Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28919

Title: Аналіз проблем і перспектив розвитку елементів транспортної складової економіки в умовах добровільного об’єднання територіальних громад
Other Titles: Analysis of problems and prospects for development of elements of the transport complex economy in the conditions of the voluntary integration of territorial communities
Authors: Ратинський, Вадим Віталійович
Гагалюк, Ольга
Ratynskyi, Vadym
Gagalyk, Olga
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Ратинський В. В. Аналіз проблем і перспектив розвитку елементів транспортної складової економіки в умовах добровільного об’єднання територіальних громад / Вадим Ратинський, Ольга Гагалюк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 23–30. — (Економічна теорія та історія економічної думки).
Bibliographic description (International): Ratynskyi V., Gagalyk O. (2019) Analiz problem i perspektyv rozvytku elementiv transportnoi skladovoi ekonomiky v umovakh dobrovilnoho obiednannia terytorialnykh hromad [Analysis of problems and prospects for development of elements of the transport complex economy in the conditions of the voluntary integration of territorial communities]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 23-30 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 12-Mar-2019
Date of entry: 1-Sep-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.023
UDC: 338.47
Keywords: транспорт
національна економіка
державне управління
залізничний транспорт
транспортна інфраструктура
transport
national economy
public administration
railway transport
transport infrastructure
Number of pages: 8
Page range: 23-30
Start page: 23
End page: 30
Abstract: Аналіз розвитку управління транспортом в умовах добровільного об’єднання територіальних громад має вирішальне значення для розуміння проблем, з якими стикається економіка в цілому. В межах України потенціал для зростання і розвитку є досить перспективним. Розширення зовнішньої торгівлі серед більшості Європейських країн, таких, як Польща, Чехія призвело до збільшення попиту на ефективніші перевезення. Проаналізовано проблеми та перспективи в транспортній галузі України в умовах добровільного об’єднання територіальних громад. Це було досягнуто за рахунок використання вторинних джерел даних. Основними проаналізованими проблемами були: відсутність узгодженого повітряного транспорту, політика, слабке управління, застарілі об`єкти, незахищеність, транспортні аварії, погані дороги через відсутність технічного обслуговування, слабке функціонування залізничних систем та інші. Досліджено, що радикальні заходи полягатимуть у застосуванні повного підходу до планування та управління повітряним, автомобільним, залізничним і водним транспортом в умовах добровільного об’єднання територіальних громад. Лише тоді бажана мета економічного відновлення буде досягнута
The analysis of the development of transport management in the conditions of voluntary association of territorial communities is crucial for understanding the problems faced by the economy as a whole. Within Ukraine, the potential for growth and development is quite promising. Expansion of foreign trade among most European countries, such as Poland, Czech Republic, has led to an increase in demand for more efficient transportation. The expansion of international trade in these regions is driving the transport sector to a large extent. This article analyzes the problems and perspectives in the transport industry of Ukraine in the conditions of voluntary association of territorial communities. This was achieved through the use of secondary data sources. The main analyzed issues were: lack of co-ordinated air transport, policy, weak management, outdated facilities, insecurity, traffic accidents, bad roads due to lack of maintenance, weak functioning of railway systems, and others. The study recommended that radical measures would be to apply the full approach to planning, managing air, road, rail and water transport under conditions of voluntary association of territorial communities, only then the desired goal of economic recovery would be achieved
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28919
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/370/2011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-%D0%BF
https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html
http://www.sai.gov.ua/ua/ua/static/21.htm
https://www.worldlifeexpectancy.com/world-road-trafficaccidents-report
http://ukravtodor.gov.ua/press/news/plany_remontiv_dorih_na_2017_rik.html
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1879>
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=150
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/3092/3046>
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=150/
References (Ukraine): 1. Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 370/2011 від 6 квітня 2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/370/2011.
2. Положення про Державне агентство автомобільних доріг України: постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 439 (процитовано 31 січня 2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-%D0%BF.
3. Статистичні дані в галузі авіатранспорту Авіатранспорт Аналітика. URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html.
4. Управління безпеки дорожнього руху (статистика аварійності в Україні за 2007−2018 рік). URL:http://www.sai.gov.ua/ua/ua/static/21.htm.
5. World road traffic accident report. URL: https://www.worldlifeexpectancy.com/world-road-trafficaccidents-report.
6. Плани ремонтів доріг на 2017 рік. Державне агентство автомобільних доріг України. 2.03.2017. URL: http://ukravtodor.gov.ua/press/news/plany_remontiv_dorih_na_2017_rik.html.
7. Корнійко Я. Р. Сучасний розвиток транспортної системи України. Наукові журнали Національного Авіаційного Університету. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view File/3092/3046>.
8. Лагоденко П. І., Гоцуляк М. В. Транспортна галузь в системі національної економіки України:міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», 29−30 грудня 2013 р. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1879>.
9. Матійко С. А. Особливості державного регулювання розвитку транспортного комплексу України. Державне управління: удосконалення та розвиток. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=150.
10. Мохова Ю. Л. Значення транспортної галузі в системі національної економіки України. Менеджер. 2015. № 1. С. 88−96.
11.Савчук О. В., Захарова О. В. Стратегічні напрямки розвитку потенціалу національної транспортної системи України. Національна та регіональна економіка. Вісник Маріупольського державного університету. 2011. В. 2. Серія «Економіка». С. 42−52.
12. Fajiir A., Zidan Z. H. An analysis of the issues and challenges of transportationin Nigeria and Egypt. The Business and Management Review. 2016. Vol. 7 (2). Р. 18−29.
References (International): 1. Ukaz Prezydenta Ukrayiny № 370/2011 vid 06. 04. 2011 “Pytannya optymizatsiyi systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoyi vlady”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/370/2011.
2. Polozhennya pro Derzhavne ahent·stvo avtomobilnykh dorih Ukrayiny. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10 veresnya 2014 r. № 439. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-2014-%D0%BF.
3. Statystychni dani v haluzi avtotransportu Avtotransport. Analityka. URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html.
4. Upravlinnya bezpeky dorozhnoho rukhu “Statystyka avariynosti v Ukrayini za 2007−2018 rik”. URL: http://www.sai.gov.ua/ua/ua/static/21.htm.
5. World road traffic accident report. URL: https://www.worldlifeexpectancy.com/world-road-trafficaccidents-report.
6. Plany remontiv dorih na 2017 rik. Derzhavne ahent·stvo avtomobilnykh dorih Ukrayiny. 2.03.2017. URL: http://ukravtodor.gov.ua/press/news/plany_remontiv_dorih_na_2017_rik.html.
7. Korniyko YA. R. Suchasnyy rozvytok transportnoyi systemy Ukrayiny. [Modern development of the transport system of Ukraine]. Naukovi zhurnaly Natsionalnoho Aviatsiynoho Universytetu. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/3092/3046>.
8. Lahodenko P. I. Transportna haluz v systemi natsionalnoyi ekonomiky Ukrayiny. [Transport industry in the system of the national economy of Ukraine]. Proceedings of “Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tretoho tysyacholittya u krayinakh SND” (Ukraine, 29−30 desember 2013) Ukraine, 2013. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1879>.
9. Matiyko S. A. Osoblyvosti derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku transportnoho kompleksu Ukrayiny. [Features of state regulation of development of the transport complex of Ukraine]. Derzhavne upravlinnya:udoskonalennya ta rozvytok. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=150/
10. Mokhova YU. L. Znachennya transportnoyi haluzi v systemi natsionalnoyi ekonomiky Ukrayiny. [The importance of the transport industry in the system of the national economy of ukraine]. Menedzher. 2015. No. 1. Pp. 88−96.
11. Savchuk O. V., Zakharova O. V. Stratehichni napryamky rozvytku potentsialu natsionalnoyi transportnoyi systemy Ukrayiny. [Strategic directions of potential development of the national transport system of Ukraine]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. 2011. Vol. 2. Pp. 42−52.
12. Fajiir, A., Zidan, Z. H. An analysis of the issues and challenges of transportationin Nigeria and Egypt. The Business and Management Review. 2016. Vol. 7 (2). Pp.18−29.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_23-30.pdf3,73 MBAdobe PDFView/Open
new_GEB_23-30.djvu155,59 kBDjVuView/Open
new_GEB_23-30__COVER.png1,3 MBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.