Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30062
Title: Підвищення рентабельності підприємства (на прикладі ТзОВ «ГК Ровекс»)
Other Titles: Enterprise profitability increase (LLC “Roveks” as a case study)
Authors: Мех, Володимир Ігорович
Mech, V. I.
Bibliographic description (Ukraine): Мех В.І. «Підвищення рентабельності підприємства (на прикладі ТзОВ «ГК Ровекс»)»: дипломна робота магістра за спеціальністю „051 — економіка“/ В.І.Мех. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 98 с.
Issue Date: 24-Dec-2019
Date of entry: 4-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Дмитрів, Дмитро Володимирович
UDC: 338.1
Keywords: 051
економіка
торгівельне підприємство
рентабельність
товарні запаси
прогнозування
trading company
profitability
inventory
forecasting
Number of pages: 98
Abstract: Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 051 «Економіка» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2019. Магістерську роботу виконано на 98 аркушах, містить 27 рисунків 11 таблиць, додатки на 10 сторінках. В ній використано 48 літературних джерел, а саме статті, монографії, автореферати дисертацій, підручники, електронні ресурси з тематики підвищення показників рентабельності підприємств. Об’єкт дослідження: шляхи підвищення рентабельності вітчизняних торговельних підприємств. Предмет дослідження: рентабельність ТзОВ «ГК Ровекс». Методи дослідження – фінансово-економічний аналіз, економіко-математичне моделювання, кореляційно-регресійний аналіз, проектний аналіз. В першому розділі розкрито теоретичні основи забезпечення рентабельності вітчизняних торговельних підприємств. В другому розділі проведено аналіз господарської діяльності ТзОВ «ГК Ровекс». В третьому розділі проведено моделювання оптимального запасу товарів як чинника підвищення рентабельності. У спеціальній частині спрогнозовано показники рентабельності та прибутковості. В п’ятому розділі проведено організаційно-економічне обґрунтування заходів підвищення рентабельності ТзОВ «ГК Ровекс». В шостому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.
Study on obtaining an educational qualification level Master's degree in the field of preparation 051 "Economics" - Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj. - Ternopil. 2019. The master's work is done on 98 sheets, contains 27 figures of 11 tables, supplements on 10 pages. It used 48 literary sources, namely articles, monographs, abstracts of dissertations, textbooks, electronic resources on the topic of improving the profitability of enterprises. Object of study: ways to increase profitability of domestic trading enterprises. The subject of the research: profitability of the LLC "GK Rovex". Research methods - financial and economic analysis, economic-mathematical modeling, correlation-regression analysis, project analysis. The first section describes the theoretical foundations for ensuring the profitability of domestic trading enterprises. In the second section, an analysis of the economic activity of LLC "Rovex". In the third section, the optimal stock of goods is simulated as a factor in increasing profitability. The special part forecasts profitability and profitability. In the fifth section, the organizational and economic justification of the measures to increase the profitability of the LLC "Rovex". The sixth section deals with occupational safety and health issues.
Content: Вступ…7 Розділ 1 теоретичні основи забезпечення рентабельності вітчизняних торговельних підприємств …9 1.1. Поняття та економічний зміст рентабельності суб’єктів господарювання …9 1.2. Аналіз сучасного стану вітчизняних торговельних підприємств…16 1.3. Методика визначення показників рентабельності суб’єктів господарювання…18 1.4. Шляхи підвищення рентабельності торговельних підприємств…25 Розділ 2 Аналіз господарської діяльності ТзОВ «ГК Ровекс»…28 2.1. Аналіз показників господарської діяльності ТзОВ «ГК Ровекс»…28 2.2. Аналіз показників фінансової стійкості ТзОВ «ГК Ровекс»…33 2.3. Аналіз майнового стану ТзОВ «ГК Ровекс»…37 2.4. Аналіз показників рентабельності ТзОВ «ГК Ровекс»…41 2.5. Оцінка ймовірності банкрутства ТзОВ «ГК Ровекс»…44 Розділ 3 Підвищення рентабельності ТзОВ «ГК Ровекс» моделюванням оптимального розміру замовлення товарів …48 Розділ 4 Спеціальна частина ….58 Розділ 5 Організаційно- економічне обгрунтування заходів підвищення рентабельності ТзОВ «ГК Ровекс» …69 Розділ 6 Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях …76 6.1. Розслідування нещасних випадків…76 6.2. Організація цивільного захисту на об’єкті торгівлі, банківській установі, суб’єкті господарювання…82 6.3. Виконання завдань щодо захисту запасів продовольчих і промислових товарів від забруднення радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами…89 Висновки …94 Список використаних джерел …99 Додатки…104
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30062
References (Ukraine): Список опублікованих автором праць за темою роботи: Мех В.І., Шаряк О.М. Підвищення ефективності вітчизняних торговельних підприємств за рахунок впровадження інновацій //Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей том.III VIII міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2019.– с.149-150.
1. Анісімова О.М. Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності використання власних ресурсів / О.М. Анісімова : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2013_2_6. 2. Бакаев Л.А. Математические методы и модели исследования экономических систем. – К.: Логос, 2005. – 252с. 3. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями. – К.: КНЕУ, 2000. – 151с. 4. Безменко Л.К., Линник І.О. Модель аналізу виробничої діяльності промислового підприємства. Економіка і управління у промисловості. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, „Економіка і управління у промисловості”, присвяченої 75-річчю факультету економіки і менеджменту НМетАУ, Дніпропетровськ, 28-29 жовтня 2010 р. - С.367-368. 5. Бережна Л.В., Снитюк О.І. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах. – К.: Кондор, 2009. – 301c. 6. Бержанір І.А. Діагностика рентабельності діяльності підприємства / І.А. Бержанір: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/3881/1/Diagnost_rent.pdf. 7. Бець М.В. Планування рентабельності виробництва [Електронний ресурс] / М.В. Бець // Економіка України. –2000. – No 2. – C. 87. – Режим доступу: www.mikroekonomika/chinniki_zrostannja_efektivnosti_virobnictva_dijalnosti_pidpriemstva_referat/40-1-0-3916. 8. Бойчик І.М. Економіка підприємства. – К.: Атака, 2002.- 480с. 9. Воркут Т.А. Проектний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Транспортні технології». – Київ: Український Центр духовної культури, 2000. – 440 с. 10. Гавалешко С.В. Рентабельність підприємства та шляхи його підвищення. Економікс. 2012. No 10. С. 141–152. 11. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона Навчальний посібник / За ред. полковника B.C. Франчука - 2 ге вид., доп - Львів, Афіша, - 2001. - 336с. 12. Донченко Т.В. Теоретичні основи управління рентабельністю підприємства. Економічні науки. 2015. No 5. С. 63–76. 13. Економіка підприємства / за заг.ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб.та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с. 14. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А.В. Шегди. – К.:Знання, 2006. – 614 с. 15. Економіка торговельного підприємства: підручник для вузів / Мазаракі А.А. та ін. ; під ред. проф. Н.М. Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999. – 582 с. 16. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. 17. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навч. посібник. / За ред. Г.В. Савицької. – К.: Знання, 2004. – 654с. 18. Заплатинський В.М., Безпека життєдіяльності, - Київ, КДТЕУ, 1999. - 208 с. 19. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу. Навчальний посібник – К.: Знання Прес, 2001. – 310 c. 20. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання – Пресс, 2000. – 207с. 21. Кобиляцький Л.С. Управління проектами. – К.: МАУП, 2002. – 200с. 22. Князь С.В. Показники рентабельності: сутність та класифікація / С.В. Князь, Я.В. Юхман, С.Б. Романишин, В.А. Фльорко: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38746/1/25_ 169-182.pdf. 23. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. – Харьков «Фактор», 2002.— 144с. 24. Корбутяк А.Г. Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств у сучасних умовах / А.Г. Корбутяк, Н.Я. Сокровольська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 16(1). - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16%281%29__36 25. Костецький Я.І. Рентабельність як показник ефективності сільськогосподарського виробництва / Я.І. Костецький // Всеукраїнський науково-виробничий журнал: інноваційна економіка. – 2012. – No 2(28). – С. 98-100. 26. Куцик П.О., Вірт М.Я., Герега О.В. Оцінка показників рентабельності та ділової активності торговельних підприємств України за 2008-2016 роки. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6755 (дата звернення: 19.10.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.9 27. Марцин В.С. Економіка торгівлі: підручник / В.С. Марцин. – К.: Знання, 2001. –99 с. 28. Марченко О. І. Фінансові аспекти ділової активності / О.І. Марченко // Фінанси України. – 2007. – No 5. – С. 136-143. 29. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту. К.: ЦУЛ, 2003. – 220с. 30. Машина Н.І. Вищі фінансові обчислення: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 208с. 31. МеленьО.В. Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення / О.В. Мелень, Ю.Ю. Холондач: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2015_25_23. 32. Міхеєв Ю.В., Зеркалов Д.В., Землянська О.В. Цивільний захист. [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Ю.В. Міхеєв, Д.В. Зеркалов, О.В. Землянська. Електронні текстові дані (1файл: 11 Мбайт). – К.: НТУУ «КПІ». 2013. – 233 с 33. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 354 с. 34. Основи охорони праці [Текст]. Підручник, 2-е видання, доповнене та перероблене./ За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського -К.: Основа. 2006. -448 с. 35. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256с. 36. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування. - К.: КНЕУ, 2002. – 271с. 37. Петренко М.І. Оцінка ділової активності підприємства / М.І. Петренко: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view File/476/463. 38. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998. – 352с. 39. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2010 – 2012 рр. / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 40. Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с. 41. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460с. 42. Стручок В.С. Навчальний посібник до написання розділу дипломного проекту та дипломної роботи ″Безпека в надзвичайних ситуаціях″ для студентів всіх спец. денної, заочної (дистанційної) та екстернатної форм навчання /В.С.Стручок, О.С.Стручок, Д.В.Мудра.- Тернопіль : ТНТУ, 2016, 112 с 43. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – К.: Алеута, 2003. – 485с. 44. Тєшева Л.В. Основні засади формування механізму управління рентабельністю підприємства / Л.В. Тєшева, В. В. Титаренко // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 27(2). - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_27%282%29__8 45. Фінанси підприємств / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2004. – 571с. 46. Чорна М.В. Проектний аналіз. – Харків: Консул, 2003. – 228с. 47. Шляга О. В. Прибуток та рентабельність, як показники ефективності виробництва / О.В. Шляга, Л.І. Шипуля // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. – No 8. – С. 75-81. 48. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів .- К.: МАУП, 2002. – 128 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:051 — економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoreferat_Mech_V_I_2019.pdf238,89 kBAdobe PDFView/Open
dyploma_Mech_V_I_2019.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools