextually targeted advertising. The importance of the investigation and the need to systematize all web-analytics indicators are substantiated. Each indicator is analyzed and values are specified. It is defined that conversion rate contribute to the determination of the percentage of users performing a certain action; click-through rate shows the ratio of users who clicked on the sitelink to those who saw it; the cost-per-click metric reflects the amount paid to the ad slot for each click per ad; cost-per-action is the amount paid for an ad slot when a user takes a targeted action; the cost of lead evaluates not only the action performed by the site user, but the contact information received from a person potentially interested in the product or service being offered; the cost of customer attraction is the amount spent on average to attract each new customer and includes the cost of advertising, the salary of the marketing department, the cost of software, designers; left off shopping cart ratio shows the percentage of users who have added the item to the cart and left it off without placing an order for various reasons; payback on advertising reflects the revenue the company receives for every dollar spent on advertising; average revenue per user indicates how much money each user brings over a given period of time; payback period shows how long it takes to get back the money spent on one customer; customer outflow rate reflects the percentage of customers who stopped being customers for a specific period; the outflow metric shows how much money the company lost through customer outflow; payback on advertising costs reflects the revenue the company receives for every dollar spent on advertising; the wallet share is the percentage of money spent on the company from the total amount the client spends on goods and services of the same category. It is proposed to use cost-per-action (CPA) and cost-per- thousand (CPM) indices to determine the contextually targeted advertising effectiveness.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31588
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/139
https://doi.org/10.22178/pos.29-5
https://ag.marketing/kontextna-reklama/
https://promodo.ua/ua/blog/KPI-dlya-nachinayushego-online-biznesa.html#gref
https://doi.org/10.22178/pos
References (Ukraine): 1. Іваненко Л. Контекстна реклама як засіб просування Інтернет-сайтів. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. 2017. № 2. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/139 (дата звернення: 01.12.2019).
2. Бабієва О. Особливості маркетингової діяльності в Інтернет. Traektoriâ Nauki = Path of Science. Section «Economics». 2017. Vol. 3. No. 12. Р. 4001–4006. https://doi.org/10.22178/pos.29-5
3. Падерін І. Д., Романов О. В., Титовец Є. С. Розвиток Інтернет-маркетингу на підприємствах малого та середнього бізнесу. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 1 (43). С. 120–124.
4. Левицька Т. О., Шамін Є. Ю. Використання контекстної реклами в Інтернет-маркетингу. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки. 2017. Вип. 34. С. 163–169.
5. Контекстна реклама. URL: https://ag.marketing/kontextna-reklama/ (дата звернення: 04.12.2019).
6. Колінько А. Ключові метрики онлайн-магазину для початківців. URL: https://promodo.ua/ua/blog/KPI-dlya-nachinayushego-online-biznesa.html#gref (дата звернення: 04.12.2019).
7. Перри Маршалл, Брайан Тодд Контекстная реклама, которая работает. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 464 с.
8. Воронюк А., Полищук А. Актуальный интернет-маркетинг. Киев: Агентство «IPIO», 2018. 160 с.
References (International): 1. Ivanenko L. Kontekstna reklama yak zasib prosuvannya Internet-saytiv. Ekonomiko-pravova paradyhma rozvytku suchasnoho suspilstva. 2017. № 2. URL: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/139 (accessed: 01.12.2019). [Іn Ukrainian].
2. Babiyeva O. Osoblyvosti marketynhovoyi diyalnosti v Internet. Traektoriâ Nauki = Path of Science. Section “Economics”. 2017. Vol. 3. No. 12. Р. 4001–4006. [Іn Ukrainian]. https://doi.org/10.22178/pos. 29-5
3. Paderin I. D., Romanov O. V., Tytovets Ye. S. Rozvytok Internet-marketynhu na pidpryyemstvakh maloho ta serednoho biznesu. Ekonomichnyy visnyk Donbasu. 2016. No. 1 (43). Р. 120–124. [Іn Ukrainian].
4. Levytska T. O., Shamin Ye. Yu. Vykorystannya kontekstnoyi reklamy v Internet-marketynhu. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Tekhnichni nauky. 2017. Vol. 34. Р. 163–169. [Іn Ukrainian].
5. Kontekstna reklama. URL: https://ag.marketing/kontextna-reklama/ (accessed: 04.12.2019). [Іn Ukrainian].
6. Kolinko A. Klyuchovi metryky onlayn-mahazynu dlya pochatkivtsiv. URL: https://promodo.ua/ua/blog/KPI-dlya-nachinayushego-online-biznesa.html#gref (accessed: 04.12.2019). [Іn Ukrainian].
7. Perri Marshall, Brayan Todd Kontekstnaya reklama, kotoraya rabotaet. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber, 2014. 464 p. [Іn Russian].
8. Voronyuk A., Polischuk A. Aktualnyiy internet-marketing. Kiev: Agentstvo «IPIO», 2018. 160 p. [іn Russian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 6 (61)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.