Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29689
Title: Розробка заходів зниження втрат електроенергії в системі електропостачання фермерського господарства
Other Titles: Development of activities for reducing electricity losses in the farm's electricity supply system
Authors: Січенко, Юрій Миколайович
Sichenko, Yurii
Bibliographic description (Ukraine): Січенко Ю.М. Розробка заходів зниження втрат електроенергії в системі електропостачання фермерського господарства: дипломна робота магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“/ Ю.М. Січенко. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 103 с.
Issue Date: Nov-2019
Date of entry: 23-Dec-2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Лупенко, Анатолій Миколайович
UDC: 621.31.1
Keywords: 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
навантаження
несиметрія
балансові втрати
load
asymmetry
balance losses
Number of pages: 103
Abstract: У дипломній роботі вирішено практичну проблему зниження втрат електроенергії в системі електропостачання фермерського господарства. Проведені дослідження щодо зниження втрат електроенергії на фермерському господарстві. Проведено обґрунтування використання симетрувальних пристроїв для зменшення значень струмів прямої та зворотної послідовностей. Проведені розрахунки силового та освітлювального обладнання, здійснено вибір розподільного пункту та обґрунтовано електропостачання від діючої мережі 0,4 кВ. Проведені розрахунки струмів короткого замикання та здійснено вибір захисного обладнання. Запропонована схема автоматичного управління водопостачальною установкою з урахуванням сумарного водоспоживання господарства.
Description: In diploma paper solved the practical problem of reducing electric power losses in the electric power supply system on the farm ménage. The substantiation of the use of symmetrical devices to reduce the values of currents of forward and reverse sequences is made. Calculations of the power and lighting equipment were carried out, the selection of the switchgear was made and the power supply from the existing 0.4 kV network was substantiated. Calculations of short-circuit currents have been carried out and the selection of protective equipment has been made. The scheme of automatic control of the water supply system taking into account the total water consumption on the farm ménage is offered.
Content: ВСТУП …7 1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА …9 1. 1 Характеристика втрат та аналіз системи електропостачання фермерського господарства …9 1.2 Аналіз заходів зниження втрат електричної енергії в сільських електричних мережах …11 1.3 Висновки до першого розділу …16 2 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА …17 2.1 Оцінка ймовірнісної несиметрії в мережах 0,4 кВ …17 2.2 Висновки до другого розділу...22 3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА...23 3.1 Розрахунок і вибір силового технологічного електрообладнання тваринницького комплексу…23 3.1.1 Розрахунок та вибір обладнання приміщення для утримання тварин...23 3.1.2 Розрахунок та вибір устаткування для кормоприготування та роздачі кормів …29 3.1.3 Розрахунок та вибір устаткування приміщення для електроенерге-тичного обладнання …32 3.2 Висновки до третього розділу …36 4 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА …37 4.1 Розрахунок електричного освітлення та вибір світильників …37 4.2 Розрахунок електричних навантажень...43 4.3 Обґрунтування електропостачання свинарника від існуючого джерела 0,38 кВ …49 4.4 Розрахунок мережі живлення розподільчої силової мережі …50 4.5 Розрахунок і вибір захисного обладнання...52 4.6 Розрахунок струмів короткого замикання в установках напругою до 1000 В …57 4.7 Розрахунок пристроїв заземлення та захисту …60 4.8 Висновки до четвертого розділу …62 5 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА …63 5.1 Аналіз систем автоматизованих станцій управління водопостачання фермерських господарств …63 5.2 Розрахунок та вибір насоса водопостачання …64 5.3 Розрахунок та вибір електроводонагрівачів …71 5.4 Розробка структурної схеми автоматичного керування водопостачальною установкою …73 5.5 Висновки до п’ятого розділу...76 6 ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ …77 6.1 Розрахунок капітальних та експлуатаційних витрат …78 6.2 Розрахунок економічної ефективності …82 7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ...84 7.1 Організація безпечної експлуатації електроустановок фермерського господарства …85 7.2 Перевірка опору петлі «фаза-нуль» …88 7.3 Стійкість роботи промислових підприємств (об’єктів) в умовах надзвичайних ситуацій …90 7.4 Вимоги до систем електрозабезпечення фермерського господарства...93 8 Екологія …96 8.1 Екологічний стан фермерського господарства …96 8.2 Заходи з екології на тваринницьких фермерських господарствах...96 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ДИПЛОМНОГО РОБОТИ …100 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ …101
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29689
Copyright owner: © Січенко Ю. М, 2019
References (Ukraine): 1. Шкрабець Ф.П. Класифікація і структура втрат електроенергії / Ф.П. Шкрабець, Ю.В. Куваєв, Д.В. Ципленков, П.Ю. Красовський // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Вип. 3(32). – 2005. – С.122–124. 2. Козирський В.В. Електропостачання агропромислового комплексу: підруч. / Козирський В.В., Каплун В.В., Волошин С.М. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 448 с. 3. Бебко В. Г. Зниження втрат електроенергії у сільському господарстві / В. Г. Бебко, С. Я. Меженний, В. Г. Стафійчук, В. Ю. Юрчук // – К.: Урожай, –1978. – 128 с. 4. Єгорова О. Ю. Комплексна оцінка якості електроенергії з урахуванням надійності електропостачання в сільських електромережах / О. Ю. Єгорова, М. В. Михалко // Системи обробки інформації. — 2011. — № 5. — С. 41-45. 5. Железко Ю.С. Стратегия снижения потерь и повышения качества электроэнергии в электрических сетях // Электричество. – 1992. – № 5. – С. 6 – 12. 6. Шкрабец Ф.П. Эксплуатационная динамика потерь электроэнергии в системах электроснабжения: монография / Ф.П. Шкрабец, П.Ю. Красовский; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. НГУ, 2015. – 152 с. 7. ГНД 34.09.204-2004. Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електроенергії та вибору заходів щодо їх зниження / М-во палива та енергетики України. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2004. – 159 с. 8. Методи та засоби зниження технічних втрат електроенергії в елементах систем електропостачання / Д. В. Ципленков, П. Ю. Красовський // Електротехніка та електроенергетика, – 2015. – № 1. – С. 77–82. 9. Сотнік О.В. Дослідження втрат електроенергії в мережах сільських населених пунктів в умовах відхилення напруги / О.В. Сотнік // Энергосбережение: Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – Харків: ХНТУСГ. – № 12(131). – 2014. С. 22 – 26. 10. Мірошник О.О. Оцінка імовірнісної несиметрії струмів і напруг на основі графіків навантаження комунального-побутових споживачів / О.О. Мірошник . – Харків: ХНТУСГ. – 2017р. – 12 с. Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_tech_2017_261_3. 11. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва. За ред. Скорика О.П., Полупанова В.М (авт. Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба А.І. та інші) Харків ХНТУСГ, 2009. – 429 с. 12. Електричне освітлення та опромінення: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Р.В. Кушлик, В. Ф. Яковлев, Ю. М. Куценко, М. Л. Лисиченко, М. П. Кунденко, Ю. М. Федюшко, – Х: ТОВ «Планетапрінт», – 2016. - 332 с. 13. Бурбело М. Й. Електропостачання промислових підприємств (Курсове проектування) [Текст] : навч. посібник для студ. енергет. спец. / М. Й. Бурбело; Вінницький держ. технічний ун-т. – Вінниця: – 1998. – 103 с. 14. Кігель Г.А., Півняк Г.Г. Електричні мережі систем електропостачання: Друге вид. перероб. і доп. / Г.А.Кігкль, Г.Г. Півняк. – Дніпропетровськ: національний гірничий університет, – 2012. – 318 с. 15. Семчинов А. М. Токопроводы промышленных предприятий [Текст]: научное издание / А. М. Семчинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, – 1982. – 208 с. 16. Справочник энергетика [Текст]: справочное издание / Н. П. Ливинец, А. Н. Немилостивый. – К.: Техніка, – 2008. – 512 с. 17. Релейний захист і автоматика в системах електропостачання [Текст]: навч. посібник для студ. електротехнічних спец. вищ. навч. закладів України / П. П. Говоров [та ін.]; Інститут змісту і методів навчання, Харківська держ. академія міського господарства. – К. : – 1996. – 228 с. 18. Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування: Навчальний посібник /Барало О.В., Самойленко П.Г., Гранат С.Є., Ковальов В.О. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 557 с. 19. Гетьман О.О. Економіка підприємства : [Навчальний посібник] / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал– 2 вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488с. 20. Правила улаштування електроустановок: нормативно-технический материал / відп. за вип. Г. Є. Лискова. – Харків: Індустрія, – 2008. – 424 с. 21. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів [Текст] : [затв. . Наказ М-ва палива та енергетики України 25.07.2006 № 258 ] / М-во палива та енергетики України. – Х. : Індустрія : Енергетичні рішення, 2012. – 318 с. 22. Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс) [Текст]: навч. посібник / [Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г.] – Кам’янець-Подільський: "Думка", 2010. – 152 с. 23. Сухарев, С.М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища [Текст]: навч. посібник / C.М. Сухарев. – Л.: Новий світ-2000, – 2004. – 256 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sichenko_robota.pdfСіченко Ю.М. Дипломна робота магістра1,57 MBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat_Sichenko.pdfСіченко Ю.М. Автореферат дипломної роботи магістра275,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools