Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29906
Title: Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі ТОВ «Рубін»)
Other Titles: Expenses in the system of accounting: theory, methods, practice (LLC “Rubin” as a case study)
Authors: Шакура, Анастасія Петрівна
Shakura A.P.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Шакура А. П. Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі ТОВ «Рубін») : дипломна робота магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“/ А.П. Шакура. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 85 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 27-Dec-2019
Supervisor: Марущак, Леся Іванівна
Committee members: Дмитрів, Дмитро Володимирович
Keywords: 071
облік і оподаткування
управлінський облік
витрати
калькулювання
собівартість
management accounting
costs
costing
Abstract: У роботі визначено теоретичні основи обліку витрат діяльності підприємства, обґрунтовано методику ведення обліку витрат від операційної діяльності на підприємстві. Досліджено інформаційне забезпечення аналізу витрат від операційної діяльності та методику проведення їх аудиту. Здійснено аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства та ефективності його функціонування. Наведені рекомендації щодо покращення обліку та аудиту витрат дозволить підвищити оперативність і достовірність облікової інформації, дасть змогу посилити контроль за витратами. Основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, практиків з проблем застосування обліку; законодавчо-нормативні акти з питань ведення бухгалтерського обліку. Проаналізовано стан охорони праці на досліджуваному підприємстві. Практичне значення одержаних результатів та наукова новизна роботи полягає у розробці пропозицій для покращення організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту витрат від діяльності на досліджуваному підприємстві.
The theoretical bases of accounting of expenses of activity of the enterprise are defined in the work, the method of keeping of accounting of expenses from operating activity at the enterprise is substantiated. The information support of the analysis of expenses from operating activities and the method of their audit are investigated. The financial state of the studied enterprise and the effectiveness of its functioning are analyzed. The recommendations given to improve accounting and auditing of expenses will increase the efficiency and reliability of accounting information, will allow to strengthen the control over expenses. The basis of the research is the scientific works of domestic and foreign scientists, practitioners on the problems of accounting; legislative and regulatory acts on accounting. The state of occupational safety at the studied enterprise is analyzed. The practical significance of the results obtained and the scientific novelty of the work lies in the development of proposals for improving the organization of accounting, analysis and audit of the costs of activities at the enterprise under study
Content: Вступ 3 Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність витрат діяльності підприємства та завдання їх обліку 6 1.2. Особливості класифікації витрат 13 Розділ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВ «РУБІН» 25 2.1. Документування обліку витрат від операційної діяльності 25 2.2. Методика обліку витрат від операційної діяльності 27 2.3. Облік і розподіл загальновиробничих витрат 35 Розділ 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЇХ АУДИТУ НА ТОВ «РУБІН» 40 3.1 Мета та джерела інформації аналізу витрат від операційної діяльності 40 3.2. Теоретичні засади проведення аудиту витрат від операційної діяльності 44 Розділ 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «РУБІН» ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 50 4.1. Аналіз витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємства 50 4.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності діяльності підприємства 54 Розділ 5. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РУБІН» 59 5.1. Аналіз рівня рентабельності діяльності підприємства 59 5.2. Аналіз формування і використання прибутку підприємства 63 Розділ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 67 6.1. Охорона праці на підприємстві 67 6.4. Захист виробничого персоналу об’єкта (цеху) від зброї масового ураження 69 Висновки та пропозиції 73 Список використаних джерел 76 Додатки 83
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29906
References (Ukraine): 1.Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник / П.Й.Атамас. – Київ: ЦУЛ, 2006. – 440 с. 2.Безруких П. С. Бухгалтерский учет: Учебник. / П.С.Безруких, В.Б.Кондраков и др./ Под ред. П. С. Безруких. 2 – е изд. перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 2006. – 576 с. 3.Бєлойван І. Фінансова звітність як обличчя вашого бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://alt.com.ua/ukr/article/. 4.Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник / М.Білуха – К.: 2010. – 692 с. 5.Блакита Г.В. Бухгалтерський облік: Практикум. / Г.В. Блакита, Н.О.Ромашевська – К.: ЦУЛ, 2010. – 152 с. 6.Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами / И.А. Бланк. К., 2012. – 324 с. 7.Блонська В.І. Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства / В.І. Блонська, О.І. Вужинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. - №18.1. – С. 122-128. 8.Болюх М.А. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.В.Бурчевський, К.: КНЕУ, – 2011. – 234 с. 9.Бондаренко Н.О. Аудит суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi: Навчальний посібник. / Н.О.Бондаренко, В.Д.Понікаров, С.М.Попова – Центр навчальної літератури, 2014. – 300 с. 10.Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч. пос. для вищ. навч. закл. / Ф.Ф.Бутинець, Л.Л.Горецька. – Житомир: ПП. «Рута», 2012.– 544 с. 11.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевські. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 480 с. 12.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. / Ф.Ф. Бутинець, 77 Н.М.Малюга. - Житомир: ЖІТІ, 2010. - 608 с. 13.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 726 с. 14.Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Пратикум. Навчальний посібник для студентів вузів. / Ф.Ф.Бутинець, Е.В.Мних, О.В.Олійник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с. 15.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / Ф.Ф. Бутинець - вид. 2-ге, доп. і переробл., – Житомир: ЖІТІ, 2006. – 640 с. 16. Врублевський Н.Д. Управлінський облік витрат виробництва і собівартості продукції вотраслях економіки: навч. посібник / Врублевський Н.Д. - М., 2004. - 376 с. 17.Герасим Л.М. Первинний та аналітичний облік на підприємстві: Навч. посібник / Л.М.Герасим, Г.П.Журавель, В.Ф.Бруханський. – Тернопіль, Астон, – 2013. – 463 с. 18.Голов С. Ф. Управлінський облік: Підручник / С. Ф. Голов. – К.: Лібра, 2013. – 704 с. 19.Голов С.Ф. Фінансовий облік: Підручник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю.Кравченко, Г.А.Ямборко. – Київ: «Лібра», 2009.- 976с. 20.Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік / С.Ф. Голов, В.І.Єфіменко. – К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 2010. - 544 с. 21.Гольцова С.М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / С.М.Гольцова, І.Й.Плікус – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. – 255 с. 22.Данькін Й.Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навчальний посібник. / Й.Я. Данькін, М.Р. Лучко, М.Я. Остапюк – Ужгород: ПП «Графіка», 2014. – 142 с. 23.Добикіна Е.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства: Навч. посіб./ Е.К. Добикіна, В.В. Ровенська, С.В. Рижиков. – Київ: Слово, 2010. – 272 с. 78 24.Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учеб. пособ.: Пер. с англ. / К. Друри. – 3-е изд. – М.: Аудит, 1998. – 774 с. 25.Єфімова О.В. Фінансовий аналіз / О.В. Єфімова – М: Бухгалтерський учет. – 2014. – 226 с. 26.Задорожний З.В. Бухгалтерський облік: практичний посібник, нормативне забезпечення / З.В. Задорожний, Я.Д. Крупка, Р.О. Мельник – К.: ІЗМН МОУ, 2014 – 414 с. 27.Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996 – XIV (зі змінами та доповненнями), [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 28.Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності / В.М. Заплатинський. – Київ, КДТЕУ, 1999. – 208 с. 29.Зятковський І.В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика / І.В. Зятковський. Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 344 с. 30.Іванова К. Витрати на збут / К.Іванова // Все про бухгалтерський облік. – 2013. - №119. - С. 8-10. 31.Івахненко В.В. Курс економічного аналізу. Навчальний посіб.- К.: Знання – Прес, 2000. – 207 с. 32.Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності / В.І.Іващенко, М.А.Болюх, К., 2009. – 164 c. 33.Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.1199 №291, [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 34.Кивачук В.С. Оздоровление предприятия: экономический анализ / В.СКивачук – М:- Изд-во деловой и уч. лит.; Мн.: Амалфея. 2002. – 184 с. 35.Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособ. / В. М. Колпаков. – К.: МАУП, 2000. – 256 с. 79 36.Комаринський Я. Фінансово-інвестиційний аналіз / Я.Комаринський, І.Яремчук. – К.: Агентство «Книга пам'яті України», 1996. – 298 с. 37.Корнійчук Г. Витрати на утримання адмінперсоналу: зарплата, премії, навчання, семінари / Г.Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2014. - №23. - С. 7-12. 38.Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / М.Я.Коробов, К.: ЦУЛ, 2008. – 231 с. 39.Костіна Н.І. Фінансове прогнозування: методи та моделі: Навч. посібник / Н.І.Костіна, А.А.Алексєєв. – К.: Знання, 2007. – 183 с. 40.Кривоконь О. Тенденції розвитку ринку бухгалтерських послуг. /О.Кривоконь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №5.– С. 15-18. 41.Кудь Л.І. Проблеми аналізу фінансового стану підприємства / Л.І. Кудь // Вісник податкової служби України. – 2014. - №6. – С. 14-27. 42.Кужельний М.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання / М.В. Кужельний – К.: ЕЛЬГА, 2014. – 240 с. 43.Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник – К.:КНЕУ, 2006. – 334 с. 44.Кузнецова Н. Облік розробки та впровадження нової продукції / Н.Кузнецова // Все про бухгалтерський облік. – 2013. - №49. - С. 43-45. 45.Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб. / Лень В.С. – К.: Знання – Прес, 2003. – 287 с. 46.Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник / О.В.Лишиленко. – Київ: ЦУЛ, 2010. – 254 с. 47.Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник / О.В. Лишиленко– Київ: ЦУЛ, 2009. – 528 с. 48.Макаренко І.О. Проблеми антикризового управління промисловим підприємством / І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6. – С. 22-25. 80 49.Марущак Л. І. Методи діагностики матеріальних потоків на підприємствах / Леся Марущак // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 53. — № 2. — С. 111–118. 50.Марущак Л.І. Управлінський облік у схемах і таблицях: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Марущак, П.О. Марущак. – Тернопіль: Астон, 2010. – 192 с. 51.Мальтус Т. Антология экономической классики / Т. Мальтус, Д. Кейнс, Ю. Ларин. – М.: Эконов Ключ, 1993. 52.Мачуга Р. Організаційні передумови проектування інформаційної системи бухгалтерського обліку на підприємстві / Р.Мачуга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №12.– С. 35-42. 53.Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Г.М. Мельничук – К.: Вища школа, 2007. – 318 с. 54.Миняйло В. Учет товарно-материальных ценностей / В. Миняйло // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2012. –№21-22. – С. 32-39. 55.Михайлюк В.О. Цивільна безпека: Навч. посібник. / В.О.Михайлюк, Б.Д. Халмурадов. – К: Центр учбової літератури, 2012. – 158 с. 56.Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник / Є.В.Мних. – Київ: Центр навч. літ., 2013. – 412 с. 57.Наказ Міністерства фінансів України «Про Примітки до річної фінансової звітності» від 29.11.2000 №302 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 58.Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Нападовська. – К.: Книга, 2004. – 544 с. 59.Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств: Навч. пос. / Ж.К.Нестеренко.– Київ: ЦУЛ, 2012. – 311 с. 60.Нитецкий В.В. Аудит предприятия. Методология аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: Учеб. пособие / В.В. Нитецкий, Н.Н. Кудрявцев. – М.: Дело, 2013. – 448 с. 61.Окландер М.А. Промислова логістика: Навчальний посібник / 81 М.А.Окландер, О.П.Хромов. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 222с. 62.Олейник И.А. Бухгалтерский учет и финансовый анализ / И.А.Олейник, С.И.Юрьева, А.И.Рыбальченко – Харьков: ОКО, 2006. – 704 с. 63.Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «облік і аудит». / О.В.Олійник // за ред. проф..Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: «Рута», 2003. – 496 с. 64.Павликівська О. І. Методологічні підходи до визначення сутності доходів та витрат / О. І. Павликівська, Л. І. Марущак // Бізнес Інформ. - 2016. - № 10. - С. 343-348. 65.Павликівська О.І. Облік і аудит виробничих витрат в цукровій промисловості [Текст]: Монографія // О.І. Павликівська, Л.І. Марущак. – Тернопіль: Астон, 2011. – 264 с. 66.Павловська О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. / О.В.Павловські, Н.М.Притуляк, Н.Ю.Невмержицька. – К.:КНЕУ, 2000. – 208 с. 67.Педь І.В. Податкова система: економіко-правова характеристика податків: Навч. посіб. / І.В.Педь. – К.: Знання, 2007. – 191 с. 68.Пігуль Н.Г. Управління прибутком підприємства в умовах ринку / Н.Г.Пігуль // Вісник податкової служби України. – 2014. - № 10. – С. 18-22. 69.Податковий кодекс України №2755 від 02.12.2010 «Все про бухгалтерський облік» №1-3 від 03.01.2011. 70.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затв. наказом МФУ №98 від 31.03.99, [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 71.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. наказом МФУ №98 від 31.03.99, [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 72.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України №88 від 25.05.95, [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 82 73.Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник / П.Я. Попович – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 454с. 74.Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник / М. С. Пушкар – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 628 с. 75.Савченко В.Я. Аудит: Навч.посіб. / В.Я.Савченко. – К:КНЕУ, 2006. – 328с. 76.Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник / В.В. Сопко. - Київ: КНЕУ, 2006. – 526 с. 77.Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник, 2 – ге вид., перероб. і доп. / В.В. Сопко – К.: КНЕУ, 2009. – 500 с. 78.Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. / В.В.Сопко, В.Завгородній. – К.: КНЕУ, 2010. – 260 с. 79.Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Г.Г.Старостенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 187 с. 80.Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. / М.І.Стеблюк. – К: Знання-Прес, 2009.– 487 с. 81.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищ. навч. закл. екон. спец. / 5 – те вид., доп. й переробл. / Н. М. Ткаченко. - К.: А.С.К., 2000. – 784 с. 82.Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту. Підр. / Б.Ф.Усач, З.О.Душко, М.М.Колос – К: Знання, 2013. – 295с. 83.Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид. [доп. і перероб. ]. - Тернпіль: ТНЕУ, 2017. – 451 с. 84.Шеремет А.Д. Аудит: Учебное пособие / А.Д.Шеремет, В.П. Суйц – М.: ИНФРА-М, 2005. – 240 с. 85.Шиян Д.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Д.В.Шиян, Н.І.Строченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –146 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:071 — облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шакура автореф.pdf274,42 kBAdobe PDFView/Open
Шакура.pdf995,02 kBAdobe PDFView/Open
шакура_довідка.docx23,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools