Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27892

Title: Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національної економіки за умов глобалізаційних процесів
Other Titles: Developmental peculiarities of scientificinnovational capability and national economy under globalization process
Authors: Владимир, Ольга Михайлівна
Vladymyr, Olha
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Владимир О. М. Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національної економіки за умов глобалізаційних процесів / Ольга Владимир // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 55. — № 2. — С. 14–27. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description (International): Vladymyr O. (2018) Osoblyvosti rozvytku naukovo-innovatsiinoho potentsialu ta natsionalnoi ekonomiky za umov hlobalizatsiinykh protsesiv [Developmental peculiarities of scientificinnovational capability and national economy under globalization process]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 55, no 2, pp. 14-27 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (55), 2018
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 2 (55), 2018
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 55
Issue Date: 22-Jan-2019
Submitted date: 28-Sep-2018
Date of entry: 19-Mar-2019
Publisher: ТНТУ
TNTU
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2018.02.014
UDC: 338
339
Keywords: наукова діяльність
інноваційна активність
додана вартість
фінансування та інвестиції
інноваційний потенціал
конкурентоспроможність
глобалізація
scientific activity
innovative activity
added value
financing and investment
innovative capability
competitiveness
and globalization
Number of pages: 14
Page range: 14-27
Start page: 14
End page: 27
Abstract: Досліджено взаємозалежність між розвитком і фінансуванням наукової діяльності та формуванням інноваційного потенціалу країни, а також зміцненням її страрегічних позицій у сучасному глобалізованому світі. Розглянуто основні тенденції розвитку міжнародного співробітництва, яке направлене на застосування високих технологій та інновацій з метою мінімізації затратного низькокваліфікованого виробництва та забезпечення зростання доданої вартості шляхом розширення інновацій і високотехнологічного виробництва. Проаналізовано поточний стан застосування новітніх технологій вітчизняними підприємствами та рівень їх інноваційної активності. Розкрито основні проблеми розвитку науки, впровадження інновацій та наукових розробок у практику. Проведено порівняльний аналіз розмірів і джерел фінансування наукової діяльності та інновацій у провідних країнах світу й Україні. Обґрунтовано необхідність проведення науково-освітнього, інноваційного та інвестиційного реформування як першочергового заходу забезпечення зростання конкурентоспроможності національної економіки в сучасних глобалізаційних процесах.
The article is devoted to the study of relationship among the funding of science and country’s innovative capability, as well as the strengthening its strategic positions in the modern globalized world. The main trends in international cooperation regarding high technologies and innovations transfer in order to minimize the costly low-quality production and ensure the growth in value added by expanding innovations and high-tech production have been considered in the article. The current state of new technologies application by domestic enterprises and their innovation level has been analyzed. The basic scientific, research and technological development problems have been revealed. A comparative analysis of financing scientific activity and innovations in the leading countries of the world and Ukraine was conducted. The necessity of carrying out scientific and educational, innovative and investment reforms as the first priority of ensuring the competitiveness growth in the national economy in modern globalization processes has been substantiated.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27892
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL for reference material: file:///C:/Temp/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DXTroO0d5js
http://edclub.com.ua/analityka/rubryka-cikavo-znaty-pozyciyi-ukrayiny-za-vsima-komponentamy-indeksu-globalnoyi
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_0318_u.htm
http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/kukarskykh/library/article3.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsc00001&language=en
http://edclub.com.ua/analityka/finansuvannya-naukovyh-doslidzhen-v-ukrayini-ta-sviti
http://www.golos.com.ua/article/295977
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29850/1/Zaharkin%20monografija.pdf
References (Ukraine): 1. Черкас, Н.І. Особливості створення доданої вартості в умовах глобальної мережевізації виробництва [Текст] / Н.І. Черкас // Економіка розвитку. – 2018. – 1(85). – С. 37 – 48.
2. Владимир, О.М. Інновації – основа розвитку національної економіки [Текст] / О.М. Владимир // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28.11.2018). – Луцьк, 2018. – 530с. – С. 39 – 1393. [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Temp/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA.pdf
3. Стратегічне управління національним економічним розвитком: монографія: в 2 т.; за заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2013. – Т.1. – 338 с.
4. Україна: з третього світу в перший [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=DXTroO0d5js
5. Позиції України за всіма компонентами індексу глобальної конкурентоспроможності – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/rubryka-cikavo-znaty-pozyciyi-ukrayiny-za-vsima-komponentamy-indeksu-globalnoyi
6. Наука, технології та інновації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
7. Владимир, О. Взаимозависимость между банковской деятельностью и инновационным развитием экономики страны [Текст] / О. Владимир // Материалы международной научно-практической конференции «Инновационное развитие Республики Молдова: национальные задачи и мировые тенденции», 7-8 ноября 2013 г. – Comrat. – C. 233 – 238.
8. Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-березень 2018 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_0318_u.htm
9. Павленко, І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія / І.А. Павленко [Текст]. – К. : КНЕУ, 2007. – 248 с.
10. Кукарських, А.Л. Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств України: Донецький національний технічний університет / А.Л. Кукарських. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/kukarskykh/library/article3.htm
11. Інновації: проблеми науки і практики: монографія. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 336 с.
12. Research and development expenditure, by sectors of performance. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsc00001&language=en
13. Фінансування наукових досліджень в Україні та світі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/finansuvannya-naukovyh-doslidzhen-v-ukrayini-ta-sviti
14. Співаковський, О. Реформа науки – основа розвитку держави [Текст] / О. Співаковський // Голос України. – № 247 (7002) 22.12.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/295977
15. Захаркін, О.О. Науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні і в світі: порівняльний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29850/1/Zaharkin%20monografija.pdf
References (International): 1. Cherkas, N.I. Osoblyvosti stvorennia dodanoi vartosti v umovakh hlobalnoi merezhevizatsii vyrobnytstva [Text], N.I. Cherkas, Ekonomika rozvytku, 2018, 1(85), P. 37 – 48.
2. Vladymyr, O.M. Innovatsii – osnova rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Text], O.M. Vladymyr, Sotsialno-kompetentne upravlinnia korporatsiiamy v umovakh povedinkovoi ekonomiky: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (28.11.2018), Lutsk, 2018, 530p, P. 39 – 1393. [Electronic resource]. Access mode: file:///C:/Temp/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA.pdf
3. Stratehichne upravlinnia natsionalnym ekonomichnym rozvytkom: monograph: v 2 t.; by gen. ed. O.V. Kendiukhova, Donetsk: "DVNZ" DonNTU, 2013, V.1, 338 p.
4. Ukraine: z tretoho svitu v pershyi [Electronic resource], Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=DXTroO0d5js
5. Pozytsii Ukrainy za vsima komponentamy indeksu hlobalnoi konkurentospromozhnosti – 2018 [Electronic resource], Access mode: http://edclub.com.ua/analityka/rubryka-cikavo-znaty-pozyciyi-ukrayiny-za-vsima-komponentamy-indeksu-globalnoyi
6. Nauka, tekhnolohii ta innovatsii [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
7. Vladimir, O. Vzaimozavisimost mezhdu bankovskoi deiatelnostiu i innovatsionnym razvitiem ekonomiki strany [Text], O. Vladimir, Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Innovatsionnoe razvitie Respubliki Moldova: natsionalnye zadachi i mirovye tendentsii", 7-8 noiabria 2013 y, Comrat, P. 233 – 238.
8. Finansovi rezultaty velykykh ta serednikh pidpryiemstv do opodatkuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti za sichen-berezen 2018 roku. [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_rez/fr_ed/fr_ed_u/fr_ed_0318_u.htm
9. Pavlenko, I.A. Innovatsiine pidpryiemnytstvo u transformatsiinii ekonomitsi Ukrainy: monograph, I.A. Pavlenko [Text], K. : KNEU, 2007, 248 p.
10. Kukarskykh, A.L. Analiz dzherel finansuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv Ukrainy: Donetskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, A.L. Kukarskykh. [Electronic resource], Access mode: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/kukarskykh/library/article3.htm
11. Innovatsii: problemy nauky i praktyky: monograph, Kh., INZhEK, 2006, 336 p.
12. Research and development expenditure, by sectors of performance. [Electronic resource], Access mode: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsc00001&language=en
13. Finansuvannia naukovykh doslidzhen v Ukraini ta sviti. [Electronic resource], Access mode: http://edclub.com.ua/analityka/finansuvannya-naukovyh-doslidzhen-v-ukrayini-ta-sviti
14. Spivakovskyi, O. Reforma nauky – osnova rozvytku derzhavy [Text], O. Spivakovskyi, Holos Ukrainy, No 247 (7002) 22.12.2018 [Electronic resource], Access mode: http://www.golos.com.ua/article/295977
15. Zakharkin, O.O. Naukovo-tekhnichna ta innovatsiina diialnist v Ukraini i v sviti: porivnialnyi [Electronic resource], Access mode: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29850/1/Zaharkin%20monografija.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2018, № 2 (55)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.