Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27893

Title: Передумови інтернаціоналізації машинобудівних підприємств
Other Titles: Preconditions for machine-building enterprises internationalization
Authors: Крамар, Ірина Юріївна
Мариненко, Наталія Юріївна
Kramar, Iryna
Marynenko, Nataliia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Крамар І. Ю. Передумови інтернаціоналізації машинобудівних підприємств / Ірина Крамар, Наталія Мариненко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 55. — № 2. — С. 27–40. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Kramar I., Marynenko N. (2018) Peredumovy internatsionalizatsii mashynobudivnykh pidpryiemstv [Preconditions for machine-building enterprises internationalization]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 55, no 2, pp. 27-40 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (55), 2018
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (55), 2018
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 55
Issue Date: 22-Jan-2019
Submitted date: 24-Nov-2018
Date of entry: 19-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2018.02.027
UDC: 339.5
339.9
338.2
Keywords: передумови
інтернаціоналізація
підприємство
зовнішньоекономічна діяльність
зовнішній ринок
: preconditions
internationalization
enterprise
foreign economic activity
foreign market
Number of pages: 14
Page range: 27-40
Start page: 27
End page: 40
Abstract: Досліджено передумови інтернаціоналізації підприємств машинобудування як провідної галузі національної економіки на світовому, макро-, мезо- і мікрорівнях у рамках десяти блоків, що охоплюють практично всі аспекти функціонування суб’єктів господарювання. Аналіз передумов здійснено на основі дослідження екзо- та ендогенних впливів на підприємство в процесі прийняття рішення про його інтернаціоналізацію. До блоків екзогенного впливу віднесено: економічний, інституційний, регуляторний та освітній. До блоків ендогенного впливу належать: виробничий, маркетинговий та особистісний. Три блоки віднесено як до екзо-, так і до ендогенних впливів: фінансовий, науково-дослідний та інформаційний. Встановлено, що комплексний ретельний аналіз цих передумов є основою для започаткування, провадження, коригування на певних етапах або згортання зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
The research of internationalization preconditions for enterprises of machine building industry, as the leading branch of national economy, is conducted in the article based on the world, macro, mesoand micro levels in the framework of ten blocks covering practically all aspects of business entities functioning. Analysis of the preconditions is based on the study of exogenous and endogenous influences on the enterprise in the process of making a decision on its internationalization. The blocks of exogenous influence include: economic, institutional, regulatory and educational. The blocks of endogenous influence include: production, marketing and personal. Three blocks are referred to both exo- and endogenous influences: financial, research and informational. It has been established that a comprehensive thorough analysis of these preconditions is the basis for the initiation, implementation, correction at certain stages or curtailment of the foreign economic activity of the enterprise.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27893
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL for reference material: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250057723
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayinidorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki
http://technology.tki.org.nz/Technology-in-the-NZC/Technological-knowledge/Technological-systems
https://www.wto.org
http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/investments_2003.pdf
https://ec.europa.eu/
http://www.slovoidilo.ua/articles/6798/2015-01-12/ukraina-v-mirovyhrejtingah-2014-infografika.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.ejournals.eu/jjm/Tom-2-(2016)/Numer-2/art/7825/
References (Ukraine): 1. UNCTAD hand book of statistics 2010. – New York: United Nations. – 588 p.
2. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 рр. / Схвалено Постановою КМУ від 31.05.2017 р. № 411 [електронний ресурс]. – Режим доступу https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250057723.
3. «Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі на період 2017 – 2021 років» / Схвалено Розпорядженням КМУ від 27.12.2017 р. № 1017-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayinidorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki.
4. До ефективних суспільств : Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин; упор. В. Рубцов. – вид. 4-те, без змін. – К. : Унів. вид-во «ПУЛЬСАРИ», 2013. – 248 с.
5. Andersen O. Internationalization and Market Entry Mode: A Review of Theories and Conceptual Frameworks [Текст] / O. Andersen // Management International Review. – 1997. – Volume 37. – Рр. 27–42.
6. Глобальна економіка ХХІ ст.: людський вимір: монографія [Текст] / Д.Г. Лукьяненко, А.М. Поручник, А.М. Колот та ін.; за заг. ред. Д.Г. Лукьяненка та А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2008. – 420 с.
7. Мировая экономика и международный бизнес: учебник; под общ. ред. дра экон. наук, проф.В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2008. – 688 с.
8. Перехідна економіка: монографія [Текст] / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; за ред.В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.
9. Савельєв, Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг: Наукові нариси. [Текст] Є.В. Савельєв – Тернопіль: Картбланш, 2003. – 482 с.
10. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / за ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва [Текст]. – К.: Знання, 2007. – 595 с.
11. Подвірна, Т.В. Маркетингова діяльність машинобудівних підприємств на глобальних ринках:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) [Текст] / Т.В. Подвірна; Терн. нац. техн. унів.ім. І. Пулюя. – Т., 2013. – 21 с.
12.Корж, М.В. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством [Текст] / М.В. Корж, С.А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3 (129). – С.64 – 71.
13.Черномаз, П.А. Международный маркетинг: учеб.-практ. пособие [Текст] / П.А. Черномаз – Х.:Консул, 2000. – 160 с.
14.Каніщенко, О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: монографія. [Текст] О.Л. Каліщенко – К.: Знання, 2007. – 446 с.
15.Ільчук, П.Г. Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств: дис. …. докт.екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) [Текст] / П.Г. Ільчук; Хмельн. нац. унів. – Хмельницький, 2015. – 506 с.
16. Малащук, Д.В. Конкурентоспроможність машинобудівного комплексу України в умовах глобалізації світових ринків: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» [Текст] / Д.В. Малащук; Укр. акад. зовніш. торгівлі. – К., 2005.– 24 с.
17.Коваленко, Н.В. Забезпечення конкурентоспроможності національних підприємств у світовій економіці : монографія [Текст] / Н.В. Коваленко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Донбас. держ. техн. ун-т. – Донецьк ; Алчевськ : ДонДТУ, 2010. – 426 с.
18.Соколюк, Г.О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] / Г.О. Соколюк // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С.86 – 92.
19.Калюжна, І.Ю. Конкурентоспроможний товар – основа успішного виходу на зовнішній ринок [Текст] / І.Ю. Калюжна, І.В. Гвоздецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3 (2). – С. 146 – 149.
20. Technological systems: Key ideas [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://technology.tki.org.nz/Technology-in-the-NZC/Technological-knowledge/Technological-systems https://www.wto.org.
21.Доклад о мировых инвестициях 2003. Обзор / Конференция ООН по торговле и развитию) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/investments_2003.pdf https://ec.europa.eu/.
22. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston, MA, 1984.
23. Україна в світових рейтингах 2014 року (інфографіка) // Слово і діло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slovoidilo.ua/articles/6798/2015-01-12/ukraina-v-mirovyhrejtingah-2014-infografika.html
24. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
25. Про зовнішньоекономічну діяльність : закон України : прийнято ВР 16.04.1991 р. № 959-XII зі змінами № 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010 р. // ВВР. – 2010. – № 37. – 49 с.
26. Економічна статистика. Зовнішньоекономічна діяльність // Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
27. Marynenko, Nataliia. Problem situations management in the process of enterprises’ development within production and economic organizations [Electronic resource] / Nataliia Marynenko // Jagiellonian Journal of Management. – 2016. – Volume 2, Issue 2. – Available at : http://www.ejournals.eu/jjm/Tom-2-(2016)/Numer-2/art/7825/
References (International): 1. UNCTAD hand book of statistics 2010, New York: United Nations, 588 p.
2. Prohnoz ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2018-2020 rr., Skhvaleno Postanovoiu KMU vid 31.05.2017 y. No 411 [Electronic resource], Rezhym dostupu https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250057723.
3. "Eksportna stratehiia Ukrainy: Dorozhnia karta stratehichnoho rozvytku torhivli na period 2017 – 2021 rokiv", Skhvaleno Rozporiadzhenniam KMU vid 27.12.2017 y. No 1017-r [Electronic resource], Access mode: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayinidorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitku-torgivli-na-20172021-roki.
4. Do efektyvnykh suspilstv : Dorohovkazy v maibutnie: dop. Rymskomu Klubovi, B. Havrylyshyn; upor. V. Rubtsov, vyd. 4-te, bez zmin, K. : Univ. vyd-vo "PULSARY", 2013, 248 p.
5. Andersen O. Internationalization and Market Entry Mode: A Review of Theories and Conceptual Frameworks [Text], O. Andersen, Management International Review, 1997, Volume 37, Rr. 27–42.
6. Hlobalna ekonomika KhKhI st., liudskyi vymir: monograph [Text], D.H. Lukianenko, A.M. Poruchnyk, A.M. Kolot and other; by gen. ed. D.H. Lukianenka ta A.M. Poruchnyka, K., KNEU, 2008, 420 p.
7. Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnyi biznes: uchebnik; by gen. ed. dra ekon. nauk, prof.V.V. Poliakova i d-ra ekon. nauk, prof. R.K. Shchenina, 5-e izd., ster, M., KNORUS, 2008, 688 p.
8. Perekhidna ekonomika: monograph [Text], V.M. Heiets, Ye.H. Panchenko, E.M. Libanova and other; ed.V.M. Heitsia, K., Vyshcha shkola, 2003, 591 p.
9. Saveliev, Ye.V. Yevropeiska intehratsiia i marketynh: Naukovi narysy. [Text] Ye.V. Saveliev – Ternopil: Kartblansh, 2003, 482 p.
10. Ekonomichni problemy KhKhI stolittia: mizhnarodnyi ta ukrainskyi vymiry, ed. S.I. Yuriia, Ye.V. Savelieva [Text], K., Znannia, 2007, 595 p.
11. Podvirna, T.V. Marketynhova diialnist mashynobudivnykh pidpryiemstv na hlobalnykh rynkakh:avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti) [Text], T.V. Podvirna; Tern. nats. tekhn. univ.im. I. Puliuia, T., 2013, 21 p.
12.Korzh, M.V. Hlobalizatsiia ta internatsionalizatsiia yak umovy transformatsii marketynhovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Text], M.V. Korzh, S.A. Zhukov, Aktualni problemy ekonomiky, 2012, No 3 (129), P.64 – 71.
13.Chernomaz, P.A. Mezhdunarodnyi marketinh: ucheb.-prakt. posobie [Text], P.A. Chernomaz – Kh.:Konsul, 2000, 160 p.
14.Kanishchenko, O.L. Mizhnarodnyi marketynh u diialnosti ukrainskykh pidpryiemstv: monograph. [Text] O.L. Kalishchenko – K., Znannia, 2007, 446 p.
15.Ilchuk, P.H. Formuvannia marketynhovykh stratehii internatsionalizatsii pidpryiemstv: dys. …. dokt.ekon. nauk: 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti) [Text], P.H. Ilchuk; Khmeln. nats. univ, Khmelnytskyi, 2015, 506 p.
16. Malashchuk, D.V. Konkurentospromozhnist mashynobudivnoho kompleksu Ukrainy v umovakh hlobalizatsii svitovykh rynkiv: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: 08.05.01 "Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny" [Text], D.V. Malashchuk; Ukr. akad. zovnish. torhivli, K., 2005, 24 p.
17.Kovalenko, N.V. Zabezpechennia konkurentospromozhnosti natsionalnykh pidpryiemstv u svitovii ekonomitsi : monograph [Text], N.V. Kovalenko; NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, Donbas. derzh. tekhn. un-t, Donetsk ; Alchevsk : DonDTU, 2010, 426 p.
18.Sokoliuk, H.O. Problemy zabezpechennia konkurentospromozhnosti ukrainskykh pidpryiemstv v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv [Text], H.O. Sokoliuk, Problemy ekonomiky, 2015, No 3, P.86 – 92.
19.Kaliuzhna, I.Yu. Konkurentospromozhnyi tovar – osnova uspishnoho vykhodu na zovnishnii rynok [Text], I.Yu. Kaliuzhna, I.V. Hvozdetska, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 2014, No 3 (2), P. 146 – 149.
20. Technological systems: Key ideas [Electronic resource], Access mode:http://technology.tki.org.nz/Technology-in-the-NZC/Technological-knowledge/Technological-systems https://www.wto.org.
21.Doklad o mirovykh investitsiiakh 2003. Obzor, Konferentsiia OON po torhovle i razvitiiu) [Electronic resource], Access mode: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/investments_2003.pdf https://ec.europa.eu/.
22. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston, MA, 1984.
23. Ukraine v svitovykh reitynhakh 2014 roku (infohrafika), Slovo i dilo [Electronic resource], Access mode: http://www.slovoidilo.ua/articles/6798/2015-01-12/ukraina-v-mirovyhrejtingah-2014-infografika.html
24. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Electronic resource], Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
25. Pro zovnishnoekonomichnu diialnist : zakon Ukrainy : pryiniato VR 16.04.1991 y. No 959-XII zi zminamy No 2388-VI (2388-17) vid 01.07.2010 y., VVR, 2010, No 37, 49 p.
26. Ekonomichna statystyka. Zovnishnoekonomichna diialnist, Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua.
27. Marynenko, Nataliia. Problem situations management in the process of enterprises’ development within production and economic organizations [Electronic resource], Nataliia Marynenko, Jagiellonian Journal of Management, 2016, Volume 2, Issue 2, Available at : http://www.ejournals.eu/jjm/Tom-2-(2016)/Numer-2/art/7825/
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2018, № 2 (55)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.