Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30473
Title: Дослідження напрямів активізації інноваційної діяльності підприємства (на прикладі сільськогосподарського ТОВ “Гомін”)
Other Titles: Investigation of directions of activation of innovative activity of the enterprise (on the example of agricultural LLC "Gomin")
Authors: Тернавський, Ігор Васильович
Ternavsky I.V.
Bibliographic description (Ukraine): Тернавський І. В. Дослідження напрямів активізації інноваційної діяльності підприємства (на прикладі сільськогосподарського ТОВ “Гомін”) дипломна робота магістра за спеціальністю „073 — менеджмент“ / Ігор Васильович Тернавський — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 145 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Date of entry: 14-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Нагорняк, Галина Степанівна
Committee members: Сороківська Олена Анатоліївна
UDC: УДК 338
Keywords: інновація
інноваційний менеджмент
інноваційний розвиток
сільське господарство
інноваційний проект
інноваційний потенціал
innovative development
agriculture
innovative management
innovation
іnnovative project
innovation potential
Number of pages: 145
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня “Магістр” за спеціальністю 073 “Менеджмент”, спеціалізацією “Управління інноваційною діяльністю”. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. У магістерській роботі розглянуто теоретико-прикладні засади активізації інноваційної діяльності підприємства. Проаналізовано інноваційну діяльність ТОВ “Гомін”. Запропоновано та обґрунтовано напрями активізації інноваційної діяльності, зокрема рекомендовано до впровадження інноваційний проект вирощування нової продукції, використання лізингу для придбання нового обладнання, а також розширення асортименту продукції.
Master's Degree in obtaining a Master's Degree in the specialty 073 "Management", specialization "Innovation Management". Ternopil Ivan Pulyuj National Technical University. – Ternopil, 2019. In the master's thesis the theoretical and applied principles of activation of innovative activity of the enterprise are considered. Innovative activity of LLC “Gomin” is analyzed. The directions of intensification of innovative activity are proposed and substantiated, in particular, it is recommended to implement an innovative project of growing new products, using of leasing to purchase new equipment as well as expanding the product range.
Content: Вступ. 6 1. Теоретична частина. теоретико-прикладні засади активізації інноваційної діяльності підприємства. 11 1.1. Сутність та мета інноваційної діяльності підприємств.. 11 1.2. Визначення показників ефективності інноваційної діяльності промислового підприємства.. 23 1.3. Особливості системи забезпечення інноваційного розвитку агропромислового підприємства.. Висновки до першого розділу.. 42 2. Аналітико-дослідницька частина. аналіз інноваційної діяльності ТОВ “Гомін”..45 2.1. Характеристика функціонування ТОВ “Гомін”..45 2.2. Аналіз потенціалу для забезпечення інноваційної діяльності товариства.. 53 2.3. Аналіз фінансової діяльності ТОВ “Гомін”...68 Висновки до другого розділу... 73 3. Проектно-рекомендаційна частина. напрями активізації інноваційної діяльності ТОВ “Гомін”..76 3.1. Інноваційний проект вирощування нової продукції як важливий напрям активізації інноваційної діяльності ТОВ “Гомін”..76 3.2. Пропозиції реалізації інноваційного проекту на основі лізингу в діяльності підприємства.. 88 3.3. Забезпечення активізації інноваційної діяльності ТОВ “Гомін” шляхом впровадження пропозиції розширення асортименту продукції..92 Висновки до третього розділу.. 100 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях..102 4.1. Охорона праці....102 4.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях..109 4.2.1. Організація цивільного захисту ТОВ "Гомін", ліквідація наслідків можливих надзвичайних ситуацій..109 4.2.2. Захист запасів с/г продукції від забруднення радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами..114 Висновки до четвертого розділу...120 5. Екологія..123 5.1. Екологічний менеджмент...123 5.2. Роль природних ресурсів у суспільному розвитку..129 Висновки до п'ятого розділу..133 Висновки..135 Бібліографія..140
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30473
Copyright owner: „©Тернавський І. В."
References (Ukraine): 1. Закон України “Про власність” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. – No 20. – Ст. 249. 2. Закон України “Про конкуренцію” // Відомості Верховної Ради України, 1997. – No 36. – Ст. 167. 3. Закон України “Про інноваційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 2002. – No 36. – Ст. 266 (поточна редакція від 05.12.2012). 4. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” // Відомості Верховної Ради України, 1991. – No 41. – Ст. 546. 5. Закон України “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, No 14. – Ст. 168 (втратив чинність, окрім ст. 4). 6. Закон України “Про підприємства” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, No 24. – Ст. 272. 7. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004. – No 9. – Ст. 79. 8. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. – No 18, No 19-20, No 21-22. – Ст. 144 (із змінами та доповненнями). 9. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. За ред. А. С. Довгерта та Н. С. Кузнецової. К.: Юстиніан, 2005. 695 с. 10. Андрушків Б. М., Харів П. С., Кирич Н. Б. Економіка підприємства: посіб. з самост. вивч. ТІСІТ, 2007. 312 с. 11. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методичні положення та приклади, механізми: друге вид., перероб. і доп. Тернопіль: Лілея, 1997. – 292 с. 12. Андрушків Б. М., Вовк Ю. Я., Крамар І. Ю.. Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємництва: монограф. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. 340 с. 141 13. Андрушків Б. М., Мельник Л. М., Малюта Л. Я. Прикладні аспекти ринку інновацій: навч.-метод. посіб. Тернопіль. ТНТУ імені Івана Пулюя, 2010. 159 с. 14. Бельчик Т. А., Чуйкова Д. С. Оценка инновационного развития региона как инструмент совершенствования региональной инновационной системы (на примере Кемеровской области). Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, 2015. Том 23. Випуск 4. С. 19-27. 15. Ванієва А. Р. Методичні засади економічної оцінки виробничо- ресурсного потенціалу господарської діяльності. Агросвіт, 2013. No 9. С. 50-53. 216. Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. К.: ЦУЛ, Фенікс, 2011. 440 с. 17. Волков О.І., Денисенко М.П., Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: підруч. Вид. 3-є. К.: Центр навчальної літератури, 2007. 662 с. 18. Горшенин В. П. Критерии и показатели инновационного потенциала персонала корпорации. Инновации, 2012. No 4 (91). С. 115-119. 19. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підруч. Л.: Бак, 2006. 624 с. 20. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия: учеб. пособ. 2-е изд. М. : Финансы и статистика, 2012, 208 с. 21. Дерлоу Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: пер. з англ. К.: Всеувито, Наукова думка, 2009. 242 с. 22. Дзюбіна А. В. Розкриття змісту поняття “інноваційний потенціал” та визначення його складових. Вісник НУ “Львівська політехніка”, 2012. No 628: Проблеми економіки та управління. С. 72-77. 23. Должанський І. З. Управління потенціалом підприємства: навч. посіб. І. З. Должанський. К.: Ценр навчальної літератури, 2011. 362 с. 24. Желтенков А. В., Ильяшенко С. Н., Масленникова Н. П., Рябиченко С. А., Ильяшенко Н. С. Инновационный менеджмент: учеб. пособ. М. Издательство МГОУ, 2010. 446 с. 142 25. Жихор О. Б. Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації. Львів. НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2011. 544 с. 26. Замула О. О., Пітя В. С. Інноваційний менеджмент: консп. лекц. Харків. НТУ “ХПІ” 2012. 80 с. 27. Іванова I. В. Менеджмент підприємства: практикум: навч. посіб. К. Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 247 с. 28. Іванова І. В. Менеджер – професійний керівник: навч. посіб. К. Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2008, 207 с. 29. Ілляшенко С. М. Інноваційні процеси в економіці. Порівняльний аналіз формальних методів генерації ідей інновацій. Механізм регулювання економіки, 2012. No 3. С. 66-76. 30. Ілляшенко С. М., Біловодська О. А. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств: монограф. Суми: Університетська книга, 2010. 281 с. 31. Ильдеменов С. В., Ильдеменов А. С., Воробьев В. П. Инновационный менеджмент. М. ИНФРА, 2009, 208 с. 32. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий): практикум / под ред. Б. Н. Чернышова, Т. Г. Попадюк. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 240 с. 33. Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. К: Видавничий центр “Академія”, 2011. 400 с. 34. Келли Г., Армстронг Р. Тренинг принятия решений. СПб. Питер, 2011. 224 с. 35. Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента: учеб. для вузов, под. ред. проф. В. А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 208 с. 36. Коваленко О.В., Шуть Я.І. Управління інноваційною діяльністю промислового підприємства в умовах кризи. Вісник Запорізького національного університету. 2011. Вип. No4. С. 28–35. 143 37. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Вінниця. ВНТУ, 2011. 210 с. 38. Колінко Н.О. Управління інноваційною діяльністю як основа якісних зрушень. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", 2011. Серія No704 "Менеджмент". С. 10–17. 39. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособ. К. МАУП, 2009. 256 с. 40. Кравченко М. О. Кадрова складова інноваційного потенціалу промислових підприємств. НТУУ. КПІ. Маркетинг в Україні, 2011. No1 (7). С. 36-39. 41. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент. К. КНЕУ, 2003. 504 с. 42. Кузьмін О., Мельник О. Менеджмент: теоретичні засади та прикладні аспекти. Львів. Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2009. 152 с. 43. Купчак Б. Ф. Напрями активізації інноваційних процесів у сфері малого підприємництва. Науковий вісник НЛТУ України, 2014. Вип. 10. С. 239- 244. 44. Круш П. В. Економіка підприємства: навч. посіб. К. Ельга-Н. КНТ, 2009. 780 с. 45. Ларіна К. В. Сучасний підхід до стратегії технічного розвитку підприємств. Управління розвитком: збірник наукових статей (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні”). Х. ХНЕУ, 2013. No3. С. 56- 57. 46. Лебедєва І. Б., Касянова Л. П., Новак О. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Алчевськ. ДГМГ, 2010, 205 с. 47. Лепейко Т. І., Коюда В. О., Лукашов С. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Х. ВД “ІНЖЕК”, 2009. 440 с. 48. Литвиненко М. В., Кравцов А. О. Формування стратегії науково- технічного розвитку на рівні організації. Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Х.: НТУ “ХПІ”, 2013. No 20 (993). С. 40-47. 144 49. Ліпич O. М. Упpaвління і peгулювaння виpoбничo-peсуpсним пoтeнціaлoм підприємств. Л.: Eкoнoмічнa думкa, 2011. 245 с. 50. Маглаперідзе А. С., Коровіна З. П. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Донецьк-Макіївка. НОРД-ПРЕС, 2012. 250 с. 51. Малярець Л. М., Ларіна К. В. Методичний підхід до комплексної оцінки організаційно-технічного рівня виробництва. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія, 2006. No 719. С. 82-90. 52. Макаренко В. Вся правда про хліб. Агро-Перспектива, 2014. No6. С. 24 – 27. 53. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Тернопіль. Економічна думка, 2006. 295 с. 54. Микитюк П. П., Сенів Б.Г. Інноваційна діяльність: навч. посіб. К. Центр учбової літератури, 2009. 320 с. 55. Михайлова Л. І., Турчіна С. Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. К. Центр навчальної літератури, 2011. 248 с. 56. Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д. Цивільна безпека: навч. посіб. К. Центр учбової літератури, 2008. 158 с. 57. Мірошник Р. О., Меренюк Л. В. Проблеми використання та оцінки інноваційного потенціалу підприємств. Вісник НУ “Львівська політехніка”, 2012. No 611. Проблеми економіки та управління. С. 191-197. 58. Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч.-метод. посіб. К. КНЕУ, 2009. 150 с. 59. Палига Є. Соціально-економічний механізм формування ефективної економіки. Львів: ІРД НАН України, 2012. 340 с. 60. Плотнікова М. Ф., Мосейчук В. В. Стратегічні орієнтації підприємств хлібопекарської промисловості. Міжнародний науково-виробничий журнал “Економіка АПК”, 2013. No 12. С. 42-48. 145 61. Рачинська Г. В., Лісовська Л. С. Визначення та оцінювання інноваційної привабливості підприємств. Вісник НУ “Львівська політехніка”, 2010. No 628. Проблеми економіки та управління. С. 272-276. 62. Семенов Г. А., Станчевський В. К., Панкова М. О., Семенов А. Г., Гребінець К.М. Організація і планування на підприємстві: навч. посіб. – К. Центр навчальної літератури, 2013. 528 с. 63. Смирнов В. М. Проблеми переходу української економіки на інноваційний шлях розвитку. Прометей, 2011. No 1 (22). С. 253-256. 64. Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. К. Академвидав, 2012. 464 с. 65. Стадник В. В., Йохна М. А. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Хмельницький. ХНУ, 2010. 320 с. 66. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч. посіб. За заг. ред. О. М. Ястремської, Г. В. Верещагіної. X.: ВД “ІНЖЕК”, 2012. 340 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:073 — менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoreferat_Ternavsky_I_V_2020.pdf364,43 kBAdobe PDFView/Open
dyplom_Ternavsky_I_V_2020.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools