Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30042
Title: Вдосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства (на прикладі мережі будівельних супермаркетів)
Other Titles: Improvement of enterprise competitiveness estimation (DIY supermarket chain as a case study)
Authors: Загребельна, Тетяна Андріївна
Zahrebelna, Tetyana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Загребельна Т.А. Вдосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства (на прикладі мережі будівельних супермаркетів) : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „075 — маркетинг“/ Т.А.Загребельна. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 15 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 3-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя
Тернопіль
Supervisor: Семенюк, Світлана Богданівна
Committee members: Тимошик, Наталія Степанівна
UDC: 339.13
Keywords: 075
маркетинг
Master Thesis
аналіз
analysis
оцінювання
evaluation
конкуренція
competition
конкурентоспроможність
competitiveness
Number of pages: 149
Abstract: Дослідження на здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг.» – Тернопіль, 2019. В роботі проведений ґрунтовний аналіз конкурентного середовища досліджуваного об’єкта, його внутрішніх сильних та слабких сторін, а також практики оцінювання рівня конкурентоспроможності. Запропоновано напрями вдосконалення методики оцінки рівня конкурентоздатності об’єкта, що досліджується, формування системи маркетингової інформації, яка потрібна для проведення оцінювання, а також розроблені маркетингові методи підвищення рівня конкурентоспроможності мережі будівельних супермаркетів.
Research on obtaining the educational qualification level of the master's degree in the field of training 075 "Marketing" - Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj. - Ternopil, 2019. The paper provides a thorough analysis of the competitive environment of the studied object, its internal strengths and weaknesses, as well as the practice of assessing the level of competitiveness. The directions of improvement of the method of estimation of the level of competitiveness of the object under study, the formation of the marketing information system that is required for the evaluation are offered, as well as the marketing methods of increasing the level of competitiveness of the network of construction supermarkets.
Content: Вступ Розділ І теоретико – методологічні засади конкурентоспроможності підприємств та методи їїоцінки 1.1. Сутність та основні види конкурентоспроможності підприємств 1.2. Критерії які відображають показники і фактори конкурентоспроможності підприємств 1.3.Основні методи оцінки рівня конкурентоспроможності Висновки до розділу І … Розділ ІІ аналіз рівня конкурентоспроможності підприємства та методів її оцінювання… 2.1. Аналіз конкурентного середовища мережі будівельних супермаркетів Торгової групи «АРС – Кераміка» 2. Дослідження сильних та слабких сторін мережі будівельних супермаркетів Торгової групи «АРС –Кераміка» 2.3.Оцінювання рівня конкурентоспроможності будівельних супермаркетів Торгової групи «АРС –Кераміка»… Висновки до розділу ІІ Розділ ІІІ вдосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства… 3.1. Вдосконалення методики оцінки рівня конкурентоспроможності Торгова група «АРС – Кераміка» 3.2. Складові та методи формування системи маркетингової інформації для оцінюваня рівня конкурентоспроможності мережі будівельних супермаркетів Торгової групи «АРС- Кераміка»… 3.3. Маркетингові методи підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства мережі будівельних супермаркетів Торгова група «АРС – Кераміка»… Висновки до розділу ІІІ… Розділ ІV нормативно _ правова база маркетингової діяльності… Висновки до розділу IV Розділ V Обгрунтування економічної ефективності Висновки до розділу V Розділ VІ Охорона праці в галузі… Висновки до VІ розділу… Розділ VІІ Безпека в надзвичайних ситуаціях… Висновки до розділу VІІ … Висновки Список використаних джерел… Додатки…
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30042
Copyright owner: © Загребельна, Тетяна Андріївна, 2019
References (Ukraine): 1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15 3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 4. Про рекламу: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 5. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05. 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – С. 379. 6. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64 7. 7.Про стандартизацію: Закон України № 2408-Ш [прийнято ВР 17.05.2001р.] // Голос України. – 2001. –№ 108. –20 червня. 8. Day G. S., Wensley R. Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority // Journal of Marketing. – 1988. – April. 9. Hamel G. Competing for the future // Gary Hamel, C. K. Prahalad. – Harvard Business School Press Boston (Mass.),- 1984. 10. Krugman P. Competitiveness: //A Dangerous Obsession. – NY, 2000. – 752 pages. 11. Nickels W. G. Understanding Business. – Boston:// McGrawHill, 1999. – 677 pages. 12. William D. Perreault, Jr., E. Jerome McCarthy. Basic Marketing. – Chicago: IRWIN, 1996. – 829 pages. 13. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208с. 14. Акимова И. М. Промышленный маркетинг. – 2-е изд. – К.: Знания, 2001. – 294с.136 15. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питерком, 1999. – 416 с. 16. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов / Под общ. ред. Г. Л. Багиева. – М.: Экономика, 1999. 17. Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення. – К.: НІС, 2002. – С.6. 18. Баумгартен Л. В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. - №4. 19. Белецкая И. И. Конкурентоспособность в ее современной трактовке // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №10(40). – С.81-88. 20. Белоусов В. Л. Анализ конкурентоспособности фирмы. – М.: Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 5(25).– http://www.dis.ru/im/article.shtml?id=37 21. Бідзюра І. Держава в умовах розгортання системних реформ // Політичний менеджмент. – 2004. - №3. – С.2-81. 22. Богомолова И. П., Хохлов Е. В. Анализ формирования категории конкурентоспособность как фактора рыночного превосходства экономических объектов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – №1. –http://www.dis.ru/im/article.shtml?id=3548 23. Булах І. В., Надтока Т. Б. Конкурентостійкість підприємства як економічне поняття та його значення в галузі зв’язку // Наукові праці ДонНТУ. – 2004. - №80. – 156-161с. 24. Бурліцька О., Юзьвак Л. Конкурентоспроможність підприємства в ринкових умовах // Галицький економічний вісник. – 2007. – №1(12). – С.68-73. 25. Виноградова О. О., Марченко О. І. Управління конкурентними можливостя-ми підприємства // Вісник ВПІ. – 2000. - №3. – С.42-48. 26. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.137 27. Власова В. М. Основы предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1995. 28. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. – 268с. 29. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потен-циалом предприятия: диагностика и организация / А. Э. Воронкова.– Луганск: Изд-во Восточно-украинского национального университета, 2000. – 316 с. 30. Гайдук В. А. Фактори конкурентоздатності суб’єктів на товарних ринках // Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – 2007. - №3. – С.21-23. 31. Гальвановский М., Жуковская В., Трофимова М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях // Российский экономический журнал. — 1998. — №3. — С. 67—77. 32. Герчикова И. Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. – М.: Внешторгиздат, 1999. 33. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ, 1995. – 480с. 34. Голубков Е. П. Основы маркетинга : Учебник. – М.: Финпресс, 1999. 35. Гончарова Н. П. Концептуальные параметры конкурентоспрособности национальной экономики // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №8(62). – С.43-54. 36. Гончарова Н. П. Роль маркетинга в конкурентных отношениях // Актуальні проблеми економіки. – 2001. - №11-12. – С.44-49. 37. Гринько Т. Оцінка рівня конкурентоспроможності на основі комплексної оцінки всебічної інтенсифікації підприємства // Галицький економічний вісник. – 2004. - №1. – С.67-73. 38. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка, 1998.138 39. Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. 40. Дубовик О. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу // Регіональна економіка. – 2005. - №3. – С.204-212. 41. Економічна енциклопедія. – К.: Академія, 2000. 42. Єрмак А. В. Конкурентоздатність підприємства: сутність поняття (проблематика питання) // Вісник Економічної Науки України. – 2005. - №1(7). – С.41-44. 43. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2001. 44. Загорна Т. О. Конкурентоздатність фірми в системі стратегічного маркетингу // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. – Вип.11. – Т.1. – С.87-91. 45. Зозульов О. Про посилення конкурентних переваг підприємства // Економіка України. – 2003. - №8. – С.33-38. 46. Зулькарнаев И. У., Ильясова Л. Р. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий. – М.: Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. - №4(24). – http://www.dis.ru/im/article.shtml?id=273 47. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночных отношений / Ю. Б. Иванов. – Харьков: ХГЭУ, 1997. – 248 с. 48. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия: Научное издание / Колл. авторов. – Х.: Изд. ХНЭУ, 2004. – 256 с. 49. Краюхин Г. А. Методика анализа деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. – СПб., 1995 – 346 с. 50. Кревенс Дэвид В. Стратегический менеджмент: Пер. с англ. – 6 изд. –М. : Издательский дом „Вильямс”, 2003.139 51. Кротков А. М., Еленева Ю. Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // Маркетинг в России и за рубежом 2001. №6.– http://www.dis.ru/im/article.shtml?id=238 52. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией. – М.: Русская Деловая Литература, 1998. – 768с. 53. Лифиц И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. — М.: Юрайт, 2001. 54. Лі Дінара Сутність конкурентоспроможності потенціалу підприємства // Галицький економічний вісник. – 2007. – №3(14). – С.61-66. 55. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. Н. М. Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999. – 800с. 56. Максимов И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия // Маркетинг. – 1996. – № 3. – С. 51-56. 57. Маркетинг: Словарь / Г. Л. Азоев, П. С. Завьялов, Л. Ш. Лозовский и др. – М.: ОАО „НПО „Издательство „Экономика”, 2000. – 362с. 58. Маркова В. Д. Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2001. 59. Мартынова О. К. Контроль качества на предприятии // Приложение к журналу „Стандарты и качество”. – 1999. - № 5. – С. 35-43. 60. Международный маркетинг / Под ред. Н. И. Перцовского. – М.: Высшая школа, 2001. – 239с. 61. Межевов А. Д. Оценка конкурентоспособности бизнеса // Маркетинг. – 2005. - №5(84). – С.24-31. 62. Міжнародні економічні відносини / Під ред. А. С. Філіпенко, С. Я. Моринець та ін. – К.: Либідь, 1992. 63. Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристической фирмой: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000.140 64. Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устинко О. А., Юрій С. І. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т.1. / За ред. С. В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 339с. 65. Мочерний С. В., Устенко О. А., Чеботар С. І. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 279с. 66. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Під ред. Ю. М. Пахомова, Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губського. – К.: Україна, 1997. – 237с. 67. Оберемчук В. Ф. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: стратегічні аспекти: Автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к.е.н. (08.06.01) / Київський національний економічний ун-т. – К., 1999. – 20с. 68. Павленко Ф., Якубовський Н. Повышение конкурентоспособности производства в странах с переходной экономикой // Економіка України. – 1998. - №11. – С.42-51. 69. Панасенко Л. І. Стратегічний аналіз і контролінг у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2003. - №66-67. – С.65-66. 70. Пивоваров К. В. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций. – 2-е изд. – М.: Издательскоторговая корпорация „Дашков и Кº”, 2005. 71. Попов Е. В. Рыночный потенциал предприятия / Е. В. Попов. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика”, 2002. – 560 с. 72. Портер, Майкл Э. Конкуренция.: Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2001. – 495с. 73. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Ред. В. И. Щетинина. – М.: Межд. отн., 1993. – 896с. 7 4 . Портер М. Стратегія конкуренції. – К.: Основи, 1997. – 390с. 75. Раздина Е. Коммерческая информация и экономическая безпасность предприятия // Бизнес-информ. – 1997. - № 24. – С.63-65.141 76. Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь – 2-е изд., исправ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 479с. 77. Реутов В. Є. Конкурентоздатність підприємства: критерії, показники і методики оцінювання // Економіка та держава. – 2006. - №5. – С.65-67. 78. Рыночная экономика: Словарь / Под общ. ред. Г. Я. Кипермана. – М.: Республика, 1993. – 524с. 79. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО „Новое знание”, 2000. – 688с. 80. Савчук С. И. Методы оценки конкурентоспособности: логика построения и анализ возможностей // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Економіко-математичне моделювання – 2003. - №14. – С.54-65. 81. Сакс Дж. Макроэкономика. Глобальный подход / Пер. с англ. М.: Дело, 2001. 82. Свирейко Н. Е. Оценка конкурентоспособности масложировых продуктов. – М.: Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 3(41). 83. Селезнев А. З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. — М.: Юристъ, 1999. — 384 с. 84. Спірна М. Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Київського Інституту Бізнесу і Технологій. – 2005. - №1(2). – С.33-35. 85. Тарнавська Н. Зміна акцентів у формуванні конкурентних переваг // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип.5. – С.137-140. 86. Теремко В. І., Гаврилишин Б. Д., Воронович Л. М. Економічна енциклопедія. – К.: АКАДЕМІЯ, 2000. – Т.1. – С. 814. 87. Томпсон-мл. А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2003.142 88. Фасхиев Х. А., Гараев И. М. Анализ состояния проблемы управления конкурентоспособностью организации сферы услуг // SciTech // URL: http://kampi.bancorp.ru/scitech/ index.php? NAME=1d…/stat1/htm (2004, 22 июля). 89. Фасхиев Х. А., Попова Е. В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №4. – http://www.dis.ru/im/article.shtml?id=97 90. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управле-ние. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 312 с. 91. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. – М.: ЗАО „Бизнес-школа „Интел-Синтез”, 2000. – 640 с. 92. Харченко Т. Б. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств як засіб ринкового реформування економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №2(20). – С. 70-75. 93. Хасби Д. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Контур, 1998. 94. Хруцкий В. Е., Коренева И. В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 528с. 95. Шеховцева Л. С. Конкурентоспособность региона: факторы и методы создания // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. - №4. 96. Шинкаренко В. Г., Бондаренко А. С. Управление конкурентоспособностью предприятия. – Х.: Изд-во ХНАДУ, 2003. – 188с. 97. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебно-практическое пособие. – М.: АКАЛИС, 1996. – 272с. 98. .НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства» // Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. – № 55.143 99. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» //Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. – № 15. 100. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» // Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. – № 9
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:075 — маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ 3агребельна.pdf507,18 kBAdobe PDFView/Open
Диплом Загребельна.pdf2,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools