Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28917

Title: Вибори та економіка, протиріччя та об’єднавча спільність, прорахунки й досягнення у стратегічному баченні проблем державного розвитку
Other Titles: Elections and economics, controversy and unifying community, miscalculations and achievements from strategical standpoint of state development problems
Authors: Андрушків, Богдан Миколайович
Кирич, Наталія Богданівна
Павликівська, Ольга Іванівна
Погайдак, Ольга Богданівна
Andruskiv, Bohdan
Kyrych, Natalia
Pavlykivska, Olha
Pohaidak, Olha
Affiliation: Тернопільський національний технічнічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Вибори та економіка, протиріччя та об’єднавча спільність, прорахунки й досягнення у стратегічному баченні проблем державного розвитку / Богдан Андрушків, Наталія Кирич, Ольга Павликівська, Ольга Погайдак // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 58. — № 3. — С. 7–15. — (Економічна теорія та історія економічної думки).
Bibliographic description (International): Andruskiv B., Kyrych N., Pavlykivska O., Pohaidak O. (2019) Vybory ta ekonomika, protyrichchia ta obiednavcha spilnist, prorakhunky y dosiahnennia u stratehichnomu bachenni problem derzhavnoho rozvytku [Elections and economics, controversy and unifying community, miscalculations and achievements from strategical standpoint of state development problems]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 58, no 3, pp. 7-15 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (58), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (58), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 58
Issue Date: 25-Jun-2019
Submitted date: 4-Apr-2019
Date of entry: 1-Sep-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.03.005
UDC: 334.02
Keywords: адміністративно-територіальна реформа
вибори
виробництво
відповідальність
економіка
держава
соціально-економічний розвиток
об’єднання територіальних громад
наука
програма
підприємницька діяльність
європейські стандарти
administrative-territorial reform
elections
production
responsibility
economy
state
socioeconomic development
association of territorial communities
science
program
entrepreneurial activity
European standards
Number of pages: 9
Page range: 7-15
Start page: 7
End page: 15
Abstract: На основі соціологічного опитування виборців та первинного аналізу даних виявлено протиріччя й об’єднавчу спільність, досягнення та прорахунки у виборчих процесах і соціальноекономічному розвитку держави. Акцентовано увагу на твердженні «якісна стратегія розвитку дає змогу гармонізувати різні цілі, дає можливість порівняти різні варіанти розвитку фінансів підприємства і, на підставі отриманої інформації, вибрати оптимальні шляхи його перспективної діяльності». Виділено специфічні особливості та закономірності даного процесу за умов перманентних виборчих процесів у державі. Запропоновано класифікувати причини гальмівних процесів у сфері соціально-економічного розвитку суспільства та їх взаємозв’язки з виборчими процесами. Проблему розглянуто як в державних, так і регіональних, галузевих розрізах, а також за умов адміністративно-територіальної реформи. Встановлено взаємозв’язки виборів президента і в органи місцевого самоврядування з ефективністю розвитку як виробництва, так і території об’єднаної громади у державному контексті. На цьому тлі засвідчено певні тенденції цього процесу. Запропоновано використання інноваційних підходів до забезпечення ефективності соціально-економічного розвитку підприємств і виборів та формування на цій основі стратегії реалізації концепції відповідальності в умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні, відповідно європейських вимог і стандартів. Доведено, що на ефективність суспільного виробництва впливає процес агітаційно-виборчої компанії держави.
The controversy and unifying community, achievements and miscalculations in the electoral process and the socio-economic development of the state were revealed on the basis of the polling of the polls and the primary analysis of the data. The emphasis is placed on the statement «A qualitative development strategy makes it possible to harmonize different goals, makes it possible to compare different variants of financial development of the enterprise and, based on the received information, to choose the optimal ways of its prospective activity». The specific features and regularities of this process in the conditions of permanent electoral processes in the state are singled out. It is proposed to classify the causes of inhibitory processes in the sphere of socioeconomic development of society and their interrelation with electoral processes. The problem is considered both in the state and regional, sectoral sections, as well as in the conditions of administrative-territorial reform. Interrelations between presidential elections and local self-government bodies with the effectiveness of both production and the territory of the united community in the state context are established. On this background, there are certain trends in this process. It is proposed to use innovative approaches to ensure the effectiveness of socio-economic development of enterprises and elections and to formulate on this basis strategies for implementing the concept of responsibility in the conditions of administrative-territorial reform in Ukraine, in accordance with European requirements and standards. It is proved that the effectiveness of public production is influenced by the process of the campaigning and election company of the state.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28917
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): 1. Аузан А. А. Крючкова П. В. Адміністративні бар’єри в економіці: інституційний аналіз. М.: ИНП Суспільний договір.
2. Андрушків Б. М. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вузів. 2-е видання, перероблене та доповнене. Тернопіль:Лілея, 1997. 292 с.
3. Данилишин Б. М., Микитенко В. В. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України. У 2-х т. Т.1. К.: ЗАТ «Нічлава», 2008. 336 с.
4. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство. Тернопіль:Тернограф, 2008. 222 с.
5. Кирич Н. Б. Збалансованість системи показників у формуванні стратегії розвитку організацій, підприємств – як метод стабілізації економіки України. Схід. 2007. № 3 (81). С. 101–103.
6. Кирич Н. Б. Теоретичні та прикладні механізми управління стратегією підвищення господарськофінансової стабільності підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. 2008. № 3. С. 136–142.
7. Кирич Н. Б., Андрушків Б. М., Погайдак О. Б. Гібридна війна як метод реалізації агресивних планів Галицький економічний вісник. №4 (47). 2014. 57-69 с.
References (International): 1. Auzan A. A. Kryuchkova P. V. Administratyvni barʺyery v ekonomitsi: instytutsiynyy analiz [Administrative barriers in the economy: institutional analysis]. M.: YNP Suspilʹnyy dohovir.
2. Andrushkiv B. M. Osnovy menedzhmentu: metodolohichni polozhennya ta prykladni mekhanizmy: pidruchnyk dlya studentiv ta vykladachiv ekonomichnykh spetsialʹnostey vuziv. [Fundamentals of Management: Methodological Provisions and Applied Mechanisms: A Textbook for Students and Teachers of Economic Specialties of Universities]. Ternopilʹ:Lileya, 1997. [In Ukrainian].
3. Danylyshyn B. M., Mykytenko V. V. Fenomenolohichni alʹternatyvy ekonomichnoho zrostannya Ukrayiny. [Phenomenological alternatives to Ukraine's economic growth]. K.: ZAT “Nichlava”, 2008. [Іn Ukrainian].
4. Ekonomichna ta maynova bezpeka pidpryyemstva i pidpryyemnytstva. Antyreyderstvo [Economic and property security of enterprises and entrepreneurship. Anti-crap]. Ternopilʹ:Terno-hraf, 2008. [Іn Ukrainian].
5. Kyrych N. B. Zbalansovanistʹ systemy pokaznykiv u formuvanni stratehiyi rozvytku orhanizatsiy, pidpryyemstv – yak metod stabilizatsiyi ekonomiky Ukrayiny. [The balance of the system of indicators in shaping the strategy for the development of organizations and enterprises – as a method of stabilizing the economy of Ukraine] Skhid. 2007. Vol. 3. No. 81. Pp. 101–103.
6. Kyrych N. B. Teoretychni ta prykladni mekhanizmy upravlinnya stratehiyeyu pidvyshchennya hospodarsʹko-finansovoyi stabilʹnosti pidpryyemstva. [Theoretical and applied mechanisms of management of the strategy of increasing the economic and financial stability of the enterprise]. Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky. 2008. No. 3. Pp. 136–142.
7. Kyrych N. B., Andrushkiv B. M., Pohaydak O. B. Hibrydna viyna yak metod realizatsiyi ahresyvnykh planiv. [Hybrid war as a method of implementing aggressive plans]. Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk. 2014. Vol. 4. No. 47. Pp. 57-69.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 3 (58)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
new_GEB_7-15.pdf4,32 MBAdobe PDFView/Open
new_GEB_7-15.djvu174,32 kBDjVuView/Open
new_GEB_7-15__COVER.png988,48 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.