Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27895

Title: Обгрунтування чинників конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства на основі міжнародного досвіду
Other Titles: Substantiation of competitiveness factors of road economy enterprises based on international experience
Authors: Дмитрів, Дмитро Володимирович
Ковальчик, Олена Арнольдівна
Рогатинська, Олена Романівна
Dmytriv, Dmytro
Kovalchyk, Olena
Rogatynska, Olena
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Дмитрів Д. В. Обгрунтування чинників конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства на основі міжнародного досвіду / Дмитро Дмитрів, Олена Ковальчик, Олена Рогатинська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 55. — № 2. — С. 50–58. — (Економіка та управління підприємствами).
Bibliographic description (International): Dmytriv D., Kovalchyk O., Rogatynska O. (2018) Obhruntuvannia chynnykiv konkurentospromozhnosti pidpryiemstv dorozhnoho hospodarstva na osnovi mizhnarodnoho dosvidu [Substantiation of competitiveness factors of road economy enterprises based on international experience]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 55, no 2, pp. 50-58 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (55), 2018
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (55), 2018
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 55
Issue Date: 22-Jan-2019
Submitted date: 11-Oct-2018
Date of entry: 19-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2018.02.050
UDC: 338.4
625.7/.8
Keywords: транспортна галузь
автомобільні дороги
дорожнє господарство
підприємства дорожньо-будівельного комплексу
transportindustry
highways
roadeconomy
roadeconomyenterprise
Number of pages: 9
Page range: 50-58
Start page: 50
End page: 58
Abstract: Проаналізовано проблеми та завдання транспортної галузі України. Відповідно до Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року визначено завдання стосовно дорожнього господарства країни. Досліджено чинники впливу на ефективність діяльності підприємств дорожнього господарства. Визначено, що недостатнє фінансування є основним чинником стримання діяльності підприємств дорожньо-будівельного комплексу України. Досліджено чинники, які зумовлюють конкурентоспроможність даних підприємств та проаналізовано їх вплив на підвищення конкурентоспроможності. Виявлено, що найвагомішим зовнішнім чинником, який визначає конкурентоспроможність підприємств, є вплив державної політики у сфері виконання дорожньобудівельних робіт. Запропоновано шляхи вирішення основних проблем підвищення конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства: залучення механізму державноприватного партнерства для збільшення фінансування галузі; вивчення та впровадження міжнародного досвіду щодо фінансування й технологій будівництва і ремонту автодоріг; запровадження механізму підтримки якісного техніко-експлуатаційного стану протягом усього життєвого циклу автодороги.
In the article is analyzed the problems and tasks of the Ukrainian transport industry. According to the National Transport Strategy of Ukraine for the period to 2030 the tasks concerning the road economy are defined. The factors influencing the efficiency of the road economy enterprises are investigated. It is determined that insufficient financing is a major factor in the restraining of activity of enterprises of the Ukrainian road-building complex. The factors determining the competitiveness of these enterprises and their influence on competitiveness increase are investigated. It was revealed that the most important external factor that determines the competitiveness of enterprises is the impact of state policy in the field of road construction work. The ways of solving of the main problems of increasing the competitiveness of road economy enterprises are proposed: the involvement of the public-private partnership mechanism to increase financing of the industry; studying and implementing international experience in financing and technologies for construction and repair of highways; implementation of the mechanism of maintenance of high-quality technical and operational condition throughout the life cycle of the highway.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27895
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL for reference material: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#n13
https://mtu.gov.ua/news/29923.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/42/KVED10_42.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
References (Ukraine): 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р « Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року». / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
2. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#n13
3. Володимир Омелян представив Національну транспортну стратегію до 2030 року «DriveUkraine 2030». / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://mtu.gov.ua/news/29923.html
4. Рогатинський, Р.М., Ковальчик О.А. Особливості економічних відносин в галузі дорожнього господарства України / Матеріали V міжнародної науково-методичної конференції форуму молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (вересень 2015 р., м .Вінниця).
5. Рогатинський, Р.М., Ковальчик О.А. Чинники впливу на ефективність функціонування підприємств дорожньо-будівельного комплексу України / Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції форумі молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки:проблеми, тенденції, досвід» (30 жовтня 2018 р., м. Львів).
6. Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності на офіційному сайті Державної служби статистики України. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/42/KVED10_42.html
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Литвиненко, О.Г. Оцінка конкурентоспроможності підприємства: кваліметричний підхід [Текст] / О.Г. Литвиненко // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1 (4). – С. 235 – 240.
9. Должанський, І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник [Текст] / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
References (International): 1. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 travnia 2018 y. No 430-r " Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku"., [Electronic resource], Access mode:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
2. Natsionalna transportna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku., [Electronic resource], Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#n13
3. Volodymyr Omelian predstavyv Natsionalnu transportnu stratehiiu do 2030 roku "DriveUkraine 2030"., [Electronic resource], Access mode:https://mtu.gov.ua/news/29923.html
4. Rohatynskyi, R.M., Kovalchyk O.A. Osoblyvosti ekonomichnykh vidnosyn v haluzi dorozhnoho hospodarstva Ukrainy, Materialy V mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii forumu molodykh ekonomistiv-kibernetykiv "Modeliuvannia ekonomiky: problemy, tendentsii, dosvid" (veresen 2015 y., m .Vinnytsia).
5. Rohatynskyi, R.M., Kovalchyk O.A. Chynnyky vplyvu na efektyvnist funktsionuvannia pidpryiemstv dorozhno-budivelnoho kompleksu Ukrainy, Materialy IKh Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi internet-konferentsii forumi molodykh ekonomistiv-kibernetykiv "Modeliuvannia ekonomiky:problemy, tendentsii, dosvid" (30 zhovtnia 2018 y., m. Lviv).
6. Servis dlia vyznachennia kodiv vydiv ekonomichnoi diialnosti na ofitsiinomu saiti Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy., [Electronic resource], Access mode: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/42/KVED10_42.html
7. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy., [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Lytvynenko, O.H. Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstva: kvalimetrychnyi pidkhid [Text], O.H. Lytvynenko, Biuleten mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu, 2011, No 1 (4), P. 235 – 240.
9. Dolzhanskyi, I.Z. Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk [Text], I.Z. Dolzhanskyi, T.O. Zahorna, Kyiv: Centre of Educational Literature, 2006, 384 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2018, № 2 (55)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.