Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29717
Title: Вплив стилю сімейного виховання на особистісний розвиток дитини молодшого шкільного віку
Other Titles: Влияние стиля семейного воспитания на личностное развитие ребенка младшего школьного возраста
The influence of family education style on a personal development of a primary school child
Authors: Курпіта, Олена Андріївна
Кurpita Olena
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФЕМ, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Курпіта О.А. Вплив стилю сімейного виховання на особистісний розвиток дитини молодшого шкільного віку : дипломна робота магістра за спеціальністю „053 — психологія“/ О.А. Курпіта. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 94 с.
Issue Date: 23-Dec-2019
Date of entry: 23-Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра психології, Тернопіль, Україна
Supervisor: Періг, Ірина Мирославівна
Committee members: Кирич, Наталія Богданівна
UDC: 159.9
Keywords: 053
психологія
сімейне виховання
family education
особистісний розвиток
personal development
молодший школяр
a primary school child
спілкування
communication
Abstract: У дипломній роботі узагальнено, що сім’я є головним інститутом соціалізації, середовищем перебування, розвитку людини від самого народження. Становлення особистості дитини, її особливостей характеру, поведінки, цінностей відбувається в сім’ї, під впливом батьківської любові, під впливом авторитету батьків, сімейних традицій. З’ясовано, що особливостями особистісної сфери молодшого школяра, є формування самооцінки, а також значна емоційна збудливість, яка накладає відбиток на весь психічний образ дитини. Проаналізовано теоретичні питання дослідження психолого-педагогічних основ сімейного виховання молодших школярів. Розкрито питання сім’ї та її функції у процесі соціалізації. Охарактеризовано психологічні особливості молодшого школяра, проаналізовано важливість особистісного розвитку, емоційних станів. Розглянуто основні стилі сімейного виховання та їх вплив на особистісний розвиток молодшого школяра. Стиль сімейного виховання – це спосіб взаємодії батьків та дітей, що характеризується застосуванням певних засобів і методів виховного впливу, виражається у особливій манері вербального та невербального спілкування. Емпірично встановлено, що у досліджуваних сім’ях переважають такі типи батьківського ставлення як «Прийняття», «Кооперація», «Авторитарна гіперсоціалізація» та «Симбіоз». Коопераціє є сприятливим стилем виховання стосовно дітей, тоді як «Авторитарна гіперсоціалізація» і «Симбіоз» можуть нести загрози для сприятливого особистісного розвитку дітей. У досліджених сімʼях переважає тенденція до соціальної бажаності та кооперації з дитиною, симбіотичних стосунків, а також підвищеного контролю та вимогливості до дитини. В цілому батьки виявляють адекватне, позитивне ставлення до своєї дитини. Найбільш поширений стиль виховання вибірки – прийняття (44%). Тобто для даних сімей характерним є позитивне ставлення до дитини. Батьки сприймають дитину такою, якою вона є, поважають та визнають її індивідуальність, схвалюють її інтереси, підтримують плани, проводять з нею досить багато часу і не шкодують про це. Це є свідченням того, що у більшості сімей панує повага до дитини, розділяються її інтереси та захоплення. Узагальнюючи результати комплексного дослідження прослідковано, що у більшості батьків (64%) характерний позитивний стиль виховання, тому 70% дітей характеризуються адекватністю в поведінці, мають установку на подолання перешкод, товариські відносини, мають стійке положення в колективі, комфортний емоційний стан, хочуть бути лідерами. З метою забезпечення успішного виховання молодших школярів та подолання труднощів у особистісному розвитку розроблено психологічні рекомендації та поради для батьків, а також корекційна програма.
The graduate work summarizes that a family is the main institution of socialization, living environment, and human development from the birth. The formation of the child's personality, his / her personality traits, behavior, and values takes place in the family, under the influence of parental love, under the influence of the authority of parents and family traditions. It has been found out that the peculiarities of the younger student's personal sphere are the formation of self-esteem, as well as significant emotional excitement, which imprints on the whole mental image of a child. Theoretical questions of research of psychological-pedagogical foundations of younger students' family education are analyzed. The issue of family and its function in the process of socialization is covered. The psychological peculiarities of the primary school child are characterized as well as the importance of personal development, emotional states is analyzed. The basic styles of family education and their influence on the personal development of the primary school child are considered. Family education style is a way of interaction between parents and children, characterized by the use of certain means and methods of educational influence, expressed in a special manner of verbal and non-verbal communication. It has been empirically established that the types of parental attitudes such as "Acceptance", "Co-operation", "Authoritarian hyper socialization" and "Symbiosis" predominate in the families studied. Co-operation is a positive parenting style concerning children, while "Authoritarian hyper socialization" and "Symbiosis" can pose a threat to the children's positive personal development. The tendency towards social desirability and co-operation with the child, symbiotic relationships, as well as increased control and demand to the child prevail in the families studied. In general, parents show an adequate, positive attitude towards their child. The most common educational style of the sample is acceptance (44 %). That is, these families are characterized by a positive attitude towards the child. Parents perceive the child as he or she is, respect and recognize his / her personality, endorse his / her interests, support plans, spend a lot of time with him / her and do not regret it. This is evidence that there is a respect to the child and his / her interests and passions are shared in most families. Summarizing the results of a complex study, it is observed that the majority of parents (64%) have a positive education style, so 70% of children are characterized by adequacy in behavior, have an installation to overcome obstacles, have social relations and a stable position in the group, as well as comfortable emotional state, they want to be leaders. In order to ensure successful education of the primary school children and to overcome difficulties in personal development, psychological recommendations and advice as well as a corrective program for parents were developed.
Content: ВСТУП…4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ…9 1.1. Вплив стилю сімейного виховання на становлення особистості дитини…9 1.2. Стилі сімейного виховання та їх особливості …16 1.3. Неадекватне ставлення батьків до дітей: види та характеристики...22 Висновки до розділу І….28 РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТИЛЮ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА…29 2.1. Планування та організація психодіагностичного дослідження стилів сімейного виховання та особистісного розвитку молодших школярів…29 2.2. Дослідження стилю сімейного виховання батьків …35 2.3. Дослідження показників особистісного розвитку молодших школярів…41 Висновки до розділу ІІ...50 РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧИЙ СУПРОВІД ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ…52 3.1. Психологічні рекомендації батькам з метою забезпечення успішного виховання молодших школярів…52 3.2. Організація корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку…56 Висновки до розділу ІІІ…61 РОЗДІЛ IV. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА…63 4.1. Психодіагностичний інструментарій вивчення інтелектуального компоненту структурі особистості молодшого школяра…63 РОЗДІЛ V. ПСИХОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ…68 5.1. Вплив дитячого досвіду на розвиток особистості та рівень успішності…68 РОЗДІЛ VI. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ…73 6.1. Врахування небезпечних та шкідливих виробничих факторів з метою охорони праці…73 6.2. Вплив метеорологічних умов, фізіологічних умов організму та раціональної організації робочого місця на реалізацію творчого потенціалу особистості…77 РОЗДІЛ VII. ЕКОЛОГІЯ…81 7.1. Фізіологічна дія метеорологічних умов на організм людини…81 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…89 ДОДАТКИ…95
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29717
Copyright owner: © Курпіта Олена Андріївна, 2019
References (Ukraine): 1. Абрамова Г. С. Вікова психологія: Підручник для студентів вузів / Г. С. Абрамова. – М.: Академічний Проект, 2001. – 174 с. 2. Абрамова Г.С. Возрастная психология : [учебник для студентов вузов] / Г.С. Абрамова. – М. : Академический Проект, 2011. – 479 с. 3. Андрейко А.В. Батьківство як психологічний феномен / А.В. Андрейко // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / [За ред. академіка С.Д. Максименка]. – К. : Міленіум, 2006. – № 29. – С. 78-82. 4. Астапов В.М. Тревожные расстройства в детском и подростковом возрасте. Теория и практика : [монография] / В.М. Астапов, Е.Е. Малков. – М. : МПСИ, 2011. – 368 с. 5. Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или как научиться понимать своего ребенка / А.И. Баркан. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2000. – 432 с. 6. Батьків не обирають..: Проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні / За ред. Ю. М. Якубової та ін. — К.: АЛД, 1997. – 185 с. 7. Безлюдний О. Роль сімʼї в особистісному розвитку дитини [Електронний ресурс]: О. Безлюдний – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2011/2011_1_6.pdf 8. Безруких М. М. Дитина йде в школу / М. М. Безруких, С.П. Єфімова. – М., 1989. – 842с. 9. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї / О.І. Бондарчук. – К. : МАУП, 2001. – 96 с. 10. Бондарчук О. І. Сім'я як осередок соціалізації дитини / О. І. Бондарчук // Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах. – К.: АЛД, 1998. – 95 с. 11. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Боулби Дж. ; [пер. с англ. В.В. Старовойтова]. – М. : Академический Проект, 2004. – 232 с. 12. Буянов М. І. Дитина з неблагополучної родини / М. І. Буянов. – М., 1988. – 207 с. 13. Варга А. Я. Роль родительского отношения в стабилизации детской невротической реакции / А. Я. Варга // Вести. МГУ. – Сер. 14. Психология.– 1985. – № 4. – С. 32-38. 14. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения : дис. ... канд. психол. Наук : 19.00.01 / А.Я. Варга. – М., 1986. – 206 с. 15. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с. 16. Вовчик-Блакитна М.В. Вікова психологія [за ред. Г.С. Костюк]. – К. : Радянська школа, 1976. – 269 с. 17. Волков Б.С. Детская психология : Логические схемы / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 265 с. 18. Воспитание детей дошкольного возраста [под ред. Л.Н. Проколиенко]. – К. : Радянська школа, 1990. – 368 с. 19. Выготский Л.С. Раннее детство / Л.С. Выготский // Собр. соч. : В 6-ти т. Т. 4. – М. : Педагогика, 1984. – 432 с. 20. Гарбузов В. И. Неврозы и их лечение. / В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, Д. Н. Исаев. – Л.: Медицина, 1977. – 272 с. 21. Гончаренко Н. Вплив родинного виховання на розвиток дитини / Н. Гончаренко // Психолог. – 2008. – № 46-47. – С. 13-14. 22. Гончаренко С. Український педагогічний словник / C. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с. 23. Григорʼєва Т. Я. Сімʼя і її вплив на формування особистості дитини [Електронний ресурс] / Т. Я. Григорʼєва. – Режим доступа: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp181/44Grigoreva.pdf 24. Денисенко А.О. Батьківська любов як один з ведучих чинників у процесі виховання / А.О. Денисенко, К.О. Дорошенко // Наука і освіта. Проект професора С.М. Симоненко «Когнітивні процеси та творчість». – Одеса. – 2007, № 1-2. – С. 7-10. 25. Дерманова І.Б. Діагностика емоційно-морального розвитку / І.Б. Дерманова. – СПб. : Мова, 2002. – 398 с. 26. Добрович А. Б. Кто в семье психотерапевт? / А. Б.Добрович – М.: Знание, 1985. – 80 с. 27. Захаров А.И. Семейное воспитание и его дефекты / А.И. Захаров // Социальная психология личности – Л. : Знание, 1974. – С. 189-206. 28. Казаннікова О.В. Особливості проявів тривожності в молодших школярів / О.В. Казаннікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – 2014. – Вип. 1 (1). – С. 176-180. 29. Карлсон А. Вперед к прошлому: перестройка семейной жизни в постсоциалистической Швеции / А. Карлсон. – Вестн. МГУ. – 1995. – №2. – С. 84-92. 30. Клюева Н.В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг / Н.В. Клюева. – Ярославль : Академия развития, 2002. – 160 с. 31. Ковалев С.В. Психология семейных отношений / С.В. Ковалев. – М. : Педагогика, 1987. – 160 с. 32. Ковалев С.В. Психология современной семьи / С.В. Ковалев. – М. : Просвещение, 1988. – 208 с. 33. Кован Ф. А. Взаимоотношения в супружеской паре, стиль родительского поведения и развитие трехлетнего ребенка / Ф. А Кован, К. П. Кован // Вопросы психологии. – 1988. – №4. – С. 110-118. 34. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства / В.П. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2001. – 244 с. 35. Крыгина Н.Н. Диагностика супружеских и детско-родительских отношений. Учебное пособие – Магнитогорск, 1999. – 88 с. 36. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Т. А. Куликова. – М.: «Академия», 1999. – 232 с. 37. Лэнг Р. Д. Расколотое «Я»: антипсихиатрия / Р. Д. Лэнг. – М.: Академия; СПб.: «Белый кролик», 1995. – 352 с. 38. Макаренко А. С. Виховання в сім’ї та школі / А. С. Макаренко – К.: Рад. шк., 1987. – Т. 4. – 520 с. 39. Макаренко А. С. Книга для родителей / А. С. Макаренко – М.: Педагогика, 1988. – 304 с. 40. Марковська І.М. Тренінг взаємодії батьків з дітьми / І.М. Марковська. – СПб. : Мова, 2005. – 150 с. 41. Матейчек З. Родители и дети : Кн. для учителя / З. Матейчек : [пер. с чешского]. – М. : Знание, 2002. – 320 с. 42. Методичні матеріали з питань формування усвідомленого батьківства / [за ред. Г.М. Лактіонової]. – К. : Держсоцслужба, Християнський дитячий фонд, 2006. – 96 с. 43. Николаева Е. Н. Зависимость эмоциональных реакций человека от негативних переживаний в детстве / Е. Н. Николаева, В. П. Купчик, А. И. Сафонова. — Психологический журнал. – 1996. – Т. 17. – № 3. – С. 92-98. 44. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства / Р.В. Овчарова. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. – 319 с. 45. Ольшанникова А.Е. Эмоции и воспитание / А.Е. Ольшанникова . – М. : Знание, 1983. – 80 с. 46. Омельченко Я.М. Психологічна допомога дітям з тривожними станами / Я.М. Омельченко, З.Г. Кісарчук. – К. : Шкільний світ, 2011. – 112 с. 47. Популярна психологія для батьків / [за ред. А. С. Співаковського]. – СПб .: СОЮЗ, 1997. – 307 с. 48. Психологія молодших школярів / [за ред. В. В. Давидова]. – М., 1990. – 80 с. 49. Психологія особистості: Словник-довідник/ [за ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко]. – К .: Рута, 2001. – 320 с. 50. Радчук Г. К., Тіунова О. В. Сімейне виховання [освітній тренінг для батьків]. Навчально-методичний посібник / Г. К. Радчук, О. В. Тіунова. — Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. – 121 с. 51. Развитие личности ребенка: Пер. с англ. / [под. ред. А. Фонарева]. — М.: Прогресс, 1987. — С. 190-211. 52. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тести: учеб. пособие / Д.Я. Райгородский. – Самара : БАХРАХ, 1998. – 672 с. 53. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учеб. Пособие : В 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. – 384 с. 54. Семиченко В. А. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. посібник для студентів вищ. навч. Закладів / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. – К .: Веселка, 1998. – 214 с. 55. Семья в психологической консультации / [под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина]. — М.: Педагогика, 1989. – С. 85-202. 56. Семья и молодежь: профилактика отклоняющегося поведения / [В. А. Балцевич, С. Н. Буров, А. К. Воднева и др.] – Минск: Университетское, 1989. – 144 с. 57. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / [за ред. І. Д. Звєрєвої]. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с. 58. Титаренко В. Я. Семья и формирование личности / В. Я. Титаренко. – М .: Мысль, 1987. – 351 с. 59. Томашевська С. О. Стилі сімейного виховання [Електронний ресурс] / С.О. Томашевська. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Pedagogica/3_133061.doc.htm. 60. Фрейд З. Психология бессознательного / З. Фрейд – М.: Просвещение, 1990. – 448 с. 61. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка / Г.Т. Хоментаускас. – М. : Педагогика, 1989. – 96 с. 62. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер. , 1998. – С. 214-246. 63. Чтобы личность достоялась / [под ред. Е. Л. Кононко]. – К.: Рад. шк., 1991. – 223 с. 64. Штольц Х. Каким должен бать твой ребенок? Дети и семейный конфлікт / Кн. Для учителя: Пер. с нем. / Х. Штольц, Л. Анзорг. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с. 65. Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии / Э. Г. Эйдемиллер. – М.; СПб.: Фолиум 1996. – 365 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:053 — психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Кurpita.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open
autoreferat_Кurpita.pdf260,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools