Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27978

Title: Динаміка та перспективи розвитку машинобудування України
Other Titles: Analysis of dynamics and prospects for innovational development of machine building in Ukraine
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Федишин, Ірина Богданівна
Garmatiy, Nataliya
Fedyshyn, Iryna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Гарматій Н. М. Динаміка та перспективи розвитку машинобудування України / Наталія Гарматій, Ірина Федишин // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 57. — № 2. — С. 52–62. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description (International): Garmatiy N., Fedyshyn I. (2019) Dynamika ta perspektyvy rozvytku mashynobuduvannia Ukrainy [Analysis of dynamics and prospects for innovational development of machine building in Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 57, no 2, pp. 52-62 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (57), 2019
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (57), 2019
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 57
Issue Date: 16-Apr-2019
Submitted date: 10-Feb-2019
Date of entry: 18-May-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.052
UDC: 336
338.48
Keywords: інноваційна галузь машинобудування
літакобудування
перспектива розвитку
кореляційно-регресійний аналіз
стохастичні процеси
теорія ланцюгів Маркова
innovation branch of mechanical engineering
aircraft engineering
prospect of development
correlation-regression analysis
stochastic processes
the theory of Markov chains
Number of pages: 11
Page range: 52-62
Start page: 52
End page: 62
Abstract: Досліджено динаміку та перспективи розвитку інноваційних галузей машинобудування України, до яких належить літакобудування. Україна належить до небагатьох країн світу, що володіють повним циклом (макротехнологією) створення авіаційної техніки, і займає провідне місце на світовому ринку в секторі транспортної та регіональної пасажирської авіації. За рівнем розвитку літакобудування Україна належить до найбільш розвинених держав. Галузь нараховує понад 60 підприємств, на які припадає близько 25% зайнятих у машинобудуванні в Україні. Основу галузі становлять п'ять великих підприємств, на яких зосереджено дві третини працівників галузі. Тому актуальним є дослідження перспектив розвитку інноваційної галузі машинобудування з застосуванням інструментарію економікоматематичного моделювання на основі теорії ланцюгів Маркова. Також на основі кореляційнорегресійного аналізу досліджено міру впливу середньомісячної номінальної заробітної плати працівників галузі машинобудування на кількість зайнятих у ній працівників.
The dynamics and prospects of development of innovative branches of machine building of Ukrain, which the aircraft industry belongs to is researched. Ukraine is one of the few countries in the world with a full cycle (macro technology) in the creation of aviation technology, and has a leading place in the world market in the transport and regional passenger aircraft sector. By the level of development of aircraft industry, Ukraine belongs to the most developed states. The industry accounts for more than 60 enterprises, accounting for about 25% of the employed in engineering in Ukraine. The basis of the industry consists of five large enterprises, in which two thirds of industry employees are concentrated; therefore the research of the prospects of development of the innovative branch of mechanical engineering using the tools of economic-mathematical modeling based on the theory of Markov chains is relevant. Also, on the basis of the correlation-regression analysis of the extent of the influence of the average monthly nominal wage of workers in the mechanical engineering industry on the number of employed workers in the mechanical engineering industry is investigated.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27978
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
URL for reference material: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_3_2.pdf
http://www.ambafrance-ru.org
http://www.avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/aviazagpriz/documents/Lotnapridatn/sertifi-kaciya-tipu/23500.html
http://www.credit-rating.ua/img/st_img/AS/2014/10.10.2014/AVIA_CR_I_pol_2014.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2017_4_13
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6890
https://defence-ua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/4559-pyat-krokiv-z-poryatunku-vitchyznyanoho-litakobuduvannya
http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr23pdf
https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/21/639792/
http://www.avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/aviazagpriz/documents/Lotnapridatn/sertifikaciyatipu/23500.html
https://defenceua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/4559-pyat-krokiv-z-poryatunku-vitchyznyanoho-litakobuduvannya
https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_
References (Ukraine): 1. Андрющенко І. Є. Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 23 (1). С. 86–90.
2. Ареф'єва О. В., Капаруліна І. М. Українське авіабудування: напрями трансформації. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 3–8. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_3_2.pdf.
3. Беляев В. В. Авиационная промышленность Франции. Аерокосмическое образование. 2009. № 3. С. 8–14.
4. Бернар П. Французская авиационная промышленность – всегда летная погода. URL: http://www.ambafrance-ru.org.
5. Грига В. Ю., Лихолет С. І. Сутність та оцінка конкурентоспроможності галузей промисловості у регіональному контексті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Спецвипуск 33. Частина 2. 2011. С. 45–51.
6. Лихолет С. І. Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1. С. 9–14.
7. Гожуловський С. С., Чорна Т. М. Аналіз інвестиційної привабливості літакобудування України. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку: матер. Міжнародної наук.- практ. конф., 18−19 травня 2017 р. Умань: Сочінський М. М. 2017. С. 63−66.
8. Офіційний портал Державної авіаційної служби України URL: http://www.avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/aviazagpriz/documents/Lotnapridatn/sertifi-kaciya-tipu/23500.html
9. Огляд авіабудівної галузі України за І півріччя 2014 року URL: http://www.credit-rating.ua/img/st_img/AS/2014/10.10.2014/AVIA_CR_I_pol_2014.pdf.
10. Прушківська Е. В., Ніколаєнко М. І., Особливості розвитку авіаційної галузі на міжнародному та національному рівні в умовах глобалізації. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2017. № 4. С. 92–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2017_4_13
11. Пилипенко Ю. І. Інноваційний розвиток авіабудування України як механізм стимулювання точок економічного зростання національної економіки. Економічний вісник НГУ. 2017. № 2 (58) С. 62−72.
12. Пермінова С. О., Баранець В. С. Інноваційна діяльність в галузі української авіації як індикатор створення start-up проектів: сучасний стан та перспективи. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6890.
13. П’ять кроків з порятунку вітчизняного літакобудування. URL: https://defence-ua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/4559-pyat-krokiv-z-poryatunku-vitchyznyanoho-litakobuduvannya
14. Рябоконь А. Перспективи авіаційної промисловості України URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr23pdf.
15. Рогатинський Р. М., Гарматій Н. М. Математичні методи ринкової економіки для спеціалістівкібернетиків: навчальн. посібн. Тернопіль: Астон, 2015. 206 с.
16. Закон України «Про розвиток літакобудівної промисловості» № 1814-VI від 20.01.2010. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 50. с. 261.
17.Статистичний щорічник України за 2017 рік / за редакцією І. Є. Вернера. К.: Державна служба статистики України, 2018. С. 267, 541 с.; Україна в цифрах за 2014 р.: статистичний щорічник / за редакцією І. М. Жук. К.: Державна служба статистики України, 2018. С. 179, 239 с.; Україна в цифрах за 2017 р.: статистичний щорічник / за редакцією І. Є. Вернера. К.: Державна служба статистики України, 2018. С. 37, 241 с.; Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010−2017 роках. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_rik_u.htm.
18.Калиновський А. О., Горбаль Н. І., Калиновська Н. Л. Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. Бізнес-інформ. 2016. № 8. С. 88−94.
19. П’ять кроків з порятунку вітчизняного літакобудування URL: https://defence-ua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/4559-pyat-krokiv-z-poryatunku-vitchyznyanoho-litakobuduvannya.
20. Хроніка пікіруючої галузі, або Як Україна втрачає літакобудування. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/21/639792/
References (International): 1. Andryushchenko I.E. Analysis of socio-economic indicators of industrial development in Ukraine / I.E. Andryushchenko // Scientific Bulletin of the International Humanitarian University Series: Economics and Management. 2017. Voip. 23 (1). P. 86−90.
2. Aref'eva O.V. Ukrainian Aviation Engineering: Directions of Transformation / O. Aref'eva, I.M. Kaparulin // Innovation Economics. 2013. № 3. С. 3−8 [Electronic resource]. Access mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_3_2.pdf.
3. Belyaev VV The aerospace industry of France / VV Belyaev // Aerospace education. 2009. No. 3. P. 8−14.
4. Bernard P. French aviation industry - always flying weather / P. Bernard [Electronic resource]. Access mode: http://www.ambafrance-ru.org.
5. Griga V.Yu. Lichollet SI The essence and assessment of the competitiveness of industries in the regional context / V.Yu. Griga, S.I. Likholet // Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series Economics. Special Issue 33. Part 2. 2011. P. 45−51;
6. Likholet SI, Modern Approaches to Assessing the Effectiveness of Economic Stimulation of Innovative Activities of Industrial Enterprises / S.I. Likholet // Investments: Practice and Experience. 2016. No. 1. Рp. 9−14.
7. Gozhulsky S.S., Chornaya T.M. Analysis of investment attractiveness of Ukrainian aircraft construction / S.S. Gogulovsky, T.M. Black // Economy and Management in the XXI Century: Challenges and Development Prospects: Mater. International Science. Pract. Conf., May 18-19, 2017, Uman city: Publisher “Sochinsky MM”, 2017. 260 p. Pp. 63−66.
8. Official portal of the State Aviation Service of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: http://www.avia.gov.ua/documents/Lotna-pridatn/aviazagpriz/documents/Lotnapridatn/sertifikaciyatipu/23500.html
9. Review of the aircraft industry in Ukraine for the first half of 2014 [Electronic resource]. Accessmode:http://www.credit-rating.ua/img/st_img/AS/2014/10.10.2014/AVIA_CR_I_pol_2014.pdf.
10. Prushkivska EV Characteristics of the development of the aviation industry at the international and national levels in the conditions of globalization / EV Prushkivska, M.I. Nikolayenko // Economic Bulletin of the National Mining University. 2017. No. 4. Pр. 92−99. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2017_4_13
11. Pilipenko Yu.I. Innovative development of aviation engineering of Ukraine as a mechanism for stimulating the points of economic growth of the national economy / Yu.I. Pylypenko // Economical Bulletin of the National Academy of Sciences. No. 2 (58), 2017. Pр. 62−72.
12. Permina S.O., Baranets V.S. Innovative activity in the field of Ukrainian aviation as an indicator of creation of start-up projects: the current state and prospects. Effective economy. 2019. № 2. Electronic resource. access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6890.
13. Five Steps to Rescue the National Aircraft. Electronic resource. Access mode: https://defenceua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/4559-pyat-krokiv-z-poryatunku-vitchyznyanoho-litakobuduvannya
14.Ryabokon A. Prospects of the aviation industry of Ukraine [Electronic resource]. 2016. Access mode: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr23pdf.
15.Rogatinsky R.M. / Garmatiy N.M. Mathematical Methods of a Market Economy for Cybernetics Specialists, Ternopil. Tutorial. «Aston Publishing» Ltd, 2015 206 s.
16. Law of Ukraine “On the Development of the Aircraft Industry Industry” No. 1814-VI dated January 20, 2010 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2001, No. 50, p. 261.
17. Statistical Yearbook of Ukraine for 2017. / Edited by I.E. Werner. - K.: State Statistics Service of Ukraine, 2018. p. 267, 541 pp.; Ukraine in figures for 2014: statistical yearbook / Edited by I.M. Zhuk. - K.: State Statistics Service of Ukraine, 2018. P. 179, 239 p.; Ukraine in figures for 2017: statistical yearbook / edited by I.E. Werner. - K.: State Statistics Service of Ukraine, 2018. P. 37, 241 s.; Volume of sold industrial products (goods, services) by types of economic activity in 2010 − 2017. [Electronic resource]. Access mode: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/pr/orp_rik/orp_ rik_u.htm.
18. Kalinovsky A.O. Trends and strategies of aviation industry development in Ukraine / A.O. Kalinovsky, N.I. Gorbal, N.L. Kalinovskaya // Business-inform. 2016. No. 8. P. 88−94.
19. Five Steps to Rescue the National Aircraft. Electronic resource. Access mode: https://defenceua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/4559-pyat-krokiv-z-poryatunku-vitchyznyanoho-litakobuduvannya
20.Chronicle of the dive industry, or How Ukraine loses its aircraft. Electronic resource. Access mode: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/21/639792/.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2019, № 2 (57)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.