Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30166
Title: Дослідження шляхів покращення фінансово-господарської діяльності підприємства, на прикладі ТОВ “Аграрій”
Other Titles: Research of ways of improvement of financial and economic activity of the enterprise, on the example of LTD “Agrarij”
Authors: Будник, Ірина Василівна
Budnyk, I.V.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Будник Ірина Василівна. Дослідження шляхів покращення фінансово-господарської діяльності підприємства, на прикладі ТОВ “Аграрій” : дипломна робота магістра за спеціальністю „073 — менеджмент“/ І. В. Будник. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 182 с.
Issue Date: 24-Dec-2019
Submitted date: 9-Dec-2019
Date of entry: 9-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Сороківська, Олена Анатоліївна
Committee members: Островська, Галина Йосипівна
UDC: 631.15
Keywords: 073
менеджмент
менеджмент
стратегія
потенціал
інвестор
інвестиції
фінанси
фінансовий менеджмент
фінансово-господарська діяльність
фінансовий ринок
фінансово-інвестиційна діяльність
прибуток
productive activities
technological and human resources
fixed assets
human resources
technological equipment
economic evaluation
agriculture
Abstract: Мета магістерської роботи – дослідити шляхи покращення фінансово-господарської діяльності ТОВ “Аграрій”. Об’єкт дослідження – ТОВ “Аграрій”, яке займається вирощування зернових та технічних культур. Предмет дослідження – дослідження шляхів покращення фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, а також теоретичні питання, основні принципи, методи, правові та прикладні аспекти дослідження шляхів покращення фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. Розроблено пропозиції із покращення фінансово-господарської діяльності ТОВ “Аграрій”: обґрунтовано пропозиції впровадження сучасної технології вирощування озимої пшениці у ТОВ “Аграрій”; запропоновано оновлення технологічного обладнання як можливість покращення фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства; рекомендовано використання електронної форми продажу товарів як елемент покращення управління фінансово-інвестиційною діяльністю ТОВ “Аграрій”. Результати дослідження впроваджено у господарську діяльність ТОВ “Аграрій”.
The Object of Investigation is “Agraryi” LLC which is engaged in cultivation of grain and industrial crops. The Aim of the Work is to study ways to improve financial and economic activity of enterprise. The Methods of Investigation - economic-statistical, and comparative analysis, the method of expert survey dialectical knowledge, economic synthesis. The economic feasibility of necessity of introduction of modern technology of cultivation of winter wheat in LLC " Agraryi " is carried out, the expediency of updating of technological equipment as an opportunity of improvement of financial and economic activity of agricultural enterprise is investigated, efficiency of using electronic form of sale of goods as an element of improvement of management of financial and investment activities is determined. The results of the activities implemented Ltd. "Agraryi".
Content: ВСТУП.. 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…10 1.1 Організація фінансово-господарської діяльності підприємства: поняття та економічна сутність.. 10 1.2 Методичні засади дослідження організації фінансово-господарської діяльності підприємства.. 14 1.3 Показники оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства ..21 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “АГРАРІЙ”..37 2.1 Загальна характеристика управлінської діяльності ТОВ “Аграрій”..37 2.2 Аналізування використання виробничих засобів сільськогосподарського підприємства ..45 2.3 Аналізування основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ “Аграрій”..53 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “АГРАРІЙ”…70 3.1 Впровадження сучасної технології вирощування озимої пшениці у ТОВ “Аграрій”…70 3.2 Оновлення технологічного обладнання як можливість покращення фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства...81 3.3 Використання електронної форми продажу товарів як елемент покращення управління фінансово-інвестиційною діяльністю “Аграрій”...86 РОЗДІЛ 4. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА..110 4.1 Дослідження проблем та перспектив зростання вітчизняних сільськогосподарських підприємств ..110 4.2 Нормативно-правове регулювання функціонування товариства з обмеженою відповідальністю в Україні..114 РОЗДІЛ 5. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ..120 5.1 Розрахунок показників абсолютної результативності впровадження сучасної технології вирощування озимої пшениці у ТОВ “Аграрій”..120 5.2 Розрахунок показників абсолютної результативності оновлення технологічного обладнання як можливість покращення фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства …123 5.3. Розрахунок показників відносної результативності використання електронної форми продажу товарів як елемент покращення управління фінансово-інвестиційною діяльністю “Аграрій”…126 РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ…135 6.1 Охорона праці..135 6.2 Застосування алгоритму класифікації надзвичайних ситуацій та порядку реагування на них суб’єктами господарювання…146 РОЗДІЛ 7. ЕКОЛОГІЯ…157 7.1 Система управління природокористуванням у регіоні…157 7.2 Екологічна політика підприємства...161 ВИСНОВКИ..169 CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…175
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30166
Copyright owner: Будник І.В.
References (Ukraine): Список опублікованих праць за темою магістерської роботи : 1. Оксентюк Р. А., Будник І. В., Козій Я. В. Визначення ефективності функціонування національних промислових підприємств з позиції фінансового управління. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування", 28 березня 2019 року. Т.: ПП Паляниця В. А., 2019. С. 58-59. 2. Оксентюк А., Будник І., Козій Я. Інформаційні технології як один з важливих факторів інноваційного розвитку та фінансової стабільності вітчизняних підприємств. Матеріали XXI наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 16-17 травня 2019 року. Секція "Управління та адміністрування, економіка". Т.: ТНТУ, 2019. С. 167-168.
1. Про власність. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 20, ст. 249. 2. Про охорону навколишнього середовища. Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. 3. Про підприємства. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 24, ст. 272. 4. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление; пер. с англ.; под ред. Ю.Н. Кантуревского. СПб.: Питер, 2012. 5. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: учеб.-метод. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2007. 6. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг: учеб. пособ. М.: ИНФРА-М. Норма, 2007. 7. Андрушків Б.М., Харів П.С., Кирич Н.Б. Економіка підприємства: посіб. з самост. вивч. курсу. Тернопіль: ТІСІТ, 2007. 312 с. 8. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. Т.: Лілея, 1997. 9. Балабанова Л.B., Холод В.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. К.: Професіонал, 2006. 10. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства. К: Либідь, 2008. 384 с. 11. Баранцева С. Стратегічне управління прибутком як регулятор діяльності підприємств. Торгівля і ринок України, 2008. вип. 14, т. 2. С. 81-86. 12. Білоус О.Г., Білоус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоспроможність та ефективність. К.: Знання, 2008. 210 с. 13. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента; пер. с англ.; под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2007. 14. Бpигхeм E.Ф. Oснoви фінaнсoвoгo мeнeджмeнту. К.: “Мoлoдь”, 2004. 323 с. 15. Бутник О.М. Економіко-математичне моделювання динамічних закономірностей розвитку економічних систем. Харків: Інжек, 2008. 224 с. 16. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб., вид. 2-ге, виправл. і доп. К.: Центр навчальної літератури, 2009. 504 с. 17. Василенко В.О., В.Г. Шматько. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. К.: ЦУЛ, Фенікс, 2011. 440 с. 18. Василик О.Д. Теорія фінансів: підруч. К.: НІОС, 2008. 416 с. 19. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб., 3-е узд., перераб., испр. и доп.: ТК Велби, изд-во “Проспект”, 2009. 504 с. 20. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підруч. К.: КНЕУ, 2008. 290 с. 21. Гайворонський В.М., Жушман В.П., Погорецька Н.В. та ін. Господарське право України: підруч. для студ. юр. спец. вищих закладів освіти; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. Х.: Право, 2005. 384 с. 22. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2000. 23. Гримблат С., Воронов М. Організаційна культура та командна діяльність. Персонал. 2013. № 3. С. 67-74. 24. Гpидчин М.В. Финaнсoвый мeнeджмeнт: куpс лeкций.; 3-e изд. К.: МAУП, 2004. 160 с. 25. Гулик А. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, 2004. 26 січня. C. 60-65. 26. Даерт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Изд-во “Питер”, 2000. – 832 с. 27. Дашкевич А.В., Ващенко К.О., Білоус Г.М. Практичні рекомендації щодо започаткування і ведення підприємницької діяльності. Посібник, 2006. 207 с. 28. Житнa І.П. Eкoнoмічний aнaліз гoспoдapськoї діяльнoсті підпpиємств: нaвч. пoсіб.: пep. з poс. К.: Вищa шкoлa, 2007. 217 с. 29. Жнякін Б.O., Нeскpeбa А.М. Eкoнoмікa підпpиємствa: нaвч. пoсіб. для студ. ВНЗ. Д.: Aльфa-пpeсс, 2005. 160 с. 30. Завадський Й.С. Менеджмент: Management. Т. 1. К.: УФІМБ, 2005. 543 с. 31. Зінь В.A. Плaнувaння діяльнoсті підпpиємствa: підpуч. К.: ВД “Пpoфeсіoнaл”, 2004. 320 с. 32. Зяткoвський І.В. Фінaнси підпpиємств: нaвч. посіб. К.: Кoндop, 2004. 364 с. 33. Іванова I.В. Менеджмент підприємства: практикум: навч. посіб. К.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 247 с. 34. Ізмaйлoвa К.В. Сучaсні тeхнoлoгії фінaнсoвoгo aнaлізу: нaвч. посіб. К.: МAУП, 2005. 148 с. 35. Іващенко В.М., Болох М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. К.: ЗАТ “Нічлава”, 2010. 204 с. 36. Ізмаїлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. К.: МАУП, 2009.152 с. 37. Ильин А.И. Планирование на предприятии: учеб. пособ.: в 2 ч. Ч. 1: Стратегическое планирование. – Мн., 2008. 38. Ісаков М.Г. Види та організаційні форми підприємств в Україні. Вісник Академії правових наук України. 2004. № 4 (39). С. 224-230. 39. Ісаков М.Г. Особенности юридических лиц как субъектов хозяйствования. Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. Донецк: ИЭПИ НАН Украины, Юго-Восток ЛтТД, 2005. С. 218-223. 40. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: підруч.; за ред. проф. А.Г. Загороднього. Вид. 3-тє, переробл. і доповн. К.: Знання, 2008. 41. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 2011. 210 с. 42. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб., 2-ге вид., перероб. і доповн. К.:Знання, 2010. 485 с. 43. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. К: Знання, 2008. 378 с. 44. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы; пер. с франц. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 2010. 300 с. 45. Колпаков B.M. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособ. К.: МАУП, 2004. 256 с. 46. Кoнoнeнкo O.Д. Aнaліз фінaнсoвoї звітності. Х.: Фaктop, 2008. 139 с. 47. Коробов М.Л. Фінанси промислового підприємства. К.: Вік-Глобус, 2011. 220 с. 48. Коробов М.Л. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. К: Знання, 2009. 350 с. 49. Кравчук В.М. Засновник – підприємство: сутність взаємовідносин. Право України. 1998. № 8. С. 103-108. 50. Кравчук В.М. Заміна власника (засновника) приватного підприємства. Підприємництво, господарство і право. 2000. №1. С. 50-53. 51. Крайник О.П., Барвінські Є.С. Економіка підприємства: навч. посіб. Львів: Інтелект, 2011. 240 с. 52. Кривонос А.О. Бізнес-планування на підприємстві: навч. посіб. К.: МАУП, 2009. 160 с. 53. Лaхтіoнoвa Л.A. Фінaнсoвий aнaліз суб’єктів господарювання. К.: КНEУ, 2004. 352 с. 54. Ліпич O.М. Упpaвління і peгулювaння виpoбничo-peсуpсним пoтeнціaлoм підприємств. Л.: Eкoнoмічнa думкa, 2006. 245 с. 55. Осовська Г.В. Основи менеджменту: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. К.: “Кондор”, 2003. 556 с. 56. Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч.-метод. посіб. К.: КНЕУ, 2009. 150 с. 57. Паленичак О. В. Збереження й відтворення родючості грунтів як головна умова сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2012. № 6. С. 91. 58. Панас Р. М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель: навч. посіб. К. : Каравела, 2011. 224 с. 59. Перспективи екологізації аграрного виробництва в Україні: зб. наук. праць; за заг. ред. Ю. О. Лупенка, О. В. Ходаківської. К.: ННЦ ІАЕ, 2012. 182 с. 60. Петрина М.Ю., Петрина М.Ю., Максим’юк С.В. Оцінка та аналіз конкурентоспроможності інноваційних проектів у стратегічному управлінні технологічних парків України. Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. 2009. №3. С. 126-129. 61. Петрович Й.М., Лущак Н.С. Формування конкурентного потенціалу організації на інноваційних засадах. Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Львів, 2011. Вип. 698 "Проблеми економіки та управління". С. 3-10. 62. Петруха С., Колотуша М. Методологічні засади аналізу фінансового стану хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України. Економіст. 2007. № 5. С. 15-27. 63. Пинда О. Виробничий потенціал фермерських господарств Львівщини / О. Пинда // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій: матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 18-21 верес. 2012 р. Львів, 2012. С. 338–342. 64. Пістун І.П. Охорона праці практикум: навч. посіб. Суми, 2009. 241 с. 65. Підлісецький Г. М. Стратегічні напрями формування матеріально- технічної бази сільського господарства. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: зб. матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, 16-17 жовтня 2012 р. К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2013. С. 204–207. 66. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учеб. пособ. М.: КНОРУС, 2008. 240 с. 67. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: підруч. Тернопіль: Економічна думка, 2001. 454 с. 68. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск: МП “Экоперспектива”, 2011. 240 с. 69. Садєков А., Гусєва О. Методичний підхід до оцінки ефективності стратегічних змін на підприємстві. Вісн. Київського нац. торг.-екон. ун-ту. 2006. №2. С. 5-9. 70. Сердюк О.Д. Теорія і практика менеджменту: навч. посіб. К.: Професіонал, 2008. 432 с. 71. Смоляр Л.Г., Халімон А.А. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2010. №2. С. 201-209. 72. Соловьов І.О., Мурзак О.О. Маркетингові аспекти діяльності суб’єктів ринку хлібобулочних виробів. Економіка АПК. 2005. № 2. С. 100-106. 73. Стрельникова Л. Процессы принятия решения. Секретарь-референт. 2010. №5. С. 15-22. 74. Самсонов Н.Ф., Баранникова Н.П., Володин А.А. Финансовый менеджмент. М.: Финансы: ЮНИТИ, 2009. 175 с. 75. Сердюк О.Д. Теорія і практика менеджменту: навч. посіб. К.: Професіонал, 2008. 432 с. 76. Сопко В.В. Облік та аналіз в управлінні підприємством. К: Техніка, 2009. 182 с. 77. Стеценко І.Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: навч. посіб. К.: А. С. К., 2005. 224 с. 78. Тарасенко І.О., Королько О.М., Белявська К.С. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління. Актуальні проблеми економіки. 2009. №9. С. 133-141. 79. Тарнавська Н.П. Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств в умовах розвитку k-суспільства. Актуальні проблеми економіки. 2010. №11. С. 156-164. 80. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. К.:КНЕУ, 2003. 565 с. 81. Техінов Ю.В. Бенчмаркінг, бізнес-розвідка як складові успішного розвитку бізнесу. Актуальні проблеми економіки. 2007. №9. С. 126-132. 82. Тирпак О.В., Тирпак В.І. Організаційні структури бізнесу: порядок створення і функціонування. Тернопіль: Джура, 2008. 340 с. 83. Транченко Л.В. Формування організаційної структури підприємства відповідно до вимог програмно-цільового управління. Актуальні проблеми економіки. 2006. №4. С. 158-164. 84. Труш Ю.Л. Обґрунтування основних проблем та аналіз хлібопекарської галузі в Україні під час економічної кризи. Формування ринкових відносин в Україні. Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності. Київ, 2010. № 1. С. 98-101. 85. Труш І. Приватне підприємство як важливий чинник сприяння розвитку малого бізнесу. Право України. № 10. 2007. С. 50-54. 86. Туленков М. Особливості управління кадровим потенціалом сучасної організації. Довідник кадровика. 2007. №3. С. 102-108. 87. Фаріон І.Д., Чичун В.А. Стратегічний аналіз: навч. посіб. Тернопіль: Екон. думка, 2005. 528 с. 88. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. Вид. 2-ге, змін. К.: КНЕУ, 2013. 324 с. 89. Федоренко, В.Ф. Гриньов В.Г., Федулова Л.І. Бізнес-менеджмент: навч. посіб.; за заг. ред. Л.І. Федулової. К.: МАУП, 2007. 90. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. К.: МАУП, 2011.190 с. 91. Фисенко М.К., Заяц Н.Е. Теория финансов: учеб. пособ. Минск: Высшая школа, 2010. 260 с. 92. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України: підруч.; вид. 2, перероб. і доп. К.: Істина, 2007. 639 с. 93. Хелферт Э. Техника финансового анализа: пер. с англ. М.: Аудит, ЮНИТИ, 2006. 663 c. 94. Хміль Ф. Удосконалення управління вітчизняними організаціями в контексті економічних та суспільних змін. Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. 2009. №1. С. 31-35. 95. Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях: навч-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2003. 108 с. 96. Цигилик В.М., Кошулько О.П. Роль аналізу фінансової діяльності підприємства у системі стратегічного управління. Економіка. Фінанси. Право. 2006. №7. С. 8-13. 97. Шеремет О. Правове положення повних товариств та товариств з додатковою відповідальністю. Підприємництво, господарство і право. 2003. № 11. С. 17-20. 98. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підруч.; 2-ге вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2004. 699 с. 99. Шило В.П., Верхоглядова Н.І. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб. К.: Кондор, 2005. 240 с. 100. Язвінська Н.В., Касперович Я.О. Маркетингова веб-стратегія підприємства – данина моді чи вимога сучасності? Маркетинг в Україні. 2011. №2. С. 51-54. 101. Ярошевич Н.Б. Управління виробничими ресурсами та функціональний поділ виробничої системи. Вісн. НУ “Львівська політехніка”: “Логістика”. Львів: В-во НУ “Львівська політехніка”, 2011. № 424. С. 367.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:073 — менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська робота Будник І.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open
Автореферат_Будник І.pdf256,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools