Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30475
Title: Дослідження напрямів підвищення конкурентоспрооможності у контесті інноваційної політики підприємства (на прикладі ТОВ “Тернопільська меблева фабрика”)
Other Titles: Research of directions of increase of competitiveness in the context of enterprise innovation policy (on the example of LTD "Ternopil Furniture Factory")
Authors: Алонге, Олугвабемілекс Озавеше
Alonge Oluhvabemilex Ozaveshe
Bibliographic description (Ukraine): Алонге Олугвабемілекс Озавеше.Дослідження напрямів підвищення конкурентоспрооможності у контесті інноваційної політики підприємства (на прикладі ТОВ “Тернопільська меблева фабрика”): дипломна робота магістра за спеціальністю „073 — менеджмент“ /Олугвабемілекс Озавеше Алонге — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 151 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 14-Jan-2020
Country (code): UA
Supervisor: Нагорняк, Галина Степанівна
UDC: УДК 330.341
Keywords: інновація
інноваційна діяльність
фактор конкурентоспроможності
інноваційна активність
інноваційний розвиток
інноваційна політика
інноваційна спрямованість
інноваційний продукт
нововведення
інноваційний процес
конкурентоспроможність
конкурентоспроможний товар
критерій конкурентоспроможності
competitiveness criterion
innovation
factor of competitiveness
innovation activity
innovation development
innovation orientation
innovation policy
innovation product
innovation
innovation process
competitiveness
competitive product
Abstract: Магістерська робота (144 с., 12 рис., 20 табл., 48 літ. джерел) на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальністю 073 “Менеджмент”, спеціалізації “Управління інноваційною діяльністю”. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет економіки та менеджменту. – Тернопіль, 2019. Мета роботи – дослідити та обґрунтувати напрями підвищення конкурентоспроможності ТОВ “Тернопільська меблева фабрика” у контексті інноваційної політики. Об’єктом дослідження виступає ТОВ “Тернопільська меблева фабрика”, яке розташоване у с. Біла Тернопільського р-ну, а також аналітична, статистична та фінансова інформація, конкурентні позиції та інноваційна політика даного підприємства, його значення у галузі та економіці країни, а також інструменти щодо вирішення проблеми дієвого забезпечення конкурентоспроможності у контексті інноваційної політики підприємства. Предмет дослідження – визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства у контексті інноваційної політики, сукупність факторів, що зумовлюють наявний стан інноваційних процесів ТОВ “Тернопільська меблева фабрика”.
Master's thesis (144 p., 12 figs., 20 tables, 48 lit. sources) for obtaining the educational qualification level "Master" in the specialty 073 "Management", specialization "Management of innovative activity". – Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University, Faculty of Economics and Management. – Ternopil, 2019. The purpose of the work is to investigate and substantiate the directions of increasing the competitiveness of LTD "Ternopil Furniture Factory" in the context of innovation policy. The object of research is LTD "Ternopil Furniture Factory", which is located in the village. White Ternopil district, as well as analytical, statistical and financial information, competitive position and innovation policy of the enterprise, its importance in the industry and economy of the country, as well as tools to solve the problem of effective competitiveness in the context of enterprise innovation policy. The subject of the study is to determine the directions of increasing the competitiveness of the enterprise in the context of innovation policy, a set of factors that determine the existing state of innovation processes of LTD "Ternopil Furniture Factory".
Content: Вступ.. 6 1. Теоретична частина. Теоретичні аспекти визначення напрямків підвищення конкурентоспроможності у контексті інноваційної політики підприємства.. 11 1.1. Сутність та основні види конкурентоспроможності у контексті інноваційної політики підприємства.. 11 1.2. Визначення показників конкурентоспроможність підприємства.. 1.3. Загальні принципи інноваційної політики підприємства.. 39 Висновки до першого розділу.. 47 2. Аналітико-дослідницька частина. Дослідження конкурентоспроможності у контексті інноваційної політики ТОВ “Тернопільська меблева фабрика”..50 2.1. Характеристика інноваційної діяльності ТОВ “Тернопільська меблева фабрика”..2.2. Аналіз показників виробничо-господарських діяльності підприємства... 57 2.3. Дослідження інноваційної політики ТОВ “Тернопільська меблева фабрика”..64 Висновки до другого розділу... 74 3. Проектно-рекомендаційна частина. напрямки підвищеня конкурентоспроможності ТОВ “Тернопільська меблева фабрика” у контексті інноваційної політики..77 3.1. Обґрунтування комплексу інноваційних заходів у системі інноваційної політики підприємства... 77 3.2. Оновлення основних виробничих фондів як один із чинників підвищення конкурентоспроможності ТОВ “Тернопільська меблева фабрика” у контексті інноваційної політики.. 86 3.3. Оцінка ефективності інноваційних проектів.. 91 Висновки до третього розділу.. 103 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях.. 106 4.1. Охорона праці.. 106 4.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях.. 119 4.2.1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.. 119 4.2.2. Повені. Розрахунок зон ураження при повенях... 124 Висновки до четвертого розділу.. 128 5. Екологія. 130 5.1. Екологічний менеджмент.. 130 5.2. Роль природних ресурсів у суспільному розвитку.. 136 Висновки до п'ятого розділу... 140 Висновки.. 142 Бібліографія 147
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30475
Copyright owner: „©Алонге Олугвабемілекс Озавеше"
References (Ukraine): 1. Закон України “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 14, ст.168 (втратив чинність, окрім ст. 4). 2. Закон України “Про підприємства” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 24, ст. 272. 3. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / За ред. А.С. Довгерта та Н.С. Кузнецової. – К.: Юстиніан, 2005. – 695 с. 4. Андрушків Б.М., Мельник Л.М., Малюта Л.Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч.-метод. посіб. Тернопіль: ТНТУ, 2010. 271 с. 5. Бандурка О.М., Червяков І.М., Посилкіна О.В. Фінансово-економічний аналіз. Харків, 2012. 300 c. 6. Баранцева С. Стратегічне управління прибутком як регулятор діяльності підприємств. Торгівля і ринок України, 2008. Вип. 14, т. 2. С. 81-86. 7. Білоус Т. М. Мале підприємство в Україні.: сучасний стан та проблеми 8. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. К.: 9. Бутинець Ф.Ф., Романчик К.В. Основи бізнесу: навч. посіб. Вид. 2-ге, доповн. і перероб. Житомир: ПП “Рута”, 2008. 364 с. 10. Будаєва О.В. Фінансове обґрунтування маркетингових програм за допомогою технологій інвестиційного проектування. Фінанси України. – 2007. Вип. No 8. С. 50-53. 11. Бухало С. М. Организация планирования и управления деятельностью промышленного предприятия. К.: Высшая школа, 2008. – 450 с. 12. Бутко М., Мурашко М. Організаційні заходи сприяння малому бізнесу. Економіка України. 2008. No 7. С. 20-25. 13. Василик О. Д. Теорія фінансів: підруч. К.: Ніос, 2008. 230 с. 148 14. Волков О.І., Денисенко М.П., Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: підруч. Вид. 3-є. К.: Центр навчальної літератури, 2007. 662 с. 15. Ганущак-Єфіменко Л.М. Бізнес-модель управління інноваційно активними підприємствами на ринку. Актуальні проблеми економіки, 2010. Вип. No7(109). С. 81–93. 16. Глазьев С. Стабилизация и экономический рост. Вопросы экономики, 2008. Вып. No 1. С. 90-103. 17. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления. М.: Экономика, 2009. 190 с. 18. Дзюбіна А. В. Розкриття змісту поняття “інноваційний потенціал” та визначення його складових. Вісник НУ “Львівська політехніка”, 2012. No 628: Проблеми економіки та управління. С. 72-77. 19. Ізмаїлова К. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. К.: МАУП, 2008. 180 с. 20. Ілляшенко С.М., Біловодська О.А. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств: монограф. Суми: Університетська книга, 2010. 281 с. 21. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. К: Видавничий центр “Академія”, 2011. 400 с. 22. Касьяненко В.О. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011. No4. Т. ІІ. С. 200-204. 23. Коваль А.А. Особливості формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю підприємства. Вісник КНУТД. 2011. Вип. No2. С. 40–47. 424. Коваленко О.В., Шуть Я.І. Управління інноваційною діяльністю промислового підприємства в умовах кризи. Вісник Запорізького національного університету. 2011. Вип. No4. С. 28–35. 149 25. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2011. 210 с. 26. Колінко Н.О. Структурно-логістична схема управління інноваційною діяльністю / Вісник НУ "Львівська політехніка"", 2012. Серія No727 "МенеджментС. 329–340. 27. Кравченко М.О. Кадрова складова інноваційного потенціалу промислових підприємств. Маркетинг в Україні. НТУУ “КПІ”, 2011. Вип. No1 (7). С. 36-39. 28. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2003. 504 с. 29. Купчак Б.Ф. Напрями активізації інноваційних процесів у сфері малого підприємництва. Науковий вісник НЛТУ України, 2014. Вип. 10. С. 239-244. 30. Ларіна К.В. Маркетинговий підхід до управління технічним переозброєнням виробництва. Управління розвитком: збірник наукових статей (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств”. Х.: ХНЕУ, 2006. No 7. С. 185-188. 31. Ларіна К.В. Структурне моделювання стратегії технічного переозброєння підприємства / К. В. Ларіна // Економіка розвитку. – 2006. – No 4 (40). – С. 101-105. 32. Ларіна К.В. Сучасний підхід до стратегії технічного розвитку підприємств. Управління розвитком: збірник наукових статей. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні”. Х.: ХНЕУ, 2005. No3. С. 56- 57. 33. Лебедєва І.Б., Касянова Л.П., Новак О.В. Інноваційний менеджмент. – Алчевськ: ДГМГ, 2010. 205 с. 150 34. Лепейко Т.І., Коюда В.О., Лукашов С.В. Інноваційний менеджмент. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2009. 440 с. 35. Литвиненко М.В., Кравцов А.О. Формування стратегії науково- технічного розвитку на рівні організації. Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Х.: НТУ “ХПІ”. 2013. Вип. No 20 (993) С. 40-47. 36. Ліпич O. М. Упpaвління і peгулювaння виpoбничo-peсуpсним пoтeнціaлoм підприємств. Л.: Eкoнoмічнa думкa, 2006. 245 с. 37. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 295 с. 38. Микитюк П.П., Сенів Б.Г. Інноваційна діяльність: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2009. 320 с. 39. Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2011. 248 с. 40. Третяк В.В. Інноваційний розвиток як фактор конкурентоспроможності регіону. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2, 2008 (4). С.129-132. 41. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: [підруч.]/ Л. І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. – 480 с. 42. Чорна М.В., Глухова С.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств: монограф. Харків: ХДУХТ, 2012. 210 с. 43. Чухрай Н.І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2012. 340 с. 44. Чухрай Н.І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2010. 340 с. 45. Шамина Л. К. Инновационный потенциал предприятия. Инновации. – 2013. Вип. No 9 (107). С. 58-60. 46. Шипуліна Ю.С. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: монограф. Суми: ВТД “Університетська 151 книга”, 2011. 280 c. 47. Шпигуляк О.Г. Проблеми економічних відносин в механізмі ціноутворення аграрного ринку. Економіка АПК, 2009. Вип. No10. С. 77-82. 48. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: підруч. К.: КОНДОР, 2006. 398 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:073 — менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoreferat_Alonge_2019.pdf235,79 kBAdobe PDFView/Open
dyplomt_Alonge.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools