Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30019
Title: Вдосконалення маркетингової політики розподілу підприємства пивоварної галузі
Other Titles: Improvement of distribution marketing policy of a brewery
Authors: Дубина, Максим Володимирович
Dubyna, Maksym
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Дубина М.В.: Вдосконалення маркетингової політики розподілу підприємства пивоварної галузі автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „075 — маркетинг“/ М.В. Дубина — Тернопіль: ТНТУ, 2019р. — 11 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 3-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Фалович, Володимир Андрійович
Committee members: Тимошик, Наталія Степанівна
UDC: 339.13
Keywords: 075
маркетинг
Master Thesis
комплекс маркетингу
маркетингова політика розподілу
маркетингова збутова політика,
стимулювання збуту
комунікації
бізнес-середовище
факторний аналіз
організаційна структура
реклама
ринок
маркетингові дослідження
marketing complex
marketing distribution policy
marketing marketing policy
sales promotion
communication
business environment
factor analysis
organizational structure
advertising
market
marketing research
Number of pages: 112
Abstract: Дослідження на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. Проаналізовано теоретичні засади організації маркетингової збутової політики, досліджено ефективність інструментів збуту ТОВ «Микулинецький Бровар», вплив факторів бізнес-середовища на ефективність маркетингової діяльності підприємства. Запропоновано оптимальні канали збуту продукції підприємства, визначено економічну ефективність запропонованих заходів. Основні положення теоретичного дослідження по вибраній темі обговорювалися на регіональних науково-практичних конференціях молодих вчених та студентів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі».
Research on achievement of Master Degree on a speciality 075 «Marketing».– Ternopil Ivan Puluj National Technical University. – Ternopil, 2019. Theoretical foundations of marketing marketing organization are analyzed, the effectiveness of sales tools of "Mykulynetsky Brovar", the influence of business environment factors on the effectiveness of marketing activity of the enterprise are investigated. The optimal sales channels of the enterprise's products are proposed, the economic efficiency of the proposed measures is determined.
Content: Вступ Розділ1. Теоретичні основи організації збутової діяльності 1.1.Поняття та функції каналів розподілу 1.2.Структура каналів розподілу 1.3.Управління збутовою діяльністю Висновки до розділу 1 Розділ2. Аналіз ефективності функціонування каналів розподілу 2.1.Опис діяльності підприємства 2.2.Аналіз факторів маркетингового середовища 2.3.Маркетингові дослідження ефективності збутових заходів підприємства Висновки до розділу 2 Розділ 3. Вдосконалення системи управління каналами збуту 3.1.Вибір стратегії охоплення ринку 3.2.Організація каналів розподілу продукції Висновки до розділу 3 РОЗДІЛ 4. Нормативно-правова база маркетингової діяльності підприємства Висновки до розділу 4 РОЗДІЛ 5. Обгрунтування економічної ефективності Висновки до розділу 5 Розділ 6. Охорона праці в галузі Висновки до розділу 6 Розділ 7. Безпека в надзвичайних ситуаціях Висновки до розділу 7 Висновки Список використаних джерел Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30019
Copyright owner: ©Дубина, Максим Володимирович , 2019р.
References (Ukraine): 1. Про захист економічної конкуренції: закон України [прийнято ВР 11.01.2001 р.] // Голос України. -2001. – 27лютого. 2. Про стандартизацію: Закон України № 2408-Ш [прийнято ВР 17.05.2001р.] // Голос України. – 2001. -№ 108. -20 червня. 3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» // Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. - № 255. 4. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві» // Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. - № 132. 5. «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» // Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. - № 1112. 6. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці // Затверджено Головою Держгірп ром нагляду 16.01.2008 р. 7. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці // Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р. 8. Бакуліна Н. Інноваційні технології в управлінні персоналом вищої школи [Текст] / Наталя Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 120-126. 9. Бакуліна Н., Собко О. Тенденції та перспективи розвитку креативної економіки в Україні. Науковий журнал - Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Вип.23., 2019/4/20. С.20-23 10. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг: підручник /Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І. В. Балабанова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 631 с. 11. Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент /Л.В. Балабанова. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 392 с. 12. Васюткіна Н.В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект: монографія /Н.В. Васюткіна – К.: «Вид-во ЛІРАК», 2014. – 336 с. 13. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник/І.Б. Гевко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 187 с. 14. Гетьман О.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /О.О. Гетьман, В.М. Шаповал.– К.:ЦУЛ, 2007.–307 с. 15. Горбаченко С.А. Аналіз та прогнозування ринкової кон’юнктури: навчальний посібник /С.А. Горбаченко, В.А. карпов, Р.І.Шевченко – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 320 с. 16. Грищук М.В. Основи охорони праці: підручник /М.В. Грищук. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с. 17. Капінос Г.І. Управління якістю: навчальний посібник /Г.І. Капінос, І.В. Грабовська. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2016. – 278 с. 18. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник /Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 406 с. 19. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: монографія / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова; НДЦ індустріал. пробл. розв. НАН України. – Х.: ІНЖЕК, 2008. – 352 c. 20. Крикавський Є.В. Ланцюг поставок – ex adverso традиційного підприємства / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко, В.А. Фалович // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 297-311. 21. Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях: навчальний посібник /О.В. Курбан – К.: Видавничий дім «Кондор», 2014. – 246 с. 22. Левченко Ю.Г. Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник В5 /Ю.Г. Левченко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 448 с. 23. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: навч. посібник /І.Л. Литовченко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 186с. 24. Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. /Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – К.: Кондор, 2009. – 340 с. 25. Логістичні системи: навч. посіб. /Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л., 2009. – 263 с. 26. Маркетинг XXI століття. Тенденції концептуального розвитку /Л.О.Стрій. – О.: Фенікс, 2009. — 64 с. 27. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: зб. тез та доп. Третьої міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2009 р., Суми /Ред.: C.М. Ілляшенко; Сум. держ. ун-т, каф. маркетингу, Сум. регіон. центр інтелект. розв., Укр. асоц. маркетингу. – Суми: Мрія-1, 2009. – 292 с. 28. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія /за ред. д.е.н, проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624с. 29. Маркетинг: навч. посіб. /Н.І. Волкова, Т.О. Окландер, Е.М. Забарна, О.М. Козакова, О.Б. Мішина, С.І. Рассадникова, Н.О. Черепанова; Одес. нац. політехн. ун-т. – О.: Наука і техніка, 2009. – 160 с. 30. Маркетинг: Навч. посіб. /С.М. Гончаров. – Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2007. – 364 с. 31. Маркетинг: навч. посіб. /Т.І. Бортник, В.І. Рибчак, А.О. Харенко; Уман. держ. аграр. ун-т. – Умань: УВПП, 2008. – 312 с. 32. Маркетинг: навч. посіб. /Т.О. Примак; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – К., 2007. – 228 с. 33. Маркетинг: підручник /А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко. – К.: Знання, 2009. –1071 с. 34. Маркетинг: підручник /А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак, Н.В. Куденко, О.О. Бєляєв, Т.Є. Оболенська; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2008. – 600 с. 35. Маркетинг: підручник /Н.В. Бутенко. – К.: Атіка, 2008. – 300 с. 36. Маркетинг: учеб. пособие / Б.И. Сергеев, Г.Я. Харичева, Д.В. Чудаков, А.А. Анфалов, Е.Н. Бобарыкина; Крым. экон. ин-т ГВУЗ «Киев. нац. экон. ун-т им. В.Гетьмана». – Симф.: Феникс, 2008. – 480 с. 37. Маркетинг-логістична концепція управління територіями: монографія /Р.Р. Ларіна, В.Л. Пілюшенко; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: Вебер, Донец. філ., 2007. – 275 с. 38. Маркетингова інформація: навч. посіб. /Л.О. Шелюк, Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, Р. Патора; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне: [Вид. О.Зень], 2008. – 447 с. 39. Маркетингова політика в системі управління конкурентоспроможністю промислової продукції: монографія /Ю.В. Макогон, М.В. Корж; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2009. – 244 с. 40. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1. Теоретичні основи та приклади застосування комунікаційних технологій /Г.В. Афенченко, О.В. Богоявленський, В.С. Верлока, М.Д. Жердєв, О.Е. Наумова; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2007. – 332 с. 41. Маркетингова політика розподілу: конспект лекцій /С.Є. Петропавловська, В.Є. Командровська, О.В. Хмельницька; Нац. авіац. унт. – К., 2008. – 48 с. 42. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. /В.А. Герцик, Ю.К. Федорова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2007. – 148 c. 43. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. /Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л., 2009. – 232 с. 44. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія /С.М. Ілляшенко. – Суми: Унів. книга, 2009. – 328 с. 45. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. /Л.Ф. Романенко; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». – К., 2008. – 106 с. 46. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. /С.Ю. Хамініч; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Д.: Наука і освіта, 2008. – 200 c. 47. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора; НТУ «Львів. Політехніка». – 2-ге вид. – Л., 2008. – 276 c. 48. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. /С.Ю. Хамініч, С.Я. Касян, М.М. Зайцева; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Д.: Наука і освіта, 2008. – 264 c. – Бібліогр.: с. 257-263. 49. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. /Я.В. Литвиненко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: Персонал, 2008. – 244 с. 50. Маркетингове забезпечення антиризикових заходів промислових підприємств: монографія /Т.М. Борисова. – Т.: Навч. кн.-Богдан, 2009. – 188с. 51. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. /В.В. Липчук, І.Г. Яців, Б.М. Гошко, О.Й. Гошко. – К.: Академвидав, 2008. – 216 с. 52. Маркетинговий менеджмент у сучасній світовій практиці. Проект «Синергія» – фаховий аналіз іноземною мовою: навч. посіб. /Ю.Є. Петруня, С.П. Кожушко, Г.І. М'ясоїд; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – Д., 2008. – 272с. 53. Маркетинговий менеджмент: підручник /А.В. Войчак; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2009. – 336 с. 54. Маркетингові дослідження: навч. посіб. /А.І. Федорчук; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2008. – 367 c 55. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. /І.В. Кошкалда; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2007. – 158 с. 56. Маркетингові дослідження: підруч. /А.В. Войчак, А.В. Федорченко; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2007. – 402 c. 57. Маркетингові дослідження: підручник /В.В. Ортинська, О.М. Мельникович; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2007. – 376 с. 58. Маркетинговые исследования в сфере В2В. Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса /Р. Макнейл. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 432 с. 59. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: учеб. пособие /А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2008. – 643c. 60. Маркетинговые показатели: Более 50 показателей, которые важно знать каждому руководителю = Marketing metrics: 50+ Metrics Every Executive Should Master / П.У. Фэррис, Н.Т. Бендл, Ф.И. Пфайфер, Д.Дж. Рейбштейн. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2009. – 480 с. 61. Маркетинговый механизм в условиях глобализации: теория и практика: монография /М.В. Корж; Донбас. гос. машиностроит. акад. – Краматорск, 2008. – 340 с. 62. Математичні моделі та інформаційні технології управління рекламною діяльністю: монографія /В.К. Галіцин, О.П. Суслов, В.В. Дем'яненко, С.Д. Потапенко; Галиц. Акад. – Івано-Франківськ, 2009. – 144 с. 63. Менеджмент і маркетинг: Навч. посіб. /В.Б. Яковенко; Європ. ун-т. – К., 2007. – 144 с. 64. Менеджмент і маркетинг: навч. посіб. / В.І. Перебийніс, Л.М. Бойко, В.В. Писаренко, Є.О. Адоньєв, С.М. Бранінець; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2007. – 344 c. 65. Менеджмент і маркетинг: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 1 / Г.В. Лагутін, В.О.Поколенко, В.Б. Яковенко, А.В. Шпаков, Г.М. Рижакова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2009. – 68 с. 66. Мерчандайзинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /В.В. Божкова, Т.О.Башук. – Суми: Унів. кн., 2007. – 124 с. 67. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій /Т.О. Гаврилко, А.В. Гавриленко, В.О. Кустов, А.П. Науменко; Нац. авіац. ун-т. – К., 2008. – 64 с. 68. Мошек Г.Є. Менеджмент організацій. Теорія та практика: навчальний посібник /Г.Є. Мошек, В.Л. Федоренко, О.В. Коваленко та ін. – К.: «Видво ЛІРА-К», 2019. – 808 с. 69. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г.Л.Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина; за заг. ред. В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 688 с. 70. Ніколенко І.В. Маркетинг технічних інновацій: підручник / І.В. Ніколенко, М.К. Сукач, Г.О. Оборський. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2016. – 480 с. 71. Новак В.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник /В.О. Новак, Т.Л. Мостецька. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2013. – 494 с. 72. Новойтенко І.В. Комерційне право: навчальний посібник. /І.В. Новойтенко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 242 с. 73. Оксанич А.П., Петренко В.Р., Костенко О.П. Інформаційні системи і технології маркетингу: Навч. посіб. /А.П. Оксанич, В.Р. Петренко, О.П.Костенко. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 320с. 74. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник /Л.В. Олексенко. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2018. – 468 с. 75. Павлов В.І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: навчальний посібник /В.І. Павлов. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2009. – 230 с. 76. Палеха Ю.І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг /Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2019. – 480 с. 77. Підприємництво і торгівля: навчальний посібник /під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 620 с. 78. Поважний О.С. Корпоративне управління: підручник. В5 /О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.О. Харламова. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 244с. 79. Портер М. Конкуренция /Майкл Портер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 495с. 80. Сахно Є.Ю. Менеджмент малих та середніх підприємств: навчальний посібник /Є.Ю. Сахно. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2016. – 342 с. 81. Семенюк С.Б. Методичні підходи до планування маркетингової діяльності підприємств / С.Б. Семенюк / Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі: колективна монографія / за ред.. проф.. Р.В. Федоровича. - Тернопіль: Астон, 2012. – С.113-146. 82. Фалович В.А. Перспективи залучення промислових підприємств України до міжнародних ланцюгів поставок / В.А. Фалович. – Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 487. – С. 170-177. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34898/1/27_170-177.pdf 83. Фалович В.А. Розвиток емерджентних властивостей ланцюга поставок інвестиційних товарів: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 266 с. 84. Фалович В. А. Складське господарство в ланцюгу поставок: між витратами та корисністю / В. А. Фалович // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». - 2014. - № 811. - С. 438-445. 85. Федорович Р., Семенюк С. Маркетингове моделювання діяльності підприємств / Р.Федорович, С. Семенюк // Науково-теоретичний журнал Хмельницького національного університету «Наука й економіка, 2010.- Випуск 8 (12). – С.150-155. 86. Череп О.Г. Інноваційний розвиток підприємства: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти /О.Г. Череп. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 548 с. 87. Чурсіна Л.А. Стандартизація продукції та послуг /Л.А. Чурсіна, О.П.Домбровська. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2016. – 226 с. 88. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: підручник / Н.І.Чухрай. – Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 256с. 89. Шинкарук Л.В. Менеджмент: навчальний посібник для студентів / Л.В.Шинкарук, Т.Л. Мостенська, Т.О. Власенко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 220 с. 90. Якимишин Л. Я. Електронні ланцюги поставок товарів повсякденного попиту / Л. Я. Якимишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Логістика». –Львів, 2011. – № 706. –С. 193–197.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:075 — маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoref Дубина.pdf522,12 kBAdobe PDFView/Open
Диплом Дубина.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools