Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30070
Title: Підвищення економічної ефективності заходів реалізації стратегії розвитку регіону в контексті децентралізації (на прикладі Шумської міської ради Тернопільської області)
Other Titles: Increasing the economic efficiency of measures to implement the regional development strategy in the context of decentralization (on the example of the Shum City Council of Ternopil region)
Authors: Попов, Микола Сергійович
Popov, M. S.
Bibliographic description (Ukraine): Попов М. С. Підвищення економічної ефективності заходів реалізації стратегії розвитку регіону в контексті децентралізації (на прикладі Шумської міської ради Тернопільської області): дипломна робота магістра за спеціальністю „051 — економіка“ / М.С. Попов. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 119 с.
Issue Date: 24-Dec-2019
Date of entry: 4-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Різник, Наталія Михайлівна
UDC: 338.1
Keywords: 051
економіка
основні засоби
основні фонди
капітал
ефективність
моделювання
fixed assets
capital
efficiency
modeling
Number of pages: 119
Abstract: Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 051 «Економіка» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2019. Магістерську роботу виконано на 113 аркушах, містить 24 рисунки, 42 таблиці, додатки на 6 сторінках. В ній використано 41 літературне джерело, а саме статті, монографії, автореферати дисертацій, підручники, електронні ресурси з тематики оцінки та підвищення ефективності реалізації стратегій регіонального розвитку. Об’єкт дослідження: методика оцінки ефективності реалізації стратегії розвитку регіонів. Предмет дослідження: стратегія розвитку Шумської об’єднаної територіальної громади. Методи дослідження: економіко-математичне моделювання, кореляційно-регресійне прогнозування, SWOT-аналіз, стратегічний аналіз, проектний аналіз. В першому розділі розкрито теоретичні основи забезпечення стратегічного розвитку регіонів в умовах децентралізації. В другому розділі проведено аналіз ефективності стратегії розвитку Шумської об’єднаної територіальної громади. В третьому розділі запропоновано шляхи удосконалення інформаційного механізму щодо ефективного розподілу коштів. У спеціальній частині проведено моделювання оцінки пріоритетності регіону за домінантними елементами соціально-економічного розвитку. В п’ятому розділі проведено організаційно-економічне обгрунтування заходів реалізації стратегії розвитку Шумської ОТГ. В шостому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.
Master's degree in specialty 051 "Economics" - Ivan Puliuyi Ternopil National Technical University. - Ternopil. 2019 The master's work is done on 113 sheets, contains 24 drawings, 42 tables, supplements on 6 pages. It uses 41 literary sources, namely articles, monographs, abstracts of dissertations, textbooks, electronic resources on the topic of evaluation and increasing the effectiveness of implementation of regional development strategies. Object of study: a technique for evaluating the effectiveness of implementing a regional development strategy. Subject matter: Strategy for the development of the Shum United Territorial Community. Research methods: economic-mathematical modeling, correlation-regression forecasting, SWOT-analysis, strategic analysis, project analysis. The first section outlines the theoretical foundations for ensuring the strategic development of regions under decentralized conditions. The second section analyzes the effectiveness of the development strategy of the Shum United Territorial Community. The third section proposes ways to improve the information mechanism for efficient allocation of funds. In the special part the modeling of the assessment of the priority of the region by dominant elements of socio-economic development is carried out. In the fifth section the organizational and economic justification of the measures for the implementation of the strategy for the development of the Shumskaya ATG was conducted. The sixth section deals with occupational safety and health issues.
Content: Вступ...7 Розділ1. Теоретичні основи забезпечення стратегічного розвитку регіонів в умовах децентралізації...10 1.1. Поняття, характеристика та планування стратегічного розвитку регіонів...10 1.2. Теоретичні аспекти децентралізації в Україні...20 1.3. Оцінка ефективності стратегії розвитку регіону в умовах децентралізації...25 Розділ 2 . Аналіз ефективності стратегії розвитку шумської об’єднаної територіальної громади...35 2.1. Загальна характеристика Шумської ОТГ...35 2.2. SWOT - аналіз Шумської об'єднаної територіальної громади...51 2.3. Аналіз стратегії розвитку Шумської ОТГ...54 Розділ 3. Шляхи удосконалення інформаційного механізму щодо ефективного розподілу коштів...61 3.1. Механізм ефективності розподілу коштів по елементах витрат обмінних операцій...61 3.2. Використання проектного механізму оцінки розподілу коштів загального фонду за структурою видових елементів витрат...67 3.3 Прикладні аспекти індексного механізму ефективності формування дохідної частини бюджету Шумської ОГТ...73 Розділ 4. Спеціальна частина...78 Розділ 5. Організаційно-економічне обгрунтування заходів реалізації стратегії розвитку Шумської ОТГ...86 Розділ 6. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях...96 6.1. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці...96 6.2. Забезпечення державного управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру...99 6.3. Організація фінансування та матеріального забезпечення заходів цивільного захисту населення і територій...107 Висновки...111 Список використаних джерел...114 Додатки...119
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30070
References (Ukraine): Список опублікованих автором праць за темою роботи: Митар Б.В., Попов М.С. Економічна ефективність діяльності технопарків // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей том.III VIII міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – с. 151.
1. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник / Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” – DESPRO. К.: ТОВ “Софія-А”. 2012. С. 6. 2. Бутурлакіна Т.О. Фінансова децентралізація як фактор економічного зростання регіонів /Т.О. Бутурлакіна, В.Т. Мінкович // Наук. вісн. Ужгород, ун-ту. Сер.: «Економіка». – 2010. - № 31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekoii/2010_31/ statti/4_8.htm. 3. Возняк Г.В. Регіональний розвиток: сутність і методологічна основа // Регіональна економіка. 2015. No 3. С. 41. 4. Воркут Т.А. Проектний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Транспортні технології». – Київ: Український Центр духовної культури, 2000. – 440 с. 5. Жихаревич Б.С. Подход к изучению эффективности страте гического планирования на муниципальном уровне / Б. Жихаревич // Регион: экономика и социология. – 2012. – No4. – С. 235-256. 6. Ісаченко Д.А. Практика стратегічного планування розвитку регіонів / Д.А. Ісаченко // Регіональна економіка. – 2009. – No4. – С. 24-32. 7. Кірсанова Ю.В. Механізм фінансово-економічного забезпечення діяльності обслуговуючих кооперативів з водопостачання та водовідведення з кодом неприбутковості 0011 / Ю.В. Кірсанова // Економіка: реалії часу. - 2013. - № 2. - С. 135-143. 8. Кобиляцький Л.С. Управління проектами. – К.: МАУП, 2002. – 200 с. 9. Лелеченко А.П., Васильєва О.І., Куйбіда В.С., Ткачук А.Ф.Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб./ [А. П. Лелеченко, О. І. Васильєва, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – К. : – 2017. – 110 с. 10. Маршалова А.С. Методологические проблемы формирования новой системы регионального управления / А. С. Маршалова, А.С. Новоселов // Регион: экономика и социология. – 2012. – С. 40-58. 11. Методика розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації [Електронний ресурс]: затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарстві України No 79 від 31.03.2016 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16/paran13#n13. 12. Методологія планування регіонального розвитку в Україні Інструмент для розробки стратегій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_METODOLOG_YA_PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf 13. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: Колективна монографія / Кол. авт.; за заг. ред. Р.М. Плюща. – К.: РІДНА МОВА, 2016. – 744 с. 14. Нєма О.С. Планування регіонального розвитку в контексті децентралізації / О.С. Нєма, І.І. Козак // Ефективність державного управління. - 2017. - Вип. 2. - С. 222-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_2_26 15. Миронова Т. Л. Социально-экономическое развитие региона: диагностика и территориальное планирование / Т. Л. Миронова. – Симферополь: КРП “Крымучпедгиз”. – 2008. – 460 с. 16. Павлюк А.П. Інституційно-правове забезпечення реформи територіальної організації влади в Україні // Стратегічна панорама. No 2. 2016. С. 114. 17. Порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України No 931 від 11.11.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-п. 18. Порядок підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди : затверджений Постановою Кабінету Міністрів України No 931 від 11.11.2015 р. (зі змінам та доповненнями). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/751-2007-п. 19. Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів [Електронний ресурс]: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України No 932 від 11.11.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-п. 20. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 31 травня 2015 року [Електронний ресурс] // Відомості верховної ради України. – 2015. – № 13, ст. 91. – Режим доступу: http// www.uazakon.com. 21. Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку: Наказ Державного комітету статистики України № 114 від 15 квітня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http// www.uazakon.com. 22. Про засади державної регіональної політики: Закон України No 156-VIII від05.02.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19. 23. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України No 2850-IV від 08.09.2005 р.(зі змінами та доповненнями). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2850-15. 24. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 25. Проектний менеджмент: регіональний зріз: навч. посіб. / М.П. Бутко, М.І. Мурашко, І.М. Олійченко [та ін.] ; за заг. ред. М.П. Бутка. К.: Центр учбової літератури, 2016. С. 46. 26. Романенко О.Р. Фінанси: [підручник] / О. Р. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури. – 2003. – 312 с 27. Сметанин Р.В. Управління процесом децентралізації державної влади і розвитку місцевого самоврядування / Р. В. Сметанин // дис. ...к.держ.упр.: спец. 25.00.04 / Р. В. Сметанін. – Д., 2010. – 177 с. 28. Стратегія сталого розвитку “Україна-2020” : схвалена Указом Президента України No 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 29. Стратегія національної безпеки України : затверджена Указом Президента України No 287/2015 від 26.05.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 30. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації: [М.І. Звєряков, А.І.Ковальов, Н. В.Сментина]. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 175 с. 31. Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування соціальноекономічного розвитку регіонів України : монографія / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі. – К.: НІСД, 2012. – 368 с 32. Ткачук А.Ф., Кашевський В., Мавко П. Стратегічне планування в громаді (навчальний модуль). К.: ІКЦ “Легальний статус”, 2016. С. 10. 40. Ткачук А.Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство (навчальний модуль) / Анатолій Ткачук. – К.: ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 80 с. 33. Уманець Т.В. Регіональний економічний розвиток України : монографія / Т. В. Уманець. – Донецьк “ВІК”, 2007. – 340 с. 34. Цопа Н.В. Особенности применения существующих методик интегральной оценки регионов при мониторинге их социально-экономического развития / Н.В. Цопа, И.Ю. Шиндеровская // Экономика Крыма. – 2010. – № 4 (33). – С. 118-122. 35. Челак О.П. Внесок теорій регіонального розвитку в розроблення концептуальних засад регіональної політики сучасних держав // Політикус [Текст]. 2016.Вип. 3. С. 26. 36. Челак О.П. Внесок теорій регіонального розвитку в розроблення концептуальних засад регіональної політики сучасних держав... С. 26, 27. 37. Чорна М.В. Проектний аналіз. – Харків: Консул, 2003. – 228с. 38. Шевченко О. В. Пріоритети розвитку регіонів як інструмент стратегічного управління регіональною економікою. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 3 (107). С. 12–21. 39. Шевченко О.В. Стратегічне планування регіонального розвитку: відповід-ність критеріям інноваційності / О.В. Шевченко // Вісник Донецького національного університету. [Серія В. Економіка і право]. – 2011. – Спецвипуск. Т. 2. – C. 362-3. 40. Швецов А. Систематизация инструментов перспективного планирования территориального развития: настоятельная необходимость и конкретные предложения (окончание) / А. Швецов // Вопросы экономики. – 2009. – No 5. – С. 12-47. 41. Bakushevych, I. Decentralization and Innovative Enterpreneurial Ecosystem development for the EU-Ukraine Cross-border Cooperation. / Bakushevych, I., Goshchynska, D., Martyniak, I. / The Balanced Development of National Economy Under the Conditions of Modern World Transformation. Monograph. Daugavpils, 2019. pp.139-152.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:051 — економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoreferat_Popov_M_S_2019.pdfАвтореферат296,07 kBAdobe PDFView/Open
dyplom_Popov_M_S_2019.pdfДипломна робота2,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools