Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30017
Title: Вдосконалення маркетингової політики комунікацій підприємства пивоварної галузі
Other Titles: Improvement of communications marketing policy of a brewery
Authors: Данилишин, Олег Олегович
Danylyshyn, Oleh
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Данилишин О.О. Вдосконалення маркетингової політики комунікацій підприємства пивоварної галузі: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „075 — маркетинг“/ О.О. Данилишин — Тернопіль: ТНТУ, 2019р. — 11с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 3-Jan-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Фалович, Володимир Андрійович
Committee members: Винник, Тетяна Михайлівна
UDC: 339.13
Keywords: 075
маркетинг
Master Thesis
маркетинг
маркетингова політика комунікацій
комплекс маркетингу
бізнес-середовище
факторний аналіз
реклама
PR
ринок
маркетингові дослідження
marketing
marketing half-life of communications
marketing complex
business environment
factor analysis
advertising
PR
market
marketing research
Number of pages: 112
Abstract: Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. Досліджено сутність і місце комунікаційної політики в системі комплексу маркетингу, здійснено моніторинг діяльності підприємства та впливу факторів маркетингового середовища на її ефективність, досліджено ефективність існуючих засобів політики просування досліджуваного підприємства, вибрано комунікаційну стратегію, визначено економічну ефективність запропонованих заходів, проведено аналіз нормативно-правового середовища діяльності досліджуваного підприємства, обґрунтовано систему заходів по охороні праці та безпеці в надзвичайних ситуаціях.
Research on achievement of Master Degree on a speciality 075 «Marketing».– Ternopil Ivan Puluj National Technical University. – Ternopil, 2019. The essence and place of communication policy in the system of marketing complex is investigated, the activity of the enterprise and the influence of factors of marketing environment on its effectiveness are monitored, the effectiveness of existing means of promotion policy of the investigated enterprise is investigated, the communication strategy is determined, the economic efficiency of the proposed measures is determined the investigated enterprise, the system of measures on labor protection and safety in a superstructure is substantiated ynyh situations.
Content: Вступ Розділ1. Роль та місце політики комунікацій у маркетинговій діяльності підприємства 1.1.Основні принципи маркетингової діяльності 1.2.Особливості здійснення рекламної діяльності та стимулювання збуту у практиці маркетингу 1.3. Методи прямого маркетингу Висновки до розділу 1 Розділ2. Використання маркетингового інструментарію у практиці діяльності тов «микулинецький бровар» 2.1.Характеристика діяльності підприємства 2.2.Вплив факторів маркетингового середовища на діяльність підприємства 2.3.Дослідження ефективності комунікаційних заходів підприємства Висновки до розділу 2 Розділ3. Вдосконалення елементів маркетингової політики комунікацій 3.1.Використання інструментарію маркетингової комунікаційної політики 3.2.Організація прямого маркетингу Висновки до розділу 3 Розділ 4. Нормативно-правова база маркетингової діяльності підприємства Висновки до розділу 4 Розділ 5. Обгрунтування економічної ефективності Висновки до розділу 5 Розділ 6. Охорона праці в галузі Висновки до розділу 6 Розділ 7. Безпека в надзвичайних ситуаціях Висновки до розділу 7 Висновки Список використаних джерел Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30017
Copyright owner: © Данилишин, Олег Олегович, 2019р.
References (Ukraine): 1. Про захист економічної конкуренції: закон України [прийнято ВР 11.01.2001 р.] // Голос України. -2001. – 27лютого. 2. Про стандартизацію: Закон України № 2408-Ш [прийнято ВР 17.05.2001р.] // Голос України. – 2001. -№ 108. -20 червня. 3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» // Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. - № 255. 4. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві» // Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. - № 132. 5. «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» // Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. - № 1112. 6. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці // Затверджено Головою Держгірп ром нагляду 16.01.2008 р. 7. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці // Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р. 8. Бакуліна Н. М. Необхідність управління розвитком персоналу в сучасних умовах [Текст] / Н. М. Бакуліна // Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки (Луганськ – Євпаторія, 25-26 квітня 2013 року). Луганськ: Ноулідж, 2013. – С. 8–12. 9. Бакуліна Н., Собко О. Тенденції та перспективи розвитку креативної економіки в Україні. Науковий журнал - Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Вип.23., 2019/4/20. С.20-23. 10. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг: підручник /Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І. В. Балабанова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 631 с. 11. Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент /Л.В. Балабанова. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 392 с. 12. Васюткіна Н.В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект: монографія /Н.В. Васюткіна – К.: «Вид-во ЛІРАК», 2014. – 336 с. 13. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник/І.Б. Гевко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 187 с. 14. Гетьман О.О. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /О.О. Гетьман, В.М. Шаповал.– К.:ЦУЛ, 2007.–307 с. 15. Горбаченко С.А. Аналіз та прогнозування ринкової кон’юнктури: навчальний посібник /С.А. Горбаченко, В.А. карпов, Р.І.Шевченко – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 320 с. 16. Грищук М.В. Основи охорони праці: підручник /М.В. Грищук. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с. 17. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнуша. – К.: Центр учб. л-ри, 2007. – 296 с. 18. Капінос Г.І. Управління якістю: навчальний посібник /Г.І. Капінос, І.В. Грабовська. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2016. – 278 с. 19. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник /Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 406 с. 20. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: монографія / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова; НДЦ індустріал. пробл. розв. НАН України. – Х.: ІНЖЕК, 2008. – 352 c. 21. Крикавський Є.В. Ланцюг поставок – ex adverso традиційного підприємства / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко, В.А. Фалович // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 297-311. 22. Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях: навчальний посібник /О.В. Курбан – К.: Видавничий дім «Кондор», 2014. – 246 с. 23. Левченко Ю.Г. Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник В5 /Ю.Г. Левченко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 448 с. 24. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: навч. посібник /І.Л. Литовченко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 186с. 25. Маркетинг XXI століття. Тенденції концептуального розвитку /Л.О.Стрій. – О.: Фенікс, 2009. — 64 с. 26. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія /за ред. д.е.н, проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624с. 27. Маркетинг: Навч. посіб. /С.М. Гончаров. – Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2007. – 364 с. 28. Маркетинг: навч. посіб. /Т.І. Бортник, В.І. Рибчак, А.О. Харенко; Уман. держ. аграр. ун-т. – Умань: УВПП, 2008. – 312 с. 29. Маркетинг: навч. посіб. /Т.О. Примак; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., виправл. та доповн. – К., 2007. – 228 с. 30. Маркетинг: підручник /А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко. – К.: Знання, 2009. –1071 с. 31. Маркетинг: підручник /А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак, Н.В. Куденко, О.О. Бєляєв, Т.Є. Оболенська; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2008. – 600 с. 32. Маркетинг: підручник /Н.В. Бутенко. – К.: Атіка, 2008. – 300 с. 33. Маркетинг: учеб. пособие / Б.И. Сергеев, Г.Я. Харичева, Д.В. Чудаков, А.А. Анфалов, Е.Н. Бобарыкина; Крым. экон. ин-т ГВУЗ «Киев. нац. экон. ун-т им. В.Гетьмана». – Симф.: Феникс, 2008. – 480 с. 34. Маркетингова інформація: навч. посіб. /Л.О. Шелюк, Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, Р. Патора; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне: [Вид. О.Зень], 2008. – 447 с. 35. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1. Теоретичні основи та приклади застосування комунікаційних технологій /Г.В. Афенченко, О.В. Богоявленський, В.С. Верлока, М.Д. Жердєв, О.Е. Наумова; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2007. – 332 с. 36. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. /Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л., 2009. – 232 с. 37. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія /С.М. Ілляшенко. – Суми: Унів. книга, 2009. – 328 с. 38. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. /Л.Ф. Романенко; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». – К., 2008. – 106 с. 39. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. /С.Ю. Хамініч; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Д.: Наука і освіта, 2008. – 200 c. 40. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора; НТУ «Львів. Політехніка». – 2-ге вид. – Л., 2008. – 276 c. 41. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. /С.Ю. Хамініч, С.Я. Касян, М.М. Зайцева; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Д.: Наука і освіта, 2008. – 264 c. – Бібліогр.: с. 257-263. 42. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. /Я.В. Литвиненко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: Персонал, 2008. – 244 с. 43. Маркетингове забезпечення антиризикових заходів промислових підприємств: монографія /Т.М. Борисова. – Т.: Навч. кн.-Богдан, 2009. – 188с. 44. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. /В.В. Липчук, І.Г. Яців, Б.М. Гошко, О.Й. Гошко. – К.: Академвидав, 2008. – 216 с. 45. Маркетинговий менеджмент у сучасній світовій практиці. Проект «Синергія» – фаховий аналіз іноземною мовою: навч. посіб. /Ю.Є. Петруня, С.П. Кожушко, Г.І. М'ясоїд; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – Д., 2008. – 272с. 46. Маркетинговий менеджмент: підручник /А.В. Войчак; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2009. – 336 с. 47. Маркетингові дослідження: навч. посіб. /А.І. Федорчук; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2008. – 367 c 48. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. /І.В. Кошкалда; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2007. – 158 с. 49. Маркетингові дослідження: підруч. /А.В. Войчак, А.В. Федорченко; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2007. – 402 c. 50. Маркетингові дослідження: підручник /В.В. Ортинська, О.М. Мельникович; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2007. – 376 с. 51. Маркетинговые исследования в сфере В2В. Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса /Р. Макнейл. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 432 с. 52. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: учеб. пособие /А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2008. – 643c. 53. Маркетинговые показатели: Более 50 показателей, которые важно знать каждому руководителю = Marketing metrics: 50+ Metrics Every Executive Should Master / П.У. Фэррис, Н.Т. Бендл, Ф.И. Пфайфер, Д.Дж. Рейбштейн. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2009. – 480 с. 54. Математичні моделі та інформаційні технології управління рекламною діяльністю: монографія /В.К. Галіцин, О.П. Суслов, В.В. Дем'яненко, С.Д. Потапенко; Галиц. Акад. – Івано-Франківськ, 2009. – 144 с. 55. Менеджмент і маркетинг: Навч. посіб. /В.Б. Яковенко; Європ. ун-т. – К., 2007. – 144 с. 56. Менеджмент і маркетинг: навч. посіб. / В.І. Перебийніс, Л.М. Бойко, В.В. Писаренко, Є.О. Адоньєв, С.М. Бранінець; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2007. – 344 c. 57. Менеджмент і маркетинг: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 1 / Г.В. Лагутін, В.О.Поколенко, В.Б. Яковенко, А.В. Шпаков, Г.М. Рижакова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2009. – 68 с. 58. Мерчандайзинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /В.В. Божкова, Т.О.Башук. – Суми: Унів. кн., 2007. – 124 с. 59. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій /Т.О. Гаврилко, А.В. Гавриленко, В.О. Кустов, А.П. Науменко; Нац. авіац. ун-т. – К., 2008. – 64 с. 60. Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке [Електронний ресурс] /Е. Млоток. – Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru. 61. Мошек Г.Є. Менеджмент організацій. Теорія та практика: навчальний посібник /Г.Є. Мошек, В.Л. Федоренко, О.В. Коваленко та ін. – К.: «Видво ЛІРА-К», 2019. – 808 с. 62. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г.Л.Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина; за заг. ред. В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 688 с. 63. Ніколенко І.В. Маркетинг технічних інновацій: підручник / І.В. Ніколенко, М.К. Сукач, Г.О. Оборський. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2016. – 480 с. 64. Новак В.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник /В.О. Новак, Т.Л. Мостецька. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2013. – 494 с. 65. Оксанич А.П., Петренко В.Р., Костенко О.П. Інформаційні системи і технології маркетингу: Навч. посіб. /А.П. Оксанич, В.Р. Петренко, О.П.Костенко. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 320с. 66. Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник /Л.В. Олексенко. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2018. – 468 с. 67. Палеха Ю.І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг /Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2019. – 480 с. 68. Підприємництво і торгівля: навчальний посібник /під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 620 с. 69. Поважний О.С. Корпоративне управління: підручник. В5 /О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.О. Харламова. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 244с. 70. Портер М. Конкуренция /Майкл Портер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 495с. 71. Сахно Є.Ю. Менеджмент малих та середніх підприємств: навчальний посібник /Є.Ю. Сахно. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2016. – 342 с. 72. Семенюк С. Інноваційний маркетинг, його види та перспективи становлення в Україні / С. Семенюк // Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації» 17 квітня 2014, Тернопіль. - С. 139-141. 73. Семенюк С.Б. Необхідність розроблення маркетингової стратегії для підприємств / С.Б. Семенюк // Галицький економічний вісник. – 2015. – Вип.2(49). – С. 204-212. 74. Тимохова Г.Б. Інтелектуальний бізнес: навчальний посібник для студентів ВНЗ /Г.Б. Тимохова. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. –316 с. 75. Хомяков В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник / В.І.Хомякова, В.М. Бєлінська. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2012. – 432с. 76. Фалович В.А. Особливості формування збірних поставок в ланцюгах поставок / В.А. Фалович. – Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 1/5 (21). – С. 78-84. 77. Фалович В.А. Комунікації підприємств в інтернеті: тренди і напрями розвитку /В. А. Фалович, О. С. Довгунь //Вісник ОНУ ім. І.І.Мечникова. – 2018. – Т. 23. Вип. 1 (66). – С. 59-62. URL: http://liber.onu.edu.ua/pdf/visn_econom_23_1(66).pdf 78. Фалович В.А. Інвестування у відносини ланцюга поставок в концепції Індустрія 4.0 / В.А. Фалович // Електронний фаховий науковопрактичний журнал «Інфраструктура ринку». – 2018. – Вип. 15. – С. 127-136. – Режим доступу до журн.: http://www.market-infr.od.ua/uk/archive 79. Череп О.Г. Інноваційний розвиток підприємства: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти /О.Г. Череп. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 548 с. 80. Чурсіна Л.А. Стандартизація продукції та послуг /Л.А. Чурсіна, О.П.Домбровська. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2016. – 226 с. 81. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: підручник / Н.І.Чухрай. – Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 256с. 82. Шинкарук Л.В. Менеджмент: навчальний посібник для студентів / Л.В.Шинкарук, Т.Л. Мостенська, Т.О. Власенко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 220 с. 83. Яркіна Н.М. Економіка підприємств /Н.М. Яркіна. – К.: «Вид-во ЛІРА-К», 2017. – 596 с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:075 — маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoref Данилишин (1).pdf524,45 kBAdobe PDFView/Open
Диплом Данилишин.pdf1,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools